ВИМОГИ до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду 
державного майна України 
23.04.2012  № 556
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 квітня 2012 р. 
за № 659/20972
ВИМОГИ до якості послуг, що надаються суб’єктами оціночної діяльності, та правила організації системи зовнішнього контролю якості
І. Загальні положення
1. У цих Вимогах терміни вживаються у такому значенні:
система зовнішнього контролю якості послуг – сукупність заходів та дій Фонду державного майна України, спрямованих на встановлення вимог до якості послуг суб’єктів оціночної діяльності, контролю за їх виконанням;
зовнішній контроль якості послуг – діяльність Фонду державного майна України з виявлення та запобігання порушенням суб’єктами оціночної діяльності вимог до якості послуг, установлених цими Вимогами;
послуга – професійна оціночна діяльність, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна, за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів:
напрям 1 \”Оцінка об\’єктів у матеріальній формі\”:
спеціалізація 1.1. \”Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них\”;
спеціалізація 1.2. \”Оцінка машин і обладнання\”;
спеціалізація 1.3. \”Оцінка колісних транспортних засобів\”;
спеціалізація 1.4. \”Оцінка літальних апаратів\”;
спеціалізація 1.5. \”Оцінка судноплавних засобів\”;
спеціалізація 1.6. \”Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність\”;
спеціалізація 1.7. \”Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність\”;
напрям 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об\’єкти інтелектуальної власності\”:
спеціалізація 2.1. \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об\’єкти інтелектуальної власності)\”;
спеціалізація 2.2. \”Оцінка прав на об\’єкти інтелектуальної власності\”;
напрям 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”:
спеціалізація 3.1. \”Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) фізичних осіб, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них, включаючи об’єкти нерухомого майна (нерухомості) фізичних осіб у значеннях, наведених в Податковому кодексі України, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
спеціалізація 3.2. \”Оцінка літальних апаратів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
спеціалізація 3.3. \”Оцінка судноплавних засобів фізичних осіб для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
якість послуги – сукупність властивостей послуги, що визначає ступінь її відповідності цим Вимогам та задоволеності потреби клієнта;
якісна послуга – послуга, яка відповідає цим Вимогам та задовольняє потреби клієнта;
вимоги до якості послуг – сукупність вимог, які висуваються до суб’єктів оціночної діяльності, організації їх діяльності, ресурсів, що використовуються під час надання послуг, звітності, з метою надання ними якісних послуг;
система управління якістю – сукупність взаємопов’язаних та скоординованих дій, елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність цим Вимогам;
суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт оціночної діяльності за всіма напрямами оцінки, а також суб’єкт господарювання, який має намір надавати послуги з оцінки майна, майнових прав та подав необхідні документи для розгляду питання про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
суб’єкт оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» – суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання приватної форми власності, виключним видом діяльності якого є оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (у тому числі правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації), який подав необхідні документи для розгляду питання про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства»;
клієнт – замовник послуги;
Програма організації та дотримання вимог до якості послуг (далі – Програма) – документ, розроблений суб’єктом оціночної діяльності, що містить перелік заходів, дій та ресурсів, що планує виконувати (використовувати) суб’єкт оціночної діяльності з метою виконання ним цих Вимог. Програма також включає перелік документів, які будуть надані для підтвердження дотримання вимог до якості послуг, а також втілення заходів, дій та ресурсів, визначених Програмою, у діяльність суб’єкта оціночної діяльності.
ІІ. Вимоги до якості послуг
1. Суб’єкти оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» забезпечують якість послуг шляхом дотримання вимог:
законодавства України;
до керівників суб’єктів оціночної діяльності;
до оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;
щодо подання звітності до Фонду державного майна України;
щодо системи управління якістю.
2. Суб’єкти оціночної діяльності за іншими напрямами оцінки забезпечують якість послуг шляхом дотримання вимог:
законодавства України;
до керівників суб’єктів оціночної діяльності (крім вимог пункту 4 цього розділу);
до оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;
щодо подання звітності до Фонду державного майна України.
3. Керівник суб’єкта оціночної діяльності не може мати не погашеної судимості або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не може бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
4. Керівник суб’єкта оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» також складає іспит на відповідність знань у сфері оцінки майна, майнових прав, який проводиться Атестаційною комісією з якості послуг за програмою іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності, що затверджується Фондом державного майна України.
5. Оцінювачі, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності, повинні відповідати таким вимогам:
мати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до програм базової підготовки та свідоцтво про підвищення кваліфікації за напрямами, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача;
не мати не погашеної судимості або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
6. Суб’єкти оціночної діяльності подають інформацію про свою діяльність (у частині, яку Фонд державного майна України має право перевіряти відповідно до чинного законодавства України) до Фонду державного майна України за формою та у порядку, встановленими чинним законодавством України.
7. Суб’єкт оціночної діяльності за напрямом 3 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов\’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» запроваджує систему управління якістю.
7.1. Система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова процедури) та захід окремо повинні бути розроблені, документально оформлені, запроваджені у діяльність та постійно підтримуватися та удосконалюватися. Документальне оформлення системи управління якістю в цілому та кожної з процедур (складових процедур) та заходів окремо здійснюється шляхом розробки та затвердження відповідного документа(ів). У разі якщо система управління якістю в цілому та кожна процедура (складова процедури) та захід окремо є об’єктом(ами) інтелектуальної власності, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує наявність всіх прав для його (їх) використання.
7.2. Суб’єкт оціночної діяльності вживає таких заходів:
визначає процедури – дії, які здійснює суб’єкт оціночної діяльності для забезпечення якості надання послуг;
визначає послідовність та взаємодію таких процедур;
визначає критерії результативності таких процедур;
забезпечує моніторинг та аналіз процедур.
7.3. Суб’єкт оціночної діяльності має право залучати сторонні організації для виконання системи управління якістю в цілому та окремих процедур (складових процедур) та заходів, у тому числі для їх документального оформлення. У разі залучення таких сторонніх організацій вони можуть здійснювати додатковий контроль за виконанням системи управління якістю в цілому, окремих процедур (складових процедур) та заходів, у тому числі шляхом направлення до суб’єкта оціночної діяльності відповідних спеціалістів.
7.4. Суб’єкт оціночної діяльності документує дотримання системи управління якістю в цілому та окремих процедур (складових процедур) та заходів. Документування може здійснюватися на паперових (шляхом складання анкет, заяв, контрольних листів тощо) або цифрових носіях. Задокументована інформація системи управління якістю зберігається протягом часу, достатнього для того, щоб особа (особи), відповідальна(і) за систему управління якістю, або залучена стороння організація мали змогу оцінити дотримання вимог системи управління якістю.
7.5. Система управління якістю обов’язково повинна відповідати вимогам, визначеним підпунктом 7.6 цього пункту.
7.6. Система управління якістю складається з:
відповідальності керівництва суб’єкта оціночної діяльності за організацію контролю якості;
етичних вимог;
організації документообігу;
забезпечення конфіденційності та належного зберігання печаток, штампів та бланків;
забезпечення захисту персональних даних;
забезпечення функціонування власного веб-сайту у мережі Інтернет;
встановлення процедур надання послуги;
співпраці з клієнтом;
забезпечення персоналом;
організації розгляду скарг;
можливостей та способів відшкодування завданої шкоди (збитків) відповідно до законодавства України.
7.7. Відповідальність керівництва суб’єкта оціночної діяльності за організацію контролю якості полягає у забезпеченні:
всіх необхідних процедур та заходів, а також ресурсів для функціонування системи управління якістю;
визначення особи (осіб), відповідальної(них) за систему управління якістю в цілому, та/або окремих процедур (складових процедур) та заходів або залучення сторонньої організації.
7.8. Суб’єкт оціночної діяльності розробляє етичні вимоги для співробітників. Етичні вимоги ґрунтуються на таких принципах: якість послуг, що надаються, повинна переважати над іншими факторами, у тому числі комерційними; професійна компетентність; чесність; об’єктивність; конфіденційність.
7.9. Організація документообігу повинна:
бути чітко формалізована та закріплена у відповідних документах. Кожен вид документів повинен мати закріплену схему руху (регламент) від моменту його створення до моменту кінцевої готовності та в разі, якщо таким документом є звіт про оцінку майна, майнових прав, з обов’язковим візуванням особою (особами), відповідальною(ними) за систему управління якістю або уповноваженою особою залученої сторонньої організації. Схема руху документа повинна забезпечувати такі вимоги, як якість документа, швидкість його створення, об’єктивність, надійність, достовірність. Якщо документом є звіт про оцінку майна, майнових прав, його титульний аркуш та висновок про вартість повинні обов’язково містити відомості про замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна, назву об’єкта оцінки та його коротку характеристику, величину вартості, отриману в результаті оцінки, підписи виконавця звіту про оцінку майна та керівника суб’єкта оціночної діяльності, скріплені печаткою суб’єкта оціночної діяльності;
забезпечувати автоматизовану обробку даних під час підготовки звіту про оцінку майна, майнових прав з дотриманням вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності.
7.10. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечувати конфіденційність шляхом розроблення та впровадження процедур конфіденційності. У разі якщо конфіденційна інформація пересилається (передається) із застосуванням електронних засобів, зокрема, мережі Інтернет, такі засоби повинні гарантувати дотримання вимог конфіденційності.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує зберігання печаток, штампів та бланків у окремому вогнестійкому сейфі.
7.11. Захист персональних даних під час обробки таких даних повинен забезпечуватися шляхом дотримання вимог законодавства про захист персональних даних, у тому числі Закону України «Про захист персональних даних».
7.12. Суб’єкт оціночної діяльності повинен забезпечити функціонування власного веб-сайту у мережі Інтернет. На веб-сайті розміщується інформація про суб’єкта оціночної діяльності, оцінювачів, що працюють у його складі, документи оцінювачів та суб’єкта оціночної діяльності, що надають право на здійснення оцінки майна, майнових прав, інша інформація, яку суб’єкт оціночної діяльності вважає за необхідне розмістити. Веб-сайт повинен забезпечувати можливість здійснювати перевірку достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав в режимі он-лайн. Перевірка достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав здійснюється шляхом звіряння номера звіту про оцінку майна, майнових прав з інформацією про номери звітів про оцінку майна, майнових прав (іншою інформацією), виконаних суб’єктом оціночної діяльності, що оприлюднена на веб-сайті. Поряд з можливістю перевірки достовірності звіту про оцінку майна, майнових прав в режимі он-лайн така перевірка може здійснюватися шляхом письмового запиту до суб’єкта оціночної діяльності.
7.13. Суб’єкт оціночної діяльності розробляє та впроваджує процедури надання послуг. Процедури надання послуг передбачають такі етапи: визначення вимог клієнта до послуги, яку він замовляє; визначення вимог законодавства до послуги, що замовлена клієнтом; визначення можливості надання такої послуги; отримання інформації, яка необхідна для надання послуги; узагальнення отриманої інформації про замовлену послугу; визначення особи, яка є відповідальною за надання послуги (виконавця); виконання необхідних дій для надання послуги; контроль за наданням послуги, яка надається до моменту передачі результатів такої послуги клієнту, за визначеними критеріями. Результати виконання процедури надання послуги оформлюються документально.
7.14. Суб’єкт оціночної діяльності встановлює процедури співпраці з клієнтом, які забезпечують:
можливість клієнта різними способами (не менше ніж двома) замовити послугу;
можливість клієнта отримати кваліфіковану консультацію щодо послуги, яку він має намір замовити;
інформування клієнта про його обов’язок надавати достовірну інформацію, право клієнта на захист персональних даних (у тому числі шляхом відмови від огляду об’єкта оцінки оцінювачем) та збір, обробку та використання таких персональних даних виключно за його згодою;
можливість зворотного зв’язку з клієнтом;
можливість клієнта отримати достовірну інформацію про суб’єкта оціночної діяльності, а саме про документи, які надають право суб’єкту оціночної діяльності та оцінювачам, що працюють у його складі, надавати послуги з оцінки майна, майнових прав;
можливість клієнта зв’язатися (не менше ніж двома способами) з особою (особами), відповідальною(ними) за систему управління якістю, або залученою сторонньою організацією, для оскарження дій представників суб’єкта оціночної діяльності.
7.15. Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує достатню кількість персоналу з відповідною кваліфікацією та компетентністю, та дотримання персоналом етичних вимог. Досягнення вказаної мети здійснюється шляхом встановлення процедур оцінки рівня та якості послуг, що надаються персоналом, перевірки кваліфікації та компетентності, підвищення кваліфікації персоналу.
7.16. Суб’єкт оціночної діяльності розробляє та впроваджує процедуру розгляду скарг, у тому числі у разі незгоди клієнта з оціночною вартістю майна, майнових прав, визначеною за результатами проведеної оцінки, яка забезпечуватиме:
можливість клієнта направити (висловити) скаргу;
наявність особи (осіб), відповідальної(них) за розгляд скарг (у разі незгоди клієнта з оціночною вартістю майна, майнових прав, визначеною за результатами проведеної оцінки, – забезпечення колегіального розгляду скарг);
обов’язковість розгляду скарги;
вжиття заходів для усунення порушень у разі, якщо обставини, викладені (висловлені) у скарзі, дійсно мають місце;
вжиття заходів за результатами розгляду скарг, у тому числі до конкретного працівника суб’єкта оціночної діяльності, на дії якого надійшла (висловлена) скарга;
доведення до відома всіх працівників інформації про скарги, які надійшли, та про заходи, які були вжиті.
У разі якщо клієнт не згоден з оціночною вартістю майна, майнових прав, визначеною за результатами проведеної оцінки, він поряд з іншими законодавчо визначеними правами на звернення щодо проведення рецензування, також має право звернутися до суб’єкта оціночної діяльності для забезпечення колегіального розгляду такої скарги. У разі такого звернення суб’єкт оціночної діяльності забезпечує проведення рецензування звіту про оцінку майна, майнових прав, у якому визначено оціночну вартість майна, майнових прав. Для рецензування такого звіту суб’єкт оціночної діяльності на договірних засадах залучає не менше двох рецензентів, які відповідно до законодавства мають право проводити рецензування та не мають інших взаємовідносин із суб’єктом оціночної діяльності, крім взаємовідносин з питань рецензування звітів про оцінку. Метою такого рецензування є вивчення зауважень до звіту про оцінку майна, майнових прав та можливості впливу цих зауважень на достовірність оцінки майна, майнових прав. Якщо за результатами рецензування звіту про оцінку майна, майнових прав буде встановлено, що такі зауваження вплинули на достовірність оцінки майна, майнових прав, суб’єкт оціночної діяльності забезпечує проведення повторної оцінки майна, майнових прав.
7.17. Відшкодування завданих збитків здійснюється відповідно до законодавства України.
ІІІ. Зовнішній контроль якості послуг
1. Зовнішній контроль якості послуг здійснюється шляхом проведення перевірок.
2. Під час здійснення перевірки можуть застосовуватися такі заходи:
вивчення документів, поданих суб’єктом оціночної діяльності, для підтвердження дотримання цих Вимог;
аналіз інформації про суб’єкта оціночної діяльності, що знаходиться у Фонді державного майна України, у тому числі скарг на такого суб’єкта оціночної діяльності та результатів розгляду таких скарг;
проведення рецензування звіту (звітів) про оцінку майна, майнових прав, складеного(их) оцінювачами, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;
аналіз звітної інформації, поданої суб’єктами оціночної діяльності до Фонду державного майна України;
запит звіту (звітів) про оцінку майна, майнових прав та інших пов’язаних з ним (ними) документів.
3. Перевірки можуть бути документальними та виїзними.
4. Документальною перевіркою є перевірка, предметом якої є контроль за дотриманням вимог до якості послуг, визначених цими Вимогами, та яка проводиться в приміщенні центрального апарату Фонду державного майна України на підставі документів, поданих суб’єктом оціночної діяльності для підтвердження дотримання вимог до якості послуг відповідно до цих Вимог, а також отриманих в установленому порядку Фондом державного майна України документів та інформації, у тому числі від органів державної влади тощо.
5. Документальна перевірка проводиться у таких випадках:
під час отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності відповідно до Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600;
у разі надходження скарги (скарг) на дії (бездіяльність) суб’єкта оціночної діяльності, у тому числі на якість його послуг;
у разі надходження до Фонду державного майна України інформації відповідно до порядку взаємодії Фонду з Державною податковою службою України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України та Пенсійним фондом України під час застосування оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, за окремими видами майна та майнових прав згідно з пунктом 5 частини першої статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України».
6. Виїзною є перевірка, що здійснюється за місцем провадження діяльності суб’єкта оціночної діяльності. Така перевірка може здійснюватися у випадках, визначених пунктом 5 цього розділу, та у разі прийняття відповідного рішення Фондом державного майна України за результатами проведення документальної перевірки.
Рішення про проведення виїзної перевірки може бути прийняте Фондом державного майна України у разі неможливості перевірки дотримання суб’єктом оціночної діяльності вимог якості послуг шляхом документальної перевірки. Рішення про проведення виїзної перевірки оформлюється наказом Фонду державного майна України, у якому зазначаються дата початку проведення перевірки та строк, протягом якого така перевірка буде проводитися. Виїзна перевірка не може бути розпочата раніше ніж через десять календарних днів з дати направлення суб’єкту оціночної діяльності повідомлення про проведення такої перевірки, яке надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто суб’єкту оціночної діяльності або його уповноваженому представнику. Строк, протягом якого буде проводитися виїзна перевірка, не може перевищувати десяти робочих днів.
7. Проведення перевірок здійснюється уповноваженими посадовими особами центрального апарату Фонду державного майна України або Атестаційною комісією з якості послуг, яка створюється Фондом державного майна України як постійно діючий консультаційно-дорадчий орган.
8. Результати проведеної перевірки оформлюються наказом Фонду державного майна України. У разі якщо перевірку здійснює Атестаційна комісія з якості послуг, результат перевірки оформлюється у формі висновку, який затверджується наказом Фонду державного майна України.
9. Періодичність проведення перевірки відповідно до абзацу другого пункту 5 цього розділу становить один раз на три роки. Проведення перевірки у випадках, визначених абзацами третім та четвертим пункту 5 та пунктом 6 цього розділу, здійснюється у разі настання відповідних підстав.
ІV. Порядок подання документів для підтвердження дотримання вимог до якості послуг
1. Для підтвердження дотримання вимог до якості послуг суб’єкт оціночної діяльності розробляє проект Програми.
2. Проект Програми надсилається до Фонду державного майна України для його розгляду на відповідність цим Вимогам та погодження (непогодження).
3. Фонд державного майна України протягом тридцяти днів з дати надходження проекту Програми зобов’язаний його розглянути та надати висновок щодо його відповідності (невідповідності) цим Вимогам. У разі якщо проект Програми не відповідає цим Вимогам, Фонд державного майна України у своєму висновку зазначає відповідні зауваження.
4. На підставі погодженого Фондом державного майна України проекту Програми суб’єкт оціночної діяльності затверджує Програму та втілює її у свою діяльність.
5. Про результати втілення у діяльність суб’єкта оціночної діяльності погодженої Фондом державного майна України Програми суб’єкт оціночної діяльності складає звіт та подає його до Фонду державного майна України. Разом із звітом суб’єкт оціночної діяльності подає документи, що підтверджують дотримання вимог до якості послуг, а також втілення заходів, дій та ресурсів, визначених Програмою, відповідно до пункту 1 розділу І цих Вимог.
6. Фонд державного майна України у порядку, визначеному розділом III цих Вимог, протягом тридцяти днів з дня надходження документів, визначених пунктом 5 цього розділу, здійснює документальну перевірку, за результатами якої приймає рішення про:
відповідність цим Вимогам;
проведення виїзної перевірки у порядку, визначеному пунктом 6 розділу III цих Вимог;
невідповідності цим Вимогам.
7. У разі прийняття Фондом державного майна України рішення про проведення виїзної перевірки така перевірка проводиться протягом тридцяти днів з дати прийняття відповідного рішення. За результатами виїзної перевірки приймається рішення про відповідність або невідповідність цим Вимогам.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code