ПОРЯДОК визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Фонду державного 
                                      майна України та Державного 
                                      комітету України з питань 
                                      житлово-комунального 
                                      господарства 
                                      23.12.2004  N 2929/227 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      18 січня 2005 р. 
                                      за N 54/10334 
 
ПОРЯДОК  визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва 
 
                       I. Загальні вказівки 
     1. Цей  Порядок передбачає визначення вартості відтворення чи 
заміщення земельних поліпшень – будинків,  будівель та споруд  під 
час оцінки об\’єктів малоповерхового житлового будівництва,  у тому 
числі садибного типу,  що належать на праві власності фізичним  та 
юридичним  особам  у  міській  і  сільській  місцевостях  України, 
відповідно до Збірника укрупнених показників вартості  відтворення 
функціональних   об\’єктів-аналогів   для   оцінки   малоповерхових 
будинків, будівель та споруд ( v2929224-04 ) (далі – Збірник). 
     2. Оцінці підлягають:  малоповерхові (до 4 поверхів) житлові, 
дачні  і  літні  садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами; 
господарсько-побутові  будівлі  (сараї,   гаражі,   літні   кухні, 
теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота, 
хвіртки,  дворові покриття,  підпірні стінки,  колодязі,  ґанки та 
ін.), а також окремі елементи будівель. 
     3. Збірник складається ( v2929224-04 ):
     а) Із Загальної частини в складі таких підрозділів:
     1. Терміни та визначення.
     2. Єдиний класифікатор житлових будинків залежно  від  якості 
житла та наявного інженерного обладнання.
     3. Загальна характеристика основних конструктивних елементів, 
інженерного обладнання та оздоблення будинків.
     4. Графіки залежності питомої ваги інженерного  обладнання  в 
загальній   вартості   малоповерхових  житлових  будинків  від  їх 
будівельного об\’єму.
     5. Приклади   визначення   вартості  відтворення  (заміщення) 
будинків;
     б) з   розділів,  що  містять  укрупнені  показники  вартості 
відтворення та інші  характеристики  функціональних  аналогів,  їх 
конструктивних елементів та видів робіт:
     1. Житлові та дачні будинки.
     2. Підвали, погреби та плавальні басейни.
     3. Надбудови.
     4. Прибудови.
     5. Садові будинки.
     6. Господарсько-побутові будівлі.
     7. Елементи будівель і окремі споруди.
     8. Усереднені  показники  вартості відтворення конструктивних 
елементів і видів  робіт  за  розрахунком  на  відповідну  одиницю 
виміру.
     Збірник укладено  з  урахуванням   Державного   класифікатора 
будівель    та   споруд   ДК   018-2000,   затвердженого   наказом 
Держстандарту України від 17.08.2000 N 507 ( va507565-00 ). 
     4. Нумерація   ряду    функціональних    аналогів    об\’єктів 
будівництва (далі  –  об\’єкти-аналоги)  у Збірнику ( v2929224-04 ) 
подвійна:  у  дужках  зазначена  нумерація,  що  була  прийнята  в 
\”Сборнике  укрупненных показателей восстановительной стоимости для 
оценки строений и сооружений,  принадлежащих  гражданам  городской 
местности Украинской ССР\”, затвердженому постановою Ради Міністрів 
УРСР від 01.04.82 N 163 ( 163-82-п ) (далі –  Збірник  1982).  Для 
типів  будівель  чи  споруд,  яких не було в зазначеному Збірнику, 
нумерація – однозначна. 
     5. Збірник  (  v2929224-04  )  містить  укрупнені   показники 
вартості   відтворення  будинків,  будівель  та  споруд,  а  також 
усереднені показники вартості  конструктивних  елементів  і  видів 
робіт  на  відповідну одиницю виміру,  що розраховані,  виходячи з 
державних будівельних норм та цін,  тарифів і податків,  діючих за 
станом на 01.01.2003.
     Показники Збірника ( v2929224-04  )  визначені  з  передумови 
дотримання  вимог  будівельних норм і правил створення будівельної 
продукції і  забезпечення  нормативних  термінів  служби  житлових 
будинків (підрозділ 2 Загальної частини Збірника).
     Укрупнені показники  не  враховують:  підготовлення території 
будівництва; благоустрій; зовнішні інженерні мережі та споруди. 
     6. Укрупнені показники вартості враховують:
     – вартість прямих витрат на будівельні і монтажні роботи, які 
складаються з вартості трудових, матеріальних і технічних ресурсів 
і  включають  усі  основні  й  допоміжні технологічні операції при 
здійсненні будівництва;
     – кошти  на  покриття  загальновиробничих  і адміністративних 
витрат будівельно-монтажних організацій;
     – кошторисний прибуток (прибуток підрядника);
     – кошти на будівництво і  розбирання  тимчасових  будівель  і 
споруд  та  на  додаткові витрати будівельно-монтажних організацій 
при виконанні будівельних і монтажних робіт у зимовий час;
     – кошти  на  покриття  витрат  замовника,  авторський нагляд, 
виконання проектно-вишукувальних робіт;
     – комунальний податок;
     – податок на додану вартість.
     Укрупнені показники  Збірника  (  v2929224-04  )   враховують 
підрядний  спосіб  виконання  будівельних  і монтажних робіт.  При 
здійсненні  робіт  господарським  способом   укрупнені   показники 
вартості будинків, будівель та споруд зменшуються на 12%. 
     7. Укрупнені  показники  вартості  відтворення  чи   вартості 
заміщення  житлових  та дачних будинків чи їх частин визначаються, 
виходячи з таких показників:
     – об\’єм будівлі (V);
     – відношення периметра будівлі до площі основи (P/S);
     – розрахункова висота поверху (H);
     – матеріал основних конструктивних елементів;
     – наявність    інженерного    обладнання    та   внутрішнього 
благоустрою, зовнішнього і внутрішнього оздоблення будинку. 
     8. В описі об\’єктів-аналогів  житлових  та  дачних  будинків, 
підвалів, надбудов і прибудов використовуються такі характеристики 
та поняття:
     а) об\’єм  будівлі,  у  тому  числі його структурних елементів 
(підвал, мансарда ), – V в куб.м;
     б) периметр  будівлі  P  в м,  який визначається за зовнішнім 
обміром стін на рівні першого поверху  вище  цоколю  будівлі;  при 
обчисленні периметра враховуються також відсутні стіни будівлі;
     в) площа основи будівлі S  в  кв.м,  під  якою  розглядається 
площа  в  межах  зовнішнього обміру її горизонтального перетину на 
рівні першого поверху вище цоколю;
     г) відношення  периметра  до  площі  основи  будівлі P/S,  що 
характеризує насиченість будівлі зовнішніми капітальними  стінами, 
яка має вплив на вартість 1 куб.м будівлі;
     ґ) розрахункова висота будівлі H  в м, що визначається шляхом 
                                     б
ділення об\’єму будівлі V на площу її основи S; 
     д) приведена  кількість  поверхів  –  n,  що характеризується 
відношенням сумарної площі всіх  поповерхових  перетинів,  у  тому 
числі  підвального  і  мансардного  поверхів  під  частиною  і над 
частиною будинку, до площі основи будівлі S;
     е) розрахункова  чи  середня  висота поверху будівлі H,   яка 
характеризує  насиченістъ   будівлі   елементами   перекриттів   і 
обчислюється  шляхом  ділення  розрахункової  висоти будівлі H  на 
                                                              б
приведене число поверхів – n. 
     Системне врахування   означених   характеристик    забезпечує 
можливість     визначення     будівельної    вартості    будь-яких 
малоповерхових будівель на основі таблиць їх будівельних об\’ємів і 
вартості одиничного показника (1 куб.м) у спільних координатах P/S 
і H. 
     9. Визначення  об\’єму  будинків-типорозмірів  об\’єкта-аналога 
для  оцінки  житлових  та  дачних  будинків  з  їх  прибудовами  і 
надбудовами,  підвалів,  прибудов  та  надбудов   здійснюється   в 
залежності  від  числових значень відношення периметра будівлі (P) 
до площі основи будівлі (S) і розрахункової висоти поверху будинку 
(H)      за      таблицями     величин     будівельних     об\’ємів 
будинків-типорозмірів, що розроблені для кожного об\’єкта-аналога.
     Означені таблиці складені в координатах P/S і H.
     Укрупнений показник  вартості  відтворення  1  куб.м   об\’єму 
типорозміру будівлі визначається також у залежності від P/S і H за 
відповідною таблицею для цього об\’єкта-аналога.
     При проміжних  числових значеннях P/S і H величини об\’ємів та 
вартість  1  куб.м  будинків-типорозмірів  розраховуються   шляхом 
інтерполяції.
     У  разі  якщо  числові  значення  P/S  і  H виходять за межі, 
зазначені  в  таблицях,  наприклад  при оцінці невеликих за площею 
будинків, здійснюється екстраполяція об\’ємів та вартості, виходячи 
за межі таблиць, але не більше ніж на 15%. 
     10. Характеристики  будівель  і  споруд  складені  у  вигляді 
таблиць, до яких входять такі показники:
     а) загальна  характеристика  будівлі  чи  споруди:  кількість 
поверхів,  наявність  підвалів,  мансард  і  інших  вбудованих  та 
прибудованих приміщень, що передбачені проектом    об\’єкта-аналога 
для житлових, садових та дачних будинків; інші можливі  характерні 
ознаки для інших будівель і споруд;
     б) об\’єм  (V),  периметр  (P),  площа  основи  будівлі   (S), 
відношення периметра до площі (P/S), приведене число поверхів (n), 
розрахункова висота поверху (H) чи будинку  (H )  –  для  житлових 
                                              б
будинків;  об\’єм,  висота,  площа  чи  інші  параметри – для інших 
будівель і споруд;
     в) характеристика    основних    конструктивних    елементів, 
оздоблення  та  інженерного обладнання будівель і їх питома вага в 
загальній вартості будівлі (у відсотках);
     г) величини    будівельних    об\’ємів   об\’єктів-типорозмірів 
будівель,  таблиці з яких складені  в  координатах  P/S  і  H  для 
об\’єктів-аналогів житлових та дачних будинків,  окремих підвалів і 
прибудов;
     ґ) вартості   відтворення   1   куб.м   будівельного   об\’єму 
об\’єктів-типорозмірів житлових та дачних  будинків,  їх  надбудов, 
окремих  підвалів  і  прибудов,  таблиці яких складені в тих самих 
координатах  P/S  і  H,  що  прийняті  для   будівельних   об\’ємів 
відповідних об\’єктів-типорозмірів аналогів, і вартості відтворення 
одиниці виміру (1 куб.м,  1 кв.м,  1  м.п.  чи  штуки)  для  інших 
будівель і споруд (у залежності від їх основних характеристик);
     д) необхідні примітки,  поправочні коефіцієнти,  надбавки  та 
зменшення,  що  застосовуються  у  разі наявності чи відсутності в 
оцінюваній будівлі того чи іншого виду інженерного  обладнання  чи 
благоустрою,  відхилення від аналога, перехід від одного матеріалу 
і конструкції до інших. 
     11. Оцінка   господарсько-побутових    будівель,    погребів, 
басейнів, окремих прибудов і літніх садових будинків провадиться в 
залежності  від  їх  об\’єму  чи  площі  основи  без   використання 
відношення P/S і H. 
     12. Визначення  вартості відтворення чи заміщення проводиться 
шляхом оцінки кожної  будівлі  чи  споруди  за  відповідним  типом 
(аналогом) Збірника.
     Тип (аналог)   для   оцінки   підбирається   з    урахуванням 
поверховості   і  відповідних  об\’ємно-планувальних  характеристик 
об\’єктів,  використаних матеріалів стін,  а при можливості й інших 
конструктивних особливостей будівлі чи споруди.
     При збігу технічних характеристик об\’єкта-аналога   і об\’єкта 
оцінки будівельна вартість останнього визначається шляхом множення 
вартості одиниці виміру прийнятого  аналога  на  кількість  куб.м, 
кв.м чи м.п., установлених при обмірюванні об\’єкта, що оцінюється. 
     13. Порядок  розміщення  типів  житлових та дачних будинків у 
Збірнику відповідає такій послідовності:
     першими (36  позицій)  розміщені  типи житлових будинків,  що 
побудовані до 60-70 років минулого століття. Це – одноповерхові та 
двоповерхові об\’єкти,  перенесені  в  Збірник  зі  Збірника   1982 
( 163-82-п  ),  але  з  актуалізованими  вартісними показниками та 
додатковими даними;
     далі (10   позицій)   наведені   аналоги  житлових  будинків, 
побудованих в 80 – 90 роки минулого  століття.  Ці  типи  будинків 
мають   більш   складні   об\’ємно-планувальні  рішення,  включаючи 
мансарди та підвальні поверхи,  у тому числі під частиною будівлі, 
закриті веранди,  гаражі тощо. Кожний такий житловий будинок являє 
собою єдиний комплекс.  Під час  оцінки  до  них  не  можуть  бути 
використані спрощені методи формалізованого їх опису та вибору для 
них об\’єктів-аналогів;
     потім (5   позицій)   представлені  сучасні  житлові  будинки 
(котеджі),   характерні   ще   складнішими   об\’ємно-планувальними 
рішеннями та використанням нових будівельних матеріалів;
     останніми (12  позицій)  представлені   житлові   будинки   з 
кошторисними вартісними показниками,  які можуть використовуватись 
безпосередньо  як  об\’єкти-аналоги  при  оцінці   ідентичних   або 
подібних   об\’єктів  та  як  довідковий  матеріал  для  визначення 
вартості відтворення окремих елементів будинків.
     Приклади, наведені  в підрозділі 5 Загальної частини Збірника 
( v2929224-04 ),  пояснюють практичне використання вказаних  типів 
житлових  будинків  для  оцінки  вартості відтворення чи заміщення 
реальних об\’єктів на базі двох  методів:  спрощеного,  максимально 
наближеного до   того,   що   використовувався   у  Збірнику  1982 
( 163-82-п  )  (приклад  N  1),  та  загального,  що  орієнтований 
насамперед  на  оцінку об\’єктів зі складними об\’ємно-планувальними 
рішеннями і разом з тим  може  використовуватись  для  усіх  типів 
малоповерхових житлових будинків (приклад N 2).
     Аналоги спарених будинків (половини будинків), що включені до 
Збірника (  v2929224-04  ),  мають  зменшені  обсяги окремих видів 
робіт, тому їх слід використовувати лише для оцінки окремих блоків 
спарених будинків. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code