Техническая инвентаризация для оформления технического паспорта в Киеве

Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна в Києві


Витяг з Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об\’єктів нерухомого майна 

 

Інструкція  визначає  порядок  та  методику   проведення технічної  інвентаризації  збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд з метою:

     – визначення їх фактичної площі та об\’єму (щодо проектних);

     – обстеження та оцінки технічного стану наявних об\’єктів;

     – установлення вартості об\’єктів.

Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках:

– перед прийняттям  в  експлуатацію   завершених   будівництвом об\’єктів,   у   тому   числі  після  проведення  реконструкції  та капітального  ремонту;

– перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об\’єкт  незавершеного  будівництва;

– перед проведенням  державної  реєстрації  права  власності на об\’єкт  нерухомого  майна,  що  утворився  в  результаті   поділу, об\’єднання об\’єкта нерухомого майна або виділення частки з об\’єкта нерухомого майна,  крім випадків, коли в результаті такого поділу, об\’єднання  або  виділення  частки  завершений будівництвом об\’єкт

приймався  в експлуатацію.

     В інших   випадках  технічна  інвентаризація  проводиться  за бажанням замовника.

Інструкція діє на всій території України для  здійснення технічної  інвентаризації  об\’єктів  нерухомого  майна  всіх  форм власності.

Технічна   інвентаризація  об\’єктів  нерухомого  майна проводиться суб\’єктами господарювання, у складі яких працюють один або  більше  виконавців  робіт  з  технічної  інвентаризації,  які пройшли  професійну атестацію у Мінрегіоні України.

     На  підставі  матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні  справи (додаток 1) та технічні паспорти.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
     Цей Закон визначає правові,  економічні, організаційні засади 
проведення  державної  реєстрації  речових  та  інших  прав,   які 
підлягають реєстрації за цим Законом, та їх обтяжень і спрямований 
на забезпечення визнання та захисту державою цих  прав,  створення 
умов для функціонування ринку нерухомого майна. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Сфера застосування Закону 
     1. Цей  Закон  регулює  відносини,  пов\’язані   з   державною 
реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
     Державна  реєстрація прав на об’єкт незавершеного будівництва 
та  їх  обтяжень  у  випадках, установлених законом, проводиться у 
порядку,  визначеному  цим  Законом,  з  урахуванням  особливостей 
правового  статусу  такого  об’єкта.  {  Частину  першу  статті  1 
доповнено  абзацом  другим згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 
     2. Дія  цього  Закону  не  поширюється на державну реєстрацію 
прав на повітряні і морські судна,  судна  внутрішнього  плавання, 
космічні  та  інші  об\’єкти  цивільних  прав,  на  які поширюється 
правовий режим нерухомої речі. 
     Стаття 2. Визначення термінів 
     1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
     державна реєстрація речових прав на нерухоме  майно  (далі  – 
державна  реєстрація  прав)  –  офіційне  визнання і підтвердження 
державою  фактів  виникнення,  переходу  або  припинення  прав  на 
нерухоме майно,  обтяження таких прав шляхом внесення відповідного 
запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
     Державний реєстр речових  прав  на  нерухоме  майно  (далі  – 
Державний  реєстр прав) – єдина державна інформаційна система,  що 
містить відомості про права на нерухоме  майно,  їх  обтяження,  а 
також про об\’єкти та суб\’єктів цих прав; 
     нерухоме майно   –   земельні   ділянки,   а  також  об\’єкти, 
розташовані на земельній ділянці,  переміщення яких неможливе  без 
їх знецінення та зміни призначення; 
     обтяження –   заборона  розпоряджатися  та/або  користуватися 
нерухомим  майном,  яка  встановлена  або  законом,   або   актами 
уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або 
яка виникає на підставі договорів. 
     Стаття 3. Засади державної реєстрації прав 
     1. Державна реєстрація прав є  обов\’язковою.  Інформація  про 
права  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяження підлягає внесенню до 
Державного реєстру прав. 
     2. Держава  гарантує  достовірність  зареєстрованих  прав  на 
нерухоме майно та їх обтяжень.
{  Частина  друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     3.  Права  на  нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають 
державній  реєстрації  відповідно  до  цього  Закону,  виникають з 
моменту такої реєстрації.
{  Частина  третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     4.  Права  на  нерухоме  майно та їх обтяження, що виникли до 
набрання   чинності   цим  Законом,  визнаються  дійсними  у  разі 
відсутності  їх державної реєстрації, передбаченої цим Законом, за 
таких  умов: { Абзац перший частини четвертої статті 3 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     якщо реєстрація прав та їх обтяжень була проведена відповідно 
до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або 
     якщо   на   момент  виникнення  прав  та  їх  обтяжень  діяло 
законодавство,  що  не  передбачало  обов\’язкової реєстрації таких 
прав та їх обтяжень.
{  Частина  четверта  статті  3  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     5. Державна реєстрація прав є публічною,  проводиться органом 
державної реєстрації прав,  який зобов\’язаний надавати  інформацію 
про  зареєстровані права та їх обтяження в порядку,  встановленому 
цим Законом. Державна реєстрація прав та їх обтяжень проводиться в 
порядку черговості надходження заяв. 
     Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена 
відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під 
час   вчинення  нотаріальної  дії  з  нерухомим  майном,  об’єктом 
незавершеного  будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється 
така  дія.  {  Частину  п\’яту статті 3 доповнено абзацом згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     Державна  реєстрація  прав у результаті вчинення нотаріальної 
дії   з   нерухомим  майном,  об’єктом  незавершеного  будівництва 
проводиться  нотаріусом,  яким  вчинено  таку дію. { Частину п\’яту 
статті 3 доповнено абзацом згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 
     6.  Будь-які  правочини  щодо  нерухомого  майна (відчуження, 
управління, іпотека тощо) вчиняються, якщо право власності чи інше 
речове  право  на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього 
Закону,   крім  випадків,  передбачених  частиною  четвертою  цієї 
статті.
{  Частина  шоста статті 3 в редакції Закону N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 
     7.  Державна реєстрація права власності та інших речових прав 
проводиться  за  місцем  розташування  об\’єкта  нерухомого майна в 
межах   території,   на   якій  діє  відповідний  орган  державної 
реєстрації  прав,  крім  випадків,  установлених абзацами другим і 
третім частини п’ятої цієї статті. 
     Державна   реєстрація   обтяжень   речових  прав  проводиться 
незалежно   від   місця  розташування  об’єкта  нерухомого  майна. 
{  Частину  сьому  статті  3  доповнено  абзацом  другим згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }
{  Частина  сьома статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     Стаття 4. Права та обтяження, що підлягають державній 
               реєстрації 
     1. Обов\’язковій державній реєстрації підлягають речові  права 
та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що 
належить фізичним та юридичним особам,  державі в  особі  органів, 
уповноважених управляти державним майном,  іноземцям та особам без 
громадянства,    іноземним    юридичним    особам,     міжнародним 
організаціям,  іноземним державам, а також територіальним громадам 
в особі органів місцевого самоврядування, а саме: 
     1) право власності на нерухоме майно; 
     2) право  володіння;  право  користування  (сервітут);  право 
користування  земельною  ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право 
господарського   відання;  право  оперативного  управління;  право 
постійного користування та право оренди земельної  ділянки;  право 
користування  (найму,  оренди)  будівлею  або  іншими капітальними 
спорудами,  їх окремими  частинами;  іпотека;  довірче  управління 
майном; 
     3) інші речові права відповідно до закону; 
     4) податкова  застава,  предметом  якої є нерухоме майно,  та 
інші обтяження. 
     2. Речові права на нерухоме майно,  зазначені в пунктах 2 і 3 
частини  першої  цієї  статті,  є  похідними  і реєструються після 
державної реєстрації права власності на таке майно. 
     3.   Право  власності  на  підприємство  як  єдиний  майновий 
комплекс,  житловий  будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) 
може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право 
власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані. 
     Право  власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення 
може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право 
власності   на  житловий  будинок,  будівлю,  споруду  (їх  окремі 
частини), в яких вони розташовані.
{  Частина  третя статті 4 в редакції Закону N 5037-VI ( 5037-17 ) 
від 04.07.2012 } 
 Стаття 15. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх 
                обтяжень 
     1. Державна  реєстрація  прав  та  їх  обтяжень проводиться в 
такому порядку: 
     1) прийняття  і  перевірка  документів,  що   подаються   для 
державної реєстрації прав та їх обтяжень, реєстрація заяви; 
     2) встановлення  факту  відсутності  підстав  для  відмови  в 
державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення розгляду заяви 
про державну реєстрацію прав та/або їх обтяжень; 
     3) прийняття  рішення  про  державну  реєстрацію  прав  та їх 
обтяжень, відмову в ній або зупинення державної реєстрації; 
     4) внесення записів до Державного реєстру прав; 
     5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме  майно  у 
випадках, встановлених статтею 18 цього Закону; 
     6) надання    витягів   з   Державного   реєстру   прав   про 
зареєстровані права та/або їх обтяження. 
     2.  Орган  державної  реєстрації  прав,  державні реєстратори 
зобов’язані  надати  до відома заявників інформацію про необхідний 
перелік  документів  для  здійснення  державної  реєстрації  прав. 
{  Абзац  перший  частини  другої  статті 15 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     Перелік документів для здійснення державної  реєстрації  прав 
визначається  Кабінетом  Міністрів  України  у  Порядку  державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень ( 703-2011-п ). 
     3. У випадках,  передбачених законодавством України, державна 
реєстрація прав проводиться після технічної інвентаризації об\’єкта 
нерухомого  майна,  права  стосовно  якого  підлягають   державній 
реєстрації. 
     4. Державній реєстрації підлягають виключно заявлені права та 
їх  обтяження  за  умови  їх відповідності законодавству і поданим 
документам.
{  Частина  четверта  статті  15  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     5. Державна  реєстрація  прав   (надання   відмови   в   ній) 
проводиться  в  строк,  що  не перевищує чотирнадцяти робочих днів 
(крім випадків,  встановлених у  частині  сьомій  цієї  статті)  з 
моменту  надходження до органу державної реєстрації прав заяви про 
таку    реєстрацію    та    передбачених    цим     Законом     та 
нормативно-правовими   актами,  прийнятими  відповідно  до  нього, 
документів, необхідних для її проведення. 
     Державна реєстрація іпотек, надання відмови в ній проводиться 
в строк, що не перевищує одного робочого дня. 
     6. У разі якщо під час розгляду заяви про державну реєстрацію 
прав  державним реєстратором встановлено, що подані інші заяви про 
державну  реєстрацію  прав на те саме майно, заяви розглядаються в 
порядку  черговості  їх надходження. При цьому заява розглядається 
тільки   після   прийняття  рішення  державним  реєстратором  щодо 
попередньо розглянутої заяви і внесення ним відповідного запису до 
Державного реєстру прав.
{  Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     7. Розгляд заяви про державну реєстрацію обтяжень і прийняття 
рішення  про  таку  реєстрацію,  відмову  у  державній  реєстрації 
обтяжень  або її зупинення проводиться в день надходження заяви та 
документів, необхідних для державної реєстрації обтяжень.
{  Частина сьома статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     8. У разі надходження заяви про державну реєстрацію обтяжень, 
іпотеки  на майно, щодо якого вже зареєстровано заяву про державну 
реєстрацію  права  на  це  майно,  державний  реєстратор  спочатку 
розглядає  заяву  про  державну  реєстрацію  прав, а після цього – 
заяву  про  державну реєстрацію обтяжень, іпотеки. При цьому строк 
державної  реєстрації  прав та їх обтяжень становить десять днів з 
дня  державної  реєстрації заяви про державну реєстрацію обтяжень, 
іпотеки.
{ Частина восьма статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     9.   Державна  реєстрація  прав,  їх  обтяжень  у  результаті 
вчинення  нотаріальної  дії  (надання  відмови  в ній) проводиться 
одночасно з вчиненням такої дії.
{  Статтю  15 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5037-VI 
( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     10.  Державна  реєстрація  обтяжень  прав  на нерухоме майно, 
право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, 
іпотеки   майнових   прав   на  об’єкт  незавершеного  будівництва 
проводиться  у  спеціальному  розділі Державного реєстру прав. При 
державній  реєстрації  права  власності  на  таке майно записи про 
обтяження  переносяться  до відповідної частини відкритого розділу 
Державного реєстру прав.
{ Частина десята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     11. Облік  безхазяйного  нерухомого майна проводиться органом 
державної   реєстрації   прав   за   заявою    органу    місцевого 
самоврядування  в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 
у  Порядку  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень ( 703-2011-п ).
{  Частина  одинадцята  статті  15 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     12. Датою і часом державної реєстрації прав  та  їх  обтяжень 
вважається дата і час реєстрації відповідної заяви.
{  Частина  дванадцята  статті  15 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     13. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень,  а також порядок надання інформації з Державного реєстру 
прав ( 703-2011-п ) встановлює Кабінет Міністрів України.
{  Частина  тринадцята  статті  15 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 
     14.  Форма  і  вимоги  до  заповнення  заяв  та  запитів,  що 
подаються  до  органу  державної  реєстрації прав, а також форма і 
вимоги   до   оформлення   рішень,  що  приймаються  у  зв’язку  з 
проведенням   державної   реєстрації   прав,   взяттям   на  облік 
безхазяйного  нерухомого майна та наданням інформації з Державного 
реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства.
{  Статтю  15  доповнено  частиною чотирнадцятою згідно із Законом 
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 } 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code