Організація і проведення конкурсу

Організація і проведення конкурсу

7.1. Приймальні комісії
вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу
на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх
предметів:

для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з
конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
– не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів
з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями
(спеціальності) може встановити вищу кількість балів сертифіката з профільних
загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в
конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної
комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання
вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних
предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче
124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

 

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра
медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих
конкурсів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 1 до цих Умов.
Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у
додатку 1 до цих Умов обирається вступником,
крім випадків, коли такий предмет визначено в додатку 1 до цих Умов або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.

Один або два конкурсних предмети визначаються
як профільні.

 

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів,
творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, наведеним у додатку 2 до цих
Умов.

Один конкурсний предмет визначається як
профільний.

 

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста,
магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа)
про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими
Умовами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту
обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки
з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною
шкалою, враховуються таким чином: \”3” відповідає \”6”, \”4” відповідає \”9”, \”5” відповідає \”12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною
шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею
відповідності, наведеною в додатку 3 до цих Умов.

 

7.5. При вступі на навчання на основі повної
загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 8.1 – 8.4
розділу VIII цих Умов.

 

7.6. При прийомі на навчання на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних
рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими
термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників
конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до
вищого навчального закладу.

 

7.7. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на
основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума
результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та
додаткових показників, визначених правилами прийому до вищого навчального
закладу.

 

7.8. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про
організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим
наказом Міністерства освіти України від 08 грудня 1995 року № 340,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 1996 року за
№1/1026.

 

7.9. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати
вступних випробувань з двох предметів за переліком, наведеним у додатку 2 до
цих Умов. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

 

7.10. Для конкурсного відбору осіб, які на
основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів
результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа
про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими
Умовами випадках. Середній бал документа про базову

середню освіту обчислюється за 12-бальною
шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з
документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною
шкалою, враховуються таким чином: \”3” відповідає \”6”, \”4” відповідає \”9”, \”5” відповідає \”12”.

 

7.11. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна
комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може
встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат
екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від
100 до 200 балів, на основі базової середньої освіти- за 12-бальною
шкалою і зараховується замість бала сертифіката з української мови та
літератури.

 

7.12. Для осіб, які вступають на
освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови
національних меншин)» та вивчали у загальноосвітніх навчальних закладах мови
національних меншин (молдавську, кримськотатарську, польську, румунську,
угорську, болгарську, новогрецьку,
словацьку), приймальна комісія за умови наявності педагогічних і
науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки
з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від
100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

 

7.13. Для конкурсного відбору осіб, які
вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра,
конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до
вищого навчального закладу, та вноситься до Єдиної бази.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code