Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році

Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році

 

І. Загальні положення

 

1.1. У цих Умовах терміни
вживаються у такому значенні:

вступне випробування – перевірка
рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної
дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного
виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для
конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього
незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового
випробування;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск
до участі в конкурсі до вищого
навчального закладу;

єдина державна електронна база з
питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання,
верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі
персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення
потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – підсумкова сума балів
вступника, до якої входять результати оцінювання з конкурсних предметів,
творчих конкурсів, фахових екзаменів та інші показники, передбачені цими
Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу;

конкурсний відбір – процедура відбору
вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком
вступників;

конкурсний предмет – навчальний предмет,
передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при
проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом – право
вступника, передбачене нормативно-правовими актами, на зарахування до вищого
навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується за умови
дотримання вимог, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищого
навчального закладу;

право першочергового зарахування – право
вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з
іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список
вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та
правил прийому до вищого навчального закладу згідно з чинним законодавством;

творчий конкурс – форма вступного
випробування з конкурсного предмета, метою якого є перевірка та оцінювання
здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей
знань. Переліки конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі наведено у
додатках 1 та 2 до цих Умов;

фахове випробування – форма вступного
випробування для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого
робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
для вступу на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, а також для вступу на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, порядок проведення якого
(усний або письмовий екзамен з дисципліни (дисциплін), знання з якої (яких) є
базовими для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня) визначається
правилами прийому до вищого навчального закладу;

цільовий прийом – прийом на навчання на
конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до
нормативно-правових актів.

 

1.2. Ці Умови є обов’язковими для вищих
навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Підставою
для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними
рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра є ліцензія
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на надання відповідних
освітніх послуг, видана в установленому законодавством України порядку.

 

1.3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним
замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 

1.4. Громадяни України мають право
безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних
закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень
громадянин здобуває вперше.

 

1.5. Громадянин України має право безоплатно
здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та
комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість
виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що
підтверджується висновками медико-соціальної
експертної комісії.

ІІ. Організація прийому до вищих навчальних закладів

2.1. Організацію прийому вступників до вищого
навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується
наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна
комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального
закладу, затвердженим його керівником.

 

2.2. Керівник вищого навчального закладу
забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Умов, правил
прийому до вищого навчального закладу, а також відкритість та прозорість роботи
приймальної комісії.

2.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний
створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої
діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності).
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним
замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним
рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом
та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах
приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не
пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання
відповідних відомостей.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до
вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
Рішення приймальної комісії повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах
приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, як
правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

2.5. Рішення приймальної комісії, прийняте в
межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником
вищого навчального закладу.

 

2.6. Прийом до вищих навчальних закладів на
всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від форми
власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code