ПОЛОЖЕННЯ про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки
фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі)
та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ)

 

 

Це Положення регламентує порядок підготовки
фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії та наукового ступеня
доктора наук на, відповідно, третьому та науковому рівнях вищої освіти і є
обов’язковим для виконання всіма вищими навчальними закладами (науковими
установами) незалежно від їх підпорядкованості та форми власності.

Загальні положення

1.Основною формою
підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому
рівні вищої освіти є аспірантура (ад’юнктура). Нормативний строк навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки, протягом яких
аспірант (ад’юнкт) зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми,
визначеної вищим навчальним закладом для підготовки доктора філософії з
відповідної спеціальності, а також підготувати дисертацію на основі самостійно
проведених досліджень та захистити її у спеціалізованій вченій раді вищого
навчального закладу (наукової установи).

2.З метою завершення роботи над
науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки
публікацій до захисту для здобуття наукового ступеня доктора наук особа має
право вступити в докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи). Строк перебування в
докторантурі становить не більше двох років, протягом яких докторант
зобов’язаний подати до спеціалізованої вченої ради вищого навчального закладу
(наукової установи) результати своїх наукових досягнень (дисертацію, або
монографію, або сукупність опублікованих статей) для їх подальшого публічного
захисту.

3.Підготовка громадян
України в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі здійснюється
за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним
замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб
(на умовах контракту).

4.Підготовка
іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі
здійснюється:

на підставі міжнародних
договорів України та/або міжнародних програм обміну чи
мобільності;

на підставі договорів,
укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та
вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну
вченими чи академічної мобільності;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб
(на умовах контракту).

5.Науково-методичне забезпечення та
організацію діяльності аспірантури (ад’юнктури) і докторантури вищих навчальних
закладів (наукових установ) здійснюють їх вчені ради.Покладання вищим навчальним закладом (науковою установою) на аспіранта
(ад’юнкта) чи докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної
освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії,
сукупності статей), забороняється.

6.Вступ в аспірантуру
(ад’юнктуру) та докторантуру здійснюється на конкурсній основі відповідно до
цього Положення, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
(наукових установ), а також згідно з Правилами прийому до відповідного вищого
навчального закладу (наукової установи).

Умови прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) і
докторантуру у вищих навчальних закладах (наукових установах) затверджуються
щороку центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки і
оприлюднюються на його офіційному веб-сайті відповідно з законом. На основі цих
Умов прийому, вчені ради вищих навчальних закладів (наукових установ)
розробляють і затверджують власні Правила прийому в аспірантуру (ад’юнктуру) і
докторантуру, та оприлюднюють їх на своїх веб-сайтах у встановлені Умовами
прийому строки.

Правила прийому діють протягом відповідного
навчального року і визначають процедуру, перелік і строки подання документів
для вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) та докторантуру вищого навчального
закладу (наукової установи), а також встановлюють зміст, форму і строки
вступних випробувань для конкурсного відбору абітурієнтів за кожною
спеціальністю.

7.Аспіранти
(ад’юнкти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним
планом наукової роботи, який затверджується вченою радою не пізніше ніж через 3
місяці після вступу здобувача наукового ступеня до вищого навчального закладу
(наукової установи).

Індивідуальний план
наукової роботи є окремим документом, який розробляється на основі
освітньо-наукової (наукової) програми та використовується для оцінювання
успішності виконання запланованої наукової роботи. Відставання від передбачених
індивідуальним планом наукової роботи строків її виконання без обґрунтування
наявності об’єктивних і поважних причин, може бути підставою для ухвалення
вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) рішення про
відрахування аспіранта (ад’юнкта) або докторанта.

Обов’язковою складовою освітньо-наукової програми
аспірантури (ад’юнктури)є підготовка та
публікація не менше однієї статті в науковому виданні, яке включене до
міжнародної наукометричної бази Scopus (для аспірантів і
ад’юнктів)/Web of Science (для
докторантів) (або до іншої міжнародної бази, визначеної для окремої
спеціальності Науково-методичною радою центрального органу виконавчої влади у
сфері освіти і науки на підставі подання відповідної науково-методичної
комісії).

Індивідуальний план
наукової роботи повинен завершуватися захистом дисертації або наукових
результатів (монографії, сукупності статей) у спеціалізованій вченій раді. Вчена рада вищого
навчального закладу (наукової установи) має право продовжити строк навчання в
аспірантурі (ад’юнктурі) чи перебування в докторантурі понад визначений строк у
випадку, якщо спеціалізована вчена рада невчасно розглянула подану до захисту
дисертацію або наукові результати (монографію, сукупність статей)
здобувача наукового ступеня. Продовжене навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) або
перебування в докторантурі не може здійснюватися за рахунок коштів державного
бюджету.

8. Аспірант (ад’юнкт)або
докторант, який успішно виконав освітньо-наукову або наукову програму і
захистив дисертацію (монографію, або наукові досягнення у вигляді сукупності
статей) до закінчення строку навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) або
перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав
індивідуальний план наукової роботи і успішно завершив навчання на відповідному
рівні вищої освіти. Такий аспірант (ад’юнкт) або докторант
відраховується з аспірантури (ад’юнктури) або докторантури вищим навчальним
закладом (науковою установою) з дня захисту і може бути рекомендований для
відзначення (з відповідною відміткою в дипломі та/або додатку до диплому)
спеціалізованою вченою радою, в якій проходив захист.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code