ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність об\’єкта до експлуатації

   Додаток 1 
                               до Порядку прийняття в експлуатацію 
                                 закінчених будівництвом об\’єктів 
                                   ЗАРЕЄСТРОВАНО
                 _________________________________________________ 
                   (найменування органу, який провів реєстрацію) 
                 _____ _____________________ 20__ р. N ___________ 
                 __________ ______________________________________ 
                  (підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи) 
                 М.П. 
                            ДЕКЛАРАЦІЯ 
              про готовність об\’єкта до експлуатації 
 
__________________________________________________________________ 
    (найменування закінченого будівництвом об\’єкта відповідно 
__________________________________________________________________ 
 до будівельного паспорта або затвердженого проекту будівництва, 
__________________________________________________________________ 
      код об\’єкта згідно з державним класифікатором будівель 
__________________________________________________________________ 
           та споруд ДК 018-2000; категорія складності) 
     1. Інформація про замовника 
__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи, 
__________________________________________________________________ 
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 
__________________________________________________________________ 
    місце проживання, номер облікової картки платника податків 
__________________________________________________________________ 
   (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
__________________________________________________________________ 
  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
__________________________________________________________________ 
         облікової картки платника податків та повідомили 
__________________________________________________________________ 
       про це відповідний орган державної податкової служби 
__________________________________________________________________ 
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, 
__________________________________________________________________ 
     місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 
__________________________________________________________________ 
              або податковий номер; номер телефону) 
     2. Інформація про керівника замовника – юридичної особи 
__________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище, ім\’я та по батькові, номер телефону)
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
     3. Інформація про відповідальну особу – інженера з технічного 
нагляду (у разі наявності) 
——————————————————————
|Найменування посади, |Назва, номер та дата |   Серія та номер   |
|прізвище, ім\’я та по |    документа, що    |  кваліфікаційного  |
|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |
|      телефону       |повноваження особи на|                    |
|                     |здійснення технічного|                    |
|                     |      нагляду        |                    |
—————————————————————— 
     4. Інформація про генерального  підрядника  (підрядника  –  у 
разі,   коли   будівельні   роботи   виконуються   без   залучення 
субпідрядників) (за наявності) 
__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи, 
__________________________________________________________________ 
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 
__________________________________________________________________ 
        місце проживання, номер облікової картки платника 
__________________________________________________________________ 
           податків (не зазначається фізичними особами, 
__________________________________________________________________ 
        які через свої релігійні переконання відмовляються 
__________________________________________________________________ 
       від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
__________________________________________________________________ 
     платника податків та повідомили про це відповідний орган 
__________________________________________________________________ 
    державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 
__________________________________________________________________ 
         найменування юридичної особи, місцезнаходження, 
__________________________________________________________________ 
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер) 
     5. Інформація про страхову організацію (за наявності) 
__________________________________________________________________ 
  (найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно 
__________________________________________________________________ 
  з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування) 
__________________________________________________________________ 
     6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт 
————————————————
|  Найменування |Назва, номер та|Види виконаних|
|    посади,    |  дата видачі  |      під     |
|прізвище, ім\’я | документа, що |  керівництвом|
|та по батькові,|  підтверджує  |відповідальної|
|     номер     |  повноваження |  особи робіт |
|   телефону    |    особи на   |              |
|               |   виконання   |              |
|               |    робіт      |              |
———————————————— 
     7. Інформація      про      генерального      проектувальника 
(проектувальника) (за наявності) 
__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи, 
__________________________________________________________________ 
  серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 
__________________________________________________________________ 
    номер облікової картки платника податків (не зазначається 
__________________________________________________________________ 
     фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
__________________________________________________________________ 
   відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
__________________________________________________________________ 
    картки платника податків та повідомили про це відповідний 
__________________________________________________________________ 
 орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 
__________________________________________________________________ 
         найменування юридичної особи, місцезнаходження, 
__________________________________________________________________ 
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер) 
     8. Інформація    про    відповідальних    осіб   генерального 
проектувальника    (проектувальника):    головного     архітектора 
(інженера)  проекту,  особи,  що  здійснює  авторський  нагляд (за 
наявності) 
——————————————————————
|Найменування посади, | Назва, номер і дата |   Серія та номер   |
|прізвище, ім\’я та по |видачі документа, що |  кваліфікаційного  |
|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |
|      телефону       | повноваження особи  |    (обов\’язково    |
|                     |                     |    зазначається    |
|                     |                     |з 1 червня 2012 р.) |
—————————————————————— 
     9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт) 
__________________________________________________________________ 
     (назва, дата, номер документа про затвердження проектної 
__________________________________________________________________ 
          документації, результати експертизи проектної 
__________________________________________________________________ 
                   документації (за наявності) 
     10. Інформація  про  дозвільні  документи  (повідомлення  про 
початок  виконання  будівельних  робіт,  декларація  про   початок 
виконання будівельних робіт, інші документи у разі їх наявності) 
——————————————————————
|  Назва документа, ким  |   Дата подання або   |Номер документа |
|      виданий або       |реєстрації документа  |                |
|    зареєстрований      |                      |                |
—————————————————————— 
     11. Інформація про об\’єкт 
 Місцезнаходження об\’єкта:    ____________________________________ 
                              ____________________________________ 
 
 Дата початку будівництва:    ____________________________________ 
                              ____________________________________ 
 
 Дата закінчення будівництва: ____________________________________ 
                              ____________________________________ 
 
 Строк введення об\’єкта 
 (черги, пускового 
 комплексу) в експлуатацію:   ____________________________________ 
                              ____________________________________ 
     11-1.  Інформація  про документ, що посвідчує право власності 
чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію _______
__________________________________________________________________ 
     12. Техніко-економічні   показники   об\’єкта  (з  урахуванням 
результатів технічної інвентаризації) 
 Опис об\’єкта: 
 несучі конструкції _____________________________________________; 
 
 огороджувальні конструкції _____________________________________; 
 
 фасади _________________________________________________________. 
Перелік       Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, 
інженерного   ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, 
обладнання    пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних 
об\’єкта       опалювальних установок (зазначити) 
Загальна 
площа 
будівлі, 
кв. метрів   _____________________________________________________ 
     13. Характеристика   житлових   будинків    (з    урахуванням 
результатів технічної інвентаризації) (за наявності) 
Кількість поверхів _______________________________________________ 
                   _______________________________________________ 
 
Матеріали стін     _______________________________________________ 
                   _______________________________________________ 
 
Кількість секцій 
(за наявності)     _______________________________________________ 
                   _______________________________________________ 
        Кількість квартир у житловому будинку та їх площа 
——————————————————————
|  Тип квартир   |   Кількість   |Загальна площа,|Житлова площа, |
|                |    квартир    |  кв. метрів   |  кв. метрів   |
|—————-+—————+—————+—————|
|однокімнатних   |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|двокімнатних    |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|трикімнатних    |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|чотирикімнатних |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|п\’ятикімнатних  |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|шестикімнатних  |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|семикімнатних   |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|восьмикімнатних |               |               |               |
|і більше        |               |               |               |
|—————-+—————+—————+—————|
|Усього:         |               |               |               |
|——————————–+——————————-|
|Загальна площа                  |                               |
|вбудовано-прибудованих          |                               |
|приміщень житлового будинку,    |                               |
|кв. метрів                      |                               |
—————————————————————— 
 Місця для постійного     Загальна площа    Кількість машиномісць 
 та тимчасового 
 зберігання 
 автотранспортних 
 засобів, їх 
 характеристика           ______________    ______________________ 
     Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності) 
 Загальна площа нежитлових 
 приміщень об\’єкта, кв. метрів  __________________________________ 
——————————————————————
|  Назва нежитлового  |    Функціональне    |  Загальна площа,   |
|     приміщення      |     призначення     |      технічні      |
|                     |     нежитлового     |  характеристики    |
|                     |   приміщення (для   |                    |
|                     | житлових будинків)  |                    |
—————————————————————— 
     14. Об\’єкт    має   такі   основні   показники:   потужність, 
продуктивність,  виробнича площа,  протяжність,  місткість, обсяг, 
пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється 
щодо всіх  об\’єктів  в  одиницях  виміру  з  урахуванням  цільової 
продукції або основних видів послуг): 
——————————————————————
|Основні показники |Одиниця виміру |        За проектом          |
|     об\’єкта      |               |—————————–|
|                  |               |загальний |   у тому числі   |
|                  |               |          |    пускового     |
|                  |               |          |  комплексу або   |
|                  |               |          |      черги       |
—————————————————————— 
     15. На   об\’єкті   виконано   всі    передбачені    проектною 
документацією    згідно   з   державними   будівельними   нормами, 
стандартами і правилами роботи.  Обладнання встановлено  згідно  з 
актами   про  його  прийняття  після  випробування  у  визначеному 
порядку. 
     Заходи з охорони праці,  забезпечення вибухобезпеки, пожежної 
безпеки,    охорони    навколишнього   природного   середовища   і 
антисейсмічні заходи,  передбачені проектом,  проведені в  повному 
обсязі. 
     Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території,  строки 
виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови  і  які 
будуть виконані: 
——————————————————————
|  Перелік   |   Строки  |Організація -|  Керівник організації – |
|   робіт    | виконання | виконавець  |        виконавця        |
|            |           |             |————————-|
|            |           |             |  прізвище, |   підпис   |
|            |           |             |  ім\’я, по  | керівника  |
|            |           |             |  батькові  |            |
|            |           |             | керівника  |            |
—————————————————————— 
     Кошторисна вартість  будівництва  за  затвердженою  проектною 
документацією ________ тис.  гривень,  у тому  числі:  витрати  на 
будівельно-монтажні  роботи  ________  тис.  гривень,  витрати  на 
машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень. 
     Вартість основних  фондів,  які  приймаються  в  експлуатацію
_____ тис.  гривень,  у тому числі: витрати на будівельно-монтажні 
роботи _____  тис.  гривень,  витрати  на  машини,  обладнання  та 
інвентар _________ тис. гривень. 
                 ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ 
                  ОБ\’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
     З  метою  забезпечення ведення обліку повідомлень про початок 
виконання  підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок 
виконання  підготовчих  і будівельних робіт; дозволів на виконання 
будівельних  робіт  та  відмов  у їх видачі; анульованих дозволів; 
переоформлених  дозволів;  декларацій  про  готовність  об’єкта до 
експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно 
до Закону України \”Про захист персональних даних\” я, _____________
__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 
     Мені   відомо,   що   за  подання  не  в  повному  обсязі  та 
недостовірних   даних,  зазначених  у  декларації  про  готовність 
об’єкта  до  експлуатації, встановлена відповідальність відповідно 
до закону. 
 М.П. 
_______________ 
Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або 
          замовником (для   фізичної   особи)   та   засвідчується 
          печаткою замовника (за наявності). 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code