Архітектор у Києві, девелоперські інвестиційні проекти нерухомості, ескізи будинків, реконструкція, погодження, фотозйомка

ПРОТОКОЛ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Додаток 7

до наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України

15.05.2012 № 240

 

____________________________________________________________________

(найменування
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження,
телефон, електронна адреса)

ПРОТОКОЛ

про правопорушення у
сфері містобудівної діяльності

__________________ __________________________
 (дата складання протоколу) (місце складання протоколу)
 
 
Мною, ________________________________________________________,
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові особи, яка склала протокол)
у присутності ________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я, по батькові)
________________________________________________________________________________________________
відповідно до статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» складено цей протокол стосовно ____________
____________________________________________________________________:
(повне найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)
Для юридичної особи:
1. Місцезнаходження__________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ___________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника___________________________________
4. Інші відомості_____________________________________________________________
Для фізичної особи – підприємця:
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання__________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №__________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера) ____________________________________________________________
8. Інші відомості ____________________________________________________________,
про те, що за результатами __________________________ перевірки, проведеної на 
(планової/позапланової) 
________________________________________________________________________________________________
 (назва та місцезнаходження об\'єкта)
_______________________________________________________________________________________________:

1. Будівництво об\'єкта здійснює (за наявності) ___________________________________________
 (найменування будівельної організації,
________________________________________________________________________________________________
 прізвище, ім\'я та по батькові керівника, номер телефону)
2. Технічний нагляд здійснює (за наявності) ______________________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові, номер телефону
________________________________________________________________________________________________особи, назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на 
________________________________________________________________________________________________
здійснення технічного нагляду,серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
3. Проектна документація розроблена (за наявності)________________________________
 (найменування проектної організації, 
________________________________________________________________________________________________
прізвище, ім\'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім\'я та по батькові автора проекту,
________________________________________________________________________________________________
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
4. Авторський нагляд здійснює (за наявності)______________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові особи)
________________________________________________________________________________________________
5. Експертиза проекту проведена (за наявності) ____________________________________
 (найменування експертної організації, прізвище, 
________________________________________________________________________________________________
ім\'я та по батькові керівника, номер телефону, прізвище, ім\'я та по батькові експерта, _______________________________________________________________________________________________,
серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
виявлено порушення ______________________________________________________________________
 (суть правопорушень із зазначенням абзаців, пунктів, 
________________________________________________________________________________________________ частин, статей, розділів, глав нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів ________________________________________________________________________________________________
 і правил, проектних рішень тощо, які порушено)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

Відповідальність за встановлені правопорушення передбачена ___________________________________Закону України «Про відповідальність 
(абзац, пункт, частина, стаття) 
за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

Інші відомості _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

 

Розгляд справи про правопорушення
у сфері містобудівної діяльності відбудеться о ___ год. ___ хв. \”___\”
__________20__ року у приміщенні____________________________________________________________________________________________

(повне найменування органу, у якому буде
розглядатися справа)

за адресою:__________________________________________________________.

(повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)


Підпис керівника (уповноваженої ним особи) юридичної особи/фізичної особи - підприємця, стосовно якої складено протокол: 

___________(__________________)

 

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи від підписання
протоколу робиться відмітка)

Підпис особи, яка склала протокол:

___________(_________________________)

Присутні:

_________________________ ___________ ____________________________

(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)

___________________________________ _______________ _______________________________________

___________________________________ _______________ _______________________________________

 
Пояснення і зауваження до протоколу керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи), фізичної особи – підприємця:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 
Додатки (за наявності):
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Другий примірник протоколу отримав 
________ _______________ _________________________________
 (дата) (підпис) (ім’я, по батькові та прізвище особи, що отримала 
протокол) 

____________________________________________________________________

(у разі відмови особи від
отримання протоколу робиться відмітка)

Exit mobile version