ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ модулів оцінки відповідності

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                       постановою Кабінету Міністрів України 
                    від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) 
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
                            від 31 серпня 2011 р. N 920) 
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ модулів оцінки відповідності 
 
                         Загальна частина 
     1. Цей  Технічний  регламент  встановлює  основні  вимоги  до 
проведення процедури оцінки відповідності та  визначає  модулі  її 
проведення. 
     Цей  Технічний  регламент  не  застосовується  в  разі,  коли 
відповідні  технічні  регламенти містять процедури (модулі) оцінки 
відповідності.  { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 
N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 } 
     2. У   цьому   Технічному  регламенті  терміни  вживаються  у 
значенні, наведеному  у  Законах  України   \”Про   стандартизацію\” 
( 2408-14 ),  \”Про підтвердження відповідності\” ( 2406-14 ),  \”Про 
стандарти,  технічні регламенти та процедури оцінки відповідності\” 
( 3164-15 ) та \”Про захист прав споживачів\” ( 1023-12 ). 
     3. Для    проведення    процедури    оцінки    відповідності, 
передбаченої  відповідним  технічним  регламентом,  застосовуються 
модулі  –  комплекси  уніфікованих  процедур  оцінки відповідності 
(далі – модуль),  які обираються згідно з вимогами пункту 5  цього 
Технічного регламенту. 
     Модулі, визначені цим Технічним регламентом, застосовуються в 
разі посилання на них у відповідних технічних регламентах. { Пункт 
3  доповнено  абзацом  згідно з Постановою КМ N 708 ( 708-2012-п ) 
від 18.06.2012 } 
     У  разі коли міжнародні та регіональні стандарти, стандарти і 
технічні  регламенти  інших  держав  або відповідні їх частини, на 
основі  яких  відповідно  до  закону повинні розроблятися технічні 
регламенти,  містять  процедури  (модулі)  оцінки відповідності, у 
відповідних  технічних  регламентах  не  допускається застосування 
посилання  на цей Технічний регламент. { Пункт 3 доповнено абзацом 
згідно з Постановою КМ N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 } 
     4. У   разі   коли   це   передбачено  відповідним  технічним 
регламентом,  процедура оцінки відповідності  може  проводитися  з 
відхиленням   від   деяких   вимог,   встановлених  цим  Технічним 
регламентом, зокрема щодо: 
     подання додаткової інформації у технічній документації; 
     строку зберігання технічної документації; 
     зазначення: 
     – вибору виробника щодо проведення випробувань  акредитованою 
випробувальною   лабораторією  самого  виробника  або  призначеним 
органом з  оцінки  відповідності  продукції  (далі  –  призначений 
орган), обраним виробником; 
     – способу  проведення перевірки продукції шляхом випробування 
кожного зразка продукції або шляхом випробування із  застосуванням 
методу випадкового відбору; 
     – строку дії сертифіката перевірки типу; 
     подання у сертифікаті перевірки типу важливої інформації, яка 
стосується  оцінки  відповідності  та   контролю   без   зупинення 
виробництва   та   підлягає  включенню  до  сертифіката  або  його 
додатків; 
     положень, які  стосуються  зобов\’язань  призначеного   органу 
інформувати   орган  виконавчої  влади,  що  його  призначив,  про 
періодичність проведення перевірок призначеним органом. 
     Для продукції,  виготовленої на замовлення або малою партією, 
застосовуються   більш   гнучкі   умови   щодо   процедур   оцінки 
відповідності. 
     5. Модулі застосовуються з урахуванням таких принципів: 
     недопущення введення в обіг  продукції,  яка  не  відповідає, 
зокрема,  вимогам безпеки для життя та здоров\’я людини,  майна,  а 
також охорони навколишнього природного середовища; 
     застосування модулів  залежно  від  стадій   проектування   і 
виробництва продукції; 
     проведення оцінки    відповідності   продукції   на   стадіях 
проектування і виробництва продукції до введення її в обіг; 
     достатньої кількості модулів для  забезпечення  відповідності 
продукції встановленим вимогам,  вибору модулів з урахуванням виду 
продукції,  наявністю  чи  відсутністю   третьої   сторони,   умов 
виробництва; 
     неприпустимості застосування  надто складних модулів з огляду 
на  мету   забезпечення   відповідності   продукції   встановленим 
технічним регламентом вимогам; 
     виробник повинен   мати   можливість   вибору   між  модулями 
забезпечення  якості  та  модулями  сертифікації  продукції  (крім 
випадків,    коли    для   забезпечення   відповідності   вимогам, 
установленим  технічними  регламентами,  застосовується  конкретна 
процедура). 
     6. Для  оцінки  відповідності використовуються модулі A,  A1, 
A2, B, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, H1. 
     7. Модуль В використовується для проведення частини процедури 
оцінки  відповідності – перевірки типу та застосовується на стадії 
проектування. Зазначений модуль застосовується разом з модулями C, 
C1, C2, D, E, F, чим забезпечується оцінка відповідності на стадії 
виробництва. 
     8. Маркування  продукції  національним  знаком  відповідності 
здійснює виробник    або    за   його   дорученням   уповноважений 
представник – резидент  України,  який  визначений  виробником  на 
підставі договору з ним для вчинення певних дій від його імені під 
час   проведення   оцінки   відповідності   продукції   (далі    – 
уповноважений    представник),    після   позитивних   результатів 
виробничого  контролю  до  введення продукції в обіг, якщо інше не 
передбачено  відповідним  технічним  регламентом. У разі потреби у 
технічному  регламенті  передбачається, що маркування здійснюється 
особою, що відповідає за введення продукції в обіг.
{  Пункт  8  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 708 
( 708-2012-п ) від 18.06.2012 } 
     9. Ідентифікаційний  номер  призначеного  органу   згідно   з 
державним  реєстром  таких органів наноситься самим органом або за 
згодою виробником, або його уповноваженим представником, якщо інше 
не передбачено відповідним технічним регламентом.
{  Пункт  9  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 708 
( 708-2012-п ) від 18.06.2012 } 
                  Процедури оцінки відповідності 
            Модуль A (внутрішній контроль виробництва) 
     10. Внутрішній контроль виробництва  –  це  процедура  оцінки 
відповідності,  за  допомогою  якої виробник виконує зобов\’язання, 
наведені у пунктах 11-13 цього Технічного регламенту, гарантує під 
свою відповідальність відповідність даної продукції вимогам, що до 
неї застосовані. 
     11. Виробник  розробляє   технічну   документацію.   Технічна 
документація  дасть  змогу  провести  оцінювання  продукції діючим 
вимогам та охоплює,  наскільки це стосується  оцінювання,  питання 
проектування, виробництва та застосування продукції. 
     Виробник вживає   всіх  заходів,  необхідних  для  того,  щоб 
виробництво  та  контроль  за  ним   забезпечували   відповідність 
виробленої  продукції технічній документації та вимогам технічного 
регламенту до такої продукції. 
     12. Технічна документація повинна, зокрема, містити: 
     загальний опис продукції; 
     технічний проект  і  виробничі  креслення,  схеми  елементів, 
складальних вузлів, принципові електричні схеми; 
     описи та   пояснення   щодо  креслень  і  схем  та  такі,  що 
стосуються застосування продукції; 
     список стандартів з переліку національних стандартів,  які  в 
разі  добровільного застосування є доказом відповідності продукції 
вимогам технічних регламентів. 
     У разі  часткового  застосування   стандартів   в   технічній 
документації  зазначаються  ті частини (положення) стандартів,  що 
були застосовані; 
     результати проектних розрахунків, випробувань; 
     протоколи випробувань. 
     13. Виробник  або  його  уповноважений  представник  наносить 
маркування  національним  знаком  відповідності  на кожний окремий 
зразок  продукції,   який   задовольняє   застосовуваним   вимогам 
технічного  регламенту,  та  складає  декларацію про відповідність 
(далі  –  декларація)  з  огляду  на  необхідність   ідентифікації 
продукції, стосовно якої вона складена. 
     Декларація разом   з   технічною  документацією  зберігається 
протягом 10 років після виготовлення останнього зразка  продукції. 
Копії   згаданих   документів   подаються   на   запит  визначених 
законодавством органів виконавчої влади для перевірки. 
            Модуль A1 (внутрішній контроль виробництва 
             і контрольовані випробування продукції) 
     14. Модуль A1 складається з  модуля  A,  доповненого  вимогою 
щодо  проведення  одного  чи кількох випробувань однієї чи кількох 
характерних  властивостей  кожного  зразка   продукції   з   метою 
перевірки його відповідності вимогам технічного регламенту. 
     За вибором  виробника  випробування проводяться акредитованою 
випробувальною  лабораторією  самого  виробника  або   призначеним 
органом. 
     Маркування продукції,  складення  декларації  здійснюється за 
процедурою, передбаченою модулем A. 
     Якщо перевірки   і   випробування   проводяться   призначеним 
органом,  виробник  або його уповноважений представник наносить за 
згодою призначеного органу ідентифікаційний номер такого органу на 
кожний зразок продукції. 
            Модуль A2 (внутрішній контроль виробництва 
              і контрольовані випробування продукції 
                  через довільні інтервали часу) 
     15. Модуль  A2  складається  з модуля A,  доповненого вимогою 
щодо проведення перевірки продукції під  наглядом  через  довільні 
інтервали часу. 
     Контроль продукції через довільні інтервали часу здійснюється 
з  метою  перевірки  якості  внутрішнього  контролю  продукції   з 
урахуванням,   зокрема,   технологічної   складності   та  обсягів 
виробництва. 
     Зазначений контроль  здійснює  за  вибором   виробника   його 
акредитована випробувальна лабораторія або призначений орган через 
інтервали часу, визначені лабораторією чи призначеним органом. 
     Відібрана на  виробництві  методом  випадкового  відбору   до 
введення  в обіг продукція підлягає перевірці та випробуванню щодо 
відповідності   вимогам   технічного    регламенту    згідно    із 
застосованими   повністю   чи   частково  стандартами  з  переліку 
національних стандартів або рівноцінному випробуванню. 
     Маркування продукції,  складення декларації  здійснюється  за 
процедурою, передбаченою модулем A. 
     Якщо перевірки   і   випробування   проводяться   призначеним 
органом,  виробник або його уповноважений представник наносить  за 
згодою призначеного органу ідентифікаційний номер такого органу на 
кожний зразок продукції. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code