ПОРЯДОК спорудження (створення) пам\’ятників і монументів

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держбуду України 
                                      та Мінкультури України 
                                      30.11.2004  N 231/806 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      15 грудня 2004 р. 
                                      за N 1588/10187 
 
ПОРЯДОК спорудження (створення) пам\’ятників і монументів 
 
     Цей Порядок  встановлює  вимоги  щодо  підготовки та внесення 
пропозицій   стосовно    спорудження    (створення)    пам\’ятників 
(монументів)  державного  і  місцевого значення,  їх проектування, 
виготовлення та встановлення.
     Порядок є    обов\’язковим    для    виконання    центральними 
та місцевими органами  виконавчої  влади,  об\’єднаннями  громадян, 
підприємствами,  установами,  організаціями  при  вирішенні питань 
організації, фінансування,       проектування,        виготовлення 
та встановлення пам\’ятників (монументів). 
               1. Підготовка та внесення пропозицій 
             щодо спорудження (створення) пам\’ятників 
                (монументів) державного значення 
     1.1. Рішення   про   спорудження   (створення)    пам\’ятників 
та монументів  державного значення приймаються розпорядчими актами 
Кабінету Міністрів України. 
     1.2. Пропозиції  щодо  спорудження  (створення)   пам\’ятників 
(монументів)  державного  значення  (далі  – пропозиції) подаються 
Кабінету Міністрів України Радою міністрів  Автономної  Республіки 
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями не пізніше ніж за  півтора  роки  до  запланованої 
дати їх встановлення.
     Пропозиції подаються разом з  проектом  відповідного  рішення 
Кабінету  Міністрів  України,  підготовленого  відповідно до вимог 
Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів  України,  затвердженого 
постановою Кабінету   Міністрів   України  від  05.06.2000  N  915 
( 915-2000-п ). 
     1.3. У пропозиціях обґрунтовується доцільність увічнення  тих 
чи  інших  знаменних  подій  в історії України та світу,  видатних 
осіб,  враховуючи їх суспільно-політичне,  культурне або історичне 
значення. 
     1.4. Клопотання   про   спорудження  (створення)  пам\’ятників 
(монументів)  державного  значення  порушуються   перед   органами 
виконавчої влади    підприємствами,    установами,   організаціями 
та об\’єднаннями громадян. 
     1.5. До клопотань щодо  спорудження  (створення)  пам\’ятників 
(монументів) державного значення додаються такі документи:
     обґрунтування спорудження  у   даному   регіоні,   населеному 
пункті;
     історична довідка   Національної   академії   наук    України 
щодо світового   або   національного  значення  події  або  особи, 
запропонованих   до   увічнення,   за   зверненнями    відповідних 
підприємств, установ, організацій та об\’єднань громадян;
     погодження з   органом   місцевого   самоврядування   питання 
спорудження   (створення)   пам\’ятника   (монумента),  місця  його 
встановлення з урахуванням генерального плану  населеного  пункту, 
іншої містобудівної    документації,   планування   та   забудови, 
що історично склались;
     фінансово-економічне обґрунтування    вартості    спорудження 
(створення) пам\’ятника (монумента);
     зазначення джерел фінансування. 
               2. Підготовка та внесення пропозицій 
             щодо спорудження (створення) пам\’ятників 
                 (монументів)  місцевого значення 
     2.1. Рішення   про   спорудження   (створення)    пам\’ятників 
(монументів)  місцевого  значення  приймаються  місцевими органами 
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. 
     2.2. Клопотання  про  спорудження   (створення)   пам\’ятників 
(монументів)   місцевого   значення  порушуються  перед  місцевими 
органами    виконавчої    влади    підприємствами,     установами, 
організаціями та об\’єднаннями громадян. 
     2.3. До  клопотання  щодо спорудження (створення) пам\’ятників 
(монументів) місцевого значення додаються такі документи:
     обґрунтування доцільності  спорудження (створення) пам\’ятника 
(монумента) у даному регіоні,  населеному  пункті  з  відповідними 
висновками   Міністерства  культури  Автономної  Республіки  Крим, 
управлінь культури обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій;
     погодження з   органом   місцевого    самоврядування    місця 
встановлення  з  урахуванням генерального плану населеного пункту, 
іншої містобудівної   документації,   планування   та    забудови, 
що історично склались;
     фінансово-економічне обґрунтування    вартості    спорудження 
(створення);
     зазначення відповідних джерел фінансування. 
            3. Організація проектування, виготовлення 
             та встановлення пам\’ятників і монументів 
                 державного та місцевого значення 
     3.1. Після  прийняття  рішення  Кабінетом  Міністрів  України 
про спорудження   (створення)  пам\’ятника  (монумента)  державного 
значення  Міністерство  культури  і  мистецтв  України   проводить 
конкурс на   кращу   проектну  пропозицію  пам\’ятника  (монумента) 
у порядку,  визначеному  постановою  Кабінету  Міністрів   України 
від 25.11.99  N  2137  (  2137-99-п  )  \”Про  затвердження Порядку 
проведення архітектурних     та     містобудівних      конкурсів\”, 
та забезпечує  створення  ескізного  проекту  за  рахунок  коштів, 
що передбачаються Мінкультури України у Державному бюджеті України 
на відповідний рік за бюджетною програмою. 
     3.2. Ескізні   проекти  пам\’ятників  (монументів)  державного 
значення разом з протоколом попереднього  розгляду  на  засіданнях 
містобудівної  ради  при  Міністерстві  архітектури  і будівельної 
політики Автономної Республіки  Крим,  управліннях  містобудування 
та архітектури  обласних,  Київської  та  Севастопольської міських 
державних адміністрацій подаються на  розгляд  художньо-експертної 
ради  з монументальної скульптури Міністерства культури і мистецтв 
України,  а у разі наявності  у  складі  пам\’ятників  (монументів) 
архітектурних  об\’єктів  –  на  розгляд архітектурно-містобудівної 
ради Держбуду України. 
     3.3. Ескізні  проекти  пам\’ятників  (монументів)   державного 
значення, рекомендовані художньо-експертною радою з монументальної 
скульптури   Міністерства    культури    і    мистецтв    України, 
затверджуються  наказом  Мінкультури  України і разом з протоколом 
художньо-експертної ради передаються замовнику. 
     3.4. Після  прийняття  місцевими  органами  виконавчої  влади 
рішення  про  спорудження  (створення)  пам\’ятників  і  монументів 
місцевого значення  Міністерство  культури  Автономної  Республіки 
Крим,  управління культури обласних, Київської та Севастопольської 
міських  державних  адміністрацій  проводять  конкурс   на   кращу 
проектну   пропозицію   щодо  пам\’ятника  (монумента)  у  порядку, 
визначеному постановою Кабінету  Міністрів  України  від  25.11.99 
N 2137   (   2137-99-п  )  \”Про  затвердження  Порядку  проведення 
архітектурних  та  містобудівних   конкурсів\”,   та   забезпечують 
створення ескізного проекту за рахунок коштів місцевих бюджетів. 
     3.5. Проекти   пам\’ятників  (монументів)  місцевого  значення 
погоджуються на спільних засіданнях архітектурно-містобудівних рад 
при  управліннях містобудування та архітектури (для міст обласного 
значення),  Міністерстві  архітектури  та   будівельної   політики 
Автономної Республіки     Крим,     управліннях     містобудування 
та архітектури обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських 
державних  адміністрацій та художніх рад при Міністерстві культури 
Автономної  Республіки  Крим,   управліннях   культури   обласних, 
Київської та   Севастопольської  міських  державних  адміністрацій 
із залученням до розгляду обласних організацій Національної спілки 
художників України  та  Національної  спілки  архітекторів України 
(за згодою). 
     3.6. Склад ескізного проекту пам\’ятника (монумента):
     генплан М 1:500 (1:200; 1:100);
     план споруди М 1:100 (1:200; 1:50; 1:20);
     фасади М 1:100 (1:200; 1:50; 1:20);
     розрізи М 1:100 (1:200; 1:50; 1:20);
     планувальний макет М 1:500 (1:200; 1:100; 1:50);
     макет пам\’ятника М 1:10 (1:20; 1:5);
     метрова модель скульптури у гіпсі;
     перспектива (масштаб довільний);
     пояснювальна записка   з   визначенням  орієнтовної  вартості 
пам\’ятника (монумента). 
     3.7. Відповідно   до   обраного    на    конкурсній    основі 
та рекомендованого   містобудівною  та  художньо-експертною  радою 
ескізного  проекту   пам\’ятника   (монумента)   замовник   доручає 
виконання окремих видів проектних і будівельних робіт особам,  які 
мають відповідну ліцензію (кваліфікаційний сертифікат). 
     3.8. Архітектурно-планувальне   завдання    на    спорудження 
пам\’ятника   (монумента)  та  перелік  необхідних  технічних  умов 
визначається з урахуванням специфіки спорудження  та  експлуатації 
пам\’ятника (монумента). 
     3.9. Розроблення   проектної   документації   на  спорудження 
пам\’ятників (монументів)   та   визначення   вартості    проектних 
і будівельно-монтажних   робіт  проводиться  згідно  з  державними 
будівельними нормами. 
     3.10. З урахуванням протокольних рішень засідань  відповідних 
містобудівних     та     художньо-експертних    рад    генеральний 
проектувальник за участю замовника забезпечує погодження проектної 
документації, проведення    комплексної    державної    експертизи 
і затвердження її в установленому порядку. 
     3.11. Проектна  документація   на   спорудження   (створення) 
пам\’ятника (монумента) розробляється у дві стадії:
     1) проект;
     2) робоча документація. 
     3.12. Рішення   про   затвердження   проектної   документації 
на спорудження (створення)  пам\’ятників  (монументів)  за  рахунок 
коштів державного  або  місцевого  бюджетів приймаються відповідно 
до Порядку   затвердження   інвестиційних   програм   і   проектів 
будівництва  та  проведення  їх  комплексної державної експертизи, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 
N 483 ( 483-2002-п ). 
     3.13. Дозвіл   на   виконання   будівельних  робіт  надається 
відповідно до  законодавства  та  Положення  про  порядок  надання 
дозволу  на  виконання  будівельних  робіт,  затвердженого наказом 
Держбуду України від 05.12.2000 N 273 ( z0945-00 ), зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 25.12.2000 за N 945/5166. 
     3.14. Авторський   та   технічний   нагляд   за  спорудженням 
(створенням) пам\’ятників  (монументів)   здійснюється   відповідно 
до законодавства. 
     3.15. Прийняття    споруджених    пам\’ятників    (монументів) 
в експлуатацію  здійснюється  згідно  з   вимогами   законодавства 
та державних будівельних норм. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code