ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      надзвичайних ситуацій 
                                      України 
                                      29.09.2011  N 1037 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      25 жовтня 2011 р. 
                                      за N 1227/19965 
 
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Ці  Ліцензійні  умови  розроблені  відповідно до Законів 
України \”Про ліцензування певних видів  господарської  діяльності\” 
( 1775-14 ), \”Про пожежну безпеку\” ( 3745-12 ). 
     1.2. Ці    Ліцензійні    умови    визначають   організаційні, 
кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги, обов\’язкові для 
виконання  при  провадженні  господарської  діяльності  з  надання 
послуг і виконання робіт протипожежного призначення. 
     1.3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на  всіх  суб\’єктів 
господарювання  незалежно  від  їх організаційно-правової форми та 
форми власності,  які здійснюють господарську діяльність з надання 
послуг і виконання робіт протипожежного призначення. 
     1.4. Органом  ліцензування господарської діяльності з надання 
послуг і виконання робіт  протипожежного  призначення  є  Державна 
інспекція техногенної безпеки України. 
     1.5. У   цих   Ліцензійних   умовах   терміни  та  визначення 
вживаються у такому значенні:
     адміністративне приміщення (офіс) – нежитлове приміщення,  що 
належить суб\’єкту господарювання на правах власності або оренди, в 
якому  розташовується  його виконавчий орган (директор,  правління 
тощо) та яке має адресу,  через яку  може  здійснюватися  поштовий 
зв\’язок;
     виконавець робіт – штатний працівник суб\’єкта господарювання, 
який має відповідну кваліфікацію,  підпорядкований керівнику робіт 
і безпосередньо  виконує  конкретні  види  робіт  та  послуг,  які 
виконуються в межах діяльності протипожежного призначення;
     діяльність протипожежного    призначення    –    господарська 
діяльність  з  надання  послуг  і  виконання  робіт протипожежного 
призначення;
     засоби протипожежного  захисту – технічні засоби,  призначені 
для  запобігання,  виявлення,  локалізації  та  ліквідації  пожеж, 
захисту  людей,  матеріальних  цінностей  та  довкілля  від впливу 
небезпечних факторів пожежі.
     До засобів  протипожежного  захисту належать системи пожежної 
сигналізації, пожежогасіння, оповіщування про пожежу та управління 
евакуацією людей,  протидимного захисту,  пожежного спостерігання, 
первинні засоби пожежогасіння,  пристрої для  захисту  будинків  і 
споруд    від    розрядів   блискавки,   вогнезахист   конструкцій 
(матеріалів, виробів), вогнеперешкоджальні пристрої (двері, вікна, 
люки,    завіси    (екрани),    клапани   з   нормованими   межами 
вогнестійкості);
     керівник робіт  –  штатний працівник суб\’єкта господарювання, 
який  має  відповідну  кваліфікацію   та   досвід   робіт   і   за 
функціональними  обов\’язками  відповідає  за  провадження  окремих 
видів  робіт  та  послуг,  які  виконуються  в  межах   діяльності 
протипожежного призначення;
     монтаж – комплекс операцій зі встановлення, з\’єднання окремих 
складових,  вузлів  та  агрегатів,  налагодження  та  перевірки на 
працездатність;
     оцінка протипожежного     стану    об\’єкта    –    визначення 
відповідності  приміщень,  будівель,  споруд  та   їх   територій, 
технологічних    процесів    виробництв    тощо   вимогам   чинних 
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;
     перевірка (огляд)   пристроїв   блискавкозахисту  –  комплекс 
робіт,  який проводиться з певною періодичністю і  спрямований  на 
забезпечення   проектних   параметрів  пристроїв  блискавкозахисту 
(перевірка надійності електричних  з\’єднань  між  струмопровідними 
частинами,    відсутності    механічних   ушкоджень,   корозійного 
руйнування,  вимір опору струму розтікання заземлювачів та  вжиття 
заходів щодо відновлення нормованих параметрів);
     система протидимного захисту –  комплекс  технічних  засобів, 
призначений  для  примусового  видалення летких продуктів згоряння 
(зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і  споруд, 
а  також  створення  надлишкового  тиску повітря на незадимлюваних 
сходових клітках,  у протипожежних тамбур-шлюзах,  ліфтових холах, 
шахтах  ліфтів  та  інших  захищуваних об\’ємах будинків і споруд у 
разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація;
     спеціальне навчання   –   підвищення   кваліфікації  на  базі 
навчальних   та   науково-дослідних   закладів   МНС   України   і 
Держтехногенбезпеки  України  за навчальними планами і програмами, 
затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних 
знань у галузі відповідної господарської діяльності;
     спостерігання за  пожежною  автоматикою   об\’єктів   (пожежне 
спостерігання)  –  сукупність організаційних та технічних заходів, 
призначених для забезпечення віддаленого цілодобового  нагляду  за 
станом   пожежної  автоматики  об\’єктів,  що  здійснюється  шляхом 
приймання,  обробляння  та  передавання  тривожних  сповіщень  від 
пожежної автоматики (систем пожежогасіння,  пожежної сигналізації, 
протидимного захисту) об\’єктів,  що спостерігаються та  реагування 
на них;
     технічне обслуговування   –   комплекс   організаційних    та 
технічних заходів, пов\’язаних із забезпеченням працездатного стану 
виробів,  систем (установок) шляхом виконання робіт з  тестування, 
ремонту  та  заміни  складових,  вузлів  і агрегатів відповідно до 
нормативних документів з технічного обслуговування;
     центр спостерігання  МНС  України  –  визначена  МНС  України 
установа (підприємство),  що  належить  до  сфери  управління  МНС 
України,  яка  (яке)  організовує  та  забезпечує  роботу  системи 
централізованого пожежного спостерігання,  здійснює ведення єдиної 
бази об\’єктів спостерігання МНС України. 
     1.6. Для  отримання  ліцензії  на  провадження  господарської 
діяльності з  надання  послуг  і  виконання  робіт  протипожежного 
призначення  (далі – ліцензія) суб\’єкт господарювання особисто або 
через уповноважений ним  орган  чи  особу  звертається  до  органу 
ліцензування із заявою про видачу ліцензії (додаток 1).
     Якщо суб\’єкт  господарювання  планує  провадити  господарську 
діяльність  протипожежного  призначення  не  в  повному обсязі,  а 
частково (з окремих видів робіт та послуг, визначених у розділі II 
цих  Ліцензійних  умов),  то  в  заяві  про  видачу ліцензії також 
указуються ці роботи та послуги.  У цьому разі  в  ліцензії  після 
виду  господарської  діяльності зазначаються види робіт та послуг, 
на які вона поширюється.
     У разі  наявності  у  заявника  філій або інших відокремлених 
підрозділів,  які провадитимуть роботи та  послуги  протипожежного 
призначення  на  підставі  отриманої  ліцензії,  у заяві надається 
перелік таких підрозділів із зазначенням  їх  місцезнаходження  та 
видів робіт і послуг, які планується ними виконувати. 
     1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
     відомості про    наявність    матеріально-технічної     бази, 
необхідної для    провадження    заявленого   виду   господарської 
діяльності,  підписані  заявником   –   суб\’єктом   господарювання 
(додаток 2);
     відомості про   наявність   спеціалістів,   необхідних    для 
провадження  заявленого  виду господарської діяльності,  підписані 
заявником – суб\’єктом господарювання (додаток 3);
     засвідчені в   установленому   законодавством  порядку  копії 
документів,   що   підтверджують    право    власності    суб\’єкта 
господарювання  або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, 
необхідних  для  провадження   відповідного   виду   господарської 
діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами;
     засвідчені в  установленому  законодавством   порядку   копії 
документів,  що  підтверджують  освітній та кваліфікаційний рівень 
спеціалістів,  необхідний  для   провадження   відповідного   виду 
господарської діяльності, згідно з цими Ліцензійними умовами.
     Для провадження     робіт    та    послуг,    визначених    у 
пунктах 2.15-2.17  розділу  II  цих  Ліцензійних  умов,  додатково 
додаються такі документи:
     засвідчені в установленому порядку копії  методик  проведення 
випробувань   (у   разі   відсутності  стандартизованих)  та  акта 
обстеження метрологічного забезпечення робіт;
     порівняльні протоколи   випробувань   на   пожежну   безпеку, 
підтверджені  Українським  науково-дослідним  інститутом  пожежної 
безпеки. 
     1.8. Заява про видачу ліцензії (про  видачу  копії  ліцензії, 
про  переоформлення  ліцензії,  про  видачу дубліката ліцензії) та 
документи,  що додаються до неї,  приймаються за описом документів 
(додаток  4).  Другий примірник (копія) опису видається заявнику з 
відміткою про дату прийняття документів  органом  ліцензування  та 
підписом відповідальної особи. 
     1.9. Заява залишається без розгляду, якщо документи оформлені 
з порушенням вимог статті  10  Закону  України  \”Про  ліцензування 
певних видів господарської діяльності\” ( 1775-14 ). 
     1.10. Орган     ліцензування     діяльності    протипожежного 
призначення у строк не пізніше ніж  десять  робочих  днів  з  дати 
надходження заяви про видачу ліцензії та документів,  що додаються 
до заяви, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її 
видачі.
     Рішення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі 
протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
     Рішення про   видачу   ліцензії    приймається    за    умови 
відповідності   суб\’єкта  господарювання  цим  Ліцензійним  умовам 
згідно з поданими документами та достовірності  зазначених  у  них 
даних.
     У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави 
такої відмови. 
     1.11. За  видачу  ліцензії заявник вносить плату у розмірі та 
порядку,  визначених постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
29.11.2000  N  1755  (  1755-2000-п  )  \”Про строк дії ліцензії на 
провадження  певних  видів  господарської  діяльності,  розміри  і 
порядок зарахування плати за її видачу\”. 
     1.12. Після  отримання  документа,  що  підтверджує  внесення 
плати за ліцензію,  орган ліцензування протягом трьох робочих днів 
оформлює ліцензію, яка видається заявнику за його зверненням. 
     1.13. Для   провадження   робіт   та   послуг,  визначених  у 
пунктах 2.1-2.3,  2.5,  2.11 розділу II цих  Ліцензійних  умов,  у 
ліцензії  разом з видом господарської діяльності (в повному обсязі 
або частково),  на право  провадження  якого  видається  ліцензія, 
зазначаються   ступені   ризику  об\’єктів  щодо  пожежної  безпеки 
(високий,  середній,  незначний),  на  яких  такі  роботи   можуть 
виконуватися.   Ступені  ризику  об\’єктів  визначаються  згідно  з 
Порядком розподілу суб\’єктів господарювання за ступенем ризику  їх 
господарської  діяльності  для безпеки життя і здоров\’я населення, 
навколишнього  природного  середовища   щодо   пожежної   безпеки, 
затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 
N 1324 ( 1324-2007-п ). 
     1.14. Для виконання робіт та послуг  на  об\’єктах  з  високим 
ступенем  ризику (згідно з пунктом 3.9 розділу III цих Ліцензійних 
умов) суб\’єкт господарювання повинен мати:
     загальну кількість  виконавців  робіт  у  два  рази більшу за 
мінімальну,  визначену цими Ліцензійними  умовами  (крім  робіт  з 
проектування   систем   пожежогасіння   (водяні,   пінні,  газові, 
порошкові,  аерозольні),  пожежної сигналізації,  оповіщування про 
пожежу  та  управління  евакуацією  людей,  протидимного  захисту, 
передавання  тривожних  сповіщень,   пристроїв   блискавкозахисту, 
вогнезахисного обробляння; вогнезахисного обробляння та технічного 
обслуговування);
     досвід виконання  таких  видів робіт та послуг (для керівника 
робіт – не менше п\’яти років, для мінімальної кількості виконавців 
робіт,  визначених цими Ліцензійними умовами для відповідного виду 
робіт та послуг, – не менше трьох років). 
     1.15. Ліцензія  на  провадження  робіт   з   монтажу   систем 
пожежогасіння  або  систем протидимного захисту видається тільки у 
комплексі з монтажем систем  пожежної  сигналізації,  оповіщування 
про   пожежу   та   управління   евакуацією   людей,  устаткування 
передавання тривожних сповіщень.
     У цих  випадках  заявник  повинен  мати відповідних фахівців, 
матеріально-технічну    базу,    нормативно-правові    акти     та 
нормативно-технічну документацію,   визначені   цими  Ліцензійними 
умовами для монтажу цих систем. 
     1.16. У разі виникнення підстав для  переоформлення  ліцензії 
ліцензіат  зобов\’язаний протягом десяти робочих днів подати органу 
ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з  ліцензією, 
що  підлягає  переоформленню,  та  відповідними документами або їх 
нотаріально  засвідченими  копіями,  які  підтверджують  зазначені 
зміни.
     Підставами для переоформлення ліцензії є:
     зміна найменування  юридичної  особи (якщо зміна найменування 
не пов\’язана  з  реорганізацією  юридичної  особи)  або  прізвища, 
імені, по батькові фізичної особи – підприємця;
     зміна місцезнаходження юридичної особи або  місця  проживання 
фізичної особи – підприємця;
     зміни, пов\’язані  з  провадженням  ліцензіатом  господарської 
діяльності  протипожежного  призначення  (розширення або зменшення 
переліку видів робіт або зміни щодо ступенів ризику  об\’єктів,  на 
яких такі роботи виконуються). 
     1.17. Переоформлення  ліцензії,  видача  копії  або дубліката 
ліцензії проводяться у порядку,  визначеному статтями 14, 16 та 18 
Закону   України  \”Про  ліцензування  певних  видів  господарської 
діяльності\” ( 1775-14 ).
     Оформлення заяв   на   переоформлення  ліцензії,  про  видачу 
дубліката ліцензії  або  копії  ліцензії  здійснюється  суб\’єктами 
господарювання за встановленими формами (згідно з додатками 5-7). 
          II. Роботи та послуги, які виконуються в межах 
              діяльності протипожежного призначення 
     2.1. Проектування  систем   пожежогасіння   (водяні,   пінні, 
газові,    порошкові,    аерозольні),    пожежної    сигналізації, 
оповіщування  про   пожежу   та   управління   евакуацією   людей, 
протидимного захисту,  передавання тривожних сповіщень,  пристроїв 
блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння. 
     2.2. Монтаж,  технічне  обслуговування  систем  пожежогасіння 
(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні). 
     2.3. Монтаж  систем  пожежної сигналізації,  оповіщування про 
пожежу та управління евакуацією  людей,  устаткування  передавання 
тривожних сповіщень. 
     2.4. Технічне  обслуговування  систем  пожежної сигналізації, 
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей. 
     2.5. Монтаж,  технічне  обслуговування  систем   протидимного 
захисту. 
     2.6. Спостерігання за пожежною автоматикою об\’єктів. 
     2.7. Технічне  обслуговування первинних засобів пожежогасіння 
(водяні,  водопінні,  порошкові,  газові   вогнегасники,   пожежні 
кран-комплекти). 
     2.8. Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту. 
     2.9. Монтаж воріт,  дверей,  вікон,  люків,  завіс (екранів), 
клапанів з нормованою межею вогнестійкості. 
     2.10. Вогнезахисне просочування (глибоке, поверхневе). 
     2.11. Поверхневе    вогнезахисне    обробляння   (фарбування, 
штукатурення, обмотування, облицювання). 
     2.12. Вогнезахисне заповнення. 
     2.13. Мурування,  ремонт,  очищення  і обстеження (перевірка) 
камінів,  печей опалення,  димоходів (димарів,  димових  каналів), 
працюючих на твердому або рідкому паливі. 
     2.14. Оцінка протипожежного стану об\’єктів. 
     2.15. Проведення  випробувань речовин,  матеріалів на пожежну 
небезпеку. 
     2.16. Проведення випробувань будівельних конструкцій, виробів 
та обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки. 
     2.17. Проведення      випробувань      пожежної      техніки, 
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення 
на відповідність встановленим вимогам. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code