Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

  З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю 
  Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Відносини, які регулюються цим Законом 
     Цей Закон    встановлює   загальні   принципи,   правові   та 
організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб  в 
управління  з  метою фінансування будівництва житла та особливості 
управління цими коштами,  а також правові  засади  та  особливості 
випуску,  розміщення  та  обліку  сертифікатів  фондів  операцій з 
нерухомістю.
{  Стаття  1  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 2. Визначення термінів 
     Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: 
     вимірна одиниця об\’єкта інвестування – встановлена  правилами 
фонду    фінансування    будівництва    одиниця   виміру   об\’єкта 
інвестування,  яка визначається в метричних одиницях або в частках 
(відсотках) цього об\’єкта інвестування як єдиного цілого; 
     управитель  –  фінансова  установа, яка від свого імені діє в 
інтересах  установників  управління  майном  і здійснює управління 
залученими  коштами  згідно  із законодавством, Правилами фонду та 
відповідає  вимогам,  встановленим  цим  Законом;  {  Абзац третій 
статті  2  в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005; 
із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 
29.06.2010 } 
     договір  управління  майном  –  договір,  за  яким установник 
управління  передає  управителю  у довірчу власність майно з метою 
досягнення  визначених  ним  цілей  та  встановлює  обмеження щодо 
окремих  дій  управителя  з  управління цим майном. За цим Законом 
договором  управління  майном  для  фонду фінансування будівництва 
(далі  –  ФФБ)  є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з 
нерухомістю  (далі  –  ФОН)  та  системи  ФОН-ФФБ  –  договір  про 
придбання  сертифікатів ФОН; { Абзац четвертий статті 2 в редакції 
Законів  N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     закріплення об\’єкта    інвестування    за    довірителем    – 
встановлення  правовідносин  між  довірителем  та  управителем  на 
підставі  договору про участь у ФФБ,  за яких у довірителя виникає 
право вимоги на цей об\’єкт інвестування в майбутньому; 
     об\’єкт  будівництва  –  будівля, споруда або комплекс споруд, 
будівництво  яких організує забудовник та фінансування будівництва 
яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів; 
{  Абзац  шостий  статті 2 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 } 
     об\’єкт інвестування     –     квартира     або     приміщення 
соціально-побутового призначення  (вбудовані в житлові будинки або 
окремо   розташовані   нежитлові   приміщення,   гаражний    бокс, 
машиномісце  тощо)  в  об\’єкті  будівництва,  яке після завершення 
будівництва стає окремим майном; 
     Правила  фонду  (Правила  ФФБ,  Правила  ФОН) – система норм, 
затверджена  та  оприлюднена  управителем  цього фонду, якої мають 
дотримуватися  всі суб\’єкти системи фінансово-кредитних механізмів 
будівництва   житла   для   досягнення   мети  управління  майном, 
визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам 
цього  Закону; { Абзац восьмий статті 2 в редакції Закону N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     позичальник – довіритель ФФБ, який отримав у банку кредит для 
участі в ФФБ; 
     поточна ціна   вимірної   одиниці   об\’єкта   інвестування  – 
встановлена на  момент  розрахунків  ціна  права  вимоги  на  одну 
вимірну одиницю цього об\’єкта інвестування; 
     сертифікат ФОН  –  цінний  папір,  що  засвідчує  право  його 
власника  на  отримання  доходу  від  інвестування  в  операції  з 
нерухомістю; 
     договір   управителя  із  забудовником  (далі  –  договір)  – 
договір,  який  регулює взаємовідносини управителя із забудовником 
щодо  організації спорудження об\’єктів будівництва з використанням 
отриманих  в  управління  управителем коштів та подальшої передачі 
забудовником  об\’єктів інвестування установникам управління майном 
та  укладається  у  випадках,  передбачених  цим  Законом; { Абзац 
дванадцятий  статті  2  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом 
N 3201-IV  (  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     установник управління майном (далі – установник) – особа, яка 
передає майно управителю в довірчу власність на підставі  договору 
управління  майном.  У  цьому Законі для ФФБ – це довіритель,  при 
емісії сертифікатів ФОН – це власник сертифікатів ФОН; 
     фінансування будівництва – використання управителем отриманих 
в  управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та 
спорудження  об\’єктів  будівництва  за  умовами  договору; { Абзац 
чотирнадцятий  статті  2 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 
18.12.2008 } 
     фонд операцій з нерухомістю – кошти, отримані управителем ФОН 
в управління,  а також нерухомість і інше майно,  майнові права та 
доходи,  набуті від управління цими коштами,  в тому числі майнові 
права  та  права  вимоги,  набуті за договорами про участь у фонді 
фінансування будівництва; { Абзац п\’ятнадцятий статті 2 в редакції 
Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     фонд фінансування будівництва –  кошти,  передані  управителю 
ФФБ   в   управління,   які   використані  чи  будуть  використані 
управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів  про 
участь у ФФБ; 
     відкріплення об\’єкта інвестування від довірителя – припинення 
правовідносин,  встановлених  між  управителем  ФФБ та довірителем 
стосовно  закріпленого  за  довірителем  об\’єкта  інвестування,  в 
результаті  чого  довіритель  втрачає  право  вимоги на цей об\’єкт 
інвестування   з  поверненням  йому  внесених  коштів  у  порядку, 
встановленому цим Законом;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
 
     {  Абзац  вісімнадцятий статті 2 виключено на підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     {  Абзац дев\’ятнадцятий статті 2 виключено на підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     {  Абзац  двадцятий  статті  2  виключено  на підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     { Абзац двадцять перший статті 2 виключено на підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     { Абзац двадцять другий статті 2 виключено на підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     { Абзац двадцять третій статті 2 виключено на підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     облік прав  вимоги  довірителів  ФФБ – облік вимірних одиниць 
об\’єктів інвестування,  права  вимоги  на  які  (вимірні  одиниці) 
належать довірителям;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     система обліку   прав  вимоги  довірителів  ФФБ  –  складений 
управителем на відповідну дату перелік довірителів та належних  їм 
прав  вимоги  на  закріплені  за  ними  вимірні  одиниці  об\’єктів 
інвестування;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     перелік об\’єктів  інвестування  –  документ   за   конкретним 
об\’єктом будівництва,  підписаний забудовником та управителем ФФБ, 
що підтверджує право управителя на здійснення операцій з вимірними 
одиницями об\’єктів інвестування, що містяться в цьому документі; 
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     система ФОН-ФФБ  – врегульовані цим Законом та договорами дії 
довірителів  та  управителя  системи   ФОН-ФФБ   при   організації 
будівництва.  Довірителями системи ФОН-ФФБ є власники сертифікатів 
ФОН  (установники  управління  ФОН),  від  імені   яких   виступає 
управитель  системи  ФОН-ФФБ.  Правовідносини ФОН-ФФБ виникають за 
умови,  що ФОН та ФФБ мають одного управителя,  і кошти ФОН  мають 
спрямовуватися  до  ФФБ.  На  інших довірителів ФФБ правовідносини 
системи ФОН-ФФБ не поширюються;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     спільний   інвестор   ФОН   –  цілісна  спільність  власників 
сертифікатів ФОН, від імені яких виступає управитель ФОН. Власники 
сертифікатів  ФОН, які складають спільного інвестора ФОН, не мають 
права  власності  на  наперед  визначені  частки  активів ФОН і не 
можуть самостійно розпоряджатися цими активами;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від  18.12.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     винагорода управителя ФФБ – грошові кошти,  які відповідно до 
цього  Закону  установники  управління  (довірителі ФФБ) сплачують 
управителю  для   відшкодування   необхідних   витрат,   зроблених 
управителем  у  зв\’язку з управлінням майном (коштами),  переданим 
йому в управління за договорами про управління майном  (договорами 
про  участь  у  ФФБ),  а  також для забезпечення його діяльності з 
управління  майном.  Довірителі  ФФБ  сплачують  управителю   таку 
винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені договором про 
участь у ФФБ. Управитель може отримувати винагороду або утримувати 
її самостійно в інших випадках, передбачених цим Законом;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     винагорода управителя ФОН – грошові кошти,  які відповідно до 
цього Закону управитель  самостійно  утримує  за  рахунок  ФОН  за 
здійснення  управління  фондом операцій з нерухомістю:  проведення 
операцій з нерухомістю та здійснення інших дій з управління ФОН  з 
метою  отримання  доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН та 
для забезпечення його діяльності з управління  майном.  Управитель 
самостійно утримує таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, 
визначені Правилами ФОН;
{ Статтю 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     вартість будівництва – погоджена управителем  і  забудовником 
у  договорі  вартість  будівництва  всіх  об\’єктів інвестування як 
складової   частини   об\’єкта   будівництва,   фінансування   якої 
здійснюватиметься  за  рахунок  коштів  ФФБ  відповідно до графіка 
фінансування і розраховується виходячи з  поточної  ціни  вимірної 
одиниці  об\’єкта  будівництва  та  кількості вимірних одиниць усіх 
об\’єктів  інвестування  за  попереднім   обсягом   замовлення   на 
будівництво;
{ Статтю  2   доповнено   абзацом   згідно  із  Законом  N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     пов\’язана  особа  юридичної  особи (далі – пов\’язана особа) – 
юридична  особа,  що  здійснює  контроль  за відповідною юридичною 
особою,   або  контролюється  відповідною  юридичною  особою,  або 
перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
{ Статтю  2   доповнено   абзацом   згідно  із  Законом  N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     фізична особа або члени її сім\’ї,  які здійснюють контроль за 
відповідною  юридичною  особою  (членами  сім\’ї   фізичної   особи 
вважаються її чоловік (дружина),  діти або батьки фізичної особи і 
її чоловіка (дружини),  а також  чоловіка  (дружини)  будь-кого  з 
дітей або батьків фізичної особи);
{ Статтю  2   доповнено   абзацом   згідно  із  Законом  N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     посадова особа   відповідної  юридичної  особи,  уповноважена 
виконувати  від  імені  такої  юридичної   особи   юридичні   дії, 
спрямовані   на   встановлення,   зміну  або  припинення  правових 
відносин, а також члени сім\’ї цієї посадової особи;
{ Статтю  2   доповнено   абзацом   згідно  із  Законом  N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     здійснення контролю   за   юридичною   особою   –   володіння 
безпосередньо  або  через  пов\’язаних осіб часткою (паєм,  пакетом 
акцій),  що становить не менш як 20 відсотків статутного  капіталу 
юридичної  особи,  або  управління  найбільшою кількістю голосів в 
органі управління юридичної особи.  Для  фізичної  особи  загальна 
сума   володіння   часткою  статутного  капіталу  юридичної  особи 
(голосів в органі  управління)  визначається  як  загальний  обсяг 
корпоративних  прав,  що належать такій фізичній особі,  членам її 
сім\’ї та юридичним особам,  що контролюються такою фізичною особою 
або членами її сім\’ї.
{ Статтю  2   доповнено   абзацом   згідно  із  Законом  N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Стаття 3. Система фінансово-кредитних механізмів і управління 
               майном при будівництві житла та операціях з 
               нерухомістю 
     Системою фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла 
та операціях з нерухомістю  (далі  –  система  фінансово-кредитних 
механізмів)   за   цим  Законом  є  врегульовані  цим  Законом  та 
договорами  дії  суб\’єктів  системи  при  організації  будівництва 
житла,  фінансуванні  цього  будівництва  та здійсненні операцій з 
нерухомістю. 
     Суб\’єктами такої    системи    є    довірителі,   управителі, 
забудовники,  страхові  компанії,  емітенти  сертифікатів  ФОН  та 
власники сертифікатів ФОН. 
     Суб\’єкти  системи  фінансово-кредитних  механізмів  не  мають 
права  втручатися  в  дії  управителя  щодо  здійснення управління 
майном, окрім довірителів у разі виявлення ними фактів нецільового 
управління  майном,  переданим  управителю за договором управління 
майном, шляхом подання йому відповідного письмового звернення.
{ Частина третя статті 3 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 
18.12.2008 } 
     Відносини між    суб\’єктами    системи    фінансово-кредитних 
механізмів припиняються після  виконання  усіх  зобов\’язань  перед 
установниками управління майном. 
     Стаття 4. Вимоги до окремих суб\’єктів системи 
               фінансово-кредитних механізмів 
     Управителем  може  бути  фінансова  установа,  що  отримала в 
установленому законодавством порядку дозвіл/ліцензію на здійснення 
визначеної цим Законом діяльності.
{ Статтю  4  доповнено частиною першою згідно із Законом N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Управителем  може  бути фінансова установа, статутний капітал 
якої  становить  не  менше одного мільйона євро, який повинен бути 
повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення 
коштів від установників управління майном.
{  Частина  статті  4  із  змінами,  внесеними згідно  із  Законом 
N  3201-IV  ( 3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     Забудовником  може  бути  особа, яка згідно із законодавством 
має   право   на   виконання  функцій  замовника  будівництва  для 
спорудження об\’єктів будівництва та уклала договір з управителем. 
{  Частина  статті  4  в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 
15.12.2005 } 
     Стаття 5. Фонди в управлінні, мета їх створення 
     Фінансові установи створюють фонди за власною  ініціативою  в 
порядку, визначеному цим Законом. 
     Залежно від мети створення фонд може бути: 
     фондом фінансування будівництва; 
     фондом операцій з нерухомістю. 
     Метою створення  ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність 
житла. 
     Метою   створення   ФОН   є   отримання   доходу   власниками 
сертифікатів  цього  ФОН,  в  тому  числі  шляхом участі спільного 
інвестора ФОН у фонді фінансування будівництва.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code