Положення про центральний фонд будівельних норм

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 23 червня 2010 р. N 483 
Положення про центральний фонд будівельних норм 
    { У тексті Положення слово \”Мінрегіонбуд\” у всіх відмінках 
      замінено  словом  \”Мінрегіон\”  у  відповідному  відмінку 
      згідно  з  Постановою КМ  N 1390  (  1390-2011-п  )  від 
      28.12.2011 } 
 
     1. Центральний фонд  будівельних  норм  (далі  –  центральний 
фонд)   формується   з   метою   зберігання  будівельних  норм  та 
удосконалення інформаційного забезпечення органів державної  влади 
та  органів  місцевого  самоврядування,  юридичних  осіб усіх форм 
власності, а також фізичних осіб. 
     2. Терміни,  що вживаються  в  цьому  Положенні,  мають  таке 
значення: 
     актуалізація –  внесення  відміток до контрольного примірника 
будівельних норм про затвердження  змін  до  будівельних  норм  та 
визнання   будівельних  норм  такими,  що  втратили  чинність  (із 
зазначенням відповідних наказів); 
     контрольний примірник  будівельних  норм   –   зареєстрований 
Мінрегіоном   у   встановленому  порядку  документ,  на  титульній 
сторінці   якого   проставляється  штамп  \”Контрольний  примірник. 
Зареєстровано   Мінрегіоном\”,   дата,  номер  реєстрації  та  який 
прошивається   і   засвідчується  на  звороті  підписом  керівника 
суб\’єкта нормування у будівництві або його заступника та печаткою. 
     Інші терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в  Законі 
України \”Про будівельні норми\” ( 1704-17 ). 
     3. Центральний фонд формується з контрольних примірників: 
     державних будівельних норм разом з їх справами; 
     галузевих будівельних норм. 
     4. Склад справи будівельних норм,  вимоги до її формування та 
оформлення визначаються Мінрегіоном. 
     5. Контрольний примірник будівельних норм разом з їх справами 
підлягають постійному зберіганню. 
     6. Мінрегіон визначає організацію, підприємство або установу, 
що має статус базової організації з науково-технічної діяльності у 
будівництві,  на  яке покладається виконання функції із зберігання 
та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм 
(далі – утримувач центрального фонду). 
     7. Мінрегіон забезпечує: 
     передачу до  центрального  фонду  зареєстрованих  контрольних 
примірників  державних  будівельних  норм  разом  з  їх справами і 
контрольних примірників галузевих будівельних норм; 
     взаємодію утримувача   центрального    фонду    з    базовими 
організаціями з науково-технічної діяльності у будівництві. 
     8. Основними завданнями утримувача центрального фонду є: 
     зберігання контрольних примірників державних будівельних норм 
разом  з  їх  справами   і   контрольних   примірників   галузевих 
будівельних норм; 
     підготовка текстів  державних  будівельних норм до видання та 
публікації; 
     ведення обліку наявних у центральному фонді документів; 
     забезпечення режиму   секретності   під   час    користування 
документами, що містять інформацію з обмеженим доступом; 
     взаємодія з утримувачами фондів галузевих будівельних норм; 
     надання користувачам  інформації  про  наявні  у центральному 
фонді документи; 
     взаємодія з  базовими   організаціями   з   науково-технічної 
діяльності у будівництві. 
     9. Утримувач  центрального  фонду відповідно до покладених на 
нього завдань забезпечує: 
     зберігання, систематизацію   та   актуалізацію   наявних    у 
центральному фонді документів; 
     підготовку та  передачу текстів державних будівельних норм до 
видання та публікації; 
     проведення аналізу    та    узагальнення     довідкової     і 
бібліографічної інформації щодо державних будівельних норм; 
     подання інформації про наявні у центральному фонді документи, 
зокрема, стосовно їх чинності; 
     публікування в установленому порядку інформації про наявні  у 
центральному фонді документи; 
     поширення та   офіційне   оприлюднення  текстів  державних  і 
галузевих  будівельних  норм,   зокрема   шляхом   розміщення   на 
офіційному веб-сайті Мінрегіону; 
     підготовку до  періодичного  видання  та  публікації каталогу 
державних і  галузевих  будівельних  норм,  чинних  в  Україні,  з 
урахуванням інформації суб\’єктів нормування; 
     функціонування інформаційно-пошукової        системи        з 
автоматизованою  базою  даних  про  наявні  у  центральному  фонді 
документи; 
     поширення на   договірній  основі  копій  електронних  версій 
текстів   державних    будівельних    норм    серед    розробників 
інформаційно-пошукових систем; 
     копіювання на  запити  користувачів  наявних  у  центральному 
фонді документів відповідно до законодавства; 
     функціонування читальної зали; 
     ведення і актуалізацію картотеки фонду; 
     розроблення заходів   щодо    удосконалення    інформаційного 
забезпечення  у сфері нормування у будівництві та здійснення їх за 
погодженням з Мінрегіоном; 
     організацію науково-технічних  нарад,  семінарів   з   питань 
розроблення,  систематизації,  актуалізації,  зберігання наявних у 
центральному фонді документів  та  участь  представників  фонду  у 
проведенні конференцій і виставок на відповідну тему. 
     10. Тексти державних і галузевих будівельних норм,  включених 
до  центрального  фонду,  розміщуються  на  офіційному   веб-сайті 
Мінрегіону. Доступ до таких текстів є безоплатним. 
     Інше інформаційне забезпечення здійснюється для: 
     центральних та  місцевих  органів  державної  влади,  органів 
місцевого самоврядування безоплатно; 
     суб\’єктів господарювання,  а  також  фізичних   осіб   –   на 
договірній основі. 
     11. Зберігання  документів  центрального фонду здійснюється у 
спеціальному  сховищі,  обладнаному  відповідно  до   встановлених 
законодавством вимог. 
     12. Утримувач центрального фонду має право: 
     одержувати від  утримувачів  галузевих  фондів  відомості про 
наявність  будівельних  норм  у   зазначених   фондах,   довідкову 
інформацію про такі норми; 
     брати участь  у  діяльності робочих груп з питань організації 
робіт з нормування у будівництві. 
     13. Фінансування центрального фонду здійснюється  за  рахунок 
коштів,  отриманих  від  провадження  діяльності  з розповсюдження 
будівельних норм  і  надання  інформаційних  послуг,  а  також  за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code