Про будівельні норми

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
                       Про будівельні норми 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 5, ст.41 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 
   N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 
   N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
 { У тексті Закону слова  \”центральний орган виконавчої влади з 
   питань будівництва та архітектури\” в усіх відмінках замінено 
   словами  \”центральний орган виконавчої влади,  що забезпечує 
   формування  державної  політики   у  сфері   будівництва\”  у 
   відповідному  відмінку,  а  слова  \”інший  центральний орган 
   виконавчої  влади\”  в  усіх  відмінках та  числах  виключено 
   згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 { Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 
   3 пункту 6 Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
     Цей Закон    визначає   правові   та   організаційні   засади 
розроблення,  погодження,  затвердження, реєстрації і застосування 
будівельних норм. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 
     1. У  цьому Законі нижче наведені терміни вживаються в такому 
значенні: 
     базова організація   з   науково-технічної    діяльності    у 
будівництві  –  науково-дослідна  або  науково-технічна (проектна) 
організація,  що виконує у визначеному напрямі будівництва функції 
щодо здійснення робіт із нормування; 
     будівельні норми    –   затверджений   суб\’єктом   нормування 
підзаконний  нормативний  акт  технічного  характеру,  що  містить 
обов\’язкові   вимоги   у   сфері  будівництва,  містобудування  та 
архітектури; 
     нормування у  будівництві  –  діяльність  з  розроблення   та 
затвердження  будівельних  норм  для  обов\’язкового застосування у 
сфері  будівництва,  містобудування   та   архітектури   з   метою 
формування безпечного середовища для життя і здоров\’я людини; 
     державні  будівельні  норми  –  нормативний акт, затверджений 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері будівництва; 
     галузеві  будівельні  норми  –  нормативний акт, затверджений 
міністерством   в  межах  своїх  повноважень  у  разі  відсутності 
державних  будівельних норм або необхідності встановлення вимог до 
будівництва   окремих   видів   споруд,  що  конкретизують  вимоги 
державних будівельних норм; 
     фонд будівельних  норм  –  упорядковане  зібрання контрольних 
примірників будівельних норм. 
     Стаття 2. Сфера дії Закону 
     1. Дія цього Закону поширюється на  суб\’єктів  господарювання 
незалежно   від   форми   власності,   які  провадять  будівельну, 
містобудівну,  архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення 
продукції  будівельного  призначення,  а також на органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування. 
     2. Дія цього Закону не  поширюється  на  діяльність  у  сфері 
стандартизації будівельних матеріалів та виробів. 
     Стаття 3. Законодавство України у сфері 
               нормування у будівництві 
     1. Законодавство України у  сфері  нормування  у  будівництві 
складається   з   цього   Закону,   законів  України  \”Про  основи 
містобудування\”    (   2780-12   ),   \”Про   відповідальність   за 
правопорушення  у сфері містобудівної діяльності\” ( 208/94-ВР ) та 
інших  нормативно-правових  актів,  що  регулюють  відносини в цій 
сфері.
{  Частина  перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
                            Розділ II 
               ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ 
     Стаття 4. Принципи державної політики у сфері 
               нормування у будівництві 
     1. Державна  політика  у  сфері  нормування   у   будівництві 
базується на таких принципах: 
     1) створення безпечних умов для життя та здоров\’я людини; 
     2) відкритості,   прозорості   і   демократичності  процедури 
розроблення, погодження та затвердження будівельних норм; 
     3) доступності інформації про чинні будівельні норми; 
     4) відповідності будівельних норм сучасним досягненням  науки 
і техніки; 
     5) відповідності   будівельних  норм  вимогам  законодавства, 
міжнародних норм та правил. 
     Стаття 5. Суб\’єкти нормування у будівництві 
     1. До суб\’єктів нормування у будівництві належать: 
     1)   центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування державної політики у сфері будівництва; 
     2)  міністерства,  до  повноважень  яких  належать  питання з 
нормування у будівництві. 
     Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 
               що забезпечує формування державної політики у сфері 
               будівництва, у сфері нормування у будівництві 
     1.  До  повноважень  центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує  формування  державної  політики у сфері будівництва, у 
сфері нормування у будівництві належать: 
     1)   забезпечення   формування  державної  політики  у  сфері 
нормування у будівництві;
{  Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     2) розроблення,  затвердження,  внесення  змін  до  державних 
будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність; 
     3) погодження  технічних  завдань  на  розроблення  державних 
будівельних норм; 
     4) погодження проектів галузевих будівельних норм; 
     5) реєстрація державних і галузевих будівельних норм; 
     6) забезпечення  гармонізації  державних  будівельних  норм з 
відповідними міжнародними нормативними актами; 
     7) організація   роботи   із   створення   та    забезпечення 
функціонування центрального фонду будівельних норм; 
     8) організація  роботи з перевірки державних будівельних норм 
щодо  відповідності   вимогам   законодавства,   забезпечення   їх 
взаємоузгодженості та актуалізації;
{  Пункт 8 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     9) представлення   України    у    відповідних    міжнародних 
спеціалізованих організаціях з нормування у будівництві; 
     10) організація  роботи з поширення,  офіційного оприлюднення 
державних і  галузевих  будівельних  норм,  у  тому  числі  шляхом 
розміщення   на   своєму   офіційному   веб-сайті   баз   даних  з 
актуалізованими текстами цих норм і надання  безоплатного  доступу 
до  них,інформації  про затверджені нормативні акти та документи з 
питань  нормування  у  будівництві,   у   тому   числі   документи 
міжнародних    спеціалізованих    організацій   з   нормування   у 
будівництві,  членом яких  є  Україна  або  з  якими  здійснюється 
співпраця. 
     Стаття 7. Повноваження міністерств у сфері нормування 
               у будівництві 
     1.   До   повноважень   міністерств   у  сфері  нормування  у 
будівництві належать: 
     1) розроблення,  затвердження,  внесення  змін  до  галузевих 
будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність; 
     2)   подання   центральному   органу   виконавчої  влади,  що 
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері будівництва, 
пропозицій щодо розроблення державних будівельних норм та внесення 
змін до них; 
     3) розроблення  державних будівельних норм,  проектів змін до 
них   та   подання   на  затвердження  відповідно  до  погодженого 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної політики у сфері будівництва, технічного завдання; 
     4)   надання   центральному   органу   виконавчої  влади,  що 
забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері будівництва, 
інформації щодо розроблення проектів галузевих будівельних норм; 
     5) створення фондів галузевих будівельних норм; 
     6) організація роботи  з  офіційного  оприлюднення  галузевих 
будівельних  норм,  у  тому  числі шляхом розміщення на офіційному 
веб-сайті  відповідного  міністерства  баз даних з актуалізованими 
текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них, поширення 
інформації  про  затверджені нормативні акти та документи з питань 
нормування у будівництві.
{  Пункт 6 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 8. Фонди будівельних норм 
     1.   Центральний   орган   виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування   державної   політики  у  сфері  будівництва,  створює 
центральний   фонд   будівельних   норм,   що  містить  контрольні 
примірники державних і галузевих будівельних норм. 
     2. Положення  про  центральний фонд будівельних норм і типове 
положення  про  фонди  галузевих  будівельних  норм ( 483-2010-п ) 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
     3.  Міністерства  створюють фонди галузевих будівельних норм, 
що містять контрольні примірники галузевих будівельних норм. 
     4. Фонди   галузевих   будівельних  норм  діють  на  підставі 
положень, затверджених відповідними суб\’єктами нормування. 
     5. Організації,  підприємства,  установи, на які покладаються 
функції  зберігання  центрального фонду будівельних норм та фондів 
галузевих будівельних норм,  визначаються відповідними  суб\’єктами 
нормування. 
     6. Тексти  всіх  будівельних норм,  включених до центрального 
фонду  будівельних  норм,  розміщуються  на  офіційному  веб-сайті 
центрального  органу  виконавчої  влади,  що забезпечує формування 
державної  політики у сфері будівництва. Доступ до таких текстів є 
безоплатним. 
     Стаття 9. Джерела фінансування робіт з нормування 
               у будівництві 
     1. Джерелами  фінансування робіт з нормування у будівництві є 
кошти  Державного  бюджету  України  та  інші  кошти  в   порядку, 
визначеному законодавством. 
 
     {  Частину  другу  статті  9  виключено  на  підставі  Закону 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
     3. Створення   та   зберігання   фондів   будівельних    норм 
здійснюються  в  межах  коштів,  виділених на фінансування робіт з 
нормування у будівництві, і не потребують додаткового фінансування 
з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code