Внесення змін у договір підряду та його розірвання

 Внесення змін у договір підряду та його розірвання 
     117. Внесення змін  у  договір  підряду  чи  його  розірвання 
допускається  тільки  за  згодою сторін,  якщо інше не встановлено 
договором підряду або законом.  У  разі  відсутності  такої  згоди 
заінтересована сторона має право звернутися до суду. 
     Внесення змін   у  договір  підряду  оформлюється  додатковою 
угодою, про що робиться застереження у договорі підряду. 
     118. Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести 
зміни  у  договір  підряду  чи  розірвати його,  повинна надіслати 
відповідну пропозицію другій стороні. 
     Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у 
договір  підряду  або  розірвання  його,  у  двадцятиденний  строк 
повідомляє другу сторону про своє рішення. 
     У разі коли сторони не досягли згоди  щодо  внесення  змін  у 
договір   підряду  або  розірвання  його  чи  у  разі  неодержання 
відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, 
заінтересована сторона може звернутися до суду. 
     Якщо судовим  рішенням  у  договір  підряду внесено зміни або 
його розірвано,  він вважається  зміненим  або  розірваним  з  дня 
набрання  чинності відповідним рішенням,  якщо інше не встановлено 
рішенням суду. 
                Особливості укладення та виконання 
              договорів підряду за участю іноземних 
                     суб\’єктів господарювання 
     119. Договори   підряду   за   участю   іноземних   суб\’єктів 
господарювання   (далі  –  зовнішньоекономічні  договори  підряду) 
укладаються між суб\’єктами зовнішньоекономічної діяльності України 
та іноземними суб\’єктами на експорт та імпорт робіт. 
     Експорт робіт  здійснюється  шляхом їх виконання вітчизняними 
підрядниками за межами або  на  території  України  для  іноземних 
замовників,   імпорт   робіт  –  шляхом  їх  виконання  іноземними 
підрядниками за межами або на території  України  для  вітчизняних 
замовників. 
     120. Під час укладання зовнішньоекономічних договорів підряду 
сторони мають   право   використовувати   міжнародні   звичаї   та 
рекомендації міжнародних організацій. Зовнішньоекономічний договір 
підряду може бути визнано недійсним у судовому порядку,  якщо його 
укладено  з   недотриманням   актів   законодавства   або   правил 
відповідного міжнародного договору України. 
     Порядок укладення та виконання і форма  зовнішньоекономічного 
договору  підряду,  права  та  обов\’язки сторін,  вимоги до робіт, 
матеріалів,  конструкцій, устаткування, порядок приймання-передачі 
робіт  та  інші  договірні  умови  визначаються правом країни,  на 
території якої виконуються роботи,  якщо сторони не домовились про 
інше. 
     121. Зовнішньоекономічний    договір    підряду   укладається 
суб\’єктом  зовнішньоекономічної  діяльності   України   або   його 
представником,  що  діє  на підставі договору або закону від імені 
особи, яку він представляє. 
     Повноваження представника    суб\’єкта    зовнішньоекономічної 
діяльності   України   визначаються   на   підставі  договору  про 
представництво, інших документів, визначених законодавством. 
     122. У разі укладення зовнішньоекономічного договору  підряду 
на  виконання робіт,  що фінансуються за рахунок державних коштів, 
оголошення  про   відкриті   торги   чи   попередню   кваліфікацію 
підрядників розміщується у відповідних національних та міжнародних 
друкованих  засобах  масової  інформації  та  міжнародній   мережі 
електронного  зв\’язку.  Текст  оголошення,  запрошення до участі в 
торгах,  тендерна документація готуються українською та  однією  з 
іноземних мов,  що використовується в міжнародній торгівлі. Тексти 
повинні бути автентичні,  визначальним є текст українською  мовою. 
Тендерні  пропозиції  складаються мовами,  зазначеними в тендерній 
документації. 
     Визначення переможця торгів, якщо будівництво фінансується за 
рахунок    державних    коштів,    здійснюється    відповідно   до 
законодавства. 
     Умови зовнішньоекономічного    договору    підряду     можуть 
визначатися    на    основі    примірних    чи   типових   текстів 
зовнішньоекономічних договорів підряду, раніше укладених договорів 
тощо. 
     Процедура підготовки        та        узгодження       тексту 
зовнішньоекономічного договору підряду,  строки  його  підписання, 
вимоги  до  змісту  повинні  визначатися з урахуванням вимог права 
країни, яким керуються сторони. 
     123. Зовнішньоекономічний договір  підряду  готується  однією 
або  кількома  мовами.  Якщо  будівництво  здійснюється за рахунок 
державних коштів України, визначальним є текст українською мовою. 
     124. Обов\’язковою   умовою   зовнішньоекономічного   договору 
підряду  є  визначення  валюти,  в якій визначається ціна робіт та 
проводиться розрахунок. 
     Під час    визначення    сторонами    порядку     розрахунків 
встановлюються об\’єкти платежу (роботи,  матеріали,  устаткування, 
послуги тощо),  їх періодичність,  валюта (валюти),  дата,  місце, 
форма   платежів,   а  також  платіжні  документи  та  порядок  їх 
узгодження сторонами,  можливість надання авансів  та  порядок  їх 
використання   і   повернення,   гарантії  платіжних  зобов\’язань, 
відповідальність за порушення цих  зобов\’язань  тощо.  Для  різних 
об\’єктів платежу може передбачатися різний порядок розрахунків. 
     Якщо валюта  (валюти)  платежів не відповідає валюті,  в якій 
визначено у зовнішньоекономічному  договорі  підряду  ціну  робіт, 
зазначається курс її (їх) перерахунку. 
     125. Зовнішньоекономічним   договором   підряду  визначається 
відповідальна  сторона  за  одержання   ліцензій   на   здійснення 
експортно-імпортних операцій,   умови   постачання,   розмитнення, 
перевезення,  приймання,  зберігання,  передачі  права  власності, 
строку  та  місця  постачання,  ризиків   втрати   і   пошкодження 
матеріалів   та   устаткування,  а  також  вимоги  до  їх  якості, 
відповідність  стандартам  тощо.  Зазначені  вимоги  залежать  від 
особливостей   предмета   договору,  зобов\’язань  сторін  та  умов 
придбання матеріалів. 
     Умови придбання   матеріалів,   устаткування  шляхом  імпорту 
можуть визначатися  сторонами  з  урахуванням  міжнародних  правил 
купівлі-продажу   товарів,   передбачених   офіційними   правилами 
тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати. 
     Якщо   будівництво   здійснюється   на   території   України, 
матеріали,  устатковання  та  роботи  повинні  відповідати вимогам 
технічних  регламентів,  процедурам підтвердження відповідності та 
придатності,  прийнятим  в  Україні.  {  Абзац третій пункту 125 в 
редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     Під час  здійснення  будівництва  на  території  України   за 
рахунок  державних  коштів  умовами зовнішньоекономічного договору 
підряду  передбачаються  вимоги  до  використання  матеріалів   та 
устаткування вітчизняних виробників. 
     \”Зовнішньоекономічним договором підряду на імпорт будівельних 
робіт можуть передбачатись умови про надання  замовником  допомоги 
підряднику в одержанні передбачених законом документів, необхідних 
для тимчасового ввезення на територію України будівельних машин  і 
механізмів, необхідних для виконання передбачених договором робіт, 
та  створенні  відповідних  умов  для  їх  тимчасового розміщення. 
{   Абзац  п\’ятий  пункту  125  в  редакції  Постанови  КМ  N  601 
( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     126. У   зовнішньоекономічному   договорі   підряду   сторони 
визначають умови та порядок передачі спорів до суду,  країну суду, 
в якому  будуть  розв\’язуватися  спори,  а  також  матеріальне  та 
процесуальне   право,   яке   буде   застосовуватись  під  час  їх 
розв\’язання. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code