ЗАГАЛЬНІ УМОВИ укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 1 серпня 2005 р. N 668 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві 
 
                         Загальна частина 
     1.   Ці  Загальні  умови  відповідно  до  Цивільного  кодексу 
України (  435-15  )  визначають  порядок  укладення  та виконання 
договорів  підряду  на  проведення  робіт  з  нового  будівництва, 
реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих 
підприємств (далі –  капітальне  будівництво  об\’єктів),  а  також 
комплексів  і видів робіт,  пов\’язаних із капітальним будівництвом 
об\’єктів.  {  Абзац  перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 601 
( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     Положення  Загальних умов застосовуються також щодо укладення 
та  виконання  договорів  підряду  на  роботи  з  реставрації   та 
капітального  ремонту  будівель  і  споруд.  {  Абзац  пункту  1 в 
редакції Постанови КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     Договори підряду   в   капітальному   будівництві  за  участю 
іноземних суб\’єктів господарювання  укладаються  і  виконуються  в 
порядку, передбаченому  Цивільним  (  435-15  )  та  Господарським 
( 436-15 ) кодексами України,  а також  цими  Загальними  умовами, 
іншими актами законодавства. 
     Якщо у    міжнародному   договорі   України,   укладеному   в 
установленому законом порядку,  містяться інші правила, ніж ті, що 
встановлені   цими   загальними  умовами,  застосовуються  правила 
відповідного міжнародного договору. 
     2. Загальні умови є  обов\’язковими  для  врахування  під  час 
укладення   та   виконання   договорів   підряду   в  капітальному 
будівництві  (далі  –  договір  підряду)  незалежно   від   джерел 
фінансування   робіт,   а   також  форми  власності  замовника  та 
підрядника (субпідрядників). 
     3. У  цих  Загальних  умовах  терміни  вживаються  у   такому 
значенні: 
     генеральний підрядник – підрядник,  який залучає до виконання 
робіт третіх  осіб  (субпідрядників),  залишаючись  відповідальним 
перед замовником за результати їх роботи; 
     договірна документація  –  договір  підряду та інші документи 
(проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, 
акцепт   тендерної  пропозиції,  повідомлення,  запити,  претензії 
тощо),  які встановлюють,  конкретизують,  уточнюють або  змінюють 
умови договору підряду; 
     договірна ціна  –  визначена  на основі кошторису,  узгоджена 
сторонами і обумовлена у договорі підряду ціна (вартість) робіт; 
     дозвільна  документація  –  документи дозвільного характеру у 
сфері   будівництва,   необхідність   отримання  яких  передбачена 
законом;  {  Абзац  п\’ятий  пункту 3 в редакції Постанови КМ N 601 
( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     документи про  виконання договору підряду – документи про хід 
виконання договору підряду,  відповідність  робіт  і  матеріальних 
ресурсів  нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням 
договірних зобов\’язань (журнали виконання робіт,  акти та  довідки 
про  виконані  роботи,  акти  на  приховані роботи та конструкції, 
паспорти,  сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали 
авторського нагляду, матеріали перевірок тощо); 
     закінчені роботи – роботи, виконані підрядником відповідно до 
договору підряду, проектної та кошторисної документації; 
     замовник – сторона договору підряду,  яка за власним рішенням 
або  дорученням  інвестора  розміщує замовлення на виконання робіт 
(будівництво   об\’єкта),   приймає   закінчені   роботи    (об\’єкт 
будівництва) та оплачує їх; 
     істотні умови – умови договору,  визнані істотними за законом 
і необхідні для договорів підряду в  капітальному  будівництві,  а 
також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін досягнуто згоди; 
     кошторис –  зведені  витрати,  зведені кошторисні розрахунки, 
об\’єктні та локальні кошторисні розрахунки,  об\’єктні та  локальні 
кошториси,  кошториси на окремі види робіт,  кошториси на проектні 
та  пошукові  роботи,  інші  розрахунки  витрат  на   будівництво, 
складені  за  встановленою  формою,  на  основі  яких визначається 
кошторисна  вартість  будівництва  і  договірна  ціна.  Кошторисна 
вартість  будівництва  може визначатися у приблизному або твердому 
кошторисі.  Кошторис вважається твердим, якщо договором підряду не 
передбачено інше.  Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені 
лише за згодою сторін; 
     кошторисна документація  –  кошториси  та   інші   документи, 
пов\’язані  із  складанням  (розрахунки,  обгрунтування, пояснення, 
відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної 
вартості будівництва та договірної ціни; 
     матеріальні ресурси     –     сировина,     будівельні     та 
пально-мастильні  матеріали,  енергія  всіх  видів,   конструкції, 
вироби, устаткування; 
     підрядник – сторона договору підряду,  яка виконує та передає 
замовнику  закінчені  роботи  (об\’єкт  будівництва),   передбачені 
договором підряду; 
     приблизна (динамічна)   договірна   ціна  –  договірна  ціна, 
визначена  на  основі  кошторису,  що   підлягає   коригуванню   з 
урахуванням  уточнення  обсягів  робіт,  цін  на  ресурси та інших 
підстав, визначених умовами договору підряду; 
     проектна документація  –  текстові  та  графічні   матеріали, 
затверджені    в   установленому   порядку,   якими   визначаються 
містобудівні, об\’ємно-планувальні,  архітектурні,   конструктивні, 
технічні  та  технологічні  рішення,  а  також  кошториси  об\’єкта 
будівництва; 
     роботи – будівельні, монтажні, проектні, пусконалагоджувальні 
та інші роботи, пов\’язані з будівництвом об\’єкта; 
     ресурси – матеріальні ресурси, транспортні засоби, будівельні 
машини та робоча сила, що використовуються для виконання робіт; 
     субпідрядник –  підрядник,  який   в   порядку,   визначеному 
договором підряду,  та на підставі договору субпідряду, укладеному 
з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт; 
     тверда договірна ціна – договірна ціна,  визначена на  основі 
твердого  кошторису,  що може коригуватися лише в окремих випадках 
за згодою сторін у порядку, визначеному договором підряду. 
                    Укладення договору підряду 
     4. За договором підряду підрядник зобов\’язується за завданням 
замовника  на  свій  ризик  виконати  та здати йому в установлений 
договором підряду строк закінчені роботи (об\’єкт  будівництва),  а 
замовник  зобов\’язується  надати  підряднику будівельний майданчик 
(фронт  робіт),   передати   дозвільну   документацію,   а   також 
затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі, 
коли  цей  обов\’язок  повністю  або  частково  не   покладено   на 
підрядника),  прийняти  від  підрядника  закінчені  роботи (об\’єкт 
будівництва) та оплатити їх. 
     5. Договір підряду укладається у письмовій  формі.  Істотними 
умовами договору підряду є: 
     найменування та реквізити сторін; 
     місце і дата укладення договору підряду; 
     предмет договору підряду; 
     договірна ціна; 
     строки початку та закінчення робіт (будівництва об\’єкта); 
     права та обов\’язки сторін; 
     порядок забезпечення   виконання   зобов\’язань  за  договором 
підряду; 
     умови страхування   ризиків    випадкового    знищення    або 
пошкодження об\’єкта будівництва; 
     порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами 
та послугами; 
     порядок залучення субпідрядників; 
     вимоги до організації робіт; 
     порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; 
     умови   здійснення   авторського  та  технічного  нагляду  за 
виконанням  робіт; { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об\’єкта); 
     порядок розрахунків за виконані роботи; 
     порядок здачі-приймання     закінчених     робіт     (об\’єкта 
будівництва); 
     гарантійні строки   якості   закінчених  робіт  (експлуатації 
об\’єкта будівництва), порядок усунення недоліків; 
     відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; 
     порядок врегулювання спорів; 
     порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання. 
     У договорі підряду сторони можуть  передбачати  інші  важливі 
для  регулювання  взаємовідносин умови.  Примірний договір підряду 
затверджується  Мінрегіоном.  {  Абзац двадцять другий пункту 5 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Постановами КМ N 601 ( 601-2009-п ) 
від 17.06.2009, N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 } 
     6. Договір  підряду  може  бути  укладений  за   результатами 
проведених торгів (тендеру) або переговорів сторін. 
     Рішення про   спосіб   укладення   договору  підряду  приймає 
замовник відповідно до законодавства. 
     7. Умови договору підряду,  що  укладається  за  результатами 
проведених   торгів   (тендеру),   повинні  відповідати  тендерній 
документації  замовника  та  акцептованій   тендерній   пропозиції 
підрядника. 
     Закупівля робіт  за  рахунок  державних коштів здійснюється в 
порядку та на умовах,  визначених законодавством. Договір підряду, 
що   укладається   на   підставі  державного  замовлення,  повинен 
відповідати умовам цього замовлення. 
     8. У разі коли договір підряду  укладається  за  результатами 
переговорів сторін, проект договору підряду готує будь-яка сторона 
у визначені за взаємною домовленістю строки і  подає  його  другій 
стороні для підписання у двох підписаних нею примірниках. 
     9. Якщо  проект  договору  підряду готує підрядник,  замовник 
зобов\’язаний надати йому інформацію про: 
     предмет договору; 
     джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об\’єкта); 
     порядок передачі підряднику дозвільних документів і проектної 
документації; 
     порядок надання  підряднику  будівельного  майданчика (фронту 
робіт); 
     порядок забезпечення робіт ресурсами та послугами; 
     порядок забезпечення  виконання  зобов\’язань   за   договором 
підряду; 
     умови страхування    ризиків    випадкового    знищення   або 
пошкодження об\’єкта будівництва; 
     умови   здійснення   авторського  та  технічного  нагляду  за 
виконанням  робіт; { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     інші обставини,  необхідні для  підготовки  проекту  договору 
підряду. 
     10. Сторона,  яка  одержала  проект договору підряду,  у разі 
згоди з його умовами підписує і повертає  протягом  двадцяти  днів 
один примірник договору підряду другій стороні. 
     У разі  незгоди  з окремими умовами договору підряду сторона, 
яка одержала його проект,  складає протокол розбіжностей,  про  що 
робить  застереження до договору,  та у двадцятиденний строк подає 
другій стороні  два  примірники  протоколу  розбіжностей  разом  з 
підписаним договором підряду. 
     Сторона, яка   одержала  протокол  розбіжностей  до  договору 
підряду, зобов\’язана протягом двадцяти днів розглянути його, вжити 
заходів  до врегулювання розбіжностей та внести відповідні зміни у 
договір  підряду,  підписати  його  і  передати  другій   стороні. 
Розбіжності,  що  залишилися неврегульованими за згодою сторін,  у 
цей самий строк можуть бути передані до суду. 
     Строк врегулювання  розбіжностей  може  бути  продовжений  за 
взаємною згодою сторін. 
     У разі  досягнення  сторонами  згоди  щодо  всіх  або окремих 
розбіжностей,  зазначених у протоколі,  така  згода  повинна  бути 
підтверджена    у    письмовій    формі   (протоколом   узгодження 
розбіжностей, листами, телеграмами, телефаксом тощо). 
     11. Договір  підряду  вважається  укладеним  з  моменту  його 
підписання  сторонами  і  скріплення  підписів печатками,  а також 
нотаріального  посвідчення,  якщо  це  передбачено   законом   або 
домовленістю сторін. 
     12. Договір  підряду  вважається  неукладеним  (таким,  що не 
відбувся) у разі,  коли сторони не досягли згоди з  усіх  істотних 
умов.  Якщо  одна  із  сторін  здійснила  фактичні  дії  щодо його 
виконання,  правові наслідки таких дій визначаються відповідно  до 
Цивільного кодексу України ( 435-15 ). 
     13. Замовник   може   укласти  договори  підряду  з  кількома 
підрядниками,  в тому числі щодо виконання  окремих  (спеціальних) 
робіт. У  такому  разі  права  та  обов\’язки сторін визначаються у 
кожному договорі підряду. 
                     Предмет договору підряду 
     14. Предметом  договору  підряду  є   роботи,   пов\’язані   з 
будівництвом  об\’єкта,  обов\’язок щодо виконання яких покладається 
на підрядника. 
     Власником  результату виконаних робіт (об\’єкта будівництва) є 
замовник,  якщо  інше  не  передбачено  договором.  { Абзац другий 
пункту  14  в  редакції  Постанови  КМ  N  601  ( 601-2009-п ) від 
17.06.2009 } 
     15. У   договорі   підряду   сторони   зобов\’язані  визначити 
найменування об\’єкта будівництва та його місцезнаходження, основні 
параметри (потужність,  площа, об\’єм тощо), склад та обсяги робіт, 
які передбачені проектною документацією  та  підлягають  виконанню 
підрядником, інші показники, що характеризують предмет договору. 
     16. У  разі  внесення  змін до проектної документації сторони 
уточнюють предмет договору підряду. 
           Строки виконання робіт (будівництва об\’єкта) 
     17. Строки    виконання    робіт    (будівництва     об\’єкта) 
встановлюються  договором  підряду і визначаються датою їх початку 
та закінчення. Невід\’ємною частиною договору підряду є календарний 
графік  виконання  робіт,  в  якому  визначаються  дати початку та 
закінчення всіх видів  (етапів,  комплексів)  робіт,  передбачених 
договором підряду. 
     18. Установлення   сторонами   у   договорі  підряду  строків 
виконання  робіт  (будівництва  об\’єкта)  може   пов\’язуватися   з 
виконанням   замовником  певних  зобов\’язань  (надання  підряднику 
будівельного  майданчика  (фронту   робіт),   передача   проектної 
документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо). 
     Датою закінчення  робіт (будівництва об\’єкта) вважається дата 
їх прийняття замовником.  Виконання  робіт  (будівництво  об\’єкта) 
може бути закінчено достроково тільки за згодою замовника. 
     19. Строки  виконання робіт (будівництва об\’єкта) можуть бути 
змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі: 
     виникнення обставин непереборної сили; 
     невиконання або  неналежного   виконання   замовником   своїх 
зобов\’язань  (порушення  умов  фінансування,  несвоєчасне  надання 
будівельного майданчика (фронту  робіт),  проектної  документації, 
ресурсів тощо); 
     внесення змін до проектної документації; 
     дій третіх  осіб,  що унеможливлюють належне виконання робіт, 
за   винятком  випадків,  коли  ці  дії  зумовлені  залежними  від 
підрядника обставинами; 
     виникнення інших  обставин,  що  можуть  вплинути  на  строки 
виконання робіт (будівництва об\’єкта). 
     20. Замовник може приймати рішення  про  уповільнення  темпів 
виконання   робіт   (будівництва   об\’єкта),   їх   зупинення  або 
прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду. 
                          Договірна ціна 
     21. Договірна ціна у договорі підряду визначається на  основі 
кошторису як  приблизна  або  тверда.  Договірна  ціна  вважається 
твердою, якщо інше не встановлено договором. 
     У разі укладення  договору  підряду  за  результатами  торгів 
(тендеру)  вид договірної ціни та вимоги до кошторису визначаються 
у тендерній документації замовника. Договірна ціна у цьому випадку 
повинна   відповідати  ціні,  зазначеній  у  тендерній  пропозиції 
підрядника, визнаного переможцем торгів (тендеру). 
     Якщо договір підряду укладається за результатами  переговорів 
сторін,   рішення   щодо   застосування   приблизної  або  твердої 
договірної  ціни,  порядку  погодження  кошторису  та   проведення 
розрахунків приймаються за домовленістю сторін. 
     У  разі  коли  роботи  (будівництво  об\’єкта) фінансуються із 
залученням   державних   коштів,   договірна   ціна   визначається 
відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у 
будівництві.  {  Абзац четвертий пункту 21 в редакції Постанови КМ 
N 601 ( 601-2009-п ) від 17.06.2009 } 
     22. Якщо   під   час   укладання   договору   підряду   через 
невизначеність  витрат  чи  інші  обставини  остаточно  встановити 
договірну ціну неможливо,  сторони у договорі  підряду  визначають 
приблизну договірну ціну,  а також порядок й коригування в процесі 
виконання робіт (будівництва об\’єкта).  Приблизна  договірна  ціна 
може  уточнюватися  в  міру  виконання  робіт,  здійснення  витрат 
підрядника тощо. 
     23. У разі виникнення обставин,  що  зумовлюють  необхідність 
значного  підвищення  приблизної  договірної  ціни  (більше ніж це 
визначено договором підряду), підрядник зобов\’язаний в установлені 
договором підряду   строки   повідомити  про  це  замовника.  Якщо 
підрядник не  повідомив  у  встановленому  порядку  замовника  про 
необхідність підвищення договірної ціни, він зобов\’язаний виконати 
роботи без відшкодування додаткових витрат. 
     24. Тверда  договірна  ціна  може  коригуватися   тільки   за 
взаємною  згодою  сторін.  У  разі  підвищення підрядником твердої 
договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов\’язані 
з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник. 
     Сторони у   договорі   підряду   можуть  передбачати  порядок 
уточнення твердої договірної ціни у разі: 
     виникнення обставин непереборної сили; 
     внесення змін до проектної документації; 
     потреби в усуненні  недоліків  робіт,  що  виникли  внаслідок 
невідповідності   встановленим   вимогам  проектної  документації, 
забезпечення якою покладено на замовника; 
     уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням 
замовника  або  з  його вини,  якщо це викликало додаткові витрати 
підрядника; 
     зміни законодавства з питань оподаткування,  якщо це  впливає 
на вартість робіт; 
     істотного зростання (у розмірі,  визначеному сторонами) після 
укладення  договору  підряду  цін  на  ресурси,   які   забезпечує 
підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами; 
     в інших випадках, передбачених договором підряду. 
     25. Якщо  під  час  будівництва  виникла  потреба у виконанні 
додаткових   робіт,   не   врахованих   проектною   документацією, 
забезпечення  якою  покладено  на  замовника,  і у зв\’язку з цим у 
відповідному  підвищенні  твердої   договірної   ціни,   підрядник 
зобов\’язаний   протягом   визначеного   договором  підряду  строку 
повідомити замовника про обставини, що призвели до виконання таких 
робіт, та подати замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. 
Замовник протягом строку, визначеного договором підряду, розглядає 
зазначені  пропозиції,  приймає  рішення по суті та повідомляє про 
нього підрядника. 
     Підрядник зобов\’язаний зупинити виконання додаткових робіт  у 
разі неодержання у визначений договором підряду строк відповіді на 
своє  повідомлення.  Завдані  підряднику  збитки,   пов\’язані   із 
зупиненням  додаткових робіт, відшкодовуються замовником. Замовник 
звільняється від відшкодування таких збитків,  якщо доведе,  що  у 
виконанні додаткових робіт не було потреби. 
     Якщо підрядник не повідомив замовника в установленому порядку 
про  необхідність  виконання  додаткових  робіт   і   відповідного 
підвищення  твердої  договірної  ціни,  він  не  може вимагати від 
замовника  оплати  виконаних  додаткових  робіт  і   відшкодування 
завданих йому збитків,  якщо не доведе,  що проведення таких робіт 
було необхідне в інтересах замовника, зокрема, у зв\’язку з тим, що 
зупинення  робіт  загрожувало  знищенням  або пошкодженням об\’єкта 
будівництва. 
     26. У разі коли договором  підряду  передбачалася  можливість 
підвищення  твердої  договірної ціни внаслідок істотного зростання 
після укладення договору  підряду  цін  на  ресурси,  забезпечення 
якими  здійснює підрядник,  а також цін на послуги,  що надавалися 
йому третіми особами,  підрядник може вимагати  перегляду  твердої 
договірної   ціни   у   порядку,  визначеному  договором  підряду. 
Зростання  цін  на  ресурси  та  послуги,  яке  сторони   вважають 
істотним, визначається в договорі підряду. Підрядник може вимагати 
розірвання  договору  підряду  в  разі   відмови   замовника   від 
підвищення  твердої  договірної  ціни  робіт  унаслідок  істотного 
зростання цін на ресурси та послуги. 
     27. Підрядник  не  може  вимагати  уточнення  приблизної   чи 
твердої договірної ціни у зв\’язку із зростанням цін на ресурси, що 
використовуються  для  виконання  робіт,  у  разі,   коли   строки 
виконання  цих робіт порушені з вини підрядника.  У таких випадках 
ціни на ресурси,  якщо  інше  не  передбачено  договором  підряду, 
визначаються  відповідно до цін,  що діяли на зазначену в договорі 
дату закінчення  робіт.  Додаткові  витрати  на  виконання  робіт, 
пов\’язані  із  зростанням  цін  на  ресурси після зазначеної дати, 
компенсуються підрядником. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code