Про архітектурну діяльність

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
                   Про архітектурну діяльність 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 31, ст.246 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238 
   N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 
   N   58-V  (   58-16 ) від 01.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.342 
   N 1026-V  ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444 
   N  509-VI (  509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 
   N  800-VI (  800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257 } 
      { Щодо визнання конституційними окремих положень див. 
                               Рішення Конституційного Суду 
        N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 } 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 
   N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 
   N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
 { У тексті Закону після слова \”замовник\” у відповідних відмінках 
   і  числах  доповнено  словом  \”(забудовник)\”   у  відповідному 
   відмінку  і  числі;  слова   \”Державний  комітет  будівництва, 
   архітектури  та житлової політики  України\”  в  усіх відмінках 
   замінено  словами \”центральний   орган   виконавчої   влади  з 
   питань   будівництва,   містобудування   та   архітектури\”   у 
   відповідному  відмінку  згідно  із  Законом  N  58-V ( 58-16 ) 
   від 01.08.2006 } 
 { У тексті Закону слова \”замовник (забудовник)\” в усіх відмінках 
   і числах замінено словом \”замовник\” у  відповідному відмінку і 
   числі згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 { Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 5 
   пункту 4  Закону  N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
 
     Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення 
архітектурної  діяльності і спрямований на формування сприятливого 
життєвого   середовища,    досягнення    естетичної    виразності, 
економічної  доцільності  і  надійності  будинків,  споруд  та  їх 
комплексів. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення основних термінів 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 
значенні: 
     архітектурна  діяльність  –  діяльність по створенню об\’єктів 
архітектури, яка  включає  творчий  процес  пошуку  архітектурного 
рішення та його втілення,  координацію дій  учасників  розроблення 
всіх   складових   частин   проектів   з  планування,  забудови  і 
благоустрою    територій,    будівництва    (нового   будівництва, 
реконструкції,   реставрації,  капітального  ремонту)  будівель  і 
споруд,    здійснення    архітектурно-будівельного    контролю   і 
авторського   нагляду  за  їх  будівництвом,  а  також  здійснення 
науково-дослідної  та  викладацької  роботи  у  цій сфері; { Абзац 
другий  частини  першої  статті  1 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     об\’єкти  архітектурної  діяльності  (об\’єкти  архітектури)  – 
будинки  і  споруди житлово-цивільного, комунального, промислового 
та   іншого   призначення,   їх  комплекси,  об\’єкти  благоустрою, 
садово-паркової  та  ландшафтної  архітектури,  монументального  і 
монументально-декоративного    мистецтва,    території    (частини 
територій)   адміністративно-територіальних  одиниць  і  населених 
пунктів;  { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     суб\’єкти архітектурної діяльності – архітектори,  інші особи, 
які  беруть  участь  у  підготовці  і  розробленні   містобудівної 
документації,     проектної    документації    для    будівництва, 
реконструкції,  реставрації,  капітального  ремонту   будинків   і 
споруд,  благоустрою,  ландшафтних  та  садово-паркових  об\’єктів, 
науково-дослідній  і  викладацькій  роботі,  замовники проектів та 
будівництва   об\’єктів   архітектури,   підрядники   на  виконання 
проектних  і  будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, 
виробів   та   конструкцій,   власники   і   користувачі  об\’єктів 
архітектури, а також органи влади, що реалізують свої повноваження 
у сфері містобудування; 
     архітектурне рішення  –  авторський  задум щодо  просторової, 
планувальної,  функціональної організації,  зовнішнього вигляду  й 
інтер\’єру  об\’єкта  архітектури,  а  також  інженерного  та іншого 
забезпечення його реалізації,  викладений в архітектурній  частині 
проекту  на  всіх  стадіях проектування і зафіксований у будь-якій 
формі;  { Абзац п\’ятий частини першої статті 1 в  редакції  Закону 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     проект – документація для будівництва  об\’єктів  архітектури, 
що  складається  з  креслень,  графічних  і  текстових матеріалів, 
інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, 
об\’ємно-планувальні,   архітектурні,  конструктивні,  технічні  та 
технологічні  рішення,  вартісні  показники  конкретного   об\’єкта 
архітектури,   та   відповідає   вимогам   державних   стандартів, 
будівельних  норм і правил; { Абзац шостий частини першої статті 1 
в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
 
     {   Абзац  сьомий  статті  1  виключено  на  підставі  Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     завдання  на  проектування  –  документ,  у  якому  містяться 
обґрунтовані   в   межах   законодавства   вимоги   замовника   до 
планувальних,  архітектурних, інженерних і технологічних рішень та 
властивостей   об\’єкта   архітектури,  його  основних  параметрів, 
вартості  та  організації  його  будівництва  і  який  складається 
відповідно  до  містобудівних  умов  і обмежень забудови земельної 
ділянки,  технічних  умов; { Абзац восьмий частини першої статті 1 
із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами N 58-V ( 58-16 ) від 
01.08.2006, N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     погодження  проекту  –  процедура  встановлення відповідності 
проектних  рішень  вихідним даним на проектування; { Частину першу 
статті  1  доповнено  абзацом  дев\’ятим  згідно із  Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     експертиза –   діяльність   фахівців-експертів,   які   мають 
відповідні  кваліфікаційні  сертифікати  і за дорученням замовника 
надають   звіти   щодо   відповідності  проектних  рішень  вимогам 
законодавства,  державним нормам, стандартам, будівельним нормам і 
правилам  та  які несуть відповідальність за достовірність наданих 
звітів;  { Частину першу статті 1 доповнено абзацом десятим згідно 
із  Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
     замовник  –  фізична  або юридична особа, яка має у власності 
або  у  користуванні  земельну  ділянку,  подала  у  встановленому 
законодавством  порядку  заяву  (клопотання)  щодо її забудови для 
здійснення  будівництва  або  зміни (у тому числі шляхом знесення) 
об\’єкта містобудування; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом 
одинадцятим  згідно  із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; в 
редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     інжинірингова діяльність  у  сфері будівництва (інжиніринг) – 
діяльність з надання послуг інженерного та  технічного  характеру, 
до   яких   належать   проведення  попередніх  техніко-економічних 
обґрунтувань і досліджень,  експертизи проекту,  розробка  програм 
фінансування   будівництва,   організація  виготовлення  проектної 
документації,  проведення конкурсів і  торгів, укладання договорів 
підряду,  координація  діяльності  всіх  учасників будівництва,  а 
також  здійснення  технічного  нагляду  за  будівництвом   об\’єкта 
архітектури  та консультації економічного,  фінансового або іншого 
характеру;  { Частину першу статті 1 доповнено абзацом дванадцятим 
згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     архітектор (інженер),  що має кваліфікаційний  сертифікат,  – 
фахівець, який за результатами атестації отримав такий сертифікат, 
що надає йому повноваження ведення особистої  діяльності  у  сфері 
архітектурної   діяльності,   і   який  несе  відповідальність  за 
результати  своєї  роботи;  {  Частину  першу  статті  1 доповнено 
абзацом  тринадцятим  згідно із  Законом  N  58-V  (  58-16  ) від 
01.08.2006 } 
     технічний   нагляд   –   здійснення  замовником  контролю  за 
дотриманням   проектних  рішень  та  вимог  державних  стандартів, 
будівельних  норм  і  правил, а також контролю за якістю виконаних 
робіт  та  їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі 
шляхом  знесення) об\’єкта містобудування; { Частину першу статті 1 
доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006 } 
     саморегулівні  організації у сфері архітектурної діяльності – 
неприбуткові  добровільні об\’єднання фізичних та юридичних осіб за 
відповідним  напрямом  підприємницької  чи професійної діяльності, 
які  в установленому порядку набули відповідного статусу. { Статтю 
1  доповнено  абзацом  п\’ятнадцятим  згідно  із  Законом N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     Стаття 2. Державне сприяння архітектурній діяльності 
     Держава забезпечує   умови   для   здійснення   архітектурної 
діяльності шляхом: 
     підтримки наукових    досліджень,   сприяння   підготовці   і 
підвищенню   кваліфікації   кадрів   в   галузі    містобудування, 
архітектури і будівництва; 
     залучення інвестицій  у  проектування  і будівництво об\’єктів 
архітектури; 
     проведення містобудівних  та   архітектурних   конкурсів   на 
створення  нових,  реконструкцію  та реставрацію існуючих об\’єктів 
архітектури загальнодержавного значення; { Абзац четвертий частини 
першої  статті  2  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     захисту авторських  прав  і  забезпечення  свободи  творчості 
архітекторів; 
     створення сприятливих організаційних, правових та економічних 
умов для діяльності творчих спілок архітекторів; 
     заохочення архітекторів,    інших   суб\’єктів   архітектурної 
діяльності  за  видатні  досягнення  у  сфері  містобудування   та 
архітектури; 
     забезпечення  участі  України  в  міжнародних організаціях та 
заходах  з  питань  архітектури, містобудування і охорони пам\’яток 
архітектури;  { Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із 
Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     забезпечення адаптації нормативно-правової бази та навчальних 
професійних    програм    до   міжнародних   вимог,   впровадження 
фундаментальних наукових знань,  нових технологій проектування  та 
будівництва  у  сфері  містобудування;  {  Частину  першу статті 2 
доповнено   абзацом   згідно  із   Законом  N  58-V  ( 58-16 ) від 
01.08.2006 } 
     сприяння діяльності   самоврядних   професійних   організацій 
архітекторів  та  інженерів;  {  Частину  першу статті 2 доповнено 
абзацом згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     забезпечення безпеки будівництва,  довговічності будинків  та 
споруд, стимулювання  заходів  щодо  заощадження енергії,  захисту 
навколишнього  природного  середовища,  створення  безперешкодного 
життєвого  середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями 
та  інших  маломобільних  груп  населення,  а  також  забезпечення 
економічних  та  інших  аспектів,  важливих  з погляду задоволення 
інтересів  суспільства; { Частину першу статті 2 доповнено абзацом 
згідно  із  Законом  N  58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     здійснення інших    заходів,    спрямованих    на    розвиток 
національної архітектури. 
     Стаття 3. Законодавство про архітектурну діяльність 
     Законодавство про  архітектурну  діяльність   складається   з 
Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законів України  \”Про  основи 
містобудування\”   (  2780-12  ),  \”Про  регулювання  містобудівної 
діяльності\” ( 3038-17 ), \”Про відповідальність за правопорушення у 
сфері  містобудівної  діяльності\”  (  208/94-ВР ), цього Закону та 
інших нормативно-правових актів.
{  Стаття  3 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006; із 
змінами,  внесеними  згідно  із Законамм N 3038-VI ( 3038-17 ) від 
17.02.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 } 
                            Розділ II 
               ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
     Стаття 4.  Комплекс  робіт,  пов\’язаних із створенням об\’єкта 
                архітектури 
     Для створення об\’єкта архітектури виконується комплекс робіт, 
який включає: 
     підготовку  містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки у випадках і порядку, передбачених законодавством; { Абзац 
другий  статті  4  в  редакції  Закону  N  3038-VI ( 3038-17 ) від 
17.02.2011 } 
     здійснення в  необхідних  випадках  передпроектних  робіт,  а 
також   заходів   з   охорони  нововиявлених  під  час  здійснення 
будівництва або зміни (у  тому  числі  шляхом  знесення)  об\’єктів 
містобудування,  що  відповідно  до  закону  мають антропологічне, 
археологічне,  естетичне,  етнографічне,   історичне,   мистецьке, 
наукове  чи художнє значення; { Абзац третій частини першої статті 
4 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     пошук   архітектурного  рішення,  розроблення,  погодження  у 
визначених  законом  випадках  і  затвердження  проекту;  {  Абзац 
четвертий  частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із 
Законом  N  58-V  (  58-16  )  від  01.08.2006;  в редакції Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     виконання  робочої  документації  для  будівництва,  а в разі 
виконання  її  або окремих її частин іншим виконавцем – здійснення 
авторського  нагляду  за  таким виконанням; { Абзац п\’ятий частини 
першої статті  4  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     будівництво  (нове  будівництво,  реконструкцію, реставрацію, 
капітальний    ремонт)    та    знесення    об\’єкта   архітектури, 
архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди 
під  час  здійснення  будівництва  або  зміни (у тому числі шляхом 
знесення)  об\’єкта  містобудування;  { Абзац шостий частини першої 
статті 4 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     прийняття спорудженого об\’єкта в експлуатацію. 
 
     { Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) 
від 17.02.2011 } 
 
     Стаття 6. Архітектурні та містобудівні конкурси 
     Архітектурні та містобудівні конкурси (місцеві,  регіональні, 
всеукраїнські,   міжнародні)   проводяться  для  виявлення  кращих 
архітектурно-планувальних,  інженерно-технічних   та   економічних 
проектних пропозицій щодо об\’єктів містобудування та архітектури і 
визначення виконавців проектної документації. 
     Архітектурні та містобудівні конкурси можуть організовуватися 
також  для  виявлення  кращої  проектної  пропозиції щодо забудови 
конкретних земельних ділянок. 
     Виключно на  конкурсній   основі   здійснюється   розроблення 
проектів об\’єктів архітектури,  реалізація яких має суттєвий вплив 
на розвиток і  формування  забудови  населених  пунктів,  а  також 
об\’єктів,  які  розміщуються  в  зоні  охорони пам\’яток історії та 
культури або можуть негативно  впливати  на  території  і  об\’єкти 
природно-заповідного фонду. 
     Необхідність проведення таких конкурсів  визначається  згідно 
з   вимогами   містобудівного   законодавства   та   за  рішеннями 
центральних   і  місцевих  органів  виконавчої  влади,  виконавчих 
органів  місцевих  рад,  а  також  за  ініціативою  замовників  та 
об\’єднань професійних архітекторів.
{  Статтю  6 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Переможці архітектурних     та     містобудівних    конкурсів 
визначаються журі,  до складу якого повинно входити не менш як дві 
третини  висококваліфікованих  фахівців  у сфері містобудування та 
архітектури. 
     Автор проекту,  який переміг у конкурсі,  має переважне право 
на  подальше  розроблення  проектної  документації,  якщо  інше не 
передбачено умовами конкурсу. 
     Особа, конкурсний проект якої  визнано  кращим,  користується 
переважним правом його реалізації. 
     Положення про    порядок    проведення    архітектурних    та 
містобудівних   конкурсів   затверджується   Кабінетом   Міністрів 
України. 
     Програми і  умови  архітектурних  та  містобудівних конкурсів 
складаються за участю Національної спілки архітекторів України або 
її місцевих організацій. 
     Конкурси  проводяться за кошти замовника конкурсу. { Статтю 6 
доповнено  частиною десятою згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 
01.08.2006 } 
     Інформація  про оголошення і результати конкурсу повинна бути 
оприлюднена  у  відповідних друкованих засобах масової інформації. 
{ Статтю 6 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об\’єкта 
               архітектури 
     Проект об\’єкта архітектури розробляється під керівництвом або 
з   обов\’язковою   участю  головного  архітектора  проекту  та/або 
головного  інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний 
сертифікат.
{  Частина  перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Проект об\’єкта    архітектури    завіряється    підписом    і 
скріплюється  особистою  печаткою  головного  архітектора  проекту 
та/або  головного  інженера  проекту,  які  мають  кваліфікаційний 
сертифікат.
{  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Проектна документація  на  будівництво  об\’єктів,  розроблена 
відповідно до містобудівних умов та  обмежень  забудови  земельної 
ділянки, не підлягає погодженню з відповідними органами виконавчої 
влади,  органами  місцевого   самоврядування,   органами   охорони 
культурної спадщини, державної санітарно-епідеміологічної служби і 
природоохоронними органами. 
     Проекти об\’єктів   архітектури   затверджуються   замовником. 
Затвердження  проектів об\’єктів архітектури,  які споруджуються із 
залученням   бюджетних  коштів,  коштів  державних  і  комунальних 
підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під 
державні  гарантії,  здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.
{  Частина  четверта  статті  7  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Перед затвердженням    проектів    у   випадках,   визначених 
статтею 31   Закону   України   \”Про   регулювання   містобудівної 
діяльності\” ( 3038-17 ), проводиться їх експертиза. 
     До проведення   експертизи   архітектурного  рішення  проекту 
об\’єкта архітектури обов\’язково залучається архітектор,  який  має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат. 
     Внесення змін  до  затвердженого проекту проводиться виключно 
за згодою автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов – 
за  погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які 
надали такі технічні умови, та замовником.
{  Частина  сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Внесення до затвердженого проекту змін,  пов\’язаних із зміною 
державних  стандартів,  норм  і  правил,  здійснюється  за  згодою 
замовника, якщо інше не передбачено законом. 
     Особи, які беруть участь у  розробленні  проектів,  не  мають 
права проводити експертизу зазначених проектів, погоджувати їх або 
надавати  дозвіл  на  виконання  будівельних   робіт   за   такими 
проектами. 
     Забороняється вимагати       від      замовників      рішення 
архітектурно-містобудівної  ради   для   подальшого   розгляду   і 
погодження проектної документації.
{  Стаття  7  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законами N 58-V 
(  58-16  )  від  01.08.2006, N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, 
N  509-VI  (  509-17  )  від  16.09.2008,  N 800-VI ( 800-17 ) від 
25.12.2008;   в   редакції  Закону  N  3038-VI  (  3038-17  )  від 
17.02.2011 } 
     Стаття 8. Робоча документація для будівництва 
     Робоча документація    для    будівництва     (реконструкції, 
реставрації, капітального ремонту) об\’єкта архітектури виконується 
відповідно до державних стандартів,  норм  і  правил  на  підставі 
затвердженого проекту. 
     Робоча документація для будівництва або авторський нагляд  за 
її   розробкою   виконуються   за   участю  архітектора  –  автора 
затвердженого  проекту  відповідно  до  укладеного   договору   на 
розроблення  проекту  цього  об\’єкта  архітектури. { Частина друга 
статті 8 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Стаття 9. Будівництво об\’єкта архітектури 
     Будівництво  (нове  будівництво,  реконструкція, реставрація, 
капітальний ремонт) об\’єкта архітектури здійснюється відповідно до 
затвердженої проектної документації,  державних стандартів, норм і 
правил у порядку,  визначеному Законом  України  \”Про  регулювання 
містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ).
{  Частина  перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  58-V  (  58-16  )  від  01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     Архітектор – автор проекту або уповноважена  ним  особа  бере 
участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта 
архітектури та підписує відповідний акт. 
     Без підпису архітектора – автора  проекту  або  уповноваженої 
ним особи такий акт є недійсним. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code