Межі об\’єктів просторового планування визначаються на стадії розроблення

Межі об\’єктів просторового планування визначаються на стадії розроблення документації відповідного вищого територіального рівня.
4.8Інформаційною базою для планування і забудови населених пунктів та територій є:
-державні та громадські інтереси (за результатами громадських обговорень) на зазначеній території відповідно до [13];
-документація з просторового планування вищого територіального рівня;
-оцінка конкурентних переваг, обмежень розвитку, природно-ресурсного, економічного, нау-ково-технічного, туристичного потенціалу, територіальних ресурсів, соціальної та інженерно-кому-нальної інфраструктури, екологічного стану території;
-історико-архітектурні опорні плани, режими використання пам\’яток культурної спадщини, межі та режими використання зон охорони (буферних зон) пам\’яток культурної спадщини, правовий режим охоронюваної археологічної території, план організації території історико-культурного заповідника, план організації історико-культурної заповідної території та план управління (менеджмент-план) пам\’яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
-інформація про об\’єкти природно-заповідного фонду, СЗЗ від об\’єктів, охоронні зони, при-бережні захисні смуги;
-прогноз демографічного розвитку об\’єкта проектування, стратегії та програми соціально- економічного розвитку регіонів та населених пунктів;
-дані державних кадастрів, реєстрів та інформаційних систем.
4.9Встановлюється така містобудівна класифікація організацій, установ за категоріями – містоутворюючі і обслуговуючі. Критерієм віднесення до тієї чи іншої категорії слугує об\’єкт, на який спрямована діяльність – держава, регіон, населений пункт, людина.
Організації, установи та підприємства результати діяльності яких частково чи повністю реа – лізуються за межами населених пунктів, відносяться до містоутворюючих.
Обслуговуюча група організацій, установ та підприємств поділяється на дві підгрупи: перша – що забезпечує життєдіяльність населеного пункту в цілому – містозабезпечуюча, та друга, що спеціалізується на обслуговуванні мешканців населеного пункту, в якому вони розташовані, – обслуговуюча населення з надання соціально-культурних послуг.
Містозабезпечуючі та обслуговуючі категорії взаємопов\’язані із галузевою структурою госпо-дарського комплексу населеного пункту.
Містобудівна класифікація організацій, установ та підприємств визначається відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг [ДК 016-2010], а також з урахуванням Класифікації видів цільового призначення земель [КВЦПЗ], затвердженої наказом Державного комітету України з земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306, санітарної класифікації виробництв, інших класифікаторів Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
4.10Створення нових населених пунктів може передбачатися у зв\’язку з потребою розміщення нових великих промислових підприємств, розробки корисних копалин, а також у зв\’язку з виселенням населення із існуючих і потенційних зон катастроф та екологічного лиха, історико-куль- турних чинників.
4.11Адміністративно-територіальні одиниці, об\’єднані територіальні громади та населені пункти слід проектувати як елементи єдиної системи розселення України з урахуванням адміні – стративно-територіального устрою, стану соціально-економічного розвитку, фізико-географічного та архітектурно-будівельного, кліматичного районування.
Фізико-географічне районування території України наведене у додатку А.
Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України наведено у додатку Б.
4.12Класифікація населених пунктів в залежності від соціально-культурного, промислового потенціалу та місця в системі розселення наведена в таблиці 4.1.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code