Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій установі

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Розпорядження Державної 
                                      комісії з регулювання ринків 
                                      фінансових послуг України 
                                      29.07.2004  N 1866 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      1 вересня 2004 р. 
                                      за N 1084/9683 
 
                            ПОЛОЖЕННЯ 
          про видачу небанківській фінансовій установі – 
          управителю дозволу на право прийняття на себе 
             комерційних ризиків при створенні фонду 
          фінансування будівництва виду Б та/або дозволу 
             на право здійснення емісії сертифікатів 
                   фонду операцій з нерухомістю 
      { У  тексті Положення, крім  підпункту 2.1.1 після  слів 
        \”нормативно-правовими  актами\”, підпункту 2.1.4 пункту 
        2.1, підпункту  2.2.1 після слів \”нормативно-правовими 
        актами\”,  підпункту  2.2.4  пункту 2.2 глави 2,  та  у 
        додатках 3, 4 до нього слово \”Держфінпослуг\”  замінено 
        словом  \”Нацкомфінпослуг\”  згідно   з   Розпорядженням 
        Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
        у  сфері  ринків фінансових  послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
        від 27.11.2012 } 
      { У  тексті Положення,  крім  підпункту  2.18 пункту 2.1 
        та підпункту 2.2.10 пункту 2.2 глави 2, слова \”Держбуд 
        України\” в усіх відмінках замінено словами   \”Державна 
        архітектурно-будівельна      інспекція    України\”   у 
        відповідних   відмінках   згідно    з   Розпорядженням 
        Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
        у  сфері ринків фінансових  послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
        від 27.11.2012 } 
     Це Положення розроблено відповідно до статей 11,  24,  36, 42 
Закону України  \”Про  фінансово-кредитні  механізми  й  управління 
майном при   будівництві   житла   та   операціях  з  нерухомістю\” 
( 978-15  )  (далі  –  Закон   України   \”Про   фінансово-кредитні 
механізми\”),  статті  28  Закону України \”Про фінансові послуги та 
державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг\”  (  2664-14  ), 
Положення  про  внесення  інформації  щодо  фінансових компаній до 
Державного реєстру фінансових установ  та  встановлення  вимог  до 
облікової    та    реєструючої    системи   фінансових   компаній, 
затвердженого  розпорядженням  Державної  комісії  з   регулювання 
ринків фінансових  послуг  України  від  5  грудня 2003 року N 152 
( z1252-03 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  29 
грудня  2003  року  за N 1252/8573 (далі – Положення про фінансові 
компанії),  Ліцензійних умов провадження діяльності  із  залучення 
коштів   фізичних   осіб  –  установників  управління  майном  для 
фінансування об\’єктів будівництва  та/або  здійснення  операцій  з 
нерухомістю,   затверджених  розпорядженням  Державної  комісії  з 
регулювання ринків фінансових послуг України від  24  червня  2004 
року  N  1225 ( z0927-04 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України  27  липня   2004   року   за   N   927/9526,   та   інших 
нормативно-правових  актів,  які  регулюють  діяльність фінансових 
установ, з метою підвищення надійності надання фінансових послуг у 
сфері управління майном при будівництві житла та захисту інтересів 
установників управління майном. 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Це  Положення   визначає   порядок   та   умови   видачі 
небанківській   фінансовій   установі   –  управителю  дозволу  на 
прийняття  на  себе  комерційних  ризиків  при   створенні   фонду 
фінансування  будівництва виду Б на об\’єкт будівництва (далі – ФФБ 
виду Б) та/або дозволу на  право  здійснення  емісії  сертифікатів 
фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН). 
     1.2. Поняття    \”установник    управління    майном\”,   \”фонд 
фінансування будівництва\”, \”фонд операцій з нерухомістю\”, \”договір 
управління   майном\”,   \”забудовник\”,   \”Правила  фонду\”  в  цьому 
Положенні вживаються згідно з  визначеннями  Закону  України  \”Про 
фінансово-кредитні механізми\” ( 978-15 ). 
     1.3. Нижченаведені  поняття  вживаються  в  цьому Положенні в 
такому значенні:
     договір управителя  із  забудовником – договір,  який регулює 
взаємовідносини  управителя  із  забудовником   щодо   організації 
спорудження об\’єктів будівництва з використанням коштів, отриманих 
в  управління  управителем,  та  подальшої  передачі  забудовником 
об\’єктів інвестування установникам управління майном;
     дозвіл на право прийняття  управителем  на  себе  комерційних 
ризиків  при  створенні  ФФБ  виду  Б  (далі – дозвіл на ризики) – 
документ, який згідно з додатком 1 до цього Положення  видається в 
порядку   і   на   умовах,   визначених   Законом   України   \”Про 
фінансово-кредитні механізми\” ( 978-15 ) та цим Положенням;
     дозвіл на  право  здійснення  емісії сертифікатів ФОН (далі – 
дозвіл на право емісії) – документ,  який згідно з додатком  2  до 
цього  Положення   видається  в  порядку  і на умовах,  визначених 
Законом України \”Про фінансово-кредитні механізми\” ( 978-15  )  та 
цим Положенням;
     коефіцієнт фінансового  ризику  –  співвідношення   залучених 
коштів до власного капіталу управителя;
     управитель –   небанківська   фінансова   установа,   яка   в 
установленому  порядку  внесена  до  Державного реєстру фінансових 
установ,  одержала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи  з 
додатком  щодо  права  здійснення  фінансових  послуг з управління 
залученими коштами фізичних та/або юридичних осіб та  подає  заяву 
для  одержання  дозволу  на  право  прийняття  управителем на себе 
комерційних ризиків при створенні ФФБ  виду  Б  та/або  заяву  для 
одержання дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН;
     емітент сертифікатів ФОН – управитель,  який від свого  імені 
випускає і розміщує сертифікати ФОН. 
     1.4. Дозвіл  на  ризики  та/або  дозвіл на право емісії видає 
Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг.
{  Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     1.5. Це   Положення   встановлює   вимоги,   обов\’язкові  для 
виконання небанківською фінансовою установою –  управителем,  який 
має   на   меті  створити  ФФБ  виду  Б  та/або  здійснити  емісію 
сертифікатів ФОН на дату отримання дозволу(ів) та протягом його/їх 
дії. 
     1.6. Управитель  може отримати дозвіл на ризики та/або дозвіл 
на право емісії по кожному об\’єкту будівництва в разі:
     1.6.1. Унесення  інформації  про  нього до Державного реєстру 
фінансових установ і наявності свідоцтва про реєстрацію фінансової 
установи та додатка до нього, отриманого управителем відповідно до 
вимог Положення про фінансові компанії ( z1252-03 ).
     1.6.2. Наявності   ліцензії   на  провадження  діяльності  із 
залучення коштів фізичних осіб –  установників  управління  майном 
для фінансування об\’єктів будівництва та/або здійснення операцій з 
нерухомістю  (для  управителів,  що  здійснюють  залучення  коштів 
фізичних осіб).
     1.6.3. За умови постійного дотримання управителем нормативів, 
установлених чинним законодавством щодо:
     – власного капіталу,  оперативного  резерву  та  резерву  для 
покриття ризиків фінансової установи;
     – ліквідності та платоспроможності;
     – коефіцієнта фінансового ризику. 
     1.7. Дія  дозволу   для управителя,  який створив ФФБ типу Б, 
закінчується після виконання  всіх  зобов\’язань  управителя  перед 
установниками   управління   майном   за  об\’єктами  інвестування, 
передбачених договором. 
     1.8. Не допускається створення управителями ФФБ виду Б та/або 
здійснення емісії ФОН без відповідного дозволу Нацкомфінпослуг. 
     1.9. У  разі  виникнення підстав для видачі дубліката дозволу 
управитель зобов\’язаний  виконати  відповідні  дії  згідно  з  цим 
Положенням. 
     1.10. Дозвіл  на  ризики  та/або  дозвіл  на  право емісії не 
підлягає передачі для використання третіми особами. 
         2. Умови, дотримання яких надає управителю право 
     отримати дозвіл на ризики та/або дозвіл на право емісії 
     2.1. Нацкомфінпослуг видає управителю дозвіл на ризики в разі 
дотримання ним таких обов\’язкових умов:
     2.1.1.   Рівень   власного   капіталу   управителя   постійно 
підтримується  на  рівні,  визначеному нормативно-правовими актами 
Держфінпослуг  або  Нацкомфінпослуг, що підтверджується аудитором, 
який   внесений   до   реєстру  аудиторів,  які  можуть  проводити 
аудиторські    перевірки    фінансових    установ,   що   ведеться 
Нацкомфінпослуг.
{ Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 }
     2.1.2. Дотримання  управителем  протягом  шести  місяців,  що 
передують    поданню    заяви   до   Нацкомфінпослуг,   нормативів 
ліквідності,  платоспроможності,  установлених Нацкомфінпослуг для 
цього виду фінансових установ.
     2.1.3. Значення  коефіцієнта  фінансового  ризику   на   дату 
подання заяви не повинне перевищувати десяти.
     2.1.4. До  управителя  не   застосовувалися   заходи   впливу 
протягом  двох  років,  що  передують поданню заяви.  При цьому не 
враховується  застосування  заходів  впливу  у  вигляді  винесення 
рішень  Держфінпослуг  та/або  Нацкомфінпослуг  щодо  зобов\’язання 
управителя  вжити  заходів  для усунення порушень законів та інших 
нормативно-правових  актів,  що  регулюють  діяльність  з  надання 
фінансових послуг у разі їх усунення.
{ Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 }
     2.1.5. Управитель   розробив   Правила   ФФБ   виду   Б,  які 
відповідають вимогам законодавства та затвердив їх у встановленому 
його установчими документами порядку.
     2.1.6. Управитель розробив договір  управління  майном,  який 
має відповідати вимогам законодавства.
     2.1.7. Управитель уклав  договір  із  забудовником,  у  якому 
передбачив   забезпечення  виконання  зобов\’язань  забудовника  за 
договором  з  управителем.   Договір   має   відповідати   вимогам 
законодавства.  Проектна  документація  та кошторис на будівництво 
повинні бути оформлені відповідно до вимог  чинного  законодавства 
України.
     2.1.8. Управитель має кваліфікованих працівників, які повинні 
мати  вищу  освіту  відповідного  кваліфікаційного  рівня  та стаж 
роботи  за  фахом  не  менше  3  років,   відповідно   до   вимог, 
встановлених   Держбудом   України   для  провадження  будівельної 
діяльності,  та  кваліфіковані  кадри, що безпосередньо здійснюють 
діяльність  з  надання  фінансових  послуг  і  ведуть  облік таких 
операцій.
     Управитель може   укласти   договір   з  юридичною  особою  – 
суб\’єктом    господарювання,    який    має    ліцензію   Держбуду 
України      на      провадження      будівельної      діяльності.
     2.1.9. Внутрішніми  документами   управителя   повинно   бути 
забезпечено  здійснення  безперервного  контролю  за  спорудженням 
об\’єкта будівництва та дотриманням забудовником чіткого  виконання 
умов  та  зобов\’язань за договором з метою своєчасного запобігання 
виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок  дій 
забудовника.
     2.1.10. Управитель   має   бути   забезпечений    відповідним 
приміщенням,   належним   спеціальним   (профільним)  обладнанням, 
комп\’ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними 
засобами,   що   відповідають  вимогам  нормативно-правових  актів 
України.   Обліково-реєструюча    система    управителя    повинна 
забезпечувати  ведення  відокремленого обліку пасивних та активних 
операцій  щодо  виконання  договорів  з  установниками  управління 
майном. 
     2.2.  Нацкомфінпослуг видає емітенту дозвіл на право емісії в 
разі дотримання ним таких обов\’язкових умов:
     2.2.1. Рівень    власного    капіталу    емітента    постійно 
підтримується на рівні,  визначеному  нормативно-правовими  актами 
Держфінпослуг  або  Нацкомфінпослуг, що підтверджується аудитором, 
який   внесений   до   реєстру  аудиторів,  які  можуть  проводити 
аудиторські    перевірки    фінансових    установ,   що   ведеться 
Нацкомфінпослуг.
{ Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 }
     2.2.2. Дотримання  емітентом  протягом  шести   місяців,   що 
передують поданню заяви до Нацкомфінпослуг, нормативів ліквідності 
та    платоспроможності,    установлених    Нацкомфінпослуг    для 
управителів.
     2.2.3. Значення   коефіцієнта   фінансового  ризику  на  дату 
подання заяви не повинне перевищувати десять.
     2.2.4. До  емітента не застосовувалися заходи впливу протягом 
двох років,  що передують поданню заяви. При цьому не враховується 
застосування   заходів   впливу   у   вигляді   винесення   рішень 
Держфінпослуг  та/або  Нацкомфінпослуг  щодо зобов\’язання емітента 
вжити   заходів   для   усунення   порушень   законів   та   інших 
нормативно-правових  актів,  що  регулюють  діяльність  з  надання 
фінансових послуг, у разі їх усунення.
{ Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 }
     2.2.5. Емітент  розробив  Правила  ФОН,  які  мають   містити 
порядок   організації   взаємовідносин  забудовника  та  власників 
сертифікатів  ФОН,  порядок  встановлення  управління  майном   та 
відповідати  вимогам  чинного  законодавства, та  затвердив  їх  у 
встановленому установчими документами порядку.
     2.2.6. Емітент  розробив договір управління майном,  який має 
відповідати вимогам законодавства.
     2.2.7. Емітент   уклав   договір  із  забудовником,  у  якому 
передбачив  забезпечення  виконання  зобов\’язань  забудовника   за 
договором   з   управителем.   Договір   має  відповідати  вимогам 
законодавства.  Проектна документація та кошторис  на  будівництво 
повинні  бути  оформлені відповідно до вимог чинного законодавства 
України.
     2.2.8. Загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН,  емісія 
яких планується емітентом,  не  повинна  перевищувати  50-кратного 
розміру  власного капіталу емітента.  Обсяг здійснюваного в рамках 
емісії випуску сертифікатів ФОН повинен бути в сумі, еквівалентній 
не  менше  ніж  100  тисячам  євро  за  курсом Національного банку 
України на день прийняття рішення про емісію сертифікатів ФОН.
     2.2.9. Емітент має бути забезпечений відповідним приміщенням, 
належним  спеціальним   (профільним)   обладнанням,   комп\’ютерною 
технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що 
відповідають   вимогам    нормативно-правових    актів    України. 
Обліково-реєструюча   система   управителя  повинна  забезпечувати 
ведення відокремленого обліку пасивних та активних  операцій  щодо 
виконання договорів з установниками управління майном.
     2.2.10. Емітент має кваліфікованих працівників,  які  повинні 
мати  вищу  освіту  відповідного  кваліфікаційного  рівня  та стаж 
роботи  за  фахом  не  менше  3  років,   відповідно   до   вимог, 
встановлених   Держбудом   України   для  провадження  будівельної 
діяльності,  та  кваліфіковані  кадри, що безпосередньо здійснюють 
діяльність  з  надання  фінансових  послуг  і  ведуть  облік таких 
операцій.
     Емітент  може  укласти договір з юридичною особою – суб\’єктом 
господарювання,  який  має ліцензію Держбуду країни на провадження 
будівельної діяльності.
     2.2.11. Емітент зобов\’язаний здійснювати розрахунок  вартості 
чистих активів ФОН у порядку, установленому законодавством.
     2.2.12. Внутрішні  документи  емітента  повинні   передбачати 
забезпечення  здійснення  безперервного  контролю  за спорудженням 
об\’єкта будівництва та дотриманням забудовником чіткого  виконання 
умов  та  зобов\’язань за договором з метою своєчасного запобігання 
виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок  дій 
забудовника. 
         3. Документи, які подає управитель для одержання 
         дозволу на ризики та/або дозволу на право емісії 
     3.1. Для одержання дозволу  на  ризики  управитель  подає  до 
Нацкомфінпослуг такі документи:
     3.1.1. Заяву на одержання дозволу на ризик (додаток 3).
     3.1.2. Правила   ФФБ  виду  Б,  затверджені  в  установленому 
установчими документами управителя порядку.
     3.1.3. Внутрішні   документи   заявника,   що   регламентують 
функціонування ФФБ виду Б.
     3.1.4. Договір управителя із забудовником. 
     {  Підпункт  3.1.5  пункту  3.1 глави 3 виключено на підставі 
Розпорядження   Національної   комісії,   що   здійснює   державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2921 ( z0156-13 ) 
від 27.12.2012 } 
     3.1.5. Документи   щодо    виконання    забудовником    своїх 
зобов\’язань перед управителем:
     – іпотечний  договір  у  письмовій   формі   та   нотаріально 
посвідчений;
     – договір  уступки  майнових  прав  на  нерухомість,  яка   є 
об\’єктом будівництва, з відкладальними умовами;
     – договір  доручення  з  відкладальними  умовами,  за   якими 
управителю в разі порушення забудовником умов договору доручається 
виконувати функції забудовника,  у тому числі шляхом передоручення 
цих функцій іншим особам. 
     {  Підпункт  3.1.6  пункту  3.1 глави 3 виключено на підставі 
Розпорядження   Національної   комісії,   що   здійснює   державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2921 ( z0156-13 ) 
від 27.12.2012 } 
     3.1.6. Довідку  від банку про відкриття управителем поточного 
рахунку для  здійснення  обліку  грошових  коштів  ФФБ  виду  Б  в 
довільній  формі  (із зазначенням повного найменування банківської 
установи,  коду за  ЄДРПОУ  та  МФО  банку;  повного  найменування 
управителя, коду за ЄДРПОУ управителя; номера поточного рахунку).
     3.1.7. Примірне  свідоцтво  про  участь   у   ФФБ   виду   Б, 
затверджене керівником управителя. 
     3.2. Для  одержання  дозволу на право емісії управитель подає 
до Нацкомфінпослуг такі документи:
     3.2.1. Заяву   на   одержання   дозволу   на   право   емісії 
сертифікатів  ФОН,  підписану  та  засвідчену  печаткою   емітента 
(додаток 4).
     3.2.2. Установчі документи з усіма доповненнями й змінами  до 
них.
     3.2.3. Фінансову  звітність  за  останній  рік,  підтверджену 
аудитором;  фінансову  звітність  на  останню  звітну  дату  перед 
поданням  заяви  про  одержання  дозволу  на   здійснення   емісії 
сертифікатів ФОН.
     3.2.4. Зразок   договору  про  придбання  сертифікатів  ФОН, 
засвідчений підписом керівника та печаткою управителя.
{   Пункт   3.2  глави  3  доповнено  новим  підпунктом  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2921 ( z0156-13 ) 
від 27.12.2012 }
     3.2.5. Типові правила ФОН, затверджені в порядку, визначеному 
установчими документами  управителя  (крім  тих  управителів,  які 
подавали типові   правила   ФОН   разом   із   заявою  про  видачу 
ліцензії).
{   Пункт   3.2  глави  3  доповнено  новим  підпунктом  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2921 ( z0156-13 ) 
від 27.12.2012 } 
     3.3. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до 
цього Положення, повинні бути викладені державною мовою. 
         4. Порядок розгляду пакета документів на видачу 
         дозволу на ризики та/або дозволу на право емісії 
     4.1. Заява  про видачу дозволу та документи,  що додаються до 
неї,  приймаються за описом.  Опис подається у  двох  примірниках, 
один з яких повертається управителю з відміткою про дату прийняття 
документів  Нацкомфінпослуг  та підписом відповідальної особи, яка 
їх прийняла. 
     4.2. Управитель   несе   відповідальність   за  достовірність 
інформації, наведеної у заяві та документах, поданих для отримання 
дозволу, згідно з вимогами чинного законодавства. 
     4.3. Заява про видачу дозволу залишається без розгляду, якщо:
     – заява підписана особою,  яка не має на це повноважень,  або 
особою, посада якої не вказана;
     – документи надані не в  повному  обсязі,  установленому  цим 
Положенням;
     – документи оформлені з порушенням вимог цього Положення. 
     4.4. Про залишення заяви  про  видачу  дозволу  без  розгляду 
управитель повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав 
залишення заяви про видачу дозволу без розгляду в строк не пізніше 
тридцяти календарних днів з дати надходження заяви. 
     4.5. Після  усунення причин,  що були підставою для винесення 
рішення про залишення  заяви  про  видачу  дозволу  без  розгляду, 
управитель  може  повторно  подати  заяву про видачу дозволу,  яка 
розглядається в порядку, встановленому для видачі дозволу. 
     4.6.  Нацкомфінпослуг  приймає рішення про видачу дозволу або 
про  відмову у видачі дозволу не пізніше тридцяти календарних днів 
з  дати  надходження  заяви  про  видачу дозволу та документів, що 
додаються до неї. 
     4.7. Повідомлення  про  прийняття  рішення про видачу дозволу 
або  про  відмову  у  видачі  дозволу   надсилається   (видається) 
заявникові  в  письмовій  формі протягом трьох робочих днів з дати 
прийняття відповідного рішення.  У рішенні про  відмову  у  видачі 
дозволу зазначаються підстави такої відмови. 
     4.8. Підставами  для  прийняття  рішення про відмову у видачі 
дозволу є:
     – недостовірність даних,  указаних у заяві про видачу дозволу 
та документах, поданих управителем для отримання дозволу;
     – невідповідність  управителя  згідно  з поданими документами 
вимогам законодавства України;
     – невідповідність поданих документів,  що додаються до заяви, 
вимогам законодавства України. 
     4.9. У разі відмови у видачі дозволу  на  підставі  виявлення 
недостовірних  даних  у  заяві  про  видачу дозволу та документах, 
поданих  для  отримання  дозволу,  управитель   може   подати   до 
Нацкомфінпослуг  нову заяву про видачу дозволу не раніше ніж через 
три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі дозволу. 
     4.10. У  разі  відмови   у   видачі   дозволу   на   підставі 
невідповідності   заявника   вимогам   законодавства   України  та 
невідповідності поданих документів, що додаються до заяви, вимогам 
законодавства  України заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову 
заяву про видачу дозволу після усунення причин,  що були підставою 
для відмови у видачі дозволу, але не раніше ніж через три місяці з 
дати прийняття рішення про відмову. 
     4.11. Рішення  про  відмову  у  видачі  дозволу   може   бути 
оскаржене в судовому порядку. 
     4.12. Якщо  управитель  протягом тридцяти календарних днів із 
дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу 
дозволу  не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленого 
дозволу,  Нацкомфінпослуг  має  право скасувати рішення про видачу 
дозволу   або   прийняти   рішення  про  визнання  такого  дозволу 
недійсним. 
     4.13.   У   ході  розгляду  документів  Нацкомфінпослуг  може 
направляти  заявникові повідомлення про необхідність унесення змін 
і доповнень у надані документи.  У цьому разі датою  представлення 
документів  для  отримання  дозволу  вважається дата представлення 
останнього документа, оформленого належним чином. 
                   5. Видача дубліката дозволу 
     5.1. Підставами для видачі управителю дубліката дозволу є:
     утрата бланка дозволу;
     пошкодження бланка дозволу. 
     5.2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу  управитель 
подає до Нацкомфінпослуг такі документи:
     заяву про видачу дубліката дозволу;
     оригінал бланка дозволу (у разі пошкодження);
     інформацію про публікацію оголошення  у  відповідних  засобах 
масової інформації (у разі втрати). 
     5.3.  Нацкомфінпослуг  приймає  рішення  про видачу дубліката 
дозволу протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви  про 
видачу дубліката  дозволу та документів, визначених у п. 5.2 цього 
Положення.  Не пізніше п\’яти робочих днів з дати прийняття рішення 
про  видачу дубліката Нацкомфінпослуг оформлює управителю дублікат 
дозволу. 
     5.4. У разі видачі дубліката дозволу замість  втраченого  або 
пошкодженого  бланка  Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання 
недійсним бланка дозволу,  що був утрачений  або  пошкоджений,  не 
пізніше трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. 
              6. Призупинення та анулювання дозволу 
     6.1. Підставами для призупинення дії дозволу можуть бути:
     – невиконання управителем вимог цього Положення;
     – тимчасове  зупинення дії ліцензії на провадження діяльності 
із залучення коштів фізичних осіб – установників управління майном 
для  фінансування  об\’єктів будівництва та/або здійснення операцій 
із нерухомістю (для управителів,  що здійснюють  залучення  коштів 
фізичних осіб);
     – початок  процедури  ліквідації  управителя,  відповідно  до 
чинного законодавства. 
     6.2. Строк  призупинення  дії  дозволу  обмежений строком дії 
дозволу. 
     6.3. Підставами для анулювання дозволу є:
     – заява управителя про анулювання дозволу;
     – рішення про скасування державної реєстрації управителя;
     –   рішення   Нацкомфінпослуг  про  виключення  управителя  з 
Державного реєстру фінансових установ;
     – рішення Нацкомфінпослуг про анулювання ліцензії провадження 
діяльності  із  залучення  коштів  фізичних  осіб  –  установників 
управління  для  інвестування  в  операції  з  нерухомістю  та/або 
об\’єкти будівництва  (для  управителів,  що  здійснюють  залучення 
коштів фізичних осіб). 
     6.4. Повідомлення  про прийняття рішення про призупинення або 
анулювання дозволу за заявою управителя надсилається управителю  в 
письмовій  формі  протягом  трьох  робочих  днів  з дати прийняття 
відповідного рішення. 
     6.5. Рішення про призупинення  або  анулювання  дозволу  може 
бути оскаржене в судовому порядку. 
                7. Порядок контролю за дотриманням 
                      вимог цього Положення 
     7.1. Державний  контроль за дотриманням вимог цього Положення 
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. 
     7.2. У разі виявлення порушень  при  здійсненні  контролю  за 
дотриманням  вимог  цього  Положення  до управителя застосовуються 
заходи впливу, передбачені законодавством України. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code