Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 \”Нематеріальні активи\”

                                                Затверджено 
                                                Наказ Міністерства 
                                                фінансів України 
                                                18.10.99 N 242 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      2 листопада 1999 р. 
                                      за N 750/4043 
          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 
                      \”Нематеріальні активи\” 
                        Загальні положення 
     1. Це  Положення  (стандарт)  визначає  методологічні  засади 
формування  у  бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні 
активи   і   незавершені  капітальні  інвестиції  в  нематеріальні 
активи  (далі  – нематеріальні активи) та розкриття інформації про 
них у фінансовій звітності.
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }
     2. Норми    цього    Положення   (стандарту)   застосовуються 
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі – 
підприємства)  усіх  форм  власності  (крім  бюджетних  установ та 
підприємств,  які  відповідно до законодавства складають фінансову 
звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів  N 1591 ( z1556-11 ) від 09.12.2011 } { Зміни до пункту 2 
додатково  див. в Наказі Міністерства фінансів N 1396 ( z1239-09 ) 
від 30.11.2009 – діє до 01.01.2015 }
     3.  Це  Положення  (стандарт)  не  поширюється  на  гудвіл та 
операції  з  нематеріальними  активами,  особливості  обліку  яких 
визначаються   іншими  положеннями  (стандартами)  бухгалтерського 
обліку.
{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }
     4. Терміни,  що використовуються  у  положеннях  (стандартах) 
бухгалтерського обліку, мають таке значення:
     Активний ринок – ринок, якому притаманні такі умови:
     предмети, що  продаються  та  купуються  на  цьому  ринку,  є 
однорідними;
     у будь-який   час   можна  знайти  зацікавлених  продавців  і 
покупців;
     інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
     Група нематеріальних  активів  –  сукупність  однотипних   за 
призначенням та умовами використання нематеріальних активів.
     Дослідження     –    заплановані    підприємствами/установами 
дослідження,  які  проводяться  ними  уперше  з  метою отримання і 
розуміння  нових  наукових  та  технічних  знань.  {  Абзац сьомий 
пункту  4  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Міністерства 
фінансів   N   1396  (  z1239-09  )  від  30.11.2009  –  діють  до 
01.01.2015 }
     Нематеріальний  актив  –  немонетарний  актив,  який  не  має 
матеріальної  форми  та може бути ідентифікований. { Абзац восьмий 
пункту  4  із  змінами, внесеними згідно з Наказом  Мінфіну  N 304 
(  z0905-00  )  від  30.11.2000;  в  редакції  Наказу Міністерства 
фінансів N 901 ( z0680-08 ) від 08.07.2008 }
     Розробка  –  застосування підприємством/установою результатів 
досліджень  та інших знань для планування і проектування нових або 
значно  вдосконалених  матеріалів,  приладів, продуктів, процесів, 
систем  або  послуг  до  початку  їхнього серійного виробництва чи 
використання.  {  Абзац  дев\’ятий  пункту  4 із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів N 1396 ( z1239-09 ) від 
30.11.2009 – діють до 01.01.2015 }
     Незавершені  капітальні  інвестиції  в нематеріальні активи – 
капітальні  інвестиції  у  придбання,  створення  і   модернізацію 
нематеріальних активів,  використання яких за призначенням на дату 
балансу не відбулося. { Пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }
     Накопичена амортизація    нематеріальних   активів   –   сума 
амортизації  об\’єкта  нематеріальних  активів   з   початку   його 
корисного  використання.  {  Пункт 4 доповнено абзацом одинадцятим 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів  N 989 ( z0962-02 ) від 
25.11.2002 }
     Немонетарні  активи  –  усі  активи, крім грошових коштів, їх 
еквівалентів та  дебіторської  заборгованості  у  фіксованій  (або 
визначеній)  сумі грошей. { Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно 
з   Наказом   Міністерства  фінансів  N  1396  (  z1239-09  )  від 
30.11.2009 – діють до 01.01.2015 } 
     5. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться  щодо 
кожного об\’єкта за такими групами:
     права користування природними ресурсами  (право  користування 
надрами,  іншими  ресурсами природного середовища,  геологічною та 
іншою інформацією про природне середовище тощо);
     права користування   майном   (право  користування  земельною 
ділянкою    відповідно    до   земельного   законодавства,   право 
користування  будівлею,  право  на оренду приміщень тощо); { Абзац 
третій   пункту   5   із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказами 
Міністерства  фінансів  N  1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006, N 353 
( z0225-08 ) від 05.03.2008 }
     права  на  комерційні  позначення (права на торговельні марки 
(знаки  для  товарів  і послуг), комерційні (фірмові) найменування 
тощо),  крім  тих,  витрати на придбання яких  визнаються  роялті; 
{  Абзац  четвертий  пункту  5  в  редакції Наказу Мінфіну  N  235 
(  z0312-05  )  від  16.03.2005;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }
     права на  об\’єкти  промислової  власності (право на винаходи, 
корисні моделі,  промислові зразки,  сорти рослин,  породи тварин, 
компонування   (топографії)   інтегральних  мікросхем,  комерційні 
таємниці,  у  тому  числі  ноу-хау,  захист  від   недобросовісної 
конкуренції  тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються 
роялті;  { Абзац  п\’ятий пункту  5 в редакції Наказу Мінфіну N 235 
(  z0312-05  )  від  16.03.2005;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 }
     авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, 
художні,   музичні   твори,  комп\’ютерні  програми,  програми  для 
електронно-обчислювальних машин,  компіляції даних  (бази  даних), 
виконання,  фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій 
мовлення  тощо),  крім  тих,  витрати на придбання яких визнаються 
роялті;  { Абзац шостий пункту 5 в редакції Наказу  Мінфіну  N 235 
(  z0312-05  )  від  16.03.2005;  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 } 
 
     {   Абзац  сьомий  пункту  5  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства фінансів N 372 ( z0452-11 ) від 18.03.2011 } 
 
     інші нематеріальні активи (право на  провадження  діяльності, 
використання економічних та інших привілеїв тощо). 
             Визнання і оцінка нематеріальних активів 
     6. Придбаний     або     отриманий    нематеріальний    актив 
відображається  в  балансі,  якщо  існує   імовірність   одержання 
майбутніх економічних вигод,  пов\’язаних з його використанням,  та 
його вартість може бути достовірно визначена.
     7. Нематеріальний  актив,  отриманий  в  результаті розробки, 
слід  відображати  в  балансі  за умов, якщо підприємство/установа 
має:  {  Абзац  перший  пункту  7  із  змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 1396 ( z1239-09 ) від 30.11.2009 – 
діють до 01.01.2015 }
     намір, технічну   можливість   та   ресурси   для   доведення 
нематеріального  активу  до  стану,  у  якому  він  придатний  для 
реалізації або використання;
     можливість отримання   майбутніх   економічних   вигод    від 
реалізації або використання нематеріального активу;
     інформацію для достовірного визначення витрат,  пов\’язаних  з 
розробкою нематеріального активу.
     8. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям 
визнання,  то витрати,  пов\’язані з його придбанням чи створенням, 
визнаються  витратами  того звітного періоду,  протягом якого вони 
були  здійснені  без   визнання   таких   витрат   у   майбутньому 
нематеріальним активом.
     9.   Не   визнаються  нематеріальним  активом,  а  підлягають 
відображенню  у  складі витрат того звітного періоду, в якому вони 
були здійснені:
     витрати на дослідження;
     витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;
     витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
     витрати на   створення,    реорганізацію    та    переміщення 
підприємств/установ  або  їх  частини;  { Абзац п\’ятий пункту 9 із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 
( z1239-09 ) від 30.11.2009 – діють до 01.01.2015 }
     витрати       на       підвищення      ділової      репутації 
підприємства/установи,  вартість  видань  і  витрати  на створення 
торгових  марок  (товарних  знаків).  {  Абзац  шостий пункту 9 із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 
(  z0962-02 ) від 25.11.2002, N 1396 ( z1239-09 ) від 30.11.2009 – 
діють до 01.01.2015 }
{  Пункт  9  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 901 ( z0680-08 ) від 08.07.2008 }
     10. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на 
баланс  підприємства/установи за первісною вартістю. { Пункт 10 із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 
( z1239-09 ) від 30.11.2009 – діють до 01.01.2015 }
     11. Первісна  вартість  придбаного   нематеріального   активу 
складається   з   ціни   (вартості)   придбання   (крім  отриманих 
торговельних знижок),  мита,  непрямих податків,  що не підлягають 
відшкодуванню,  та  інших витрат,  безпосередньо пов\’язаних з його 
придбанням та доведенням до  стану,  у  якому  він  придатний  для 
використання за призначенням.
     Фінансові   витрати  не  включаються  до  первісної  вартості 
нематеріальних   активів,   придбаних   (створених)  повністю  або 
частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які 
включаються  до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до 
Положення  (стандарту)  бухгалтерського   обліку   31   \”Фінансові 
витрати\”  ( z0610-06 ). ( Абзац другий пункту 11 в редакції Наказу 
Мінфіну N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006 }
     12. Первісна  вартість  нематеріального активу,  придбаного в 
результаті обміну на подібний об\’єкт, дорівнює залишковій вартості 
переданого   нематеріального   активу.   Якщо  залишкова  вартість 
переданого  об\’єкта  перевищує  його  справедливу   вартість,   то 
первісною  вартістю нематеріального активу,  отриманого в обмін на 
подібний об\’єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці 
до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.
     Первісна  вартість нематеріального активу, придбаного в обмін 
(або  частковий  обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій 
вартості  переданого  немонетарного активу, збільшеній (зменшеній) 
на  суму  грошових  коштів  чи  їх  еквівалентів, що була передана 
(отримана)  під  час  обміну. { Абзац другий пункту 12 із змінами, 
внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства  фінансів  N  1125 
( z0970-09 ) від 25.09.2009 }
     13. Первісною  вартістю  безоплатно  отриманих нематеріальних 
активів  є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням 
витрат, передбачених пунктом 11 цього Положення (стандарту).
{  Пункт  13  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }
     14. Первісною вартістю нематеріальних активів,  що внесені до 
статутного    капіталу    підприємства,    визнається    погоджена 
засновниками  (учасниками)  підприємства їх справедлива вартість з 
урахуванням   витрат,  передбачених  пунктом  11  цього  Положення 
(стандарту).
{  Пункт  14  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }
     15. Нематеріальні  активи,  отримані   внаслідок   об\’єднання 
підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.
     16. Первісна   вартість   окремого   об\’єкта   нематеріальних 
активів,  сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу 
сплаченої суми пропорційно  до  справедливої  вартості  кожного  з 
придбаних об\’єктів.
     17.  Первісна  вартість  нематеріального  активу,  створеного 
підприємством/установою,  включає  прямі  витрати на оплату праці, 
прямі  матеріальні  витрати, інші витрати, безпосередньо пов\’язані 
із  створенням цього нематеріального активу та приведенням його до 
стану   придатності   для  використання  за  призначенням  (оплата 
реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо). 
{  Пункт  17  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів   N   1396  (  z1239-09  )  від  30.11.2009  –  діють  до 
01.01.2015 }
     18. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується  на 
суму  витрат,  пов\’язаних  із  удосконаленням  цих  нематеріальних 
активів і підвищенням їх можливостей та строку  використання,  які 
сприятимуть  збільшенню  первісно очікуваних майбутніх економічних 
вигод.
     Витрати, що здійснюються для підтримання об\’єкта в придатному 
для використання стані та одержання первісно  визначеного  розміру 
майбутніх економічних вигод від його використання,  включаються до 
складу витрат звітного періоду. 
                Переоцінка нематеріальних активів 
     19.  Підприємство/установа  може  здійснювати  переоцінку  за 
справедливою  вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, 
щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об\’єкта 
нематеріального  активу  слід переоцінювати всі інші активи групи, 
до  якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не 
існує активного ринку).
{  Пункт  19  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів   N   1396  (  z1239-09  )  від  30.11.2009  –  діють  до 
01.01.2015 }
     20.  Переоцінка  нематеріальних  активів  тієї групи, об\’єкти 
якої  вже  зазнали  переоцінки,  надалі  має  проводитися  з такою 
регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не 
відрізнялася  від  справедливої  вартості.  {  Пункт 20 в редакції 
Наказу Міністерства фінансів N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008 }
     21.  Переоцінена  первісна вартість та накопичена амортизація 
об\’єкта  нематеріального активу визначаються як добуток відповідно 
первісної   вартості   або   накопиченої  амортизації  та  індексу 
переоцінки.  Індекс  переоцінки визначається діленням справедливої 
вартості об\’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
     Якщо   залишкова   вартість  об\’єкта  нематеріальних  активів 
дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається 
додаванням  справедливої  вартості цього об\’єкта до його первісної 
(переоціненої)  вартості  без  зміни  суми накопиченої амортизації 
об\’єкта.  {  Пункт  21  доповнено  абзацом другим згідно з Наказом 
Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 }
     Відомості  про  зміни  первісної вартості та суми накопиченої 
амортизації  нематеріальних  активів  заносяться  до  регістрів їх 
аналітичного  обліку. { Пункт 21 доповнено абзацом третім згідно з 
Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 }
{  Пункт  21  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 }
     22.  Сума дооцінки залишкової вартості об\’єкта нематеріальних 
активів  відображається  у складі капіталу у дооцінках та в іншому 
сукупному  доході,  а  сума  уцінки  –  у  складі  витрат звітного 
періоду,  крім  випадків,  що  наведені  у  п.23  цього  Положення 
(стандарту).
{  Пункт  22  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 627 ( z1242-13 ) від 27.06.2013 }
     23. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) 
дооцінки   об\’єкта   нематеріальних   активів)   перевищення  суми 
попередніх  уцінок  об\’єкта  і втрат від зменшення його корисності 
над  сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об\’єкта і 
вигід  від  відновлення його корисності, сума чергової (останньої) 
дооцінки,  але  не  більше зазначеного перевищення, включається до 
складу  доходів  звітного  періоду,  а різниця (якщо сума чергової 
(останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується 
на  збільшення  капіталу  у  дооцінках  та відображається в іншому 
сукупному доході.
     У разі наявності (на  дату  проведення  чергової  (останньої) 
уцінки об\’єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх 
дооцінок об\’єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою 
попередніх  уцінок  залишкової  вартості цього об\’єкта і втрат від 
зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не 
більше   зазначеного   перевищення,   спрямовується  на  зменшення 
капіталу  у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, 
а   різниця   (якщо   сума   чергової  (останньої)  уцінки  більше 
зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду. 
{  Пункт  23  в  редакції  Наказу  Мінфіну  N 304 ( z0905-00 ) від 
30.11.2000;  із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 235 
( z0312-05 ) від 16.03.2005, N 627 ( z1242-13 ) від 27.06.2013 }
     24.  При  вибутті об\’єктів нематеріальних активів, які раніше 
були  переоцінені,  перевищення  сум попередніх дооцінок над сумою 
попередніх уцінок залишкової вартості цього об\’єкта нематеріальних 
активів   включається   до   складу   нерозподіленого  прибутку  з 
одночасним   зменшенням  капіталу  у  дооцінках.  Перевищення  сум 
попередніх  дооцінок  об\’єкта  нематеріальних  активів  над  сумою 
попередніх уцінок залишкової вартості цього об\’єкта нематеріальних 
активів   може   щомісяця   (щокварталу,   раз  на  рік)  у  сумі, 
пропорційній   нарахуванню   амортизації,   включатися  до  складу 
нерозподіленого   прибутку  з  одночасним  зменшенням  капіталу  у 
дооцінках.  При  цьому  до  складу  нерозподіленого  прибутку  при 
вибутті   цього   об\’єкта   включається  залишок  перевищення  сум 
попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об\’єкта, що 
відображений  у  складі  капіталу  у дооцінках. Відомості про суму 
перевищення   попередніх  дооцінок  над  сумою  попередніх  уцінок 
об\’єкта,   що   включені   до   складу  нерозподіленого  прибутку, 
заносяться   до   регістрів   аналітичного  обліку  нематеріальних 
активів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code