Про об\’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про об\’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
 Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення, 
функціонування,  реорганізації та ліквідації  об\’єднань  власників 
жилих  та  нежилих  приміщень  багатоквартирного будинку,  захисту 
їхніх  прав  та  виконання  обов\’язків  щодо  спільного  утримання 
багатоквартирного будинку. 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     Для цілей  цього  Закону  наведені нижче терміни вживаються у 
такому значенні: 
     асоціація власників  жилих  будинків  (далі  –  асоціація)  – 
юридична  особа,  створена  для  представлення  спільних інтересів 
об\’єднань; 
     допоміжні приміщення багатоквартирного будинку –  приміщення, 
призначені  для  забезпечення  експлуатації  будинку та побутового 
обслуговування  мешканців  будинку  (сходові  клітини,  вестибюлі, 
перехідні   шлюзи,  позаквартирні  коридори,  колясочні,  кладові, 
сміттєкамери,  горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, 
вентиляційні камери та інші технічні приміщення); 
     житловий комплекс  –  єдиний  комплекс  нерухомого майна,  що 
утворений земельною ділянкою в установлених межах,  розміщеним  на 
ній  жилим  багатоквартирним  будинком  або його частиною разом із 
спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий 
комплекс; 
     загальне майно   –  частина  допоміжних  приміщень  житлового 
комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на 
умовах,  визначених у статуті об\’єднання (кладові,  гаражі, в тому 
числі підземні, майстерні тощо); 
     конструктивні елементи багатоквартирного  будинку  –  частини 
споруди,  які  забезпечують  її  цілісність  та необхідні технічні 
умови  функціонування  (фундамент,  несучі   стіни,   міжповерхові 
перекриття,  сходові  марші,  конструкції даху,  покрівля,  в\’їзна 
група тощо); 
     нежиле приміщення – приміщення,  яке  належить  до  житлового 
комплексу,  але  не відноситься до житлового фонду і є самостійним 
об\’єктом цивільно-правових відносин; 
     неподільне майно – неподільна  частина  житлового  комплексу, 
яка  складається  з  частини допоміжних приміщень,  конструктивних 
елементів будинку,  технічного обладнання будинку, що забезпечують 
належне функціонування жилого будинку; 
     об\’єднання співвласників  багатоквартирного  будинку  (далі – 
об\’єднання) – юридична особа,  створена  власниками  для  сприяння 
використанню  їхнього  власного  майна та управління,  утримання і 
використання неподільного та загального майна; 
     прибудинкова територія – територія навколо  багатоквартирного 
будинку,  визначена  актом  на  право  власності  чи  користування 
земельною    ділянкою    і    призначена    для     обслуговування 
багатоквартирного будинку; 
     технічне обладнання  багатоквартирного  будинку  –  інженерні 
комунікації та технічні пристрої,  які необхідні для  забезпечення 
санітарно-гігієнічних   умов  та  безпечної  експлуатації  квартир 
(загальні    будинкові    мережі     тепло-,     водо-,     газо-, 
електропостачання,   бойлерні   та  елеваторні  вузли,  обладнання 
протипожежної  безпеки,  вентиляційні   канали   та   канали   для 
димовидалення,  обладнання ліфтів,  центральних розподільних щитів 
електропостачання,   елеваторних   вузлів,   а   також    елементи 
благоустрою території); 
     уповноважена особа власника – фізична або юридична особа, яка 
має  оформлене  у   встановленому   порядку   доручення   власника 
представляти  його  інтереси  відповідно  до доручення та в межах, 
визначених законом; 
     управитель –  юридична   особа,   яка   здійснює   управління 
неподільним  та загальним майном житлового комплексу за дорученням 
власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію. 
     Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом 
     Цей Закон регулює: 
     порядок створення,  реєстрації,  реорганізації,  діяльності і 
ліквідації об\’єднань, асоціацій; 
     відносини суб\’єктів  права  власності  щодо  користування  та 
розпорядження нерухомим майном у об\’єднанні, асоціації; 
     відносини між об\’єднаннями та асоціаціями; 
     відносини між об\’єднаннями,  асоціаціями і органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування; 
     відносини між об\’єднаннями і господарюючими суб\’єктами. 
     Стаття 3. Законодавство про об\’єднання і асоціації 
     Діяльність об\’єднань  і  асоціацій  регулюється  цим Законом, 
Цивільним  ( 435-15 ), Житловим ( 5464-10 ) та Земельним кодексами 
України   (  2768-14  ),  іншими  нормативно-правовими  актами  та 
статутом об\’єднання, асоціації. 
     Стаття 4. Мета створення об\’єднання та його статус 
     Об\’єднання створюється для забезпечення і захисту  прав  його 
членів  та  дотримання  їхніх  обов\’язків,  належного утримання та 
використання  неподільного  і   загального   майна,   забезпечення 
своєчасного   надходження   коштів   для   сплати  всіх  платежів, 
передбачених законодавством та статутними документами. 
     Об\’єднання створюється як організація для здійснення функцій, 
визначених  законом.  Порядок  надходження  і  використання коштів 
об\’єднання визначається цим Законом та іншими законами України. 
     В одному житловому комплексі може бути створене  тільки  одне 
об\’єднання. 
     Основна діяльність  об\’єднання  полягає у здійсненні функцій, 
що забезпечують реалізацію прав власників приміщень  на  володіння 
та   користування   спільним  майном  членів  об\’єднання,  належне 
утримання будинку  та  прибудинкової  території,  сприяння  членам 
об\’єднання   в   отриманні  житлово-комунальних  та  інших  послуг 
належної якості за обгрунтованими цінами та виконання  ними  своїх 
зобов\’язань, пов\’язаних з діяльністю об\’єднання. 
     Об\’єднання може   здійснювати   господарську  діяльність  для 
забезпечення власних потреб  безпосередньо  або  шляхом  укладення 
договорів з фізичними чи юридичними особами. 
     Об\’єднання є юридичною особою,  яка створюється відповідно до 
закону,  має печатку із  своїм  найменуванням  та  інші  необхідні 
реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку. 
     Об\’єднання є  неприбутковою  організацією  і  не  має на меті 
одержання прибутку для його розподілу між членами об\’єднання. 
     Об\’єднання відповідає  за  своїми  зобов\’язаннями  коштами  і 
майном  об\’єднання,  від  свого  імені набуває майнові і немайнові 
права та обов\’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. 
     Майно об\’єднання утворюється з: 
     майна, переданого йому членами об\’єднання у власність; 
     одержаних доходів; 
     іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 
     Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів 
               у об\’єднання 
     Житлово-будівельні кооперативи  можуть  бути реорганізовані в 
об\’єднання. 
     Реорганізація відбувається  за  рішенням  загальних   зборів. 
Відповідно   до   статуту  (положення)  кооперативу  збори  можуть 
прийняти рішення про реорганізацію  кооперативу  в  об\’єднання.  З 
моменту   прийняття   цього  рішення  зазначені  збори  вважаються 
установчими зборами об\’єднання і далі  проводяться  відповідно  до 
вимог цього Закону. 
     Участь в  установчих зборах беруть члени житлово-будівельного 
кооперативу,  які повністю сплатили  вартість  жилих  приміщень  і 
належної  частки  у  вартості  нежилих приміщень та іншого майна і 
виявили таке бажання. 
     У разі неповної оплати вартості жилих  приміщень  і  належної 
частки  у  вартості  нежилих  приміщень  та  іншого майна окремими 
членами житлово-будівельного кооперативу вони можуть брати  участь 
у  зборах,  зазначених  у частинах другій і третій цієї статті,  з 
метою вступу до об\’єднання за згодою власника невиплаченої  частки 
майна. 
     Створені відповідно  до  цієї  статті об\’єднання звільняються 
від сплати реєстраційного збору. 
     Стаття 6. Створення об\’єднання. Скликання і проведення 
               установчих зборів об\’єднання 
     Об\’єднання може  бути  створене  в  будинку  будь-якої  форми 
власності з числа тих,  хто приватизував або придбав  квартиру,  а 
також  власника  будинку  або його уповноваженої особи,  власників 
жилих приміщень, а також власників нежилих приміщень. 
     Для створення об\’єднання скликаються установчі збори. 
     Скликання установчих зборів  здійснюється  власником  будинку 
або  ініціативною  групою,  яка  складається  не  менш  як з трьох 
власників квартир або нежилих приміщень. 
     Повідомлення про проведення установчих  зборів  направляється 
власником  будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів 
до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в 
письмовій  формі  і  вручається  кожному власнику під розписку або 
шляхом   поштового   відправлення   (рекомендованим   листом).   У 
повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї 
ініціативи скликаються  збори,  місце  і  час  проведення,  проект 
порядку денного. 
     Час і  місце  проведення  обираються  зручними  для більшості 
можливих учасників зборів. 
     Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю 
голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб. 
     У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), 
які присутні на установчих зборах. 
     Кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно 
від  площі  та  кількості квартир або приміщень,  що перебувають у 
його власності. 
     Рішення приймається шляхом  поіменного  голосування.  Рішення 
оформлюється  особистим  підписом  кожного,  хто  проголосував,  у 
протоколі із зазначенням результату голосування (\”за\” чи \”проти\”). 
     Рішення вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало не 
менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу. 
     Установчі збори  правомочні,  якщо  на  них  присутні  більше 
п\’ятдесяти відсотків власників. 
     У разі відсутності кворуму  ініціатор  призначає  нову  дату, 
місце і час проведення установчих зборів. Новопризначені установчі 
збори можуть бути скликані не раніш як через 14 діб з дня  зборів, 
що не відбулися. 
     Установчі збори  приймають рішення про створення об\’єднання і 
затверджують його статут. 
     Державна  реєстрація  об\’єднання  (асоціації)  проводиться  у 
порядку,  встановленому законом для державної реєстрації юридичних 
осіб.  Об\’єднання  (асоціація)  вважається  утвореним  з  дня його 
державної реєстрації.
{  Частина  чотирнадцята  статті  6  в  редакції  Закону N 2555-VI 
( 2555-17 ) від 23.09.2010 } 
     Державна  реєстрація змін до статуту об\’єднання проводиться у 
порядку,  встановленому законом для державної реєстрації юридичних 
осіб.
{  Статтю  6  доповнено  частиною  п\’ятнадцятою  згідно із Законом 
N 2555-VI ( 2555-17 ) від 23.09.2010 } 
     Стаття 7. Статут об\’єднання 
     Статут  об\’єднання складається відповідно до Типового статуту 
(  z1155-03 ), який затверджує центральний орган виконавчої влади, 
що    забезпечує    формування    державної   політики   у   сфері 
містобудування.  У статуті має бути визначено таке: { Абзац перший 
частини  першої  статті  7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     назва і місцезнаходження об\’єднання; 
     мета створення, завдання та предмет діяльності об\’єднання; 
     перелік майна,  що перебуває у  спільній  сумісній  власності 
(неподільного  майна),  права  та обов\’язки членів об\’єднання щодо 
цього майна; 
     перелік майна,  що перебуває у спільній  частковій  власності 
(загального  майна),  права  та  обов\’язки  членів об\’єднання щодо 
цього майна; 
     статутні органи  об\’єднання,  їхні  повноваження  та  порядок 
формування; 
     порядок скликання та проведення загальних зборів; 
     періодичність проведення зборів; 
     порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них; 
     перелік питань,  для  вирішення  яких  потрібна кваліфікована 
більшість голосів; 
     джерела фінансування,  порядок використання майна  та  коштів 
об\’єднання; 
     порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів 
об\’єднання,  включаючи резервні,  а також порядок оплати  спільних 
витрат; 
     порядок та  умови  укладення  договорів  між  об\’єднанням  та 
кожним власником квартири, приміщення; 
     перелік питань,    які    можуть     вирішуватися     зборами 
представників; 
     порядок прийняття у члени об\’єднання та виключення з нього; 
     права і обов\’язки членів об\’єднання; 
     відповідальність за  порушення  статуту  та  рішень статутних 
органів; 
     порядок внесення змін до статуту; 
     підстави та  порядок   ліквідації,   реорганізації   (злиття, 
поділу) об\’єднання і вирішення майнових питань, пов\’язаних з цим. 
     Статут може містити також інші положення,  що є істотними для 
діяльності об\’єднання. 
     Стаття 8. Статут асоціації 
     До складу асоціації можуть  входити  об\’єднання  та  власники 
садиб,  що  використовують  спільно внутрішньоквартальні інженерні 
мережі (споруди). 
     Статут асоціації   визначає   відповідно   до   законодавства 
України: 
     назву, місцезнаходження асоціації; 
     представництво від об\’єднань; 
     права і обов\’язки членів асоціації; 
     статутні органи асоціації,  їх склад та повноваження, порядок 
утворення, діяльності та фінансування; 
     порядок внесення змін до статуту; 
     підстави та  порядок   ліквідації,   реорганізації   (злиття, 
поділу) асоціації і вирішення майнових питань, пов\’язаних з цим. 
     Статут може  містити  інші  положення,  що  є  важливими  для 
діяльності асоціації. 
     Стаття 9. Членство в об\’єднанні 
     Членом об\’єднання може бути фізична чи юридична особа,  яка є 
власником   квартири   (квартир)   або  приміщення  (приміщень)  у 
багатоквартирному будинку. 
     Членство в  об\’єднанні  є  добровільним  і  може   набуватися 
одночасно   з  створенням  об\’єднання  при  проведенні  установчих 
зборів,  а також  індивідуально,  на  основі  письмової  заяви,  в 
будь-який момент його існування. 
     Членство в  об\’єднанні  розпочинається  на  підставі  поданої 
письмової заяви власника за згодою об\’єднання.  Порядок  прийняття 
до об\’єднання визначається статутом. 
     Членство в   об\’єднанні   припиняється  на  підставі  поданої 
письмової заяви власника приміщення або з інших підстав відповідно 
до статуту об\’єднання. 
     Власники приміщень,  розташованих  у  межах  одного житлового 
комплексу,  які  не  є  членами  об\’єднання,  можуть  укладати   з 
об\’єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах. 
     Стаття 10. Статутні органи об\’єднання 
     Органами управління  об\’єднання є загальні збори його членів, 
правління, ревізійна комісія об\’єднання. 
     Вищим органом управління об\’єднання є загальні збори. 
     Загальні збори скликаються і проводяться  згідно  з  вимогами 
статуту об\’єднання. 
     Загальні збори   правомочні,  якщо  на  них  присутні  більше 
половини членів об\’єднання. 
     Рішення загальних зборів,  прийняте відповідно до статуту,  є 
обов\’язковим для всіх членів об\’єднання. 
     Рішення загальних   зборів   оприлюднюється.  У  передбачених 
статутом або рішенням загальних зборів  випадках  воно  може  бути 
надане  членам  об\’єднання  під  розписку  або  направлене  поштою 
(рекомендованим листом). 
     Рішення загальних  зборів  може  бути  оскаржене  в  судовому 
порядку. 
     До виключної  компетенції  загальних зборів членів об\’єднання 
відноситься: 
     затвердження статуту об\’єднання, внесення змін до нього; 
     обрання членів правління об\’єднання; 
     питання про використання об\’єктів,  що перебувають у спільній 
власності членів об\’єднання; 
     затвердження кошторису, балансу об\’єднання та річного звіту; 
     затвердження договорів   (угод),   укладених   на   суму,  що 
перевищує визначену в статуті об\’єднання; 
     визначення розмірів внесків та платежів членами об\’єднання; 
     прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про 
зведення господарських споруд; 
     визначення розміру  матеріального та іншого заохочення членів 
об\’єднання і правління; 
     визначення обмежень   на    користування    об\’єктами,    які 
перебувають у спільній власності об\’єднання; 
     прийняття рішень   про   передачу   в  оренду  об\’єктів,  які 
перебувають у спільній власності  членів  об\’єднання,  фізичним  і 
юридичним особам; 
     затвердження угод  про  заснування  товариств  або  участі  у 
товариствах. 
     За рішенням загальних зборів можуть бути обрані  представники 
від  об\’єднання,  яким  зборами  надаються відповідні повноваження 
щодо оперативного  вирішення  нагальних  питань  шляхом  скликання 
зборів  представників.  Статутом визначаються порядок скликання та 
голосування,  перелік  питань,  які  можуть  вирішуватися  зборами 
представників. 
     Збори представників   не   можуть   вирішувати  питання,  які 
стосуються  майнових  прав  членів  об\’єднання,  погіршують  умови 
використання майна або умови проживання. 
     Для керівництва  поточною  діяльністю  об\’єднання  обирається 
правління.  Правління  має  право  приймати   рішення   з   питань 
діяльності об\’єднання, визначених статутом. 
     Правління є   виконавчим   органом   об\’єднання  і  підзвітне 
загальним зборам. 
     Порядок обрання   та   відкликання   членів   правління,   їх 
кількісний  склад  та  строки  обрання  встановлюються  загальними 
зборами. 
     До компетенції правління відноситься: 
     підготовка кошторису, балансу об\’єднання та річного звіту; 
     здійснення контролю за своєчасною сплатою членами  об\’єднання 
внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості 
згідно з законодавством; 
     розпорядження коштами об\’єднання відповідно до  затвердженого 
загальними зборами об\’єднання кошторису; 
     укладення договорів    з   суб\’єктами   підприємництва,   які 
виконують роботи,  надають послуги,  та здійснення контролю за  їх 
виконанням; 
     ведення діловодства,  бухгалтерського обліку та звітності про 
діяльність об\’єднання; 
     скликання та організація проведення загальних  зборів  членів 
об\’єднання або зборів представників. 
     Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 
правління об\’єднання на загальних зборах обирається з числа членів 
об\’єднання ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про 
залучення аудитора. 
     Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний  склад 
затверджуються загальними зборами. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code