Положення про адміністративний департамент Міністерства економіки України

  Затверджено
                                                Наказ Міністерства
                                                економіки України
                                                12.06.2000 N 119

Положення про адміністративний департамент Міністерства економіки України

                      1. Загальні положення
     1.1. Адміністративний департамент (далі – адміндепартамент) є
структурним підрозділом центрального апарату Мінекономіки.
     1.2. До складу адміндепартаменту входять управління і відділи
відповідно до структури Мінекономіки.
     1.3. Адміндепартаменту  підпорядковується,   у   межах   його
компетенції, апарат Мінекономіки.
     1.4. Адміндепартамент  спрямовує,   координує   і   контролює
фінансово-господарську  діяльність  таких підвідомчих Мінекономіки
організацій:
     автотранспортне підприємство;
     житлово-комунальний відділ;
     Державне підприємство \”Хвиля\”;
     водно-спортивна база \”Дельфін\”;
     кафе N 1;
     Державна компанія з переробки та утилізації тари  й  упаковки
\”Укртарапереробка\”;
     Науково-дослідний економічний інститут;
     Українська академія зовнішньої торгівлі;
     Державний  інформаційно-аналітичний     центр     моніторингу
зовнішніх товарних ринків \”Держзовнішінформ\”;
     Державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне підприємство
\”Зовнішторгвидав України\”;
     Державне підприємство з експорту-імпорту  продукції,  товарів
народного споживання і послуг \”Укррізноекспорт\”;
     управління з  експлуатації   Центру   зовнішніх   економічних
зв\’язків України;
     Вищі курси іноземних мов.
     1.5. Адміндепартамент    керується    у    своїй   діяльності
Конституцією (  254к/96-ВР  )  і  законами  України,   указами   і
розпорядженнями   Президента   України,  нормативними  документами
Кабінету Міністрів України,  Мінекономіки,  а  також  нормативними
документами інших державних органів виконавчої влади у частині, що
стосується діяльності Мінекономіки, та цим Положенням.
     1.6. Гранична    чисельність    працівників    і    структура
адміндепартаменту визначаються  штатним  розписом  Мінекономіки  і
затверджуються Міністром.
                       2. Головні завдання
     Головними завданнями адміндепартаменту є:
     2.1. Забезпечення  результативної  і  стабільної   діяльності
апарату Мінекономіки.
     2.2. Організація  впровадження  рішень  Міністра   економіки,
прийнятих у межах законодавства.
     2.3. Прийняття управлінських рішень щодо завдань,  покладених
на апарат Мінекономіки, а також управління його персоналом в межах
повноважень адміндепартаменту.
     2.4. Збереження   інституційної   пам\’яті  і  організаційного
досвіду роботи Мінекономіки.
     2.5. Забезпечення  реалізації  кадрової  політики  в  апараті
Мінекономіки,  установах,  організаціях, підприємствах, що входять
до сфери управління Міністерства,  обласних державних інспекціях з
контролю  за   цінами,   торгово-економічних   місіях   у   складі
дипломатичних представництв України за кордоном.
     2.6. Контроль за дотриманням в апараті Мінекономіки належного
рівня виконавської дисципліни.
     2.7. Здійснення   фінансово-господарської    діяльності    та
забезпечення ефективного витрачання бюджетних коштів, виділених на
утримання Мінекономіки.
     2.8. Виконання   за  дорученням  Міністра  функцій  головного
розпорядника  коштів  державного  бюджету,   що   виділяються   на
утримання Мінекономіки,  та,  відповідно до чинного законодавства,
участь  у  забезпеченні  коштами  державного  бюджету  відповідних
розпорядників нижчого рівня та одержувачів.
     2.9. Контроль    за    фінансово-господарською     діяльністю
підвідомчих Мінекономіки організацій.
     2.10. Організаційне  та  матеріально-технічного  забезпечення
діяльності    апарату    Мінекономіки,    упровадження    сучасних
інформаційних та комп\’ютерних  технологій,  удосконалення  процесу
діловодства.
     2.11. Протокольне   забезпечення   заходів,   пов\’язаних    з
міжнародною діяльністю Мінекономіки.
     2.12. Організація    та    забезпечення    роботи     колегії
Мінекономіки.
     2.13. Вирішення    соціально-побутових     питань     апарату
Міністерства.
                        3. Основні функції
     Відповідно до покладених  на  адміндепартамент  завдань,  він
наділяється такими функціями:
     3.1. Розроблення і  реалізація  стратегії  щодо  забезпечення
стабільної  діяльності  апарату  Мінекономіки  і  підвищення  його
кадрового потенціалу.
     3.2. Моніторинг  і  контроль   за   дотриманням   в   апараті
Міністерства термінів виконання документів вищих органів і наказів
Мінекономіки.
     3.3. Експертиза   щодо   дотримання   встановленого   порядку
розроблення і подання на підпис  Міністрові  проектів  нормативних
документів,   розроблених   з   ініціативи   Мінекономіки  або  за
дорученнями вищих органів,  якими визначено Міністерство  головним
виконавцем.
     3.4. Забезпечення своєчасної і якісної підготовки документів,
що надходять на розгляд заступників Міністра.
     3.5. Організація підготовки плану роботи Мінекономіки і  його
колегії та проведення її засідань.
     3.6. Контроль за станом  підготовки  в  апараті  Мінекономіки
питань, передбачених планами роботи Кабінету Міністрів України.
     3.7. Підготовка пропозицій щодо  призначення,  звільнення  та
переміщення  кадрів апарату Мінекономіки,  торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв  України  за  кордоном,
керівників    установ,    організацій   та   підприємств   системи
Мінекономіки.
     3.8. Здійснення  всього  комплексу  робіт щодо організації та
контролю   за   підвищенням   кваліфікації   працівників   апарату
Мінекономіки,  обласних  державних інспекцій з контролю за цінами,
торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв
України  за  кордоном,  керівників державних підприємств,  установ
організацій,  що  входять  до   сфери   управління   Міністерства,
відповідно до   вимог   Закону   України   \”Про  державну  службу\”
( 3723-12 ) та звітування в установленому порядку з цих питань.
     3.9. Забезпечення    встановленого   порядку   ведення   всіх
фінансових  справ, пов\’язаних з діяльністю Мінекономіки, виконання
функцій  головного  розпорядника коштів стосовно державних органів
виконавчої влади,  діяльність яких спрямовується  і  координується
Міністерством.
     3.10. Контроль  за  використанням   фінансових   ресурсів   і
матеріальних цінностей.
     3.11. Керівництво     та     відповідальність     за     стан
фінансово-господарської діяльності Мінекономіки,  його підвідомчих
організацій і підприємств.
     3.12. Оформлення   і   видача   посвідчень   на   відрядження
працівників  апарату  Мінекономіки  та  оформлення   відміток   на
посвідченнях  про перебування в Міністерстві фахівців,  що прибули
до нього у відрядження.
     3.13. Організація матеріально-технічного забезпечення апарату
Мінекономіки.
     3.14. Контроль  за  утриманням  у належному санітарному стані
службових приміщень і дотриманням правил протипожежної безпеки  та
за  станом  і  експлуатацією адміністративних та відомчих житлових
будинків.
     3.15. Упровадження    та   сприяння   застосуванню   сучасних
інформаційних і комп\’ютерних  технологій  при  виконанні  апаратом
Мінекономіки своїх функцій.
     3.16. Забезпечення  розробки   та   супроводження   зовнішніх
WEB-сторінок   Мінекономіки   в   глобальній  комп\’ютерній  мережі
Internet,     а     також     розвитку     внутрішньої      єдиної
інформаційно-аналітичної системи Міністерства.
     3.17. Обслуговування  комп\’ютерної  та  іншої   техніки,   що
використовується в структурних підрозділах Мінекономіки.
     3.18. Забезпечення технічного оформлення службових документів
та їх розмноження.
     3.19. Організація процесу діловодства в апараті Мінекономіки,
здійснення   контролю   за   додержанням  в  апараті  Міністерства
Інструкції з діловодства,  Інструкції про порядок обліку,  обороту
та зберігання документів.
     3.20. Реєстрація  вхідної  і  вихідної  кореспонденції,   яка
відправляється на адресу вищих органів державної виконавчої влади
     3.21. Ведення архівної справи.
     3.22. Організація   підготовки   та  здійснення  протокольних
заходів при проведенні в  Мінекономіки  міжнародних  зустрічей  та
підготовка документів для закордонних відряджень.
     3.23. Контроль  за  оформленням  та  реалізацією  нормативних
наказів Мінекономіки.
                       4. Права і обов\’язки
     Адміндепартамент має право:
     4.1. Скликати наради в установленому порядку.
     4.2. Залучати  працівників  центрального апарату Мінекономіки
та  підвідомчих  йому  організацій  і  підприємств  до  підготовки
питань, пов\’язаних з виконанням доручень керівництва Міністерства.
     4.3. Повертати   виконавцям   документи,    підготовлені    з
порушеннями  інструкції  з  діловодства  та  встановленого терміну
розроблення і узгодження.
     4.4. Перевіряти  правильність  ведення  діловодства,  а також
наявність документів з грифом \”Для службового користування\”.
     4.5. Видавати  працівникам  Мінекономіки  грошові  аванси  на
командировочні витрати.
     4.6. Вирішувати   питання   щодо   придбання   та   розподілу
обладнання,   оргтехніки,    обчислювальної    техніки,    меблів,
господарського  інвентарю,  літератури,  паперу,  канцелярських та
інших матеріальних засобів,  необхідних  для  забезпечення  роботи
апарату Мінекономіки.
     4.7. Перемішувати структурні підрозділи Мінекономіки в  межах
своїх повноважень за погодженням з першим заступником Міністра.
     4.8. Контролювати  діяльність  підвідомчих   організацій   та
підприємств у межах своєї компетенції.
     4.9. Одержувати  в  установленому  порядку  від   структурних
підрозділів апарату Мінекономіки та підвідомчих йому організацій і
підприємств інформацію, необхідну для роботи адміндепартаменту.
     4.10. Видавати  накази  Мінекономіки  і  укладати  договори з
питань, віднесених до компетенції адміндепартаменту.
     4.11. Ухвалювати  кошториси  видатків,  розподіли видатків та
інші фінансові документи.
                          5. Керівництво
     5.1. Адміндепартамент очолює керівник,  який призначається та
звільняється  з  посади наказом Міністра економіки,  відповідно до
порядку, визначеного  Законом  України   \”Про   державну   службу\”
( 3723-12  ).  Керівник адміндепартаменту має першого заступника –
керуючого справами і двох заступників.
     5.2. Керівник адміндепартаменту в межах своєї компетенції:
     – відповідає  за  реалізацію  кадрової  політики  в   апараті
Міністерства,  ефективне  використання  коштів,  що виділяються на
його  утримання,  стан  контролю  за  виконанням  доручень   вищих
органів, організацію документообігу:
     – видає  накази  Мінекономіки   щодо   особового   складу   і
господарської  діяльності,  мас  право  підпису договорів та інших
документів   з   питань,    що    відносяться    до    компетенції
адміндепартаменту;
     – ухвалює   кошториси   видатків   на    утримання    апарату
Міністерства   та   відповідних  розпорядників  нижчого  рівня  та
одержувачів;
     – організовує  виконання  наданих  адміндепартаменту доручень
Міністра і його заступників;
     – доповідає  і подає на підпис Міністрові проекти нормативних
актів,  підготовлених з ініціативи Міністерства або за  дорученням
вищих органів,  які визначили Мінекономіки головним виконавцем,  а
також проекти наказів щодо особового складу  стосовно  начальників
управлінь і вищих посадових осіб апарату Міністерства;
     – укладає господарські договори і здійснює загальний контроль
за  фінансово-господарською  діяльністю Мінекономіки і підвідомчих
йому організацій;
     – забезпечує   представництво   Мінекономіки  в  установах  і
організаціях з питань адміндепартаменту;
     – готує  пропозиції  щодо  внесення  змін до штатного розпису
апарату Мінекономіки в межах виділеного  фонду  заробітної  плати,
затвердженої структури та чисельності підрозділів;
     – затверджує  структури   та   штатні   розписи   підвідомчих
організацій;
     – вирішує питання забезпечення працівників апарату житлом.
     Керівник адміндепартаменту має інші права і обов\’язки, надані
йому Міністром економіки і оформлені відповідними  наказами.  Йому
підпорядковується  апарат адміндепартаменту Міністерства,  а також
апарат Міністерства з питань компетенції адміндепартаменту.
     5.3. Перший  заступник  – керуючий справами здійснює контроль
за фінансово-господарською діяльністю,  відповідає  за  цільове  і
ефективне  використання  бюджетних коштів,  дотримання і зміцнення
державної фінансової дисципліни, матеріально-технічне забезпечення
діяльності    апарату   Мінекономіки,   ощадливе   і   раціональне
використання матеріальних цінностей і  коштів,  збереження  майна,
стан  обліку розроблення заходів щодо економії витрат на утримання
центрального апарату,  а також бюджетної  пропозиції  і  кошторису
видатків Міністерства   та   підвідомчих   організацій,   здійснює
контроль за поточним фінансуванням,  ухвалює розподіли  коштів  за
поточними   видатками,   укладає   договори  на  організаційне  та
матеріально-технічне     обслуговування     діяльності     апарату
Міністерства та контролює їх виконання.
     Перший заступник  –  керуючий  справами   виконує   обов\’язки
керівника  адміндепартаменту  у  разі відсутності останнього через
відрядження, хворобу або відпустку.
     Керує роботою  і  відповідає  за діяльність таких структурних
підрозділів адміндепартаменту:
     управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;
управління справами;
     управління протоколу  (у  частині  підготовки  і   узгодження
кошторисів на міжнародні заходи).
     Перший заступник – керуючий  справами  спрямовує,  координує,
контролює, в   межах  своєї  компетенції,  діяльність  підвідомчих
організацій:
     автотранспортного підприємства;
     Науково-дослідного економічного інституту;
     Державного підприємства \”Хвиля\”;
     житлово-комунального відділу.
     5.4. Заступник  керівника  з організаційних питань відповідає
за   організаційно-технічне   забезпечення   діяльності    апарату
Мінекономіки,  розміщеного в будинках на Львівській площі,  8 і по
вул.  Б-Хмельницького,  19-А,  упровадження сучасних інформаційних
технологій,  організацію  документообігу,  здійснення протокольних
заходів,  пов\’язаних  з   міжнародною   діяльністю   Міністерства,
визначає  потреби  в  матеріально-технічних  засобах для вирішення
віднесених до його компетенції питань,  несе  відповідальність  за
дотримання  у  службових  приміщеннях  зазначених  будинків правил
протипожежної  безпеки  і  належного  санітарного   стану,   готує
пропозиції   з   усіх  інших  питань,  віднесених  до  компетенції
адміндепартаменту    в    частині     забезпечення     нормального
функціонування   структурних   підрозділів  апарату  Міністерства,
розміщених у зазначених у цьому пункті будинках.
     Заступник керівника   департаменту  з  організаційних  питань
керує  роботою  і  відповідає  за  діяльність  таких   структурних
підрозділів адміндепартаменту:
     управління інформаційних технологій;
     управління протоколу.
     Спрямовує, координує і контролює,  у межах своєї компетенції,
діяльність таких підвідомчих Мінекономіки організацій:
     Українська академія зовнішньої торгівлі:
     Державний інформаційно-аналітичний      центр     моніторингу
зовнішніх товарних ринків \”Держзовнішінформ\”;
     Державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне підприємство
\”Зовнішторгвидав України\”;
     Державне підприємство  з експорту-імпорту продукції,  товарів
народного споживання і послуг \”Укррізноекспорт\”;
     Управління з   експлуатації   Центру   зовнішніх  економічних
зв\’язків України;
     Вищі курси іноземних мов.
     Виконує обов\’язки заступника  керівника  адміндепартаменту  з
виробничих  та  соціальних  питань  у  разі відсутності останнього
через відрядження, хворобу або відпустку.
     5.5. Заступник  керівника з виробничих та соціально-побутових
питань  відповідає  за  стан  виконавської  дисципліни  в  апараті
Мінекономіки,   ефективну   господарську   діяльність  підвідомчих
Міністерству організацій, забезпечення в цих організаціях належної
фінансової дисципліни і додержання чинного законодавства, зокрема,
у частині взаємовідносин з орендарями,  забезпечує  розроблення  і
реалізацію  заходів  щодо  розвитку соціальної сфери і відповідної
матеріальної  бази,  задоволенням  потреб   апарату   в   послугах
громадського   харчування,   закладах   відпочинку,  лікування  та
оздоровлення,   здійснює   розміщення   структурних    підрозділів
Міністерства  в  будинках  по  вул.  Грушевського,  12/2,  по вул.
М.Раскової,  15 і на бульварі Дружби народів,  28,  організовує  і
відповідає    за   дотримання   в   службових   приміщеннях,   які
використовуються апаратом  Мінекономіки  в  цих  будинках,  правил
протипожежної безпеки і підтримання належного санітарного стану.
     Заступник керівника   адміндепартаменту   з   виробничих   та
соціально-побутових   питань   керує   роботою  та  відповідає  за
діяльність таких структурних підрозділів Мінекономіки:
     управління документального забезпечення;
     відділ організації роботи колегії та контролю.
     Заступник керівника    адміндепартаменту   з   виробничих   і
соціальних питань, у межах своєї компетенції, спрямовує, координує
і контролює діяльність таких підвідомчих організацій:
     кафе N 1;
     Державна компанія \”Укртаропереробка\”;
     житлово-комунальний відділ   (з   питань   взаємовідносин   з
орендарями):
     водно-спортивна база \”Дельфін \”.
     Виконує обов\’язки  заступника  керівника  адміндепартаменту з
організаційних  питань  у  разі   відсутності   останнього   через
відрядження, хвороба або відпустку.
                   6. Взаємовідносини. Зв\’язки
     6.1. Адміндепартамент підпорядковується безпосередньо першому
заступнику Міністра економіки.
     6.2. Адміндепартамент  працює  в  тісній  взаємодії  з  усіма
структурними підрозділами Мінекономіки, підвідомчими організаціями
і підприємствами та громадськими організаціями.
     6.3. Адміндепартамент одержує  від  апарату  Мінекономіки  та
підвідомчих йому  організацій  і підприємств матеріали,  необхідні
для його роботи,  а також надає доручення апарату  Міністерства  з
питань, що стосуються його компетенції.
     6.4. Адміндепартамент, у межах своєї компетенції, взаємодіє з
органами державної   виконавчої   влади   і   органами   місцевого
самоврядування.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code