Про місцеві державні адміністрації

  З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про місцеві державні адміністрації 
  Відповідно до  Конституції  України  ( 254к/96-ВР ) цей Закон 
визначає організацію,  повноваження та порядок діяльності місцевих 
державних адміністрацій. 
                      I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Місцеві  державні  адміністрації  та  їх  місце  в 
               системі органів виконавчої влади 
     Виконавчу  владу  в  областях  і  районах,  містах  Києві  та 
Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
{  Частина  перша статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) 
від 07.10.2010 } 
     Місцева державна  адміністрація є місцевим органом виконавчої 
влади і входить до системи органів виконавчої влади. 
     Місцева державна  адміністрація  в  межах  своїх  повноважень 
здійснює     виконавчу     владу    на    території    відповідної 
адміністративно-територіальної   одиниці,   а    також    реалізує 
повноваження, делеговані їй відповідною радою. 
     Особливості здійснення  виконавчої  влади  у  містах Києві та 
Севастополі визначаються окремими законами України.
(  Офіційне  тлумачення положень частини четвертої статті 1 див. в 
Рішенні  Конституційного  Суду  N  9-рп/2005  (  v009p710-05 ) від 
13.10.2005 ) 
     Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій 
     Місцеві державні   адміністрації    в    межах    відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 
     1) виконання Конституції,  законів України,  актів Президента 
України,  Кабінету Міністрів  України,  інших  органів  виконавчої 
влади вищого рівня; 
     2) законність   і  правопорядок,  додержання  прав  і  свобод 
громадян; 
     3) виконання     державних     і     регіональних     програм 
соціально-економічного  та  культурного розвитку,  програм охорони 
довкілля,  а в місцях компактного проживання  корінних  народів  і 
національних  меншин  –  також  програм їх національно-культурного 
розвитку; 
     4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 
     5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 
     6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 
     7) реалізацію інших наданих  державою,  а  також  делегованих 
відповідними радами повноважень. 
     Стаття 3. Принципи    діяльності    місцевих    державних 
               адміністрацій 
     Місцеві державні адміністрації діють на засадах: 
     відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; 
     верховенства права; 
     законності; 
     пріоритетності прав людини; 
     гласності; 
     поєднання державних і місцевих інтересів. 
     Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій 
     Місцеві державні адміністрації є юридичними особами. 
     Місцеві державні адміністрації мають печатки  із  зображенням 
Державного   Герба  України  та  своїм  найменуванням,  рахунки  в 
установах банків України. 
     Місцеві державні  адміністрації  знаходяться   відповідно   в 
обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі. 
     На будинках,  де  розміщуються місцеві державні адміністрації 
та їх структурні підрозділи,  вивішуються таблички  з  зображенням 
Державного   Герба  України  та  найменуванням  розташованого  там 
органу. 
     На будинках,  де розміщуються місцеві державні адміністрації, 
піднімається Державний Прапор України. 
     Зразки печаток  і  відповідних  табличок  місцевих  державних 
адміністрацій  та  їх   структурних   підрозділів   затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. 
     Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій 
     Склад місцевих   державних   адміністрацій   формують  голови 
місцевих державних адміністрацій. 
     У   межах   бюджетних   асигнувань,  виділених  на  утримання 
відповідних   місцевих   державних   адміністрацій,   а   також  з 
урахуванням  вимог  статті 18 Закону України \”Про засади державної 
регуляторної    політики   у   сфері   господарської   діяльності\” 
(  1160-15  ),  їх  голови визначають структуру місцевих державних 
адміністрацій.
{  Частина  друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
     Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної 
адміністрації   (  887-2012-п  )  та  рекомендаційний  перелік  її 
структурних   підрозділів   затверджуються   Кабінетом   Міністрів 
України.
{  Частина  третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N  514-V  (  514-16  ) від 21.12.2006; в редакції Закону N 4875-VI 
( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
     Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій 
     На виконання  Конституції  України,  законів  України,  актів 
Президента  України,  щорічного  послання  Президента  України  до 
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, 
актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних 
органів  виконавчої  влади,  які відповідно до закону забезпечують 
нормативно-правове  регулювання власних і делегованих повноважень, 
голова  місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень 
видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів – накази. 
{  Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  4731-VI  (  4731-17 ) від 17.05.2012, N 4875-VI ( 4875-17 ) від 
05.06.2012 } 
     Розпорядження голів    місцевих    державних   адміністрацій, 
прийняті в межах їх компетенції,  є обов\’язковими для виконання на 
відповідній території всіма органами,  підприємствами,  установами 
та організаціями, посадовими особами та громадянами. 
     Акти  місцевих  державних  адміністрацій,  які  відповідно до 
закону   є  регуляторними  актами,  розробляються,  розглядаються, 
приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог  Закону  України 
\”Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності\” ( 1160-15 ).
{  Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI 
( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
     Стаття 7. Правові  засади  діяльності   місцевих   державних 
               адміністрацій 
     Правовий статус      місцевих     державних     адміністрацій 
встановлюється  Конституцією  України,  цим  Законом   та   іншими 
законами України. 
     Місцеві державні  адміністрації  у своїй діяльності керуються 
Конституцією України,  цим  та  іншими  законами  України,  актами 
Президента  України,  щорічним  посланням  Президента  України  до 
Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, 
актами Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого 
рівня,  а  районні  державні адміністрації в Автономній Республіці 
Крим  –  також  рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної 
Республіки  Крим,  рішеннями  Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, прийнятими у межах їх повноважень.
{  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 } 
         II. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
     Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій 
     Місцеві державні  адміністрації  очолюють  голови відповідних 
місцевих державних адміністрацій. 
     Голови  місцевих  державних  адміністрацій  призначаються  на 
посаду Президентом України за поданням Прем\’єр-міністра України на 
строк повноважень Президента України.
{  Частина  друга статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) 
від 07.10.2010 } 
     Кандидатури на  посади голів районних державних адміністрацій 
Прем\’єр-міністру України вносяться головами  відповідних  обласних 
державних   адміністрацій.   На   кожну   посаду   вноситься  одна 
кандидатура.
{  Частина  третя статті 8 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) 
від 07.10.2010 } 
     Президент України  може  доручити  Прем\’єр-міністру   України 
внести   подання   про   призначення  головою  місцевої  державної 
адміністрації іншої кандидатури.
{   Частина   четверта  статті  8  в  редакції  Закону  N  2592-VI 
( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
     Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень 
з моменту призначення. 
     Стаття 9. Припинення  повноважень  голів  місцевих державних 
               адміністрацій 
     Повноваження голів    місцевих    державних     адміністрацій 
припиняються Президентом України у разі: 
     1) порушення  ними  Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  і 
законів України; 
     2) втрати    громадянства,    виявлення    факту   подвійного 
громадянства; 
     3) визнання судом недієздатним; 
     4) виїзду на проживання в іншу країну; 
     5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду; 
     6) порушення вимог несумісності; 
 
     {  Пункт  7  частини  першої  статті  9 виключено на підставі 
Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
 
     8)   висловлення   недовіри   двома   третинами   від  складу 
відповідної  ради;  {  Пункт  8 частини першої статті 9 в редакції 
Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
     9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням. 
     Повноваження голів  місцевих  державних  адміністрацій можуть 
бути припинені Президентом України у разі: 
     1) прийняття відставки голови відповідної обласної  державної 
адміністрації; 
     2)  подання  Прем\’єр-міністра України з підстав, передбачених 
законодавством  про  державну  службу;  {  Пункт  2 частини другої 
статті 9 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
     3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від  складу 
відповідної ради; 
     4)  з  інших  підстав,  передбачених  цим  та іншими законами 
України;  {  Частину  другу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із 
Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
     5)  з ініціативи Президента України. { Частину другу статті 9 
доповнено  пунктом  5  згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 
07.10.2010 } 
     Повноваження голів     місцевих    державних    адміністрацій 
припиняються також у разі їх смерті. 
     У разі обрання  нового  Президента  України  голови  місцевих 
державних  адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження 
до  призначення  в  установленому  порядку  нових  голів  місцевих 
державних адміністрацій.
(  Офіційне  тлумачення положень частини четвертої статті 9 див. в 
Рішенні  Конституційного  Суду  N  9-рп/2005  (  v009p710-05 ) від 
13.10.2005 ) 
     Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій 
     Перший заступник   та  заступники  голів  місцевих  державних 
адміністрацій виконують обов\’язки,  визначені головами відповідних 
державних адміністрацій,  і несуть персональну відповідальність за 
стан справ на дорученій їм ділянці роботи. 
     Перший  заступник  та  заступники  голови  обласної державної 
адміністрації призначаються на посаду  та  звільняються  з  посади 
головою   обласної   державної  адміністрації  за  погодженням  із 
Кабінетом Міністрів України. Перший заступник та заступники голови 
районної   державної  адміністрації  призначаються  на  посаду  та 
звільняються з посади головою районної державної адміністрації  за 
погодженням з головою обласної державної адміністрації.
{  Частина  друга  статті 10 в редакції Законів N 514-V ( 514-16 ) 
від 21.12.2006, N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 } 
     Перші заступники   та  заступники  голів  місцевих  державних 
адміністрацій   заявляють   про   припинення   своїх   повноважень 
новопризначеним головам місцевих державних адміністрацій у день їх 
призначення.
(  Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного 
Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 ) 
     Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих 
                державних адміністрацій
{  Назва  статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
     Керівники    структурних   підрозділів   місцевих   державних 
адміністрацій  очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну 
відповідальність     перед    головами    відповідних    державних 
адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань. 
     Керівники    структурних   підрозділів   місцевих   державних 
адміністрацій  призначаються  на  посаду  та звільняються з посади 
головами  відповідних  державних  адміністрацій  за  погодженням з 
органами виконавчої влади вищого рівня в порядку ( 1374-99-п ), що 
визначається Кабінетом Міністрів України.
{  Стаття  11  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 4875-VI 
( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
     Стаття 12. Вимоги  до  посадових  осіб  місцевих  державних 
                адміністрацій 
     На  посади  в  місцеві  державні  адміністрації призначаються 
громадяни  України,  які  мають  відповідну  освіту  і  професійну 
підготовку,  володіють  державною  мовою, регіональними мовами або 
мовами   меншин  в  обсягах,  достатніх  для  виконання  службових 
обов\’язків  відповідно  до  вимог  статті  11  Закону України \”Про 
засади державної мовної політики\” ( 5029-17 ).
{  Частина перша статті 12 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) 
від 03.07.2012 } 
     {  Положення  частини  другої  статті 12 втрачає чинність, як 
таке,    що   визнане   неконституційним   на   підставі   Рішення 
Конституційного Суду N 16-рп/2001 ( v016p710-01 ) від 04.12.2001 }
     Голови   місцевих  державних  адміністрацій,  їх  заступники, 
керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 
не  можуть  бути  народними  депутатами  України або суміщати свою 
службову  діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, 
крім  викладацької,  наукової  та творчої діяльності у позаробочий 
час,  входити  до  складу  керівного  органу  чи  наглядової  ради 
підприємства  чи  іншої  організації,  що  має  на  меті одержання 
прибутку.
{  Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 } 
     Не можуть  бути  призначені  на  посади  в  місцеві  державні 
адміністрації особи,  які мають  судимість  за  вчинення  умисного 
злочину,   якщо   ця   судимість   не  погашена  або  не  знята  в 
установленому законом порядку. 
        III. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
                             Глава 1 
          ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 
     Стаття 13. Питання,  що  вирішуються  місцевими   державними 
                адміністраціями 
     До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, 
визначених Конституцією і  законами  України,  належить  вирішення 
питань: 
     1) забезпечення законності,  охорони прав,  свобод і законних 
інтересів громадян; 
     2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 
     3) бюджету, фінансів та обліку; 
     4)   управління   майном,   приватизації,  сприяння  розвитку 
підприємництва  та  здійснення  державної регуляторної політики; 
{ Пункт 4 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 } 
     5) промисловості,   сільського   господарства,   будівництва, 
транспорту і зв\’язку; 
     6) науки,  освіти,  культури, охорони здоров\’я, фізкультури і 
спорту, сім\’ї, жінок, молоді та неповнолітніх; 
     7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 
     8) зовнішньоекономічної діяльності; 
     9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 
     10) соціального  захисту,  зайнятості  населення,  праці   та 
заробітної плати. 
     Місцеві державні  адміністрації  вирішують  й  інші  питання, 
віднесені законами до їх повноважень. 
     Стаття 14. Здійснення місцевими  державними  адміністраціями 
                повноважень інших органів 
     Місцеві державні    адміністрації   здійснюють   повноваження 
місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами. 
     Кабінет Міністрів  України  в  межах,   визначених   законами 
України,  може передавати місцевим державним адміністраціям окремі 
повноваження органів виконавчої влади вищого рівня. 
     Передача місцевим державним адміністраціям повноважень  інших 
органів   супроводжується  передачею  їм  відповідних  фінансових, 
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення 
цих повноважень. 
     Стаття 15. Об\’єкти    управління    місцевих    державних 
                адміністрацій 
     В управлінні  відповідних  місцевих  державних  адміністрацій 
перебувають   об\’єкти   державної   власності,   передані   їм   в 
установленому законом порядку. 
     У разі   делегування   місцевим   державним    адміністраціям 
районними   чи  обласними  радами  відповідних  повноважень  в  їх 
управлінні   перебувають   також   об\’єкти   спільної    власності 
територіальних громад. 
     Місцевим державним        адміністраціям        забороняється 
використовувати    об\’єкти    державної    власності,    власності 
територіальних громад,  що перебувають в їх управлінні, як заставу 
чи інші види забезпечення,  а також здійснювати  операції  уступки 
вимоги, переведення боргу, прийняття переведення боргу, дарування, 
пожертвування. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code