Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 травня 2011 р. № 560
Київ

Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1390 від 28.12.2011
№ 181 від 07.03.2012
№ 317 від 18.04.2012
№ 595 від 04.07.2012
№ 711 від 06.08.2012}

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України \”Про регулювання містобудівної діяльності\” та частини четвертої статті 7 Закону України \”Про архітектурну діяльність\” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності частинами другою – п\’ятою статті 31 Закону України \”Про регулювання містобудівної діяльності\”.

Прем\’єр-міністр України

М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. № 560

ПОРЯДОК
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

{У тексті Порядку слова \”Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства\” у всіх відмінках замінено словом \”Мінрегіон\” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1390 від 28.12.2011}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.

2. У цьому Порядку під терміном \”проект будівництва\” слід розуміти проектну документацію об\’єктів архітектури, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд, технічного переоснащення об\’єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект.

Затвердження проектів будівництва

3. При дво- і тристадійному проектуванні проекти будівництва затверджуються на стадії проект та робочий проект і схвалюються на стадії техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок та ескізний проект.

Перезатвердження проектів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження.

{Установити, що пункт 4 застосовується у 2012 році з урахуванням умов, визначених пунктами 3 і 4 Постанови КМ № 181 від 07.03.2012}

4. Проекти будівництва, що реалізуються із залученням коштів державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують:

Кабінет Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також інших органів державної влади та за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном і Мінрегіоном – щодо об\’єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше, надкатегорійних за метаном та небезпечних за раптовими викидами шахт, в яких проводяться роботи на глибині понад 800 метрів, незалежно від їх кошторисної вартості, а також щодо об\’єктів, проекти будівництва яких реалізуються із залученням кредитів, що надані під державні гарантії.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 04.07.2012}

За рішенням Кабінету Міністрів України право затверджувати проекти будівництва об\’єктів загальною кошторисною вартістю 100 млн. гривень і більше на підставі обґрунтованого подання, погодженого з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном, Мінрегіоном, може бути надано центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, а також іншим органам державної влади;

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації та інші органи державної влади – щодо об\’єктів загальною кошторисною вартістю від 30 до 100 млн. гривень;

підприємства, установи та організації державної форми власності – щодо об\’єктів загальною кошторисною вартістю до 30 млн. гривень.

{На часткову зміну пункту 4 надати Генеральній прокуратурі України, як виняток, право на затвердження за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі проекту \”Реконструкція з прибудовою адміністративного будинку Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, у м. Києві\” та за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі – титулу відповідної будови згідно з Постановою КМ № 317 від 18.04.2012}

{На часткову зміну пункту 4 надати, як виняток, право на затвердження за погодженням з Мінрегіоном, Мінфіном, Мінекономрозвитку:
Державному управлінню справами – проекту будівництва “Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ “Міжнародний дитячий центр “Артек”;
Донецькій облдержадміністрації – проекту будівництва “Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів “Сонячний” і “Будівельник” в м. Горлівка, Донецька обл. згідно з Постановою КМ № 711 від 06.08.2012}

5. Перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України \”Про регулювання містобудівної діяльності\”, проводиться їх експертиза.

Експертиза проектів будівництва

6. Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі – експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

7. Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном. Інформація про експертні організації, які відповідають критеріям, оприлюднюється зазначеним Міністерством на його офіційному сайті.

Експертиза проектів будівництва об\’єктів IV і V категорій складності, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться експертною організацією державної форми власності.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 595 від 04.07.2012}

8. Експертна організація, яка проводить експертизу, визначається замовником будівництва.

Експертизу не може проводити розробник проекту будівництва.

9. Мінрегіон здійснює нормативно-методичне забезпечення проведення експертизи та визначає нормативи обчислення її вартості.

10. Обов\’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об\’єктів, що:

належать до IV і V категорії складності, – щодо дотримання вимог до їх міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 04.07.2012}

споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – щодо їх міцності, надійності та довговічності, експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення;

{Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 04.07.2012}

споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, – щодо кошторисної частини проекту будівництва.

{Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 595 від 04.07.2012}

За рішенням замовника будівництва може проводитися також експертиза інших проектів будівництва.

11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.

12. Замовником експертизи є:

замовник будівництва;

проектувальник, якщо це передбачено договором на виконання проектно-вишукувальних робіт.

13. Для проведення експертизи її замовник подає експертній організації проект будівництва, оформлений відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому (не більш як у трьох примірниках) та електронному вигляді.

Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником експертизи та експертною організацією згідно із законодавством.

14. Строк проведення експертизи не повинен перевищувати:

залежно від технічної та технологічної складності об\’єктів будівництва, – 30 календарних днів;

для об\’єктів, що становлять підвищену ядерну та радіаційну небезпеку, і тих, щодо яких проводиться оцінка їх впливу на навколишнє природне середовище, – 90 календарних днів;

для об\’єктів I-III категорії складності, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – 15 календарних днів;

кошторисної частини проекту будівництва об\’єктів I-III категорії складності – 15 календарних днів.

15. Експертна організація за результатами проведеної експертизи надсилає її замовникові письмовий звіт, який містить інформацію про:

дотримання вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі до доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження і енергоефективності, кошторисної частини проекту будівництва;

допущення помилок, які можуть бути виправлені без коригування проекту будівництва, а також допущення помилок та недотримання зазначених вимог, що потребує коригування проекту будівництва.

16. Повторна експертиза проекту будівництва проводиться після його коригування, якщо це призвело до зміни проектних рішень, а також у разі, коли це пов\’язано із зміною державних будівельних норм та вихідних даних щодо проектування.

Строк проведення повторної експертизи встановлюється договором, укладеним між замовником експертизи та експертною організацією, виходячи з обсягу змінених проектних рішень і не може перевищувати строк, зазначений у пункті 14 цього Порядку.

17. Замовник експертизи несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність документів, поданих для проведення експертизи.

Експертна організація несе відповідальність згідно із законодавством за належну якість проведення експертизи.

18. Спори, що виникають під час проведення експертизи між її замовником та експертною організацією, розглядаються Мінрегіоном або у судовому порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2011 р. № 560

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 427 \”Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва\” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 992).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 \”Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи\” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 84, ст. 3106).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. № 988 \”Про доповнення Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи\” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 87, ст. 2919).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 478 \”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об\’єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов\’язковий\” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1250).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 та від 8 грудня 2010 р. № 1256, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 335 \”Деякі питання підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ – міжнародний аеропорт \”Бориспіль\” і будівництва інших інфраструктурних об\’єктів Київського регіону\” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 1000).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code