МЕТОД РОЗРАХУНКОВИХ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ (ЧАСТИННИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НАДІЙНОСТІ)

МЕТОД РОЗРАХУНКОВИХ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ (ЧАСТИННИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НАДІЙНОСТІ)
7.1 Принципи перевірки
7.1.1 Умови забазпечення безвідмовності формулюються у вигляді нерівностей, що підлягають перевірці і наведені у обов\’язковому додатку Б.
7.2 Розрахункові значення навантажень і впливів
7.2.1 Для кожного з основних навантажень і впливів встановлено два головних розрахункових значення – експлуатаційне і граничне, а для кожного аварійного впливу одне граничне розрахункове значення.
Окрім головних розрахункових значень, для основних впливів можуть бути встановлені також додаткові розрахункові значення, пов\’язані з ідеалізованою моделлю їх залежності від часу і призначені для врахування спеціальних ефектів (повзучості, усадки, втрат попереднього напруження, втомлюваності тощо).
Експлуатаційні розрахункові значення постійних навантажень Gde приймаються такими, що дорівнюють їх номінальним величинам, встановленим із урахуванням геометричних та інших характеристик, вказаних у проектній документації, а для конструкцій, які експлуатуються, – які дорівнюють їх середнім величинам, визначеним при проведенні натурних обстежень.
Граничне розрахункове значення постійного навантаження Gdm встановлюється таким, щоб воно з заданою ймовірністю PG не могло бути перевищене. Допускається виходити з умови, що ймовірність перевищення граничного розрахункового значення в сто разів менша за ймовірність перевищення експлуатаційного розрахункового значення.
7.2.4 Експлуатаційне розрахункове значення змінного навантаження Qde встановлюється таким, щоб можлива дія навантаження більшої інтенсивності в середньому не перевищувала заданого значення (наприклад, 2 %). Частка часу ? встановлюється з умов ефективного використання конструкції за функціональним призначенням.
Для епізодичних змінних впливів експлуатаційне розрахункове значення Qde не нормується.
7.2.5 Граничне розрахункове значення змінного навантаження Qdm визначається з умови його неперевищення протягом заданого часу Т з заданою ймовірностю PQ.
Як правило, в якості Т вибирається встановлений термін експлуатації Tef, а ймовірність PQ приймається такою, щоб величина Qdm могла перевищуватися в середньому не частіше одного разу протягом терміну Tef.
Як правило, в нормах навантажень і впливів повинна наводитися залежність Qdm від періоду повторюваності Т.
7.2.6 Схематизовані розрахункові значення Qdi встановлюються залежно від тих властивостей реального процесу навантаження, які є визначальними для явища, що розглядається, і яке може призвести до відмови конструкції.
Для врахування тривалих реологічних процесів (усадка, повзучість) встановлюється схематизоване квазіпостійне розрахункове значення Qdi(t) = Qdi, а для врахування явища втомлюваності схематизоване циклічне розрахункове значення у вигляді гармонічного закону з характерною частотою ?di .
Величина Qdi визначається з умови еквівалентності результатів розрахунку на дію реального процесу навантаження Qd (t) і на дію навантаження з ідеалізованою залежністю від часу.
У необхідних випадках схематизоване циклічне значення може розглядатися як одна із складових сумарного навантаження (наприклад, пульсаційна складова вітрового навантаження).
7.2.7. Граничне розрахункове значення аварійного навантаження Udm встановлюється аналогічно Qdm ; за необхідності з іншою ймовірністю неперевищення РU (Tef) встановленого терміну експлуатації. Поряд зі значенням Udm в нормах навантажень і впливів встановлюється середня періодичність появи такого навантаження або імовірність його реалізації протягом терміну Tef.
7.2.8 Для ймовірнісного опису процесу навантаження змінним впливом можуть використовуватися математичні моделі випадкового поля, диференційованого, марківського чи імпульсного випадкового процесу, послідовності перевантажень, послідовності максимальних значень за характерні інтервали часу, а також інші моделі, які адекватно відображають реальний процес навантаження.
При нормуванні постійних навантажень і впливів використовуються математичні моделі випадкової величини або випадкового поля, яке відображає просторову мінливість навантаження.
Конкретна ймовірнісна модель для нормування кожного впливу вибирається з урахуванням фізичної природи, характеру і конкретних особливостей процесу навантаження, характеру і обсягу наявної статистичної інформації, трудомісткості процедури нормування і точності оцінювання розрахункових значень навантажень.
7.2.9 При визначенні розрахункових значень навантажень і впливів на конструкції, які експлуатуються, враховуються встановлені в результаті натурних обстежень фактичні значення необхідних параметрів, результати метеорологічних спостережень для конкретного району будівництва, а також дані щодо навантажень і впливів на конструкцію, яка розглядається, одержані в результаті експериментально-статистичних досліджень.
7.2.10 При перевірці граничних станів першої групи враховуються граничні розрахункові значення Gdm постійних впливів, граничні розрахункові значення Qdm(Tef) змінних і аварійних впливів, що відповідають встановленому терміну експлуатації споруди Tef, а також схематизовані циклічні розрахункові значення Qdc, якщо вони є складовими змінних впливів, що розглядаються.
7.2.11 Навантаження для перевірки граничних станів другої групи встановлюються залежно від призначення та експлуатаційних вимог до конструкції, яка розглядається:
– якщо вихід за граничний стан другої групи може бути допущений один раз за Те років, то використовуються експлуатаційні розрахункові значення Qde постійних навантажень, а також граничні розрахункові значення Qdm(T) тривалих та короткочасних змінних основних навантажень, що відповідають періоду повторюваності Т;
– якщо в процесі експлуатації конструкції вихід за граничний стан другої групи може бути допущений протягом визначеної частки встановленого терміну експлуатації конструкції Tef, то для розрахунку використовуються експлуатаційні розрахункові значення Qde постійних навантажень, а також експлуатаційні розрахункові значення Qde(?) змінних основних навантажень, що відповідають цій частці ?.
Характер перевірки, а також значення Т і ? встановлюються нормами проектування конструкцій з урахуванням призначення, особливостей роботи, умов експлуатації та експлуатаційних вимог до конструкцій. Так, наприклад, періодичність перевищення норми жорсткості Тn може дорівнювати міжремонтному періоду або іншому відрізку часу, характерному для режиму експлуатації даної конструкції. Частка встановленого строку служби ? може призначатися, виходячи із необхідного коефіцієнта готовності або інших експлуатаційних параметрів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code