На титульному аркуші будівельних норм має бути

\”Титульний аркуш\”
5.2.1 На титульному аркуші будівельних норм має бути:
– зображення Державного Герба України;
– назва будівельних норм;
– повне позначення будівельних норм;
– назва установи, що видала будівельні норми, рік і місце опублікування;
– для будівельних норм, опублікованих у кількох томах, – відомості про кількість томів і номер
тому.
5.2.2 Зразок форми титульного аркуша будівельних норм наведено в додатку А.
5.3 \”Передмова\”
5.3.1 Структурний елемент \”Передмова\” розміщують після титульного аркуша будівельних норм.
5.3.2 У цьому структурному елементі наводять довідкові відомості про будівельні норми. У разі
перегляду будівельних норм наводять відомості про останню публікацію будівельних норм. Ці
відомості нумерують арабськими цифрами і подають у такій послідовності:
1) відомості про організацію-розробника та організації-співрозробники:
РОЗРОБЛЕНО: ________________________________________________________________
назва організації-розробника (організацій-співрозробників) у називному відмінку
та відомості про розробників:
РОЗРОБНИКИ: ________________________________________________________________
імена та прізвища розробників
2) відомості про погодження
ПОГОДЖЕНО: __________________________________________________________________________
3
ДСТУ Б А. 1.1 -91:2008
3) відомості про внесення
ВНЕСЕНО:____________________________________________________________________________
4) відомості про документ суб\’єкта нормування, яким затверджено будівельні норми:
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:_________________________________________________
дата та номер документа суб\’єкта нормування
5) відомості про введення будівельних норм:
– якщо будівельні норми вводять вперше, то зазначають:
УВЕДЕНО ВПЕРШЕ;
– якщо будівельні норми уводять вперше й одночасно скасовують в Україні міждержавні
будівельні норми, зазначають:
УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ___________________________________________ )
– якщо будівельні норми уведено на заміну чинним, зазначають:
НА ЗАМІНУ ________________________________________________________________________
позначення будівельних норм
або (якщо будівельні норми скасовують не повністю):
НА ЗАМІНУ ________________________________________________________________________
позначення будівельних норм
у частині _________________________________________________________________________
6) відомості про перевидання будівельних норм:
ПЕРЕВИДАННЯ _________________________ або
рік, місяць
ПЕРЕВИДАННЯ _________________________
рік, місяць
зі змінами (та (або) поправками) ______________________________________________________
номери змін, поправок, наказів про їх ухвалення
5.4 \”Зміст\”
5.4.1 Структурний елемент \”Зміст\” – згідно з ДСТУ 1.5, пункт 4.4.
5.5 \”Вступ\”
5.5.1 Структурний елемент \”Вступ\” (за наявності) розташовують після \”Змісту\”, починаючи з
нової сторінки.
5.5.2 У \”Вступі\” не викладають вимоги до об\’єкта нормування.
5.5.3 \”Вступ\” може містити лише відомості про будівельні норми, які викладають у довільній
формі:
– обґрунтування потреби розроблення будівельних норм;
– загальну характеристику структури будівельних норм, перелік частин, додатків, їх статус;
-характеристику взаємопов\’язаних регламентуючих документів, на які є посилання, і ступінь їх
відповідності.
5.5.4 За потреби у \”Вступі\” можна подати іншу довідкову інформацію про будівельні норми.
5.5.5 Якщо через будівельні норми здійснюється впровадження міжнародного чи міждержав-
ного документа, то у \”Вступі\” можна подати відомості про його впровадження. Ці відомості подають
згідно з ДСТУ 1.7.
5.5.6 \”Вступ\” дозволено розташовувати в основній частині будівельних норм і нумерувати
цифрою \”0\”.
5.5.7 Зразок форми сторінок будівельних норм приймають згідно з додатком Б.
5.5.8 Зразок форми сторінок зміни до будівельних норм приймають згідно з додатком В.
4
ДСТУ Б А. 1.1 -91:2008
5.6 \”Назва будівельних норм\”
5.6.1 Назву будівельних норм як структурного елемента розміщують на новій сторінці, яку
нумерують арабською цифрою \”1\”.
5.6.2 Назва будівельних норм повинна бути стислою, точно і повно характеризувати об\’єкт
нормування та позначення згідно з чинною класифікацією нормативних документів у сфері будів-
ництва.
5.6.3 У назві будівельних норм не можна вживати будь-яких скорочень та математичних знаків.
5.6.4 Назва будується з окремих складників, починаючи із загального і закінчуючи конкретним.
Кожен складник повинен мати одне речення. Правила складання назви – згідно з розділом 4
ДСТУ Б А. 1.1-92.
5.6.5 Складники назви будівельних норм відокремлюють один від одного знаком \”крапка\”.
5.6.6 Назву зазначають:
1) на титульному аркуші українською мовою;
2) на першій сторінці державних будівельних норм – українською, російською та англійською
мовами.
Примітка. Для будівельних норм інших рівнів прийняття назву на першій сторінці зазначають мовами
згідно з нормативними документами відповідних органів влади чи організацій.
5.7 \”Сфера застосування\”
5.7.1 Структурний елемент \”Сфера застосування\” розміщують після структурного елемента
\”Назва будівельних норм\”.
5.7.2 Цей розділ має однозначно окреслювати об\’єкт нормування, за потреби може уточнювати,
на які саме об\’єкти він поширюється.
Для визначення сфери застосування використовують формулювання:
– \”Ці будівельні норми встановлюють вимоги до …\”
– \”Ці будівельні норми застосовують …\”
– \”Ці будівельні норми поширюються на …\”
Для чіткішого окреслення сфери застосування можуть бути використані формулювання:
– \”Ці будівельні норми не поширюються на…\”
– \”Ці будівельні норми не застосовуються…\”
5.8 \”Нормативні посилання\”
5.8.1 Розділ \”Нормативні посилання\” подають, якщо в тексті є посилання на чинні в Україні
нормативно-правові акти та нормативні документи, положення яких разом з положеннями буді-
вельних норм становлять сукупність їх положень та вимог.
5.8.2 Список нормативних документів починають словами: \”У цих нормах є посилання на такі
нормативні документи\”. Список розташовують за зростанням реєстраційних номерів. Він повинен
містити повні позначення документів, назву мовою оригіналу та переклад назви українською мовою
у круглих дужках.
Документи подають у такому порядку:
– нормативно-правові акти центральних органів державної влади;
– державні будівельні норми;
– національні стандарти України;
– міждержавні стандарти;
– міжнародні та регіональні стандарти.
У будівельних нормах вищого порядку не наводять посилання на будівельні норми нижчого
порядку.
5.8.3 Розділ \”Нормативні посилання\” оформлюють відповідно до вимог пунктів 4.8.3, 4.8.5,
4.8.6, 4.8.7 ДСТУ 1.5.
5
ДСТУ Б А. 1.1 -91:2008
5.9 \”Терміни та визначення понять\”
5.9.1 У цьому розділі не повинно бути вимог.
Наведені у цьому розділі терміни та визначення понять, які встановлює розроблюваний доку-
мент, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3966 до термінів та визначень понять.
5.9.2 У тексті будівельних норм можуть застосовуватися науково-технічні терміни, визначення
та позначення, встановлені вимогами інших нормативно-правових актів та чинних будівельних
норм. Посилання на першоджерело обов\’язкове.
Якщо у будівельних нормах використано кілька термінів, установлених в іншому документі,
можна подати окремим пунктом перелік цих термінів без визначень із посиланням на першо-
джерело.
5.9.3 Список термінів починають словами: \”Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних
нормах, та визначення позначених ними понять\”.
5.9.4 Кожен термін нумерують.
5.9.5 Для термінів, які встановлює розроблюваний документ, додається коротке й однозначне
визначення понять.
5.9.6 Для кожного поняття треба подавати такі відомості:
– термін як назву поняття;
– коротку форму, ініціальне скорочення;
– визначення (тлумачення) поняття, позначеного терміном;
– позначення першоджерела, з якого запозичений термін (за наявності).
5.10 \”Познаки та скорочення\”
5.10.1 Цей структурний елемент містить список познак та скорочень, використаних у буді-
вельних нормах і потрібних для розуміння їх тексту.
5.10.2 Познаки та скорочення подають з потрібним розкриттям і поясненнями.
5.10.3 Познаки та скорочення подають у такій послідовності:
– за українською абеткою;
– за латинською абеткою;
– за грецькою абеткою;
– за іншими абетками;
– познаки та скорочення, які починаються числами, – у послідовності зростання цих чисел.
5.11 \”Вимоги до об\’єкта нормування\”
У структурному елементі \”Вимоги до об\’єкта нормування\” викладають сутнісну частину буді-
вельних норм.
5.12 \”Додатки\”
5.12.1 У додатках можуть бути розміщені матеріали, що доповнюють або унаочнюють поло-
ження будівельних норм (таблиці, креслення, розрахунки тощо).
5.12.2 Додатки можуть мати статус:
– обов\’язковий;
– довідковий.
В обов\’язковому додатку подають детальний виклад окремих положень будівельних норм, щоб
уникнути переобтяження основного тексту.
У довідковому додатку наводять відомості, які доповнюють або пояснюють положення буді-
вельних норм.
5.12.3 Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком
Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
5.12.4 Кожен додаток повинен мати назву.
5.12.5 Познаку, статус і назву додатка друкують з абзацу напівгрубим шрифтом.
6
ДСТУ Б А. 1.1-91:2008
5.12.6 Текст кожного додатка за потреби можна поділити на розділи, підрозділи, пункти,
підпункти.
5.12.7 У додатках розділи, підрозділи, пункти, підпункти, рисунки, таблиці та формули нуме-
рують у межах кожного додатка. Перед номерами ставлять літерне позначення цього додатка.
5.12.8 Усі додатки до будівельних норм повинні мати загальну з текстом документа нумерацію
сторінок.
5.12.9 Додатки розташовують у порядку посилання на них у тексті, за винятком довідкового
додатка \”Бібліографія\”.
5.12.10 Додаток \”Бібліографія\” містить список бібліографічних описів документів, на які є
посилання в тексті будівельних норм, а також інші документи, використані під час їх розроблення, а
саме:
– нормативні документи, які не мають статусу загальнодержавної застосовності (галузеві
будівельні норми, територіальні будівельні норми, стандарти, технічні умови, настанови тощо
інших рівнів прийняття);
– національні будівельні норми та стандарти інших країн, не чинні в Україні;
– документи, на які дають лише довідкове посилання;
– інші документи, які під час розроблення стандарту слугували довідковим матеріалом.
Документи у списку рекомендовано розташовувати в порядку посилання на них у тексті буді-
вельних норм. В кінці списку подають документи, на які не посилаються.
Назви документів подають мовою оригіналу і в перекладі українською мовою в круглих дужках.
Довідковий додаток \”Бібліографія\” розміщують останнім із додатків.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code