Обов\’язки призначених органів з оцінки відповідності

Обов\’язки призначених органів
з оцінки відповідності

Призначені органи з оцінки відповідності виконують лише
процедури, на виконання яких вони призначені.

У разі якщо відповідні інструкції або рекомендації, які
видаються міжнародними органами стандартизації, вже існують або їх
розроблення завершується, призначені органи з оцінки відповідності
повинні використовувати їх або їхні відповідні частини як основу
для їхніх процедур оцінки відповідності, крім випадків, якщо
виконання таких інструкцій або рекомендацій було б неефективним
або невідповідним з таких причин, зокрема, як: вимоги національної
безпеки; запобігання шахрайським діям; захист життя або здоров\’я
людини, тварин або рослин, а також захист довкілля; кліматичні чи
інші географічні чинники; суттєві технологічні або інфраструктурні
проблеми, або через характерні для України особливості, умови або
усталену систему. У цих випадках призначені органи з оцінки
відповідності повинні надати на запит пояснення причин
невикористання міжнародних правил або рекомендацій. { Статтю 19
доповнено частиною згідно із Законом N 1107-V ( 1107-16 ) від
31.05.2007 }

Персонал призначеного органу з оцінки відповідності повинен
зберігати комерційну таємницю, якщо інше не визначено законом.

Призначений орган з оцінки відповідності регулярно звітує про
свою діяльність центральному органу виконавчої влади, який подав
пропозицію про його призначення, а також центральному органу
виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

Призначений орган з оцінки відповідності повинен
забезпечувати:

надання рівного доступу виробникам продукції, у тому числі з
інших держав, до процедур оцінки відповідності, зокрема можливості
здійснювати оцінку відповідності на виробничих площах та отримання
Національного знака відповідності;

оприлюднення або повідомлення заінтересованій стороні на її
запит відомостей про стандартний або очікуваний період здійснення
кожної процедури оцінки відповідності;

оперативний розгляд запиту заінтересованої сторони, включаючи
вивчення повноти документації та доступне і вичерпне інформування
заявника про всі виявлені недоліки;

якнайшвидше доведення результатів оцінки відповідності
заявнику для прийняття у разі потреби коригувальних заходів;

здійснення на прохання заявника (навіть якщо заявка має
недоліки) процедури оцінки відповідності, наскільки це можливо, та
повідомлення його про стадію реалізації процедури оцінки
відповідності з поясненням будь-якої затримки;

обмеження до мінімуму вимог до інформації, необхідних для
оцінки відповідності;

встановлення розміру оплати за здійснення процедур оцінки
відповідності;

дотримання конфіденційності інформації про продукцію, яка
виготовляється виробниками (постачальниками), у тому числі з інших
держав, для забезпечення здійснення процедур оцінки відповідності
з метою захисту законних комерційних інтересів;

однаковий рівень будь-яких платежів, що стягуються за
здійснення процедур оцінки відповідності аналогічної продукції,
для вітчизняних та іноземних виробників (постачальників) з
урахуванням витрат на транспортування, зв\’язок та інших витрат,
зумовлених відмінностями в місцезнаходженні виробничого майданчика
заявника і призначеного органу з оцінки відповідності;

розміщення об\’єктів, що використовуються у процедурах оцінки
відповідності, і проведення процедури відбору зразків таким чином,
щоб це не призводило до створення зайвих незручностей для
заявників або їх представників.

У разі якщо після підтвердження відповідності продукції до її
характеристик вносяться зміни, процедура оцінки відповідності
стосовно модифікованого товару має обмежуватися заходами,
необхідними для отримання достатньої впевненості в тому, що
зазначена продукція, як і раніше, відповідає визначеним технічним
регламентам.

Призначені органи з оцінки відповідності повинні визначати
процедуру розгляду претензій, що стосуються виконання процедури
оцінки відповідності, з урахуванням положень статті 31 цього
Закону. Процедури розгляду претензій повинні передбачати ухвалення
коригувальних заходів, які застосовуються у разі, якщо буде
доведено, що претензія обґрунтована.

Призначені органи з оцінки відповідності ведуть реєстр
виданих сертифікатів відповідності та надають копію сертифіката
згідно з установленою центральним органом виконавчої влади з
питань оцінки відповідності процедурою до державного реєстру
сертифікатів відповідності.

Призначений орган з оцінки відповідності несе
відповідальність за результати оцінки відповідності згідно із
законодавством. { Статтю 29 доповнено частиною згідно із Законом
N 255-VI ( 255-17 ) від 10.04.2008 }
{ Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 255-VI
( 255-17 ) від 10.04.2008 }

Стаття 30. Визнання результатів оцінки відповідності,
яка була проведена за межами України

Документи, які підтверджують результати оцінки відповідності,
оформлені за встановленою формою, що визначена національними
стандартами, які видаються призначеними згідно з вимогами статті
28 цього Закону органами з оцінки відповідності і не потребують
додаткової процедури визнання, проведеної за межами України,
приймаються і визнаються в Україні, якщо процедури, виконані в
іноземних державах, надають такий самий рівень забезпечення
відповідності необхідним (відповідним) технічним регламентам або
стандартам, як і національні процедури оцінки відповідності.

Підтвердження еквівалентності оцінки відповідності,
проведеної в іноземних державах, встановлюється, а іноземні
сертифікати відповідності приймаються за умови виконання одного чи
більше з таких критеріїв:

іноземний орган з оцінки відповідності, який видає
сертифікати та інші відповідні документи, має відповідати вимогам
статті 28 цього Закону;

між Україною та іноземною державою укладено договір про
взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності, а
оцінку відповідності проведено іноземним органом з оцінки
відповідності, призначеним згідно з таким договором;

сертифікат відповідності видано органом з оцінки
відповідності в іноземній державі, який уклав договір про взаємне
визнання з призначеним в Україні органом з оцінки відповідності та
внесеним до реєстру призначених органів з оцінки відповідності, і
у зв\’язку з цим призначений в Україні орган з сертифікації видає
сертифікат про визнання відповідності.

Визнання результатів оцінки відповідності може обмежуватися
прийняттям результатів оцінки відповідності залученою призначеними
органами з оцінки відповідності стороною, з якою укладено договір.

Результати оцінки відповідності визнаються без укладання
відповідних міжнародних договорів про взаємне визнання, якщо:

Україна та сторона, яка звертається із запитом про визнання,
є членами міжнародних або регіональних організацій з оцінки
відповідності, що встановили процедуру взаємного визнання органів
з оцінки відповідності членів;

оцінку відповідності проводить акредитований іноземний орган
з оцінки відповідності, а органи, які акредитують органи з оцінки
відповідності як в Україні, так і в іноземній державі, є членами
міжнародної або регіональної організації з акредитації, що
встановила процедуру для взаємного визнання стандартів та
процедуру акредитації органів з оцінки відповідності. { Абзац
третій частини четвертої статті 30 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 }
{ Текст статті 30 в редакції Закону N 255-VI ( 255-17 ) від
10.04.2008 }

Стаття 31. Оскарження процедур оцінки відповідності

Особа, яка є заявником процедури оцінки відповідності, може
оскаржити дії та рішення призначеного органу з оцінки
відповідності шляхом надання скарги до апеляційної комісії, що
утворюється при призначених органах з оцінки відповідності, чи в
судовому порядку.

У разі незгоди однієї із сторін з рішенням апеляційної
комісії призначеного органу з оцінки відповідності воно може бути
оскаржено в апеляційній комісії центрального органу виконавчої
влади з питань оцінки відповідності.

Витрати на подання скарги здійснюються за рахунок заявника. У
разі якщо повторна оцінка відповідності відрізняється від
попередньої, усі витрати заявника відшкодовуються призначеним
органом з оцінки відповідності, який дійшов недостовірних
результатів оцінки відповідності.

Типове положення про апеляційні комісії та порядок розгляду
ними скарг затверджуються центральним органом виконавчої влади з
питань оцінки відповідності.
{ Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 255-VI
( 255-17 ) від 10.04.2008 }

Стаття 32. Декларація про відповідність
та сертифікат відповідності

Виробник продукції складає декларацію про відповідність щодо
всіх уведених в обіг товарів, які є об\’єктами технічних
регламентів, якщо інше не передбачено технічним регламентом.

У разі якщо інше не зазначено в технічному регламенті,
декларація про відповідність має містити таку інформацію:

визначення продукції (назву, тип або номер моделі, будь-яку
додаткову інформацію, наприклад номер партії або серійний номер,
назви складових частин);

вимоги технічних регламентів, яким відповідає продукція,
включаючи посилання на відповідні національні стандарти;

додаткову інформацію (сорт або категорію продукції)
відповідно до технічного регламенту;

дату оформлення декларації, назву, адресу, статус та підпис
виробника або його уповноваженого представника;

назву, адресу та ідентифікаційний код у реєстрі призначених
органів органу з оцінки відповідності, що провів процедуру оцінки
відповідності;

назву та адресу, за якою зберігається технічна документація з
підтвердження відповідності.

Виробник зобов\’язаний отримати в органі з оцінки
відповідності сертифікат відповідності згідно з вимогами закону,
якщо така процедура передбачена технічним регламентом, для
підтвердження відповідності.

Форма декларації про відповідність визначається центральним
органом виконавчої влади з питань оцінки відповідності.

Оформлена відповідно до вимог, установлених технічним
регламентом, декларація про відповідність підлягає реєстрації
центральним органом виконавчої влади у сфері технічного
регулювання у строк, який не повинен перевищувати три дні. Для
реєстрації декларації про відповідність заявник подає до
центрального органу виконавчої влади у сфері технічного
регулювання оформлену відповідно до вимог, установлених технічним
регламентом, декларацію про відповідність.

Порядок ведення реєстру декларацій про відповідність
( v0099609-09 ), а також порядок надання інформації щодо
зареєстрованих декларацій встановлюються центральним органом
виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code