Зміст генерального плану населеного пункту

Зміст генерального плану населеного пункту

87. Генеральний план населеного пункту містить такі тематичні розділи та тематичні підрозділи, яким відповідають структурні частини у стратегії просторового розвитку території населеного пункту, базі геоданих та у плані реалізації:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території” відображає ситуаційний план, визначає соціально-планувальну структуру території населеного пункту, основні ареали розвитку; включає такі тематичні підрозділи:

“Ситуаційний план” містить:

– інформацію щодо адміністративного статусу населеного пункту;

– характеристику географічного розташування, у тому числі природних умов;

– аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту;

– характеристику територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад;

– інформацію щодо об’єктів державних та регіональних інтересів, розміщення яких на території детального планування визначено Генеральною схемою планування території України, схемами планування території на регіональному рівні.

Також може містити пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо запровадження, скасування або зміни меж адміністративних районів у місті;

“Планувальний каркас та система розселення” містить:

– відомості про площу території, її склад (перелік та межі населених пунктів) та соціально-планувальну структуру;

– інформацію щодо меж населеного пункту та обґрунтування пропозицій щодо їх зміни (у разі потреби);

– інформацію щодо соціально-економічних особливостей населеного пункту та пропозиції щодо їх трансформації, у тому числі інформацію щодо внутрішньої адміністративно-територіальної та соціально-планувальної структури території, демографічної ситуації та її прогнозу, забезпеченості населення житлом, соціальною інфраструктурою та транспортної доступності до неї;

2) розділ “Землеустрій та землекористування” визначає питання сучасного використання земель та пропозиції щодо їх перспективного використання; включає такі тематичні підрозділи:

“Сучасне використання земель” – містить інформацію щодо фактичного використання земель в межах населеного пункту та характеризується за формами власності в розрізі угідь і земельних ділянок, в тому числі наданих у власність чи користування (із зазначенням категорії та виду цільового призначення) та не наданих у власність чи користування з виявленням земельних ділянок, що використовуються без зареєстрованого речового права на них, а також земель запасу, резерву та загального користування, не сформованих в земельні ділянки;

“Землевпорядні заходи перспективного використання земель” – формується на основі розроблених проектних рішень і містить інформацію щодо:

– перспективного розподілу земель за категоріями, видами цільового призначення земель, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з урахуванням наявних обмежень (обтяжень);

– земель (територій) загального користування;

– переліку земельних ділянок для передачі у комунальну власність;

– переліку земель (територій) для безоплатної передачі у власність земельних ділянок державної та комунальної власності;

– переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;

– переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;

– переліку територій, необхідних для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності; відомості про межі таких територій вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру;

“Формування земельних ділянок” – містить інформацію щодо земельних ділянок, сформованих за результатами розроблення планувальних рішень детального плану території.

Формування земельних ділянок є обов’язковим, крім випадків, коли такі земельні ділянки вже сформовані, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження:

за кошти державного або місцевого бюджету – об’єктів соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства); об’єктів, передбачених Генеральною схемою планування території України та/або схемою планування області; об’єктів, для розміщення яких відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;

інших об’єктів, визначених замовником у завданні на проектування.

Відомості про земельні ділянки, які є сформованими, підлягають внесенню до Державного земельного кадастру (в разі, коли такі відомості ще не внесені до Державного земельного кадастру):

– відомості про обчислення площі земельної ділянки;

– кадастровий план земельної ділянки;

– матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість);

– перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

– акт приймання-передачі межових знаків на зберігання;

– акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за наявності).

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до генерального плану населеного пункту додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

“Реєстрація земельних ділянок” – містить інформацію щодо земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру:

– документація із землеустрою, за якою зазначені ділянки були сформовані і яка містить інформацію про їх місце розташування та координати поворотних точок меж;

– матеріали кадастрової зйомки, точність якої відповідає точності, передбаченій Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476.

Для здійснення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі до генерального плану населеного пункту додається електронний документ на кожну земельну ділянку, відомості про яку вносяться до Державного земельного кадастру;

3) розділ “Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території” містить:

– інформацію щодо сучасного стану природоохоронних та ландшафтно-рекреаційних територій озеленених та інших відкритих просторів різного призначення у межах населеного пункту, в тому числі рекреаційних зон;

– розрахунки потреб у ландшафтно-рекреаційних територіях з урахуванням нормативних показників забезпечення цими територіями постійних мешканців населених пунктів;

– інформацію про проектні рішення щодо створення та збереження озеленених територій загального користування (парків, рекреаційних зон, садів, скверів тощо), лісів, природоохоронних територій та об’єктів, охорони водних об’єктів та впорядкування території їх водоохоронних зон, прибережних захисних смуг та пляжних зон, визначення територій для заліснення, ренатуралізації та відновлення торфовищ, водно-болотних, лучних, степових та інших цінних природних екосистем, забезпечення формування екомережі тощо;

4) розділ “Обмеження у використанні земель” – визначає обмеження у сучасному використанні земель та на проектний період і розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 654 “Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території”, а у разі, коли населений пункт внесений до Списку історичних населених місць України, розробляється з урахуванням матеріалів історико-архітектурного опорного плану; включає такі тематичні підрозділи:

“Існуючі обмеження у використанні земель” – містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, що визначаються нормативними показниками згідно з вимогами законодавства або встановлені на момент розроблення генерального плану іншими документами, а також інформацію щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру).

Відомості про існуючі обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

“Проектні обмеження у використанні земель” – містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, що повинні бути встановлені згідно з вимогами законодавства в результаті реалізації проектних рішень генерального плану, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюватимуть наявність відповідних обмежень;

“Встановлені обмеження у використанні земель” – містить інформацію щодо обмежень у використанні земель, які встановлюються генеральним планом, а також щодо режимоутворюючих об’єктів, які обумовлюють наявність відповідних обмежень.

Відомості про встановлені генеральним планом обмеження у використанні земель та режимоутворюючі об’єкти, які обумовлюють наявність відповідних обмежень, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли відомості про такі режимоутворюючі об’єкти та обмеження ще не внесені до Державного земельного кадастру);

5) розділ “Функціональне зонування території населеного пункту (план зонування території населеного пункту)” – містить інформацію щодо меж існуючих та проектних функціональних зон населеного пункту, деталізує проектні рішення комплексного плану (плану зонування території територіальної громади) щодо підкласу, виду функціонального призначення та правового режиму використання територій в кожній зоні, в тому числі режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, ландшафтної організації території, переліку переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони.

Назва функціональної зони визначається назвою виду функціонального призначення території відповідного підкласу (а у разі його відсутності – відповідного класу), встановленого Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, затвердженого в установленому законодавством порядку. Перелік переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок у межах кожної функціональної зони визначається відповідно до підкласу (а у разі його відсутності – відповідного класу) виду функціонального призначення територій, встановленого Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правил їх застосування, затверджених в установленому законодавством порядку.

До затвердження генерального плану населеного пункту в межах території територіальної громади, щодо якої затверджено комплексний план (якщо обов’язковість розроблення генерального плану населеного пункту визначена рішенням про затвердження комплексного плану), межі функціональних зон та функціональне призначення територій у такому населеному пункті визначаються комплексним планом (планом зонування території територіальної громади у складі комплексного плану).

Відомості про межі існуючих та проектних функціональних зон вносяться до Державного земельного кадастру на підставі електронних документів окремо на кожен об’єкт Державного земельного кадастру (в разі, коли такі відомості ще не внесені до Державного земельного кадастру);

6) розділ “Забудова територій та господарська діяльність” визначає сучасний та перспективний стан та використання комплексних об’єктів містобудування, будівель та споруд, їх історико-культурного значення, намірів щодо будівництва і їх реалізації, а також щодо впливу комплексних об’єктів містобудування, розташованих за межами території розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; включає такі тематичні підрозділи:

“Розміщення житлового фонду” – містить інформацію щодо наявного житлового фонду населеного пункту та обґрунтування щодо його розвитку і трансформації, зокрема щодо розміщення проектних ділянок житлової забудови та формування мікрорайонів, розрахунок потреб у будівництві об’єктів житлової нерухомості, у тому числі соціального житла;

“Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів” – містить інформацію щодо місця розташування та основних параметрів існуючих ділових центрів, технопарків, технополісів та інших інноваційних об’єктів, також проектні пропозиції щодо розміщення даних об’єктів на території населеного пункту та прогнозні характеристики;

“Розміщення виробничих об’єктів” – містить інформацію щодо сучасного стану та прогноз розвитку і трансформації господарського комплексу населеного пункту, у тому числі інформацію щодо розміщення та основних параметрів промислових, сільськогосподарських, лісогосподарських, рибогосподарських, транспортно-складських, комунальних та інших підприємств, а також пропозиції щодо формування проектних виробничих та комунальних територій;

“Збереження традиційного середовища” – містить інформацію про заходи щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, захисту традиційного середовища;

7) розділ “Обслуговування населення” – визначає сучасний та перспективний стан мережі об’єктів надання соціальних і адміністративних послуг, а також вплив відповідних об’єктів, розташованих за межами території розроблення містобудівної документації на місцевому рівні; включає такі тематичні підрозділи:

“Просторова організація системи освіти” містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів освіти з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи охорони здоров’я” – містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи торгівлі, культури, спорту та дозвілля” – містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів торгівлі, культури, спорту та дозвілля з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи туристичних та оздоровчо-рекреаційних об’єктів” – містить інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі туристичних та оздоровчих, рекреаційних об’єктів з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

“Просторова організація системи адміністративних, комунальних та інших соціальних послуг” містить:

– інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та характеристик мережі закладів та об’єктів надання адміністративних, комунальних та інших соціальних послуг з урахуванням транспортної доступності та нормативів забезпеченості населення даними об’єктами;

– інформацію щодо сучасного та перспективного стану розміщення та основних параметрів ділянок кладовищ традиційного поховання, крематоріїв та колумбарних комплексів;

8) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура” визначає сучасний та перспективний стан транспортного попиту, транспортної інфраструктури, включає такі тематичні підрозділи:

“Транспортні зв’язки та транспортний попит” – містить інформацію щодо об’єктів виникнення транспортного попиту, забезпеченості транспортними засобами населеного пункту та його окремих адміністративних районів, інтенсивності їх використання;

“Організація зовнішнього транспортного сполучення” – містить інформацію щодо розташування відносно території населеного пункту міжнародних та національних транспортних коридорів, залізничних та автомобільних доріг, споруд зовнішнього транспорту (автовокзалів, автостанцій, залізничних вокзалів та станцій, портів та аеропортів), а також забезпечення сполучення з ними;

“Дорожньо-транспортна інфраструктура” містить інформацію щодо:

– лінійних об’єктів внутрішньої транспортної інфраструктури, транспортних споруд та комплексів, об’єктів транспортного сервісу, їх сучасного використання, технічного стану та основних параметрів;

– комплексу містобудівних заходів з організації дорожнього руху, зокрема щодо рекомендованого режиму руху транспорту, рекомендованих схем організації дорожнього руху, поперечних профілів вулиць та доріг;

“Організація громадського транспорту” – містить інформацію щодо маршрутної мережі громадського транспорту, зокрема пасажиропотоків, транспортно-пересадкових вузлів та основних напрямків організації маршрутної мережі, рекомендації з влаштування маршрутів транспорту загального користування;

“Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури” – містить інформацію щодо забезпечення пішохідних сполучень з урахуванням вимог щодо інклюзивності, розвитку велосипедної інфраструктури, в тому числі з урахуванням використання різних видів легкого особистого транспорту, організації велосипедних маршрутів та забезпечення взаємодії із системою громадського транспорту;

“Організація паркувального простору” – містить інформацію щодо попиту на паркування, розрахункової кількості місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту та рекомендації з організації паркування, зокрема щодо вуличного паркування;

9) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації” – визначає сучасний та перспективний стан систем життєзабезпечення, зокрема водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, теплопостачання, магістральних систем трубопровідного транспорту та телекомунікаційних систем, заходів з енергозбереження та енергоефективності, включає такі тематичні підрозділи:

“Водопостачання та водовідведення” містить:

– інформацію щодо забезпечення балансу використання води на території територіальної громади, мереж та споруд систем водопостачання та водовідведення (як комунальних, так і відомчих);

– проектні пропозиції щодо вибору джерел водопостачання та місць випуску стічних вод, визначення продуктивності систем водопостачання та водовідведення на розрахункові етапи з урахуванням нормативних показників потреб населення та господарського комплексу;

– розроблення принципових схем водопостачання та водовідведення, узгоджених з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів їх складових;

– пропозиції щодо проектування та влаштування протипожежного водопостачання для потреб пожежогасіння;

“Електропостачання” містить:

– інформацію щодо забезпечення енергетичного балансу території, систем передачі/розподілу електричної енергії;

– пропозиції щодо трансформації та оптимізації системи електропостачання населеного пункту, у тому числі із залученням альтернативних джерел електричної енергії та застосуванням енергозберігаючих технологій;

– розроблення схеми електрифікації;

“Газопостачання” містить:

– інформацію щодо забезпечення балансу газоспоживання території, мереж та споруд систем транспортнування та розподілу газу та пропозиції щодо його трансформації і оптимізації, у тому числі із залученням енергозберігаючих технологій;

– розроблення принципової схеми газопостачання, узгодженої з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів її складових;

“Теплопостачання” містить:

– інформацію щодо забезпечення балансу теплоспоживання території, мереж та споруд систем теплопостачання плани будівництва, реконструкції (розширення, технічного переоснащення) та модернізації джерел теплової енергії; плани розвитку теплових мереж (в тому числі низькопотенціальних мереж) та інших об’єктів у сфері теплопостачання; плани з оптимізації структури теплопостачання та використання джерел скидної теплової енергії;

– основні положення схеми теплопостачання (в населених пунктах, де її розроблення передбачено Законом), узгодженої з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів її складових;

“Трубопровідний транспорт” – містить інформацію щодо мереж та споруд систем нафтопроводів, аміакопроводів та інших магістральних трубопровідних систем;

“Телекомунікаційні мережі та об’єкти” – містить інформацію щодо мереж та споруд систем телекомунікацій та зв’язку, а також пропозиції щодо їх трансформації та оптимізації;

10) розділ “Інженерна підготовка та благоустрій території” – визначає комплекс заходів із забезпечення раціонального використання та охорони земель, сучасний та перспективний стан комплексів та споруд з інженерної підготовки території, благоустрою території, а також щодо поводження з відходами, включає такі тематичні підрозділи:

“Інженерна підготовка і захист території” містить:

– інженерно-будівельну оцінку території, зокрема інформацію щодо поширення у межах населеного пункту небезпечних природних процесів та наявності техногенно-порушених територій;

– дані щодо місця розташування та основних параметрів існуючих і проектних інженерно-захисних споруд;

– пропозиції та обґрунтування заходів щодо інженерної підготовки території, у тому числі захисту від небезпечних природних процесів, меліорації та рекультивації порушених земель, вертикального планування території;

– розроблення принципової схеми дощової каналізації, узгодженої з планувальною структурою відповідної території, із зазначенням основних технічних параметрів її складових;

“Поводження з відходами” містить:

– інформацію щодо сучасного стану та перспектив організації системи збору, сортування, утилізації та вторинного використання побутових, промислових, будівельних відходів, відходів сільськогосподарського виробництва, міського господарства, а також трупів тварин;

– розрахунки об’ємів накопичення відходів, необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для їх збору та транспортування, а також пропозиції щодо розміщення основних споруд сортування та утилізації відходів.

88. Зміст планувальних рішень детальних планів територій, які розробляються у складі генерального плану населеного пункту, повинен відповідати тематичним розділам та підрозділам, наведеним у пункті 89 цього Порядку (в частині, яка стосується типів об’єктів, передбачених частиною шостою статті 16-1 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”), а саме:

1) розділ “Просторово-планувальна організація території”, тематичний підрозділ “Ситуаційний план”;

2) розділ “Землеустрій та землекористування”, тематичні підрозділи: “Формування земельних ділянок”, “Реєстрація земельних ділянок”;

3) розділ “Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території”;

4) розділ “Обмеження у використанні земельних ділянок”, тематичні підрозділи: “Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок”, “Проектні обмеження у використанні земельних ділянок”, “Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок”;

5) розділ “Функціональне зонування території детального планування”;

6) розділ “Забудова територій та господарська діяльність”, тематичні підрозділи: “Розміщення житлового фонду”, “Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів”, “Розміщення виробничих об’єктів”, “Збереження традиційного середовища”;

7) розділ “Обслуговування населення”;

8) розділ “Транспортна мобільність та інфраструктура”, тематичні підрозділи: “Транспортні зв’язки та транспортний попит”, “Дорожньо-транспортна інфраструктура”, “Організація громадського транспорту”, “Організація пішохідних та велосипедних зв’язків”, “Організація паркувального простору”;

9) розділ “Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та комунікації”;

10) розділ “Інженерна підготовка та благоустрій території”, тематичні підрозділи: “Інженерна підготовка і захист території”, “Благоустрій території”, “Використання підземного простору”, “Поводження з відходами”.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code