Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Презумпція відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

51. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 (далі – перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1, які встановлюються такими національними стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності компонентів безпеки для ліфтів

52. Компоненти безпеки для ліфтів повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності:

1) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1-11 додатка 4, і підтвердження відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9;

2) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1-11 додатка 4, і підтвердження відповідності типу на основі забезпечення якості продукції відповідно до додатка 6;

3) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості відповідно до додатка 7.

Процедури оцінки відповідності ліфтів

53. Ліфти повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності:

1) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до типового зразка ліфта, що пройшов експертизу типу, зазначену в пунктах 12-23 додатка 4:

кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12;

2) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11:

кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12;

3) відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів відповідно до додатка 8;

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту відповідно до додатка 11.

54. У випадках, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 53 цього Технічного регламенту, особа, відповідальна за розроблення та виготовлення ліфта, повинна надати особі, відповідальній за його монтаж і випробування, всі необхідні документи і інформацію для забезпечення правильного та безпечного монтажу і випробування ліфта.

55. Усі допустимі відхилення між типовим зразком ліфта і ліфтами, що входить до типоряду ліфтів, які є похідними від типового зразка ліфта, повинні бути чітко зазначені (з максимальними та мінімальними значеннями) у технічній документації.

56. За допомогою розрахунку та/або на основі проектного рішення допускається подібність асортименту обладнання для задоволення суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1.

Декларація про відповідність

57. У декларації про відповідність заявляється про дотримання суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1.

58. Декларація про відповідність повинна складатися згідно із примірною структурою, встановленою в додатку 2, містити відомості, визначені у додатках 5-12, та постійно оновлюватися. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі її складення іншою мовою перекладається державною мовою.

59. У разі коли на ліфт або компонент безпеки для ліфтів поширюється дія кількох технічних регламентів, що передбачають складення декларації про відповідність, повинна бути складена єдина декларація про відповідність таким технічним регламентам. У декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

60. Шляхом складення декларації про відповідність виробник бере на себе відповідальність за відповідність компонента безпеки для ліфтів, а монтажник – за відповідність ліфта вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

61. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам та інших видів маркування

62. Знак відповідності технічним регламентам повинен бути видимим, розбірливим і незмивним на кожному ліфті і компоненті безпеки для ліфтів або в разі, коли це неможливо, на етикетці, міцно закріпленій до компонента безпеки для ліфтів.

63. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням ліфта чи компонента безпеки для ліфтів в обіг.

64. Знак відповідності технічним регламентам на ліфтах повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, що залучений до проведення будь-якої з таких процедур оцінки відповідності:

1) кінцевої перевірки відповідно до додатка 5;

2) визначення відповідності на основі перевірки одиниці продукції відповідно до додатка 8;

3) забезпечення якості відповідно до додатків 10, 11 або 12.

65. Знак відповідності технічним регламентам на компоненті безпеки для ліфтів повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, що залучений до проведення будь-якої з таких процедур оцінки відповідності:

1) забезпечення якості продукції відповідно до додатка 6;

2) забезпечення якості відповідно до додатка 7;

3) визначенні відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірки компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9.

66. Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься ним самостійно або згідно з його інструкціями виробником чи його уповноваженим представником або монтажником чи його уповноваженим представником.

Після знака відповідності технічним регламентам та ідентифікаційного номера призначеного органу можуть бути нанесені інші маркування, що вказують на особливий ризик або використання.

67. Обмежувальні (корегувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Призначення органів з оцінки відповідності

68. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

69. Органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі – призначений орган), установленим законом, та спеціальним вимогам до призначених органів, визначеним у пунктах 70-77 цього Технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

70. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від особи, яка надає чи вводить в обіг на ринку ліфти або компоненти безпеки для ліфтів, та особи, яка заінтересована в таких ліфтах або компонентах безпеки для ліфтів як споживач чи користувач.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців, що беруть участь у розробленні, виготовленні, постачанні, складенні, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

71. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути розробником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за технічне обслуговування ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін.

Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких ліфтів або компонентів в особистих цілях.

Зазначена вимога не виключає можливості обміну технічною інформацією між виробником або монтажником і органом з оцінки відповідності.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередню участь у розробленні, виготовленні чи спорудженні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності.

Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання дочірніми підприємствами або субпідрядниками, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності чи неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких органів.

72. Органи з оцінки відповідності та їх персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинні провадити діяльність з оцінки відповідності на належному рівні та бути компетентними у визначеній галузі, вільними від будь-якого тиску і стимулів, зокрема фінансового характеру, що могло б вплинути на результати їх діяльності з оцінки відповідності, зокрема з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

73. Орган з оцінки відповідності повинен бути спроможним до виконання завдань, визначених у додатках 4-12, та завдань, для виконання яких він призначається чи призначений, незалежно від того, чи виконуються ці завдання безпосередньо органом з оцінки відповідності чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен:

мати власний та/або залучений кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність проведення таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати на праві власності засоби, необхідні для виконання на належному рівні технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

74. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну та професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначається чи призначений;

достатній рівень знань про вимоги, що стосуються оцінки відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1, національних стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу щодо умов обігу на ринку ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які він оцінює;

навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення оцінки відповідності.

75. Орган з оцінки відповідності забезпечує неупередженість його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів.

76. Персонал органу з оцінки відповідності, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання завдань, визначених у додатках 4-12, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам, а також захищати права власності суб’єктів господарювання на їх власну інформацію.

77. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у діяльності із стандартизації або забезпечувати інформування персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначені органи повинні брати участь у діяльності секторальної групи (секторальних груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктом 90 цього Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні провадити діяльність з урахуванням документів, підготовлених за результатами роботи зазначеної групи (зазначених груп), як загальних настанов.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

78. У разі коли призначений орган залучає до виконання робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він пересвідчується у тому, що зазначений субпідрядник або підприємство є юридичною особою (резидентом чи нерезидентом України), уклали договір обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, і відповідає спеціальним вимогам, визначеним у пунктах 70-77 цього Технічного регламенту (крім участі в діяльності секторальної групи призначених органів), та повідомляє про це органу, що призначає.

79. Призначені органи несуть відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

80. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

81. Призначені органи зберігають для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з додатками 4-12.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

82. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, зазначеними в пунктах 52 і 53 цього Технічного регламенту.

83. Оцінка відповідності проводиться без навантаження на суб’єктів господарювання з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідних ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту.

84. У разі коли призначений орган вважає, що монтажником або виробником не були виконані суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені в додатку 1, або відповідних національних стандартах, включених до переліку національних стандартів, чи інших технічних специфікаціях, зазначений орган вимагає від монтажника чи виробника вжити відповідних коригувальних заходів та не видає сертифіката.

85. У разі коли під час проведення моніторингу оцінки відповідності після видачі сертифіката призначеним органом виявлено, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів вже відповідає вимогам, він вимагає від монтажника або виробника вжити відповідних коригувальних заходів і в разі потреби зупиняє або скасовує сертифікат або документ щодо схвалення системи управління якістю.

86. У разі коли коригувальних заходів не вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу призначення і в разі потреби зупинити або скасувати будь-які сертифікати чи документ щодо схвалення системи управління якістю.

Розгляд апеляцій на рішення призначених органів

87. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до закону.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code