Органи управління і ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу

Органи управління і ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу
 
     60. Органами управління житлово-будівельного кооперативу є загальні збори членів кооперативу і правління кооперативу.
 
     Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу є вищим органом управління кооперативу. Загальні збори:
 
     1) приймають статут кооперативу;
 
     2) обирають правління і ревізійну комісію кооперативу;
 
     3) приймають громадян до членів кооперативу і виключають з кооперативу;
 
     4) затверджують, а в разі потреби перезатверджують проект і зведений кошторис на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
 
     5) приймають рішення про одержання банківського кредиту на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
 
     6) встановлюють розмір і строк внесення вступного внеску;
 
     7) затверджують розрахунок вартості квартир, складений проектною організацією;
 
     8) встановлюють розміри пайових внесків;
 
     9) розподіляють квартири між членами новоорганізовуваного кооперативу;
 
     10) приймають рішення про порядок експлуатації, жилого будинку (будинків);
 
     11) затверджують звіт правління кооперативу про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік;
 
     12) встановлюють строки внесення внесків на капітальний ремонт жилого будинку (будинків), внесків на експлуатацію жилого будинку (будинків) та утримання придомової території, плати за комунальні послуги і приймають рішення про справляння з членів кооперативу пені за несвоєчасне їх внесення (в межах 0,2 процента від суми платежу за кожний день прострочення); ( Підпункт 12 пункту 60 в редакції Постанови РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     13) приймають рішення про надання жилого приміщення, що звільнилося, в будинку (будинках) кооперативу пайовий внесок за яке внесено не повністю; ( Підпункт 13 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     14) приймають рішення про передачу членом кооперативу паю, надання членові кооперативу замість займаної іншої квартири з такою ж кількістю кімнат; ( Підпункт 14 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89, Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     15) приймають рішення про утворення спеціальних фондів, установлюють розмір строки внесення членами кооперативу внесків до цих фондів, а також порядок їх витрачання;
 
     16) встановлюють порядок витрачання інших надходжень;
 
     17) приймають рішення про переобладнання не придатних для проживання жилих приміщень у будинку (будинках) кооперативу в нежилі. Рішення загальних зборів з цього питання затверджуються виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів;
 
     18) приймають рішення про преміювання та інші форми заохочення членів правління, ревізійної комісії й інших членів кооперативу;
 
     19) розглядають скарги на дії правління і ревізійної комісії кооперативу;
 
     20) вирішують інші питання, що належать до відання кооперативу.
 
     61. При наявності в житлово-будівельному кооперативі 75 і більше членів замість загальних зборів членів кооперативу можуть скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними зборами членів кооперативу по одному від п\’яти членів кооперативу строком на 2 роки.
 
     Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що й загальні збори членів кооперативу, крім зазначених у підпунктах 1, 2, 4, 7 – 9 пункту 60 та в пунктах 75 і 76 цього Примірного статуту.
 
     62. Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу (збори уповноважених) скликаються правлінням не рідше двох разів на рік.
 
     Позачергові збори скликаються на вимогу 1/3 загального числа членів кооперативу, на вимогу правління кооперативу, ревізійної комісії, а також виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації, при яких організовано кооператив, та профспілкового комітету.
 
     Загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених) визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 загального числа членів кооперативу (уповноважених).
 
     Рішення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених приймаються простою більшістю, а рішення про прийняття статуту кооперативу, прийом до кооперативу і виключення з кооперативу, про затвердження розрахунку вартості квартир та застосування поправочних коефіцієнтів, встановлення розмірів пайових внесків і про розподіл квартир між членами новоорганізовуваного кооперативу – більшістю не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів кооперативу (уповноважених). Рішення про реорганізацію та ліквідацію кооперативу приймаються загальними зборами членів кооперативу за умови, що за нього проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх членів кооперативу.
 
      Замість члена кооперативу на загальних зборах членів кооперативу може бути присутня уповноважена ним особа. Повноваження підтверджується довіреністю, засвідченою нотаріально, або в порядку, передбаченому частиною другою статті 65 Цивільного кодексу УРСР. Уповноважена особа може представляти інтереси одного члена кооперативу.
 
     63. Правління житлово-будівельного кооперативу є виконавчим органом кооперативу, підзвітним загальним зборам членів кооперативу (зборам уповноважених).
 
     Правління обирається загальними зборами з числа членів кооперативу в кількості не менше 3 осіб строком на два роки. ( Абзац другий пункту 63 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     Правління обирає з свого складу голову та його заступника (заступників). Голова правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених) і правління.
 
     Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість правління обираються голова кооперативу та його заступник, які мають повноваження правління.
 
( Абзац пункту 63 втратив чинність на підставі Постанови РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 ) Голова, заступник голови правління (кооперативу) та інші члени правління виконують свої обов\’язки на громадських засадах.
 
     64. Правління житлово-будівельного кооперативу:
 
     1) забезпечує додержання кооперативом та його членами законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу;
 
     2) оформляє банківський кредит на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель і своєчасно його погашає;
 
     3) здійснює контроль за будівництвом жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
 
     4) виділяє представника для участі в державній приймальній комісії по прийняттю в експлуатацію жилого будинку (будинків) і надвірних будівель;
 
     5) забезпечує складання звіту про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на затвердження загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     6) розпоряджається коштами кооперативу відповідно до затвердженого загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) кошторису доходів і витрат на поточний рік;
 
     7) укладає договори та інші угоди, пов\’язані з діяльністю кооперативу;
 
     8) представляє інтереси кооперативу в державних і громадських органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 
     9) подає заявки і розрахунки на виконання проектних, ремонтних та інших робіт, пов\’язаних з експлуатацією і ремонтом жилого будинку (будинків) та утримання придомової території;
 
     10) контролює надходження від членів кооперативу платежів у рахунок погашення позички банку, веде точний облік заборгованості і забезпечує збереження зобов\’язань членів кооперативу до повного погашення заборгованості;
 
     11) контролює надходження від членів кооперативу вступних внесків, пайових внесків, внесків на капітальний ремонт жилого будинку (будинків), на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання придомової території, плати за комунальні послуги та інших платежів;
 
     12) у разі несвоєчасного внесення членами кооперативу відповідних платежів вживає заходів до їх стягнення в установленому порядку;
 
     13) забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності;
 
     14) веде списки членів кооперативу і членів їх сімей на одержання жилих приміщень що звільняються, в будинку (будинках) кооперативу пайовий внесок за які внесено не повністю; ( Підпункт 14 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     15) повідомляє у п\’ятиденний строк виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів або підприємство, установу, організацію, при яких організовано кооператив, про звільнення жилого приміщення в будинку (будинках) кооперативу;
 
     16) готує пропозиції про прийом до кооперативу і виключення з кооперативу, надання жилих приміщень та з інших питань, що належать до відання загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     17) дає членам кооперативу дозволи на здачу жилих приміщень в найом і реєструю договори найму;
 
     18) приймає на роботу та звільняє робітників і службовців, які обслуговують жилий будинок (будинки) та придомову територію;
 
     19) забезпечує проведення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     20) звітує перед загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік;
 
     21) вирішує інші питання, пов\’язані з діяльністю кооперативу, за винятком тих, які належать до компетенції загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених).
 
     65. Засідання правління житлово-будівельного кооперативу скликаються головою правління в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів правління або ревізійної комісії.
 
     Рішення правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління відкритим голосуванням.
 
     66. Грошові документи підписуються головою правління або його заступником та бухгалтером, а при відсутності останнього – членом правління, до відання якого віднесені фінансові питання кооперативу.
 
     67. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кооперативу з їх числа в кількості не менше 3 осіб строком на 2 роки. Ревізійна комісія обирає з свого складу голову комісії. ( Абзац перший пункту 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість ревізійної комісії обирається ревізор, який має повноваження комісії.
 
     Голова і члени ревізійної комісії (ревізор) виконують свої обов\’язки на громадських засадах.
 
     68. Ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу:
 
     1) здійснює контроль за додержанням правлінням кооперативу і членами кооперативу законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу;
 
     2) проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності – з участю відповідних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативу та про наслідки звітує перед загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених);
 
     3) перевіряє виконання правлінням кооперативу рішень загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     4) контролює правильність укладення правлінням кооперативу договорів;
 
     5) перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення платежів у рахунок погашення банківського кредиту та інших встановлених платежів;
 
     6) контролює своєчасність розгляду правлінням кооперативу заяв і скарг членів кооперативу та інших громадян.
 
     69. У разі виявлення допущених правлінням кооперативу порушень законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу, а також порушень фінансової дисципліни ревізійна комісія повідомляє про це загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених), а при необхідності – також виконавчий комітет відповідної місцевої Ради народних депутатів.
 
     70. До складу правління та ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу не можуть одночасно входити особи, які є між собою близьким родичами або перебувають у свояцтві.
 
     Члени правління та ревізійної комісії, а також особи, які є з ними близькими родичами або перебувають у свояцтві, не можуть займати оплачувані посади в цьому кооперативі або в житлово-експлуатаційній організації кооперативу (кооперативів).
 
     71. Рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу про обрання правління та ревізійної комісії кооперативу або окремих їх членів, а також рішення правління та ревізійної комісії про обрання керівників цих органів у місячний строк подаються виконавчому комітетові місцевої Ради народних депутатів для реєстрації складу вказаних органів. Виконавчий комітет вправі відмовити в реєстрації, якщо вибори було проведено з порушенням законодавства. ( Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     72. Члени правління та члени ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу, які винні в порушенні законодавства або статуту кооперативу чи заподіянні шкоди інтересам держави, кооперативу і громадян, або не справляються із своїми обов\’язками, можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених).
 
     73. Члени правління та члени ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу, які завдали, своїми діями шкоди кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку.
 
     74. Контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків здійснюють виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів. Виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів вправі скасувати рішення загальних зборів або правління кооперативу, якщо воно суперечить законодавству.
 
     Виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів може поставити перед загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) питання про виключення окремих осіб з членів кооперативу за наявності підстав, передбачених пунктом 50 цього Примірного статуту, та про усунення від роботи у правлінні або ревізійній комісії кооперативу осіб, винних у грубому порушенні законодавства чи статуту кооперативу або заподіянні істотної шкоди інтересам держави, кооперативу та громадян.
 
     При незгоді загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених) з указаними пропозиціями виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, а також у разі, якщо загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених) не розглянуть ці пропозиції протягом місяця, рішення про виключення з членів кооперативу, або усунення від роботи в правлінні чи ревізійній комісії приймає виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Рішення виконавчого комітету про виключення з членів кооперативу може бути оспорене в судовому порядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code