Жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має знаходитись у межах даного населеного пункту й відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

Жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має знаходитись у межах даного населеного пункту й відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.
 
     Після закінчення капітального ремонту і прийняття будинку державною комісією член кооперативу вселяється у жиле приміщення, яке він раніше займав. У разі відмови від звільнення жилого приміщення, наданого на час проведення капітального ремонту, член кооперативу і члени його сім\’ї підлягають виселенню в судовому порядку за позовом кооперативу або виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів чи підприємства, установи, організації, у віданні яких перебуває жилий будинок.
 
     У період проживання у зв\’язку з капітальним ремонтом в іншому жилому приміщенні член кооперативу зберігає права і несе обов\’язки, передбачені цим Примірним статутом, а також вносить квартирну плату за приміщення надане йому на час ремонту, і плату за комунальні послуги.
 
     45. Громадянин може бути членом тільки одного житлово-будівельного кооперативу, крім випадку вступу до новостворюваного кооперативу у зв\’язку з потребою у поліпшенні житлових умов. У цьому разі в період будівництва будинку член кооперативу користується правами і виконує обов\’язки в обох кооперативах.
 
     46. Член житлово-будівельного кооперативу зобов\’язаний:
 
     1) виконувати вимоги статуту житлово-будівельного кооперативу і рішення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     2) у встановлений строк внести вступний і пайовий внески;
 
     3) своєчасно вносити платежі у погашення банківського кредиту і в покриття витрат кооперативу на експлуатацію і капітальний ремонт жилого будинку (будинків) та утримання придомової території, внески до спеціальних фондів та плату за комунальні послуги;
 
     4) використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, забезпечувати схоронність приміщення, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання та об\’єктів благоустрою;
 
     5) додержувати правил утримання жилого будинку та придомової території, правил пожежної безпеки, чистоти і порядку в під\’їздах, кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального користування;
 
     6) провадити за свій рахунок поточний ремонт жилого приміщення, а в разі вибуття з кооперативу із звільненням приміщення – здати його у належному стані;
 
( Підпункт 7 пункту 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 ) 7) додержувати правил соціалістичного співжиття;
 
     8) при одержанні іншого житлового приміщення звільнити з відповідними членами сім\’ї та іншими особами займану квартиру.
 
     47. Новоприйнятий член житлово-будівельного кооперативу зобов\’язаний виконувати винесені до його вступу до кооперативу рішення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених), якими на членів кооперативу покладаються певні обов\’язки.
 
     48. Член житлово-будівельного кооперативу і повнолітні члени його сім\’ї, в тому числі тимчасово відсутні, щодо яких прийнято рішення про надання квартири, дають письмове зобов\’язання про звільнення займаного жилого приміщення у будинку державного або громадського житлового фонду або в будинку іншого кооперативу.
 
( Абзац другий пункту 48 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 ) У разі одержання квартири в будинку кооперативу громадянин, який має жилий будинок (частину будинку) на праві особистої власності, повинен провести його відчуження протягом року з дня одержання квартири. При невиконанні власником будинку (частини будинку) цієї вимоги застосовуються правила, передбачені частинами третьою і четвертою статті 103 Цивільного кодексу УРСР ( 1540-06 ). Якщо будинок не придатний для проживання, власник повинен у тримісячний строк провести відчуження цього будинку на знесення або знести його. Після прийняття рішення про надання квартири громадянин, який має жилий будинок на праві особистої власності, дає зобов\’язання про відчуження або знесення зазначеного будинку та про звільнення земельної ділянки або подає заяву з проханням про знесення будинку.
 
     49. Особа, яка вступає до житлово-будівельного кооперативу замість вибулої, повинна внести пайовий внесок, рівний розмірові паєнагромадження вибулого члена кооперативу. В кооперативі, який не погасив банківський кредит, пайовий внесок, що вноситься особою, яка вступає до кооперативу, може перевищити зазначений розмір, якщо ця особа повністю або частково (понад суму паєнагромадження вибулого члена кооперативу) погасить банківський кредит. У разі, коли особа, яка вступає до кооперативу, не погашає несплачену частину кредиту, вона дає кооперативу письмове зобов\’язання про її погашення.
 
     Розмір паю особи, яка вступає до житлово-будівельного кооперативу, що має жилий будинок (будинки), збудований із залученням коштів державного бюджету, визначається виходячи з кошторисної вартості будівництва будинку, в якому новому членові кооперативу надається квартира, включаючи витрати по будівництву вказаного будинку, відшкодовані за рахунок бюджету у зв\’язку з введенням нових оптових цін і тарифів (за винятком випадків, передбачених законодавством СРСР). При цьому частина паю в розмірі, що відповідає частці, відшкодованій за рахунок бюджету, підлягає перерахуванню кооперативом у державний бюджет.
 
     50. Члена житлово-будівельного кооперативу може бути виключено з кооперативу у випадках:
 
     1) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про прийом до членів кооперативу;
 
     2) установлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштів, добутих злочинним шляхом;
 
     3) неодержання ордеру та незаселення квартири без поважних причин протягом місяця з дня видачі ордерів членам даного кооперативу. ( Пункт 50 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     4) систематичного руйнування або псування жилого приміщення, або використання його не за призначенням, що робить неможливим для інших проживання з членом кооперативу в одній квартирі чи в одному будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу виявилися безрезультатними; ( Підпункт 4 пункту 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )
 
     5) систематичної здачі жилого приміщення в найом з метою одержання нетрудових доходів;
 
     6) виїзду на інше постійне місце проживання;
 
     7) несплати пайового внеску;
 
     8) систематичної несплати без поважних причин внесків на погашення банківського кредиту або внесків на експлуатацію та ремонт будинку.
 
     Рішення про виключення з житлово-будівельного кооперативу може бути оспорене в судовому порядку. Рішення суду, яким особа визнана безпідставно виключеною з кооперативу, тягне за собою відновлення цієї особи у членах кооперативу.
 
     51. У разі вибуття члена житлово-будівельного кооперативу з кооперативу до заселення будинку або виключення його з кооперативу у зв\’язку з виїздом на інше постійне місце проживання чи несплатою пайового внеску член його сім\’ї, перебуває разом з ним на обліку бажаючих вступити до кооперативу, має право перед іншими особами на вступ до кооперативу. Тому з подружжя члена кооперативу, якому належить право на частину паєнагромадження, надається перевага перед іншими членами сім\’ї. При відмові у прийомі до кооперативу вказаних осіб спір може бути вирішений у судовому порядку.
 
     52. Член житлово-будівельного кооперативу, виключений з кооперативу, втрачає право користування квартирою в будинку кооперативу і при відмові звільнити її підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. В такому ж порядку виселяється член кооперативу, який одержав інше жиле приміщення в будинку цього кооперативу, а також вибулий з кооперативу (в тому числі у зв\’язку з одержанням жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду або в будинку іншого кооперативу), крім випадку передачі паю членові сім\’ї.
 
     53. Особі, яка вибула з житлово-будівельного кооперативу, повертається внесена нею сума паєнагромадження, крім випадку виключення з кооперативу, передбаченого підпунктом 2 пункту 50 цього Примірного статуту, коли сума паєнагромадження відповідно до вироку суду спрямовується в доход держави або відповідної організації. Повернення паєнагромадження провадиться після внесення відповідної суми новоприйнятим членом кооперативу. Вступний внесок і кошти, внесені членом кооперативу на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків) та інші цілі, поверненню не підлягають. Заборгованість особи, яка вибула з житлово-будівельного кооперативу, по платежах кооперативу стягується в установленому порядку.
 
     54. Члени сім\’ї, які проживають разом з членом житлово-будівельного кооперативу, мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Таке ж право набувають особи, які вселилися в жиле приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу як члени сім\’ї, якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням.
 
     Члени сім\’ї члена кооперативу, крім того з подружжя, що має право частину паєнагромадження, не вправі вимагати поділу приміщення, його обміну і здачі в найом, а також вселення інших осіб, за винятком неповнолітніх дітей.
 
     До членів сім\’ї члена житлово-будівельного кооперативу належать ті, що і проживають разом з ним, дружина члена кооперативу, їх діти і батьки. Членами сім\’ї члена кооперативу може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з членом кооперативу і ведуть з ним спільне господарство.
 
     Припинення сімейних відносин з членом кооперативу не позбавляє колишніх членів його сім\’ї права користування займаним жилим приміщенням. При відсутності угоди між членом кооперативу і колишнім членом його сім\’ї про безплатне користування жилим приміщенням до цих відносин застосовуються правила, встановлені абзацом п\’ятим пункту 41 цього Примірного статуту.
 
     55. Якщо член житлово-будівельного кооперативу виключений з кооперативу у випадках, передбачених підпунктами 4 і 6 пункту 50 цього Примірного статуту, помер або вибув з нього з інших, причин, чи переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, члени його сім\’ї, які проживали разом з ним, зберігають право користування жилим приміщенням за умови вступу до кооперативу одного з них. Член сім\’ї, який виявив бажання вступити до кооперативу замість колишнього члена кооперативу, має перевагу перед іншими особами. Дружині члена кооперативу, що має право на частину паєнагромадження, надається перевага на вступ до кооперативу перед іншими членами сім\’ї. При відсутності дружини, що має право на частину паєнагромадження, а також при відмові її від вступу до кооперативу така перевага надається спадкоємцям члена кооперативу, які проживали разом з ним. До кооперативу може бути прийнято стільки спадкоємців, скільки є ізольованих кімнат у квартирі. ( Абзац перший пункту 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
     При відмові у прийомі до кооперативу вказаних осіб спір може бути вирішено у судовому порядку.
 
     Спадкоємці, які не мають права на вступ до кооперативу або відмовилися від цього права, успадковують паєнагромадження померлого члена кооперативу в установленому законом порядку.
 
     56. Члени сім\’ї члена житлово-будівельного кооперативу, які перебувають на обліку бажаючих вступити до кооперативу, за умови вступу до кооперативу мають переважне право на одержання жилого приміщення, що звільнилося в будинку (будинках) цього кооперативу, якщо відсутні особи, вказані в пунктах 32 і 33 цього Примірного статуту, або вони від одержання жилого приміщення, що звільнилося, відмовилися. Надання членам сім\’ї члена кооперативу зазначеного жилого приміщення провадиться з додержанням вимог пункту 28 цього Примірного статуту. У разі виникнення спору питання вирішується в судовому порядку.
 
     57. При тимчасовій відсутності члена сім\’ї члена житлово-будівельного кооперативу, якому належить право на частину паєнагромадження, за ним зберігається жиле приміщення незалежно від причин і строку відсутності. У разі вибуття на інше постійне місце проживання цей член сім\’ї може бути визнаний таким, що втратив право на жиле приміщення.
 
     При тимчасовій відсутності інших членів сім\’ї члена кооперативу жиле приміщення за ними зберігається у випадках і в межах строків, встановлених статтею 71 Житлового кодексу УРСР, а також за умови бронювання жилого приміщення у порядку, встановленому для членів сім\’ї наймача жилого приміщення в будинку державного і громадського житлового фонду. Після закінчення зазначених строків або строку броні член кооперативу вправі вимагати в судовому порядку визнання цих членів сім\’ї такими, що втратили право на жиле приміщення.
 
     58. Повнолітні члени сім\’ї члена житлово-будівельного кооперативу зобов\’язані брати участь в оплаті витрат по експлуатації та ремонту будинку і квартири.
 
     59. Якщо члена житлово-будівельного кооперативу виключено з кооперативу з підстав, передбачених підпунктами 1, 2, 5, 7 і 8 пункту 50 цього Примірного статуту, то члени його сім\’ї та інші особи, які проживають разом з ним, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. ( Абзац перший пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
     Якщо член житлово-будівельного кооперативу вибув з кооперативу або переселився в іншу квартиру в будинку того ж кооперативу, а займане ним жиле приміщення не закріплене в установленому порядку за членами його сім\’ї, вони, а також інші особи, які проживають у цьому приміщенні, підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
 
     Членів сім\’ї члена житлово-будівельного кооперативу та інших осіб, які проживають разом з ним, може бути виселено в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках, передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу УРСР ( 5464-10 ).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code