Кошти житлово-будівельного кооперативу

Кошти житлово-будівельного кооперативу
 
22. Кошти житлово-будівельного кооперативу складаються з:
 
     1) вступних внесків;
 
     2) пайових внесків;
 
     3) внесків на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків);
 
     4) внесків на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання придомової території;
 
     5) інших надходжень.
 
     23. Вступні внески вносяться членами житлово-будівельного кооперативу, які вступили до кооперативу до здачі будинку (будинків) в експлуатацію. Розмір вступного внеску визначається загальними зборами членів кооперативу, але не може перевищувати п\’ятдесяти карбованців.
 
     Вступні і пайові внески члени житлово-будівельного кооперативу вносять на рахунок кооперативу в установі банку.
 
     24. Внески на проведення капітального ремонту житлового будинку (будинків) справляються з членів житлово-будівельного кооперативу, виходячи з балансової вартості квартир, у розмірах, встановлених Радою Міністрів УРСР, а внески на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання придомової території – в розмірах, необхідних для покриття фактичних витрат кооперативу на ці потреби, виходячи з жилої площі займаних квартир.
 
     25. За рішенням загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу можуть утворюватися спеціальні фонди на цілі, що відповідають завданням кооперативу (на благоустрій території, культурно-масову роботу серед членів кооперативу і членів їх сімей, преміювання членів правління, ревізійної комісії, та інших членів кооперативу тощо).
 
     26 Кошти житлово-будівельного кооперативу зберігаються у відповідній установі спеціалізованого банку СРСР. ( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
V. Права і обов\’язки членів житлово-будівельного
кооперативу та членів їх сімей
 
     27. Особі, прийнятій до членів житлово-будівельного кооперативу, за рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, надається в безстрокове користування окрема квартира, що складається з однієї чи кількох кімнат, відповідно до кількості членів сім\’ї, суми її пайового внеску та граничного розміру жилої площі, передбаченого пунктом 28 цього Примірного статуту.
 
     Заселення квартир у будинку житлово-будівельного кооперативу провадиться за ордерами, що видаються виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Відмову у видачі ордеру може бути оскаржено в судовому порядку.
 
     28. Надання квартир у будинку житлово-будівельного кооперативу провадиться в межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. На прохання члена кооперативу йому надається квартира меншого розміру, але вище рівня, встановленого у даному населеному пункті для взяття громадян на квартирний облік.
 
     Квартира, що надається, має бути благоустроєною стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Не допускається заселення однокімнатної квартири (однієї кімнати) особами різної статі, старшими за дев\’ять років, крім подружжя.
 
     Квартира надається членові кооперативу на членів його сім\’ї, вказаних у заяві про вступ до кооперативу. До цієї заяви включаються члени сім\’ї, які перебувають з ним на обліку бажаючих вступити до кооперативу. Крім зазначених осіб, член кооперативу вправі включити до заяви дітей, які народилися після взяття його на облік, і дружину (чоловіка), що пізніше вселилася у жиле приміщення, займане тим з подружжя, що перебуває на обліку. Якщо вселення дружини (чоловіка) у жиле приміщення подружжя, що перебуває на обліку, було неможливим, до заяви може бути включений той з подружжя, що проживає окремо, крім випадків, коли він у даному населеному пункті або в приміській зоні забезпечений жилим приміщенням і не потребує поліпшення житлових умов.
 
     У випадках, якщо жила площа квартири, передбачена прийнятим для будівництва типовим проектом, перевищує для даної сім\’ї зазначену в цьому пункті граничну норму, ця квартира члену кооперативу надається за умови, що кількість кімнат не перевищує числа членів сім\’ї.
 
     При наявності у члена кооперативу або у будь-кого з членів його сім\’ї права на додаткову жилу площу розмір квартири, що надається, визначається з урахуванням такого права. У цьому разі допускається надання квартири з кількістю жилих кімнат, що перевищує число членів сім\’ї.
 
     29. Якщо до заселення будинку житлово-будівельного кооперативу склад сім\’ї члена кооперативу зміниться, в результаті чого виділена йому квартира перестане відповідати вимогам, передбаченим пунктом 28 цього Примірного статуту, членові кооперативу, на його прохання, може бути в установленому порядку надана інша квартира, в будинку цього кооперативу, яка відповідає складу сім\’ї, що змінився. При відсутності такої квартири членові кооперативу надається раніше виділена квартира або, за його бажанням, забезпечується можливість позачергового вступу до іншого організовуваного кооперативу.
 
     30. Член житлово-будівельного кооперативу має право:
 
     1) обирати й бути обраним до органів управління кооперативу та до ревізійної комісії кооперативу;
 
     2) у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім\’ї, які проживають разом з ним, вселити у займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно;
 
     3) на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності незалежно від причин і строку відсутності. Тимчасово відсутній член кооперативу зберігає права і несе обов\’язки, передбачені цим Примірним статутом;
 
     4) стягнути з кооперативу вартість проведеного ремонту або зарахувати її в рахунок внесків на експлуатацію і ремонт будинку у випадках, коли ремонт займаного приміщення викликаний невідкладною необхідністю, а кооператив не виконав обов\’язків по ремонту;
 
     5) вийти з кооперативу. Громадянин вважається таким, що вийшов з кооперативу, з дня подання про це заяви до правління кооперативу. ( Підпункт 5 пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     31. Член житлово-будівельного кооперативу має право за згодою загальних зборів членів кооперативу передати свій пай будь-кому з постійно проживаючих з ним членів сім\’ї, які досягли вісімнадцятирічного віку або одружилися чи влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку. Пай, який є спільною власністю подружжя, може бути переданий тільки при наявності згоди іншого з подружжя.
 
( Абзац другий пункту 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 ) Член житлово-будівельного кооперативу, який повністю виплатив пайовий внесок за квартиру, в разі вибуття з кооперативу вправі передати квартиру своїм родичам або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду або на вступ до кооперативу і беруть на себе зобов\’язання по додержанню статуту кооперативу. Зазначена передача допускається за умови, що при цьому не обмежуються права членів сім\’ї які проживають разом з членом кооперативу, що вибуває. Згода вказаних вище членів сім\’ї (включаючи тимчасово відсутніх) на передачу квартири викладається в письмовій формі та подається до правління кооперативу разом з відповідною заявою члена кооперативу. ( Пункт 31 доповнено абзацом другим згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 )
 
     Особа, якій член кооперативу передав пай, користується перевагою перед усіма іншими особами на вступ до цього кооперативу. ( Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89, Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     Спори, що виникають у зв\’язку з передачею паю, вирішуються в судовому порядку. ( Абзац четвертий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89, Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     32. Член житлово-будівельного кооперативу, який потребує поліпшення житлових умов (частина друга і третя статті 134 Житлового кодексу УРСР), має переважне право на одержання квартири пайовий внесок за яку внесено не повністю, що звільнилася в будинку (будинках) цього кооперативу. ( Абзац в редакції Постанови РМ УРСР N 314 ( 314-86-п ) від 01.09.86, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     Якщо є кілька членів кооперативу, які мають переважне право на одержання вказаної квартири питання про те, кому з них її надати вирішується загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) з урахуванням часу виникнення потреби в поліпшенні житлових умов, а також права на пільги відносно черговості прийому до членів кооперативу. ( Абзац в редакції Постанов РМ УРСР N 314 ( 314-86-п ) від 01.09.86, N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     Якщо у житлово-будівельному кооперативі, організованому при підприємстві, установі, організації, немає членів кооперативу, які потребують поліпшення житлових умов, або вони від одержання вказаної квартири відмовились, ця квартира надається в першу чергу працівникові даного підприємства, установи, організації за умови вступу його до кооперативу в порядку, встановленому цим Примірним статутом. ( Абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     При відсутності осіб, зазначених у цьому пункті, або при їх відмові від одержання вказаної квартири переважне право на її одержання має член цього кооперативу, який бажає замінити займану квартиру на іншу з такою ж кількістю кімнат. ( Абзац четвертий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     33. Якщо в квартирі, де проживає член житлово-будівельного кооперативу, звільнилася кімната (кімнати), пайовий внесок за яку внесено не повністю, цей член кооперативу користується перевагою перед усіма іншими особами на одержання зазначеної кімнати (кімнат). При відмові його від одержання такої кімнати переважне право надається іншому членові цього кооперативу, який потребує поліпшення житлових умов. ( Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     Заселення вказаної кімнати (кімнат) провадиться за ордером, який видається виконавчим, комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. ( Абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     34. Надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не повністю, провадиться з додержанням вимог абзаців першого, другого, четвертого і п\’ятого пункту 28 цього Примірного статуту. ( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88, в редакції Постанови КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     35. При відмові члену житлово-будівельного кооперативу в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у випадках, передбачених абзацами першим і четвертим пункту 32 і пунктом 33 цього Примірного статуту, спір вирішується у судовому порядку. ( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 314 ( 314-86-п ) від 01.09.86 )
 
     36. Член житлово-будівельного кооперативу вправі за письмовою згодою проживаючих разом з ним членів сім\’ї, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін займаного жилого приміщення, з наймачем жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи з іншим членом житлово-будівельного кооперативу, в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови прийому до членів кооперативу особи, яка вселяється у зв\’язку з обміном у будинок житлово-будівельного кооперативу.
 
     Член кооперативу або член його сім\’ї також має право у встановленому порядку провести обмін жилої площі, що припадає на нього, в тому числі суміжної кімнати або частини кімнати, з особами, зазначеними в цьому пункті, за умови, що в\’їжджаючий у порядку обміну вселяється як член сім\’ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні. Якщо обмін частини жилого приміщення пов\’язаний з вибуттям члена кооперативу з кооперативу, то такий обмін провадиться за умови вступу до кооперативу члена його сім\’ї або особи, яка вселяється як член сім\’ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні.
 
     Обмін жилими приміщеннями між членами того ж самого житлово-будівельного кооперативу провадиться за рішенням загальних зборів членів кооперативу. У разі заперечення кооперативу проти обміну спір вирішується в судовому порядку.
 
     Обмін не допускається у випадках, зазначених у статті 86 Житлового кодексу УРСР.
 
     37. Особа, яка вступає до житлово-будівельного кооперативу у зв\’язку з обміном жилого приміщення, користується перевагою перед усіма іншими особами на вступ до цього кооперативу. У разі вибуття члена кооперативу з кооперативу у зв\’язку з обміном частини жилого приміщення така перевага надається одному з членів сім\’ї, які проживали разом з ним, а при відмові членів сім\’ї від вступу до кооперативу – особі, яка вселилася як член сім\’ї тих, що залишилися проживати в цьому приміщенні. При відмові у прийомі до кооперативу вказаних осіб спір вирішується в судовому порядку.
 
     38. Угода про обмін жилими приміщеннями, в тому числі й між членами того ж самого кооперативу, набирає чинності з моменту одержання ордерів, що видаються виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів. Відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку в шестимісячний строк.
 
     39. Якщо між членом кооперативу і членами його сім\’ї не досягнуто згоди про обмін, то член кооперативу, а також його дружина, що має право на частину паєнагромадження, можуть вимагати в судовому порядку примусового обміну займаного приміщення на приміщення в різних будинках (квартирах).
 
     40. При обміні жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду на жиле приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу особа, яка вступає до кооперативу у зв\’язку з обміном, зобов\’язана внести на рахунок кооперативу в установі банку пайовий внесок не менший, ніж розмір паєнагромадження члена кооперативу, який вибув.
 
     Якщо особа, яка вступає до кооперативу у зв\’язку з обміном, є з членом кооперативу близьким родичем (батьки, діти, дід, бабка, рідні брати і сестри), вона звільняється від внесення зазначеного пайового внеску за умови передачі їй паєнагромадження вибулим членом кооперативу.
 
     При обміні жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу на інше жиле приміщення в будинку цього або іншого кооперативу провадиться зарахування рівних сум паєнагромаджень. Різниця у паєнагромадженнях має бути відповідно внесена новоприйнятим членом кооперативу і одержана вибулим з кооперативу.
 
     41. Член житлово-будівельного кооперативу вправі за згодою членів сім\’ї, які проживають разом з ним, і правління кооперативу здавати в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду всієї сім\’ї – все приміщення.
 
     У разі відмови правління кооперативу дати згоду на здачу жилого приміщення в найом спір може бути вирішено в судовому порядку.
 
     Договір найму укладається в письмовій формі наступною реєстрацією в правлінні житлово-будівельного кооперативу.
 
     До договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу застосовуються правила про договір піднайму в будинках державного і громадського житлового фонду (статті 91-94, 97 Житлового кодексу УРСР).
 
     Розмір плати за здане в найом приміщення встановлюється угодою сторін, але не може перевищувати розміру стягуваних з члена кооперативу експлуатаційних витрат, що припадають на здаване приміщення (частину приміщення), і відповідної частини витрат по оплаті комунальних послуг.
 
     42. Член житлово-будівельного кооперативу і члени його сім\’ї, які проживають разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове проживання у жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб без стягнення плати за користування приміщенням (тимчасових жильців), у тому числі опікуна чи піклувальника, який не є членом сім\’ї члена кооперативу.
 
     Вселення тимчасових жильців на строк понад півтора місяця допускається за умови, якщо розмір жилої площі, що припадає на кожного, хто проживає в цьому приміщенні, буде не менший рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.
 
     Тимчасові жильці на вимогу члена кооперативу або членів сім\’ї, які проживають разом з ним, зобов\’язані негайно звільнити приміщення, а при відмові – підлягають виселенню у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
 
     43. Поділ квартири між членом житлово-будівельного кооперативу і його дружиною допускається в разі розірвання шлюбу між ними, якщо пай є спільною власністю подружжя і якщо кожному з колишнього подружжя можливо виділити ізольоване жиле приміщення в займаній ними квартирі. Поділ квартири провадиться за згодою між колишнім подружжям, а при відсутності згоди – за рішенням суду.
 
     Угода між колишнім подружжям про поділ паю є обов\’язковою для кооперативу і виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів при вирішенні питання про членство іншого з подружжя в кооперативі. При наявності рішення суду про поділ паю особа визнається членом кооперативу з моменту набрання рішенням суду законної чинності.
 
     Якщо поділити квартиру неможливо, один з колишнього подружжя за яким визнано право на частину паєнагромадження, вправі вимагати від другого, який є членом житлово-будівельного кооперативу, виплати йому суми, що відповідає його частині паєнагромадження. Після одержання зазначеної компенсації він зобов\’язаний звільнити займане приміщення, а в разі відмови – підлягає виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.
 
     44. При проведенні капітального ремонту жилого будинку житлово-будівельного кооперативу, коли він не може бути проведений без виселення громадян, які проживають у цьому будинку, кооператив надає членові кооперативу і членам його сім\’ї на час проведення ремонту інше жиле приміщення в будинку (частині будинку), виділеному кооперативу виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів або підприємством, установою, організацією, при яких організовано кооператив. У разі відмови члена кооперативу від переселення в це приміщення кооператив або організація, на обслуговуванні якої перебуває будинок кооперативу, можуть вимагати переселення його в судовому порядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code