МЕТОДИКА проведення державної експертизи землевпорядної документації

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держкомзему України 
                                      03.12.2004  N 391 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      21 грудня 2004 р. 
                                      за N 1618/10217 
 
МЕТОДИКА проведення державної експертизи землевпорядної документації 
     { У тексті Методики слова \”Державний комітет України по 
       земельних ресурсах\”, \”Держкомзем України\” та \”головне 
       управління  земельних  ресурсів\”  у всіх відмінках та 
       числах замінено відповідно  словами  \”Держкомзем\”  та 
       \”головне   управління  Держкомзему\”   у   відповідних 
       відмінках   та  числах  згідно  з  Наказом Державного 
       комітету  України   із   земельних  ресурсів   N  462 
       ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Ця Методика визначає організаційні засади і вимоги  щодо 
організації  та  проведення  державної  експертизи  землевпорядної 
документації, ведення звітності у цій сфері. 
     1.2. Державній експертизі відповідно до Закону  України  \”Про 
державну  експертизу  землевпорядної  документації\”  (  1808-15  ) 
підлягає вся землевпорядна  документація  із  землеустрою,  оцінки 
земель,  а  також  документація  і матеріали державного земельного 
кадастру,  яка  розробляється  на  державному,  регіональному   та 
місцевому рівнях суб\’єктами господарської діяльності,  що отримали 
ліцензію відповідно до Закону  України  \”Про  ліцензування  певних 
видів господарської діяльності\” ( 1775-14 ). 
     1.3. Загальні  вимоги  до змісту документації із землеустрою, 
нормативної  та  експертної  грошової  оцінки  земель,  державного 
земельного  кадастру  визначені  відповідними нормативно-правовими 
актами. 
     1.4. Методика  поширюється  на   виконавців   та   замовників 
державної   експертизи,  а  також  на  розробників  землевпорядної 
документації. 
     1.5. Замовниками державної експертизи є суб\’єкти, визначені у 
частині  другій  статті  7 Закону України \”Про державну експертизу 
землевпорядної документації\” ( 1808-15 ). 
     1.6. Фінансування     проведення     державної     експертизи 
забезпечується її замовником відповідно до закону. 
     1.7. Державна  експертиза  проводиться  з  урахуванням  вимог 
Земельного кодексу України  (  2768-14  ),  Законів  України  \”Про 
державну експертизу землевпорядної документації\” ( 1808-15 ), \”Про 
землеустрій\” ( 858-15 ),  \”Про оцінку земель\” ( 1378-15  ),  інших 
нормативно-правових актів України, стандартів щодо складу і змісту 
землевпорядної документації. 
     1.8. Виконавці   державної   експертизи   готують    висновок 
державної експертизи. 
     1.9. Державна    експертиза    землевпорядної    документації 
проводиться з метою забезпечення її відповідності вимогам  законів 
України,   інших  нормативно-правових  актів,  вихідним  даним  та 
технічним умовам щодо розробки документації.
     Основні завдання  і  принципи  державної експертизи визначені 
Законом   України   \”Про   державну   експертизу    землевпорядної 
документації\” ( 1808-15 ). 
     1.10. Законом України \”Про державну експертизу землевпорядної 
документації\” ( 1808-15 ) встановлено такі форми та види державної 
експертизи:
     форми державної   експертизи:   обов\’язкова,   вибіркова   та 
добровільна;
     види державної експертизи: первинна, повторна та додаткова. 
     1.11. Державна   експертиза   проводиться   до   затвердження 
органами державної влади,  місцевого самоврядування або власниками 
землі відповідної землевпорядної документації   або  до  прийняття 
рішення  про набуття,  зміну та припинення прав на землю та видачі 
документів, що посвідчують права на неї. 
     1.12.   Дія   цієї  Методики  не  поширюється  на  проведення 
науково-технічної, екологічної, судової та інших видів експертиз. 
{  Главу  1 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного комітету 
України із земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
          2. Організація проведення державної експертизи 
     2.1. Організація   і    проведення    державної    експертизи 
здійснюється:
     Держкомземом;
     Республіканським комітетом  по  земельних ресурсах Автономної 
Республіки Крим (Рескомзем АР Крим);
     обласними головними управліннями Держкомзему;
     Київським міським головним управлінням Держкомзему;
     Севастопольським міським головним управлінням Держкомзему. 
     2.2. Організація проведення  державної  експертизи  за  всіма 
формами    і    видами   проводиться   безпосередньо   експертними 
підрозділами в складі органів виконавчої влади у  сфері  державної 
експертизи.
     У разі необхідності проведення державної  експертизи  окремих 
положень   землевпорядної  документації  за  дорученням  керівника 
органу  виконавчої  влади  у  сфері  державної  експертизи  можуть 
залучатись  досвідчені фахівці інших структурних підрозділів цього 
органу виконавчої влади. 
     2.3. До  складу  виконавців   державної   експертизи   можуть 
залучатись   на  договірних  засадах  висококваліфіковані  фахівці 
проектних,  науково-дослідних  та  інших  підприємств,  установ  і 
організацій,    відповідних    структурних   підрозділів   органів 
виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  окремі 
фізичні  особи,  які мають вищу освіту,  відповідну спеціальність, 
кваліфікацію,   професійні  знання,  володіють  навичками  аналізу 
експертної   інформації,   а   також  мають  практичний  досвід  у 
відповідній сфері не менше трьох років. 
     2.4.  Склад  виконавців  державної  експертизи,  у тому числі 
позаштатних, затверджується Головою Державного комітету України із 
земельних ресурсів (керівником відповідного територіального органу 
Держкомзему).
{  Пункт 2.4 глави 2 в редакції Наказу Державного комітету України 
із земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
     2.5. Розміри  та  умови  оплати  праці  позаштатних експертів 
визначаються згідно з чинним законодавством з цих питань. 
     2.6. Виконавцями  державної   експертизи   не   можуть   бути 
спеціалісти  підприємств,  установ  та  організацій  – розробників 
відповідного об\’єкта експертизи. 
     2.7. При проведенні обов\’язкової  та  добровільної  державної 
експертизи замовник подає Рескомзему АР Крим, обласним, Київському 
та  Севастопольському  міським  головним  управлінням  Держкомзему 
заяву  (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про 
проведення експертизи, за формою згідно з додатком 1.
     Якщо проведення державної експертизи віднесено до компетенції 
Держкомзему,   то   заява  (клопотання)  та  об\’єкт  експертизи  з 
супровідним   листом   направляються   до  експертного  підрозділу 
Держкомзему.
     Якщо   обов\’язковій   державній   експертизі   землевпорядної 
документації підлягає проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки   у   разі   безоплатної  приватизації  земельних  ділянок 
громадянами  відповідно до статті  118  Земельного кодексу України 
( 2768-14 ) та надання земельних ділянок державної або комунальної 
власності  у  користування  відповідно  до  статті  123 Земельного 
кодексу  України,  погоджений  проект  подається  до  відповідного 
органу   земельних   ресурсів   для  здійснення  такої  експертизи 
відповідно  до  закону  Комісією  з  розгляду питань, пов\’язаних з 
погодженням    документації    із    землеустрою,   з   одночасним 
інформуванням  його  розробника або замовника. { Пункт 2.7 глави 2 
доповнено  абзацом згідно з Наказом Державного комітету України із 
земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
     2.8.  Вибіркова  державна  експертиза проводиться за рішенням 
Держкомзему,   Рескомзему   АР   Крим,   обласних,  Київського  та 
Севастопольського  міських  головних управлінь Держкомзему у сфері 
державної  експертизи  об\’єктів,  які  не  підлягають обов\’язковій 
експертизі. 
      3. Процедура (стадії) проведення державної експертизи 
     3.1. Проведення  державної  експертизи  передбачає  експертне 
дослідження,   перевірку,   аналіз   і  оцінку  об\’єкта  державної 
експертизи та підготовку обґрунтованого та  об\’єктивного  висновку 
державної експертизи. 
     3.2. Процедура  проведення державної експертизи складається з 
трьох стадій: підготовчої, основної та заключної. 
     3.3. Підготовча стадія проведення державної експертизи
     3.3.1. На    підготовчій    стадії    державної    експертизи 
здійснюється  приймання  землевпорядної документації, перевірка її 
складу,  а  також  реєстрація  об\’єктів  державної  експертизи  на 
підставі   заяви   (клопотання)   замовника   у   журналі   обліку 
(реєстрації)    об\’єктів   державної   експертизи   землевпорядної 
документації  протягом  одного дня. { Абзац перший підпункту 3.3.1 
пункту  3.3  глави  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом 
Державного    комітету   України  із  земельних   ресурсів  N  462 
( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     Для проведення  державної  експертизи  замовником   подаються 
оригінали  відповідної  документації  та матеріали.  У  разі  якщо 
окремі документи та матеріали об\’єкта експертизи за своїм статусом 
не можуть бути надані в оригіналі, вони додаються у посвідчених, у 
встановленому порядку, копіях.
     3.3.2. Усі  основні документи і матеріали,  додані до об\’єкта 
державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:
     додатки  та  передбачені  законодавством  погодження, а також 
висновок  Комісії  з  розгляду  питань,  пов\’язаних  з погодженням 
документації  із  землеустрою  повинні  бути  підписані керівником 
відповідального  органу  (організації), скріплені його печаткою та 
мати термін дії; { Абзац другий підпункту 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України 
із земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     графічні матеріали  у  встановлених  законодавством  випадках 
мають  бути  погоджені керівником територіального органу земельних 
ресурсів;
     копії установчих,  реєстраційних  та статистичних документів, 
правовстановлюючих документів на землю  та  інше  нерухоме  майно, 
договорів,  витягів  з  державних реєстрів повинні бути посвідчені 
нотаріально;
     кожен аркуш    копій   архівних   документів   повинен   бути 
посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;
     кожен аркуш   інших   документів   повинен  бути  посвідчений 
підписом і печаткою розробника об\’єкта експертизи;
     письмова  згода  землекористувача  у разі вилучення земельної 
ділянки,  що  перебуває  у  користуванні  інших осіб, повинна бути 
засвідчена  нотаріально;  {  Підпункт  3.3.2  пункту  3.3  глави 3 
доповнено  абзацом  сьомим  згідно  з  Наказом Державного комітету 
України із земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     документація із  землеустрою  повинна   бути   пронумерована, 
прошита та   скріплена  підписом  і  печаткою  розробника  об\’єкта 
експертизи;  { Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 глави 3 доповнено абзацом 
восьмим  згідно з Наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     При виконанні  цих вимог об\’єкт державної експертизи підлягає 
реєстрації.  В іншому випадку документація повертається  замовнику 
на доопрацювання без реєстрації.
     3.3.3. Термін проведення державної експертизи  починається  з 
дати реєстрації об\’єкта експертизи.
     3.3.4. Виконавець   державної   експертизи   відповідно    до 
клопотання  (заяви)  із  відповідною  візою  керівника експертного 
підрозділу  заповнює  рахунок  на  оплату  робіт   за   проведення 
експертизи та передає його для оплати замовнику експертизи. 
     3.4. Основна стадія проведення державної експертизи
     3.4.1. Основна   стадія   проведення   державної   експертизи 
передбачає    всебічний    аналіз   землевпорядної   документації, 
відповідність  запропонованих   заходів   вимогам   законодавства, 
встановленим   стандартам,  нормам  і  правилам.  У  разі  потреби 
проводяться обстеження в натурі (на місцевості).
     3.4.2. При  проведенні  державної  експертизи  землевпорядної 
документації визначаються:
     відповідність змісту   документації   вимогам   законодавства 
України,  встановленим стандартам,  нормам  і  правилам,  рішенням 
органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 
раціонального використання і охорони земель,  умов  і  порядку  їх 
забудови,    охорони    навколишнього    природного    середовища, 
санітарно-епідеміологічного  благополуччя  населення,   збереження 
культурної спадщини;
     відповідність змісту  документації  вимогам  завдань  на   її 
розроблення та вимогам передпроектної документації;
     запропоновані землевпорядною   документацією   рішення   щодо 
рекультивації порушених земель, поліпшення малопродуктивних угідь, 
оцінки земель тощо;
     еколого-економічна ефективність   передбачених  заходів  щодо 
запобігання їх  впливу  на  земельні  угіддя  за  межами  ділянки, 
охорони агроландшафтів;
     відповідність  вимогам  законодавства  умов  щодо  зняття  та 
перенесення  ґрунтового  покриву  (родючого шару ґрунту) земельних 
ділянок  у  разі  проведення  вибіркової та добровільної державної 
експертизи  робочих  проектів землеустрою, передбачених підпунктом 
\”з\”  частини  другої  статті  25  Закону України \”Про землеустрій\” 
(  858-15 ). { Підпункт 3.4.2 пункту 3.4 глави 3 доповнено абзацом 
згідно з Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 
N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
     3.5. Заключна стадія державної експертизи
     3.5.1. На заключній стадії  проведення  державної  експертизи 
узагальнюються   результати   експертних   досліджень,   готується 
висновок  державної  експертизи  щодо   доцільності   затвердження 
землевпорядної документації.
{ Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Державного  комітету  України із земельних ресурсів N 462 
( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     3.5.2. Висновок     державної    експертизи    землевпорядної 
документації  оформляється   за   типовою   формою,   встановленою 
Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 18 Закону України 
\”Про державну експертизу землевпорядної документації\” ( 1808-15 ).
     3.5.3. Підготовлені  висновки  державної  експертизи  повинні 
зводитись до трьох можливих варіантів:
     землевпорядна документація   в   цілому   відповідає  вимогам 
чинного законодавства України,  встановленим  нормам  і  правилам, 
оцінюється   позитивно   та   погоджується  (у  разі  необхідності 
погодження може обумовлюватися певними  умовами  щодо  додаткового 
опрацювання окремих питань та внесення коректив, виконання яких не 
потребує суттєвих доробок);
     землевпорядна документація   не   в  повній  мірі  відповідає 
вимогам  чинного  законодавства  України,  встановленим  нормам  і 
правилам, повертається на доопрацювання;
     землевпорядна документація, яка не відповідає вимогам чинного 
законодавства України,  встановленим нормам і правилам, оцінюється 
негативно і не погоджується.
     3.5.4. Оцінка   землевпорядної   документації   у   висновках 
державної  експертизи  (за  одним   із   вказаних   варіантів)   є 
обов\’язковою.  При  цьому,  негативна  оцінка  об\’єкта  експертизи 
повинна  бути  всебічно   обґрунтована   положеннями   відповідних 
нормативно-правових актів.
     3.5.5. Негативна оцінка землевпорядної документації  не  може 
бути  підставою  для  ухилення  замовника  від  оплати  проведення 
державної експертизи.
     3.5.6. Негативно  оцінена  землевпорядна  документація  після 
доопрацювання   підлягає   повторній   експертизі   на   загальних 
підставах.
     3.5.7. Висновки     державної    експертизи    землевпорядної 
документації після їх підпису експертами,  керівником  експертного 
підрозділу та затвердження керівництвом Держкомзему, Рескомзему АР 
Крим,  обласних,  Київського  і Севастопольського міських головних 
управлінь    Держкомзему,    скріплені    гербовою   печаткою,   є 
обов\’язковими для прийняття до розгляду замовником.
     Висновки державної   експертизи   повинні   мати   відповідні 
реквізити  –  реєстраційні  номери і дати, що збігаються з номером 
та датою реєстрації об\’єкта у журналі обліку (реєстрації) об\’єктів 
експертизи землевпорядної документації.
     3.5.8. Усунення зауважень та внесення виправлень, виявлених в 
результаті    державної    експертизи,    здійснюють    розробники 
землевпорядної  документації  та  інші  суб\’єкти,  що   дойпустили 
порушення вимог чинного законодавства України, встановлених норм і 
правил  при  підготовці  об\’єкта  державної  експертизи  або  його 
окремих складових частин.
     3.5.9. Контроль за усуненням зауважень  державної  експертизи 
здійснюють  виконавці експертизи (експерти) чи,  за їх дорученням, 
керівники   підпорядкованих   територіальних   органів   земельних 
ресурсів.   Факт  внесення  виправлень,  врахування  зазначених  у 
висновку зауважень та пропозицій посвідчується відповідним записом 
на   висновку  експертизи  керівника  експертного  підрозділу  або 
керівника  підпорядкованого   територіального   органу   земельних 
ресурсів,  на  якого  покладено  контроль  за  усуненням зауважень 
державної експертизи.
     3.5.10. Строки  проведення  державної  експертизи встановлені 
Законом   України   \”Про   державну   експертизу    землевпорядної 
документації\” ( 1808-15 ) і не можуть перевищувати 20 робочих днів 
від  дня  реєстрації  об\’єкта  державної експертизи. У такий самий 
строк  здійснюється  перевірка  щодо  усунення зауважень державної 
експертизи.
{  Підпункт 3.5.10 пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів N 462 
( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     3.5.11. Позитивний   висновок  державної  експертизи  дійсний 
протягом строку дії об\’єкта державної експертизи,  але  не  більше 
3-х років від дня його видачі в разі,  якщо протягом цього терміну 
не  розпочато   реалізацію   заходів,   передбачених   розробленою 
землевпорядною документацією.
     Якщо до початку реалізації заходів,  передбачених розробленою 
землевпорядною   документацією,   з\’явилися   нові   відомості  чи 
обставини,  що  не були належним чином відображені їх розробниками 
та  мають  значення  для об\’єктивного дослідження і оцінки об\’єкта 
державної   експертизи,   об\’єкт   підлягає  додатковій  державній 
експертизі. 
     3.6. Визначена  цією Методикою процедура проведення державної 
експертизи розповсюджується на всі  види  експертизи  –  первинну, 
повторну та додаткову.
     3.6.1. При   проведенні   повторної   експертизи   (у    разі 
спростування  негативного висновку первинної державної експертизи) 
проводиться   ретельний   аналіз    переробленої    землевпорядної 
документації,    усунення    зауважень    первинної    експертизи, 
відповідність передбачених заходів діючим  законодавчим  та  іншим 
нормативно-правовим актам.
     3.6.2. Якщо  повторна  державна  експертиза   проводиться   у 
зв\’язку  із закінченням терміну дії позитивного висновку первинної 
експертизи, аналіз землевпорядної документації проводиться в першу 
чергу    на    відповідність    її    вимогам    законодавчих   та 
нормативно-правових актів,  які  набули  чинності  протягом  трьох 
років  від  дня  видачі позитивного висновку первинної експертизи. 
При  цьому,  замовником  землевпорядної  документації  коригується 
завдання на її розробку згідно з чинним законодавством України.
     3.6.3. При   проведенні   додаткової   державної   експертизи 
всебічно  вивчаються додаткові відомості чи обставини,  що не були 
використані (враховані) розробниками  документації  до  проведення 
первинної  експертизи  і  мають  значення  для  більш об\’єктивного 
дослідження і оцінки об\’єкта державної експертизи.
     3.6.4. За  результатами  повторної  та  додаткової експертизи 
готується новий висновок. 
       4. Розмежування компетенції органів виконавчої влади 
     з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи 
     4.1. До відання Держкомзему належить:
     організація та проведення державної експертизи;
     нормативно-методичне забезпечення та  координація  діяльності 
місцевих органів земельних ресурсів у сфері державної експертизи;
     нормативно-методичне забезпечення    діяльності    у    сфері 
державної експертизи розробників об\’єктів державної експертизи;
     здійснення в  межах  повноважень   державного   контролю   за 
дотриманням вимог законодавства у сфері державної експертизи;
     формування у своєму складі підрозділів,  до компетенції  яких 
належить    проведення    державної    експертизи   землевпорядної 
документації;
     залучення досвідчених  вчених  та  спеціалістів до проведення 
державної експертизи землевпорядної документації;
     здійснення заходів    щодо   забезпечення   підрозділів,   до 
компетенції  яких   належить   проведення   державної   експертизи 
землевпорядної   документації,   Рескомзему   АР  Крим,  обласних, 
Київського   і   Севастопольського   міських   головних  управлінь 
Держкомзему    висококваліфікованими    фахівцями,   вдосконалення 
експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу;
     методичне забезпечення  та  координація діяльності Рескомзему 
АР Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських головних 
управлінь  Держкомзему  з  питань  проведення державної експертизи 
землевпорядної документації;
     узагальнення практики    проведення    державної   експертизи 
землевпорядної документації,  методичне забезпечення  застосування 
новітніх форм і методів експертного аналізу та оцінки.
     4.1.1. Обов\’язкова державна експертиза (первинна, повторна та 
додаткова) проводиться щодо:
     загальнодержавних програм використання та охорони земель;
     схем землеустрою     і    техніко-економічних    обґрунтувань 
використання  та  охорони  земель   адміністративно-територіальних 
утворень:   Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва, 
Севастополя,  Сімферополя та  міст  обласного  значення,  а  також 
територій відповідних рад;
     проектів   землеустрою   щодо   встановлення   і   зміни  меж 
адміністративно-територіальних  утворень:  меж  державного кордону 
України,  меж  областей, районів, міст, а також населених пунктів, 
які  належать  до  курортів  загальнодержавного  значення; { Абзац 
четвертий  підпункту  4.1.1  пункту  4.1 глави 4 в редакції Наказу 
Державного   комітету   України   із   земельних  ресурсів  N  462 
( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     проектів землеустрою  щодо  організації  і  встановлення  меж 
територій природно-заповідного фонду та  іншого  природоохоронного 
призначення,  оздоровчого,  рекреаційного  та історико-культурного 
призначення (щодо об\’єктів загальнодержавного значення);
     проектів землеустрою   щодо   формування  земель  комунальної 
власності територіальних громад  і  проектів  розмежування  земель 
державної та комунальної власності населених пунктів:  міст Києва, 
Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення;
     проектів землеустрою  щодо відведення  земельних  ділянок  із 
особливо  цінних земель (крім безоплатної передачі у власність для 
сільськогосподарських          потреб у межах  норм,  встановлених 
статтею  121  Земельного  кодексу  України)  (  2768-14  ), земель 
лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду (крім 
ведення   рибогосподарської  діяльності  на  території  площею  до 
30   га),   природоохоронного,   оздоровчого,   рекреаційного   та 
історико-культурного  призначення; { Абзац пункту 4.1.1 в редакції 
Наказу  Державного  комітету  України  по земельних ресурсах N 384 
(  z1581-05  )  від  13.12.2005;  в  редакції  Наказів  Державного 
комітету  України  із  земельних  ресурсів  N 162 ( z0681-08 ) від 
09.07.2008, N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     проектів землеустрою,  що   забезпечують   еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (на особливо цінних 
землях);
     проектів землеустрою  щодо  впорядкування території населених 
пунктів:  міст Києва,  Севастополя,  Сімферополя та міст обласного 
значення;
     технічної документації з  бонітування  ґрунтів  (на  особливо 
цінних землях); 
 
     {  Абзац  одинадцятий  підпункту  4.1.1  пункту  4.1  глави 4 
виключено  на  підставі  Наказу  Державного  комітету  України  із 
земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
 
     технічної документації з нормативної грошової  оцінки  земель 
(міст  Києва,  Севастополя, Сімферополя, міст обласного значення). 
{ Абзац одинадцятий підпункту 4.1.1 пункту 4.1 глави 4 із змінами, 
внесеними   згідно   з  Наказом  Державного  комітету  України  із 
земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
 
     {  Абзац  дванадцятий  підпункту  4.1.1  пункту  4.1  глави 4 
виключено  на  підставі  Наказу  Державного  комітету  України  із 
земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
 
     4.1.2. Вибіркова  державна експертиза (первинна,  повторна та 
додаткова) проводиться щодо будь-якої землевпорядної документації, 
яка не підлягає обов\’язковій експертизі, в разі:
     здійснення перевірки додержання ліцензійних умов  провадження 
господарської діяльності конкретним ліцензованим суб\’єктом;
     здійснення перевірки   додержання   Рескомземом   АР    Крим, 
обласними,   Київським   та  Севастопольським  міськими  головними 
управліннями  Держкомзему  порядку проведення державної експертизи 
землевпорядної документації.
     4.1.3. Добровільна державна експертиза (первинна, повторна та 
додаткова) проводиться  за  ініціативою  замовника  щодо будь-якої 
землевпорядної документації,  крім тієї,  що підлягає обов\’язковій 
державній експертизі. 
     4.2. До   відання  Республіканського  комітету  по  земельних 
ресурсах   Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київського  і 
Севастопольського міських головних управлінь Держкомзему належить:
     організація та  проведення  відповідно  до  закону  державної 
експертизи землевпорядної документації;
     формування у  своєму складі підрозділів,  до компетенції яких 
належить   проведення    державної    експертизи    землевпорядної 
документації;
     залучення досвідчених вчених та  спеціалістів  до  проведення 
державної експертизи землевпорядної документації;
     здійснення заходів щодо вдосконалення експертної  діяльності, 
форм  і  методів  експертного аналізу та оцінки об\’єктів державної 
експертизи землевпорядної документації;
     узагальнення практики    проведення    державної   експертизи 
землевпорядної     документації     в      межах      відповідного 
адміністративно-територіального утворення.
     4.2.1. Обов\’язкова державна експертиза (первинна, повторна та 
додаткова) проводиться щодо:
     регіональних (республіканських  Автономної  Республіки  Крим) 
програм використання та охорони земель;
     схем землеустрою    і    техніко-економічних     обґрунтувань 
використання   та  охорони  земель  адміністративно-територіальних 
утворень (крім Києва,  Севастополя,  Сімферополя та міст обласного 
значення), селищ і сіл, а також територій відповідних рад;
     проектів землеустрою щодо встановлення  і  зміни  меж  селищ, 
сіл, селищних та сільських рад;
     проектів землеустрою  щодо  організації  і  встановлення  меж 
територій  природно-заповідного  фонду та іншого природоохоронного 
призначення,  оздоровчого,  рекреаційного та  історико-культурного 
призначення (крім об\’єктів загальнодержавного значення);
     проектів землеустрою  щодо  формування   земель   комунальної 
власності  територіальних  громад  і  проектів розмежування земель 
державної та комунальної власності населених  пунктів  (крім  міст 
Києва, Севастополя, Сімферополя та міст обласного значення);
     проектів землеустрою  щодо  відведення  земельних ділянок  із 
особливо цінних земель у разі їх безоплатної передачі у  власність 
для   сільськогосподарських  потреб  у  межах  норм,  встановлених 
статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), земель водного 
фонду для ведення рибогосподарської діяльності на території площею 
до  30  га;  {  Абзац  пункту  4.2.1  в редакції Наказу Державного 
комітету  України  по  земельних  ресурсах  N 384 ( z1581-05 ) від 
13.12.2005;  в  редакції  Наказів  Державного  комітету України із 
земельних  ресурсів  N  162  (  z0681-08 ) від 09.07.2008,  N  462 
( z0833-10 ) від 10.06.2010 }
     проектів землеустрою,   що   забезпечують  еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни  та  впорядкування  угідь  (крім  особливо 
цінних земель);
     проектів землеустрою щодо впорядкування  території  населених 
пунктів   (крім  міст  Києва,  Севастополя,  Сімферополя  та  міст 
обласного значення);
     проектів землеустрою  щодо  створення  нових та впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань;
     технічної документації з бонітування ґрунтів; 
 
     {  Абзац  дванадцятий  підпункту  4.2.1  пункту  4.2  глави 4 
виключено  на  підставі  Наказу  Державного  комітету  України  із 
земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
 
     технічної документації  з  нормативної грошової оцінки земель 
(крім  міст  Києва,  Севастополя,  Сімферополя,   міст   обласного 
значення). 
 
     {  Абзац  тринадцятий  підпункту  4.2.1  пункту  4.2  глави 4 
виключено  на  підставі  Наказу  Державного  комітету  України  із 
земельних ресурсів N 462 ( z0833-10 ) від 10.06.2010 } 
 
     4.2.2. Вибіркова  державна експертиза (первинна,  повторна та 
додаткова) проводиться щодо будь-якої землевпорядної документації, 
яка  не підлягає обов\’язковій експертизі за дорученням Держкомзему 
та  (або)  за  окремим  рішенням  Рескомзему  АР  Крим,  обласних, 
Київського  або  Севастопольського  міського  головного управління 
Держкомзему.
     4.2.3. Добровільна державна експертиза (первинна, повторна та 
додаткова) проводиться,  за ініціативою замовника,  щодо будь-якої 
землевпорядної документації,  крім тієї,  що підлягає обов\’язковій 
державній експертизі. 
      5. Звітність з питань проведення державної експертизи 
                   землевпорядної документації 
     5.1.  Рескомзем АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське 
міські  головні  управління  Держкомзему щорічно (один раз на рік) 
звітують перед Держкомземом про підсумки проведення ними державної 
експертизи землевпорядної документації.
     Звіти  повинні  подаватися до Держкомзему не пізніше 20 січня 
наступного за звітним року. 
     5.2. Звіти складаються з таблиці (додаток 2 до цієї Методики) 
та пояснювальної записки до неї. 
     5.3. У пояснювальній записці зазначаються:
     відомості про основні недоліки проекспертованої документації, 
їх причини та шляхи усунення;
     зауваження до   роботи   конкретних   розробників    об\’єктів 
експертизи;
     пояснення щодо позиції експертів  стосовно  форми  та  змісту 
об\’єктів експертизи (найбільш типових,  складних тощо), їх окремих 
матеріалів та документів;
     пропозиції щодо   удосконалення   організації   і  проведення 
державної    експертизи    землевпорядної     документації,     її 
нормативно-правової та методичної бази. 
     5.4. Пояснювальна     записка     підписується     керівником 
структурного підрозділу Республіканського  комітету  по  земельних 
ресурсах  Автономної  Республіки  Крим,  обласного,  Київського та 
Севастопольського  міських  головних  управлінь  Держкомзему, який 
проводить державну експертизу землевпорядної документації. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code