Про оренду землі

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 
Про оренду землі 
 Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Оренда землі 
     Оренда землі  –  це  засноване  на  договорі  строкове платне 
володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві 
для проведення підприємницької та інших видів діяльності. 
     Стаття 2. Правові засади оренди землі 
     Відносини, пов\’язані  з орендою землі,  регулюються Земельним 
кодексом України  (  2768-14   ),   Цивільним   кодексом   України 
( 1540-06, 435-15  ),   цим   Законом,  законами  України,  іншими 
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також 
договором оренди землі. 
     Відносини, пов\’язані  з  орендою  земельних ділянок,  на яких 
розташовані  цілісні  майнові  комплекси  підприємств,  установ  і 
організацій   державної   або   комунальної   власності,  а  також 
заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх 
структурних  підрозділів,  регулюються  цим  Законом з урахуванням 
особливостей,  передбачених Законом України \”Про оренду державного 
та комунального майна\” ( 2269-12 ). 
     Стаття 3. Об\’єкти оренди землі 
     Об\’єктами оренди   є   земельні  ділянки,  що  перебувають  у 
власності громадян,  юридичних  осіб,  комунальній  або  державній 
власності. 
 
     {  Частину  другу  статті  3  виключено  на  підставі  Закону 
N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 } 
 
     Стаття 4. Орендодавці землі 
     Орендодавцями земельних   ділянок  є  громадяни  та  юридичні 
особи,  у  власності  яких  перебувають  земельні   ділянки,   або 
уповноважені ними особи. 
     Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній 
власності,  є сільські,  селищні, міські ради в межах повноважень, 
визначених законом. 
     Орендодавцями земельних  ділянок,  що  перебувають у спільній 
власності  територіальних  громад,  є  районні,  обласні  ради  та 
Верховна  Рада  Автономної  Республіки  Крим  у межах повноважень, 
визначених законом. 
     Орендодавцями  земельних  ділянок, що перебувають у державній 
власності,  є  органи  виконавчої  влади, які відповідно до закону 
передають земельні ділянки у власність або користування.
{   Частина   четверта  статті  4  в  редакції  Закону  N  5245-VI 
( 5245-17 ) від 06.09.2012 } 
     Стаття 5. Орендарі землі 
     Орендарями земельних ділянок є юридичні  або  фізичні  особи, 
яким  на  підставі  договору  оренди  належить  право  володіння і 
користування земельною ділянкою. 
     Орендарями земельних ділянок можуть бути: 
     а) районні,   обласні,   Київська  і  Севастопольська  міські 
державні адміністрації,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим 
та  Кабінет  Міністрів  України  в  межах повноважень,  визначених 
законом; 
     б) сільські,  селищні,  міські,  районні  та  обласні   ради, 
Верховна  Рада  Автономної  Республіки  Крим  у межах повноважень, 
визначених законом; 
     в) громадяни і юридичні особи України,  іноземці та особи без 
громадянства,  іноземні юридичні особи,  міжнародні об\’єднання  та 
організації, а також іноземні держави. 
 
     Стаття 6. Право оренди землі 
     Орендарі набувають   права   оренди   земельної   ділянки  на 
підставах і в порядку,  передбачених  Земельним  кодексом  України 
(  2768-14  ), Цивільним кодексом України ( 1540-06, 435-15 ), цим 
та іншими законами України і договором оренди землі.
{  Частина  перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1509-VI ( 1509-17 ) від 11.06.2009 } 
     У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних 
засадах  підставою  для  укладення  договору  оренди  є результати 
аукціону.
{   Частина  друга  статті  6  із  змінами,  внесеними  згідно  із 
Законами  N  107-VI  (  107-17  )  від  28.12.2007 – зміну визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N  10-рп/2008  (  v010p710-08  ) від 22.05.2008; в редакції Закону 
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 
     У разі  дострокового  припинення  договору  оренди  землі  за 
ініціативою  орендодавця  земельної  ділянки  (крім   дострокового 
припинення  договору  оренди  у  зв\’язку  з невиконанням орендарем 
своїх  обов\’язків),  право  оренди  якої  набуто  за  результатами 
аукціону,   орендодавець  відшкодовує  орендарю  витрати  на  його 
набуття у строки, визначені умовами договору та законом, і збитки, 
які  понесе  орендар  внаслідок  дострокового  припинення договору 
оренди, якщо інше не передбачено договором оренди.
{  Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N   107-VI   (   107-17   )   від   28.12.2007   –  зміну  визнано 
неконституційною    згідно   з   Рішенням   Конституційного   Суду 
N 10-рп/2008  (  v010p710-08  )  від 22.05.2008; в редакції Закону 
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 
     Земельна ділянка,  обтяжена  заставою,  може  бути передана в 
оренду в разі згоди заставодержателя. 
     Право  оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації 
відповідно до закону.
{  Статтю  6 доповнено частиною п\’ятою згідно із Законом N 1878-VI 
( 1878-17 ) від 11.02.2010 } 
     Стаття 7. Перехід права на оренду земельної ділянки 
     Право на оренду земельної  ділянки  переходить  після  смерті 
фізичної   особи-орендаря,  якщо  інше  не  передбачено  договором 
оренди,  до спадкоємців,  а в разі їх відмови чи відсутності таких 
спадкоємців  –  до  осіб,  які використовували цю земельну ділянку 
разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі,  якщо 
це не суперечить вимогам Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та 
цього Закону. 
     У разі засудження фізичної особи-орендаря до позбавлення волі 
або  обмеження  його дієздатності за рішенням суду право на оренду 
земельної ділянки переходить до одного з членів його  сім\’ї,  який 
виявив  бажання  і може відповідно до закону стати орендарем,  а в 
разі  його  відмови  або  відсутності  таких  –   до   осіб,   які 
використовували  цю  земельну  ділянку  разом  з орендарем,  за їх 
згодою,  якщо  це не суперечить вимогам Земельного кодексу України 
( 2768-14 ) та цього Закону. 
     До  особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, 
будівлю  або  споруду,  що  розташовані  на  орендованій земельній 
ділянці,  також  переходить  право  оренди на цю земельну ділянку. 
Договором,  який  передбачає  набуття  права власності на житловий 
будинок,   будівлю   або   споруду,  припиняється  договір  оренди 
земельної  ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної 
ділянки,  на якій розташований такий житловий будинок, будівля або 
споруда.
{  Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1702-VI 
( 1702-17 ) від 05.11.2009 } 
     Стаття 8. Суборенда земельних ділянок 
     Орендована земельна  ділянка або її частина може передаватися 
орендарем у суборенду без зміни  цільового  призначення,  якщо  це 
передбачено  договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. 
Якщо протягом одного місяця  орендодавець  не  надішле  письмового 
повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення,  орендована земельна 
ділянка або її частина може бути передана в суборенду. 
     Умови договору    суборенди    земельної    ділянки   повинні 
обмежуватися  умовами  договору  оренди  земельної  ділянки  і  не 
суперечити йому. 
     Строк суборенди  не  може  перевищувати  строку,  визначеного 
договором оренди землі. 
     У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди 
земельної ділянки припиняється. 
     Договір суборенди  земельної   ділянки   підлягає   державній 
реєстрації. 
     За згодою  сторін   договір   суборенди   земельної   ділянки 
посвідчується нотаріально. 
     Передача в суборенду земельних ділянок,  на яких  розташовані 
цілісні  майнові  комплекси  підприємств,  установ  і  організацій 
державної або комунальної власності,  а також заснованих на майні, 
що   належить   Автономній  Республіці  Крим,  та  їх  структурних 
підрозділів, забороняється. 
     Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
на період дії договору оренди  можуть  обмінюватися  належними  їм 
правами  користування  земельними  ділянками  шляхом укладання між 
ними договорів суборенди відповідних ділянок,  якщо це передбачено 
договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. 
     Стаття 8-1. Відчуження орендарем права на оренду земельної 
                 ділянки державної або комунальної власності 
     Право  на  оренду земельної ділянки державної або комунальної 
власності  не  може  бути  відчужено  її  орендарем  іншим особам, 
внесено   до   статутного   капіталу,  передано  у  заставу,  крім 
передбачених частиною другою цієї статті випадків. 
     Право  на  оренду земельної ділянки державної або комунальної 
власності,  наданої  для  будівництва житлового будинку, може бути 
відчужене  орендарем  за  згодою  орендодавця  у  разі,  якщо таке 
будівництво розпочате, на строк та на умовах, визначених первинним 
договором  оренди,  або якщо таке відчуження передбачено первинним 
договором оренди. 
     Орендар,  що  має  намір  відчужити  право  оренди  земельної 
ділянки   за  згодою  орендодавця,  подає  особисто  або  надсилає 
рекомендованим листом орендодавцеві відповідну заяву. 
     Орендодавець  у місячний строк з дня отримання заяви письмово 
надає  орендарю згоду на відчуження права оренди земельної ділянки 
або вмотивовану відмову в наданні такої згоди. 
     У разі якщо в установлений цією статтею строк орендодавець не 
надав  згоди  на  відчуження  права  оренди  земельної ділянки або 
вмотивованої  відмови в її наданні, орендар може відчужувати право 
оренди   земельної   ділянки  через  десять  робочих  днів  з  дня 
закінчення цього строку. 
     Відчужене  право  оренди земельної ділянки підлягає державній 
реєстрації у встановленому законодавством порядку.
{   Закон  доповнено  статтею  8-1  згідно  із  Законом  N  309-VI 
(  309-17  )  від  03.06.2008;  текст статті 8-1 в редакції Закону 
N  509-VI  ( 509-17 ) від 16.09.2008; стаття 8-1 в редакції Закону 
N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 } 
     Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої 
               земельної ділянки у власність 
     Орендар,  який  відповідно  до  закону  може мати у власності 
орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у 
власність у разі продажу цієї земельної ділянки,  за умови, що він 
сплачує  ціну,  за  якою  вона  продається,  а  в  разі продажу на 
аукціоні – якщо його пропозиція є  рівною  з  пропозицією,  яка  є 
найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. 
     Орендодавець зобов\’язаний   повідомити   в   письмовій  формі 
орендаря  про  намір  продати  земельну  ділянку  третій  особі із 
зазначенням  її  ціни  та  інших  умов,  на  яких вона продається. 
{  Частина  друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     У разі  відмови  орендаря  від  свого  переважного  права  на 
придбання  орендованої  земельної ділянки до нового власника такої 
земельної ділянки переходять права  та  обов\’язки  орендодавця  за 
договором оренди цієї земельної ділянки. 
     Не   допускається   продаж   орендованих   земельних  ділянок 
державної або комунальної власності без згоди на це орендаря.
{ Статтю 9 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 509-VI 
( 509-17 ) від 16.09.2008; в редакції Закону N 1702-VI ( 1702-17 ) 
від 05.11.2009 } 
     Орендар може   придбати  земельну  ділянку,  що  перебуває  в 
оренді,  за умови  згоди  орендодавця  на  продаж  цієї  земельної 
ділянки.  {  Статтю  9 доповнено частиною п\’ятою згідно із Законом 
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
{  Текст статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI 
(  107-17 ) від 28.12.2007 – зміну визнано неконституційною згідно 
з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 
22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 } 
     Стаття 10. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку 
     Передача в  оренду  земельної  ділянки  не  є  підставою  для 
припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб 
на цю земельну ділянку. 
     Стаття 11. Ризик випадкового знищення або пошкодження об\’єкта 
                оренди 
     Ризик випадкового  знищення  або  пошкодження  об\’єкта оренди 
несе орендодавець,  якщо  інше  не  передбачено  договором  оренди 
землі. 
     У разі прострочення орендодавцем або  орендарем  установлених 
договором  оренди землі строків передачі об\’єкта оренди ризик його 
випадкового знищення або пошкодження у цей  період  несе  сторона, 
яка допустила прострочення його передачі. 
     Стаття 12. Страхування об\’єкта оренди 
     Об\’єкт, який передається в оренду, може бути застрахованим на 
період  дії  договору  оренди  землі  за  згодою сторін у порядку, 
встановленому законодавством України. 
     У разі  невиконання  свого  обов\’язку  стороною,  яка повинна 
згідно з договором оренди землі застрахувати об\’єкт оренди,  друга 
сторона  може  застрахувати  його  і  зажадати  від  іншої сторони 
відшкодування витрат на страхування. 
                            Розділ II 
                       ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 
     Стаття 13. Поняття договору оренди землі 
     Договір оренди  землі  –  це  договір,  за  яким орендодавець 
зобов\’язаний за  плату  передати  орендареві  земельну  ділянку  у 
володіння і  користування на певний строк,  а орендар зобов\’язаний 
використовувати земельну ділянку відповідно до  умов  договору  та 
вимог земельного законодавства. 
     Стаття 14. Форма договору оренди землі 
     Договір оренди  землі  укладається  у  письмовій  формі  і за 
бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. 
     Типова форма  договору  оренди землі затверджується Кабінетом 
Міністрів України ( 220-2004-п ). 
     Стаття 15. Умови договору оренди землі 
     Істотними умовами договору оренди землі є: 
     об\’єкт  оренди  (кадастровий  номер,  місце  розташування  та 
розмір земельної ділянки); { Абзац другий частини першої статті 15 
в редакції Закону N 3613-VI ( 3613-17 ) від 07.07.2011 } 
     строк дії договору оренди; 
     орендна плата із зазначенням  її  розміру,  індексації,  форм 
платежу,   строків,   порядку   її   внесення   і   перегляду   та 
відповідальності за її несплату; 
     умови використання та цільове призначення земельної  ділянки, 
яка передається в оренду; 
     умови збереження стану об\’єкта оренди; 
     умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; 
     умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; 
     існуючі обмеження  (обтяження)  щодо  використання  земельної 
ділянки; 
     визначення сторони,  яка несе ризик  випадкового  пошкодження 
або знищення об\’єкта оренди чи його частини; 
     відповідальність сторін; 
     умови  передачі  у  заставу  та  внесення до статутного фонду 
права  оренди  земельної  ділянки.  {  Статтю 15 доповнено абзацом 
дванадцятим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     Відсутність у  договорі  оренди землі однієї з істотних умов, 
передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 
17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації 
договору   оренди,   а   також  для  визнання  договору  недійсним 
відповідно до закону. 
     За згодою  сторін  у договорі оренди землі можуть зазначатися 
інші  умови,  зокрема  якісний  стан  земельних   угідь,   порядок 
виконання зобов\’язань сторін,  порядок страхування об\’єкта оренди, 
порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони  і 
поліпшення об\’єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також 
обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору 
оренди, тощо. 
     Невід\’ємною частиною договору оренди землі є: 
     план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; 
     кадастровий план земельної ділянки з  відображенням  обмежень 
(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; 
     акт визначення   меж   земельної   ділянки   в   натурі   (на 
місцевості); 
     акт приймання-передачі об\’єкта оренди; 
     проект  відведення  земельної ділянки у разі його розроблення 
згідно  із  законом. { Абзац шостий частини четвертої статті 15 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  509-VI ( 509-17 ) від 
16.09.2008 } 
     У разі  якщо  договором оренди землі передбачається здійснити 
заходи,  спрямовані на охорону та поліпшення  об\’єкта  оренди,  до 
договору  додається  угода  щодо  відшкодування орендарю витрат на 
такі заходи. 
     Договір  оренди  може  передбачати надання в оренду декількох 
земельних ділянок,  які знаходяться у власності одного орендодавця 
(а щодо земель державної  та  комунальної  власності  –  земельних 
ділянок,  які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої 
влади чи органу місцевого самоврядування).
{  Статтю 15 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2480-VI 
( 2480-17 ) від 09.07.2010 } 
     Стаття 16. Порядок укладення договору оренди землі 
     Укладення договору  оренди  земельної   ділянки   із   земель 
приватної  власності  здійснюється за згодою орендодавця та особи, 
яка згідно  із  законом  вправі  набувати  право  оренди  на  таку 
земельну ділянку. 
     Укладення договору   оренди   земельної   ділянки  із  земель 
державної  або  комунальної  власності  здійснюється  на  підставі 
рішення  відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування – орендодавця,  прийнятого у порядку, передбаченому 
Земельним кодексом  України  (  2768-14  ),  або  за  результатами 
аукціону. 
     Укладення договору   оренди   земельної   ділянки  може  бути 
здійснено на підставі цивільно-правового договору  або  в  порядку 
спадкування.
{  Текст  статті  16  в  редакції  Законів N 107-VI ( 107-17 ) від 
28.12.2007  –  зміну  визнано  неконституційною  згідно з Рішенням 
Конституційного  Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, 
N  309-VI  (  309-17 ) від 03.06.2008; стаття 16 в редакції Закону 
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
     Стаття 17. Передача об\’єкта оренди 
     Передача об\’єкта  оренди орендарю здійснюється орендодавцем у 
строки та на умовах,  що визначені у  договорі  оренди  землі,  за 
актом приймання-передачі. 
 
     {   Статтю   18   виключено  на  підставі  Закону  N  1878-VI 
( 1878-17 ) від 11.02.2010 } 
 
     Стаття 19. Строк дії договору оренди землі 
     Строк дії  договору  оренди  землі  визначається  за   згодою 
сторін, але не може перевищувати 50 років. 
     Після   завершення   будівництва   та   прийняття  об\’єкта  в 
експлуатацію добросовісний орендар земельної ділянки,  наданої для 
потреб  будівництва  та  обслуговування відповідного об\’єкта,  має 
право на першочергове укладення договору оренди землі на строк  до 
50 років або припинення дії договору оренди землі.
{  Статтю  19 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва  строк  дії  договору 
оренди   земельних  ділянок  визначається  з  урахуванням  періоду 
ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою. 
     При передачі  в  оренду  сільськогосподарських   угідь,   які 
розташовані  в  межах  гірничого  відводу,  наданого  для розробки 
родовища нафти або  газу,  строк  дії  договору  оренди  земельних 
ділянок  визначається  з  урахуванням  строків початку будівництва 
свердловин та виробничих споруд, пов\’язаних з їх експлуатацією, на 
орендованій ділянці або на її частині. 
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code