Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об\’єктів

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об\’єктів 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 1, ст.1 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно з Кодексом 
   N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, 
                                       N 15-16, N 17, ст.112 
                                   Законом 
   N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Цей Закон  визначає правові та організаційні засади надання і 
використання земельних ділянок для розміщення об\’єктів енергетики, 
встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон 
об\’єктів   енергетики   з   метою   забезпечення    безперебійного 
функціонування цих об\’єктів,  раціонального використання земель, а 
також   безпечної   життєдіяльності   та   захисту   населення   і 
господарських об\’єктів від впливу можливих аварій. 
                   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Терміни та їх визначення 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 
значенні: 
     аварійна ситуація на  об\’єктах  енергетики  –  стан  об\’єктів 
енергетики,  що  характеризується порушенням меж земельних ділянок 
під цими об\’єктами та/або умов безпечної експлуатації, але який не 
призвів до аварії; 
     землі енергетики  – земельні ділянки,  надані в установленому 
порядку    для    розміщення,    будівництва    та    експлуатації 
енергогенеруючих підприємств,  об\’єктів альтернативної енергетики, 
об\’єктів передачі  електричної  та  теплової  енергії,  виробничих 
об\’єктів,  необхідних для експлуатації об\’єктів енергетики, в тому 
числі баз та пунктів; 
     зона впливу електромагнітного поля – простір, в якому напруга 
електричного поля перевищує допустимі норми; 
     зона спостереження ядерної установки і об\’єкта,  призначеного 
для поводження з радіоактивними відходами,  – територія,  на  якій 
можливий   радіаційний   вплив   ядерної   установки   і  об\’єкта, 
призначеного  для  поводження  з  радіоактивними   відходами,   на 
населення, що проживає в цій зоні; 
     кабельна лінія   електропередачі   –  лінія  для  передавання 
електричної енергії або окремих її імпульсів,  складена  з  одного 
або декількох паралельно прокладених кабелів,  кабельної арматури, 
систем,  що  підтримують  кабелі,   та   пристроїв   кріплення   і 
підтримування кабелів та арматури; 
     ліквідація аварій   –   проведення   комплексу  заходів,  які 
включають аварійно-відновлювальні та інші  невідкладні  роботи  (в 
тому  числі  ліквідацію наслідків аварій),  що здійснюються у разі 
виникнення аварій та виконуються на об\’єкті або в  його  охоронній 
зоні; 
     магістральна теплова   мережа   –  комплекс  трубопроводів  і 
насосних станцій,  що забезпечує передачу гарячої води та пари від 
електричних  станцій  та котелень до місцевої (локальної) теплової 
мережі; 
     об\’єкти передачі електричної енергії – повітряні та  кабельні 
лінії  електропередачі,  трансформаторні  підстанції,  розподільні 
пункти та пристрої; 
     об\’єкт енергетики – електрична станція (крім ядерної  частини 
атомної  електричної станції),  електрична підстанція,  електрична 
мережа,  підключені до об\’єднаної енергетичної системи України,  а 
також  котельня,  підключена  до  магістральної  теплової  мережі, 
магістральна теплова  мережа,  споруда  альтернативної  енергетики 
тощо; 
     особливо важливий об\’єкт енергетики – об\’єкт, який забезпечує 
стале  функціонування  об\’єднаної  енергетичної  системи  України, 
руйнація    або    пошкодження   якого   призведе   до   порушення 
електропостачання господарюючих суб\’єктів  і  населення,  можливих 
людських жертв і значних матеріальних збитків; 
     охоронна зона  магістральних  теплових мереж – частина земної 
поверхні,  повітряного  простору  та  надр  вздовж трубопроводів і 
об\’єктів  теплових  мереж,  обмежена умовними площинами паралельно 
його  осям,  на   якій   обмежується   провадження   господарської 
діяльності   для   забезпечення   стабільних   умов  експлуатації, 
запобігання пошкодженню; 
     охоронні зони об\’єктів енергетики – зона вздовж повітряних  і 
кабельних    ліній    електропередачі,   навколо   електростанцій, 
трансформаторних підстанцій,  розподільних пунктів та пристроїв  і 
магістральних  теплових  мереж,  споруд  альтернативної енергетики 
тощо для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання 
ушкодженню,  а також для зменшення їх негативного впливу на людей, 
суміжні землі, природні об\’єкти та довкілля; 
     повітряна лінія    електропередачі    –     електроустановка, 
призначена   для  передавання  електричної  енергії  по  проводах, 
розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та 
арматури  до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах 
(мостах, шляхопроводах тощо); 
     правовий режим  спеціальних   зон   об\’єктів   енергетики   – 
встановлений  законодавством  особливий  режим використання земель 
власниками   та   користувачами   земельних   ділянок,   а   також 
підприємствами,  які  здійснюють експлуатацію об\’єктів енергетики, 
спрямований на забезпечення нормальних  умов  їх  експлуатації  та 
запобігання пошкодженню; 
     просіка –  смуга  в лісових,  лісопаркових,  садових і дачних 
масивах,  по  якій  проходить  повітряна  лінія   електропередачі, 
очищена від дерев та кущів,  які зменшують відстань до проводів до 
недопустимого  значення  або  загрожують  падінням  на  проводи  і 
конструкції електричних мереж; 
     розчистка просіки – вирубка самосійних дерев і кущів, а також 
видалення їх зі смуги, відведеної під просіку; 
     санітарно-захисна зона об\’єктів енергетики – територія вздовж 
ліній   електропередачі,   навколо   трансформаторних  підстанцій, 
розподільних пунктів і пристроїв,  яка встановлюється для  захисту 
населення  від  шкідливого впливу електричних полів,  спричиненого 
певною їх напругою; 
     спеціальні зони  об\’єктів  енергетики  –  території   навколо 
об\’єктів  енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої 
діяльності,  що забезпечує безпечне функціонування  цих  об\’єктів, 
які встановлюються у формі зон спостереження,  охоронних, режимних 
та санітарно-захисних зон; 
     теплова мережа  –  сукупність  трубопроводів,  обладнання  та 
пристроїв,  що  забезпечують  передачу та розподіл гарячої води та 
пари споживачам теплової енергії; 
     технологічна інфраструктура об\’єктів  енергетики  –  під\’їзні 
автомобільні   шляхи,   залізничні   колії,  склади,  золовідвали, 
шламонакопичувачі,   водопідвідні    та    водовідвідні    канали, 
ставки-охолоджувачі,  інші допоміжні споруди,  розміщені за межами 
основної земельної ділянки об\’єкта енергетики; 
     трансформаторна підстанція – електрична установка  відкритого 
або  закритого  типу,  призначена  для  розподілу або перетворення 
електричної енергії; 
     утримання просіки в стані пожежної безпеки –  очистка  смуги, 
відведеної  під  просіку,  від дерев,  кущів,  гілок,  сухостійних 
бур\’янів і стихійних звалищ. 
     Стаття 2. Основні завдання Закону 
     Основним завданням цього Закону є: 
     визначення особливостей надання та  використання  земель  під 
об\’єктами  енергетики,  їх  спеціальних  зон  з  метою  дотримання 
правового   режиму   використання,   встановлення   обмежень    на 
провадження  певних  видів  господарської та іншої діяльності щодо 
будівництва  та   забезпечення   їх   безпечної   експлуатації   і 
запобігання та ліквідації аварій; 
     захист населення,земель     та    навколишнього    природного 
середовища від несприятливої  дії  об\’єктів  енергетики,  а  також 
забезпечення їх безпечної експлуатації і запобігання та ліквідації 
аварій; 
     визначення обмежень для власників  і  користувачів  земельних 
ділянок у спеціальних зонах об\’єктів енергетики; 
     визначення підстав та порядку відшкодування збитків власникам 
та користувачам земельних ділянок  внаслідок  обмеження  їх  прав, 
погіршення якості земель або приведення їх у стан, непридатний для 
використання за цільовим призначенням. 
     Стаття 3. Принципи регулювання земельних відносин у галузі 
               енергетики 
     Основними принципами    регулювання    відносин   на   землях 
енергетики та землях спеціальних зон об\’єктів енергетики є: 
     комплексність заходів, спрямованих на забезпечення дотримання 
технологічних   режимів   виробництва  і  передачі  електричної  і 
теплової  енергії  та  безаварійного  функціонування  і   розвитку 
енергетичної галузі; 
     поєднання інтересів забезпечення енергетичної безпеки держави 
та захисту навколишнього природного середовища; 
     пріоритет безпеки життя і здоров\’я населення над  економічною 
вигодою від діяльності об\’єктів енергетики; 
     визнання пріоритету  потреб  суспільної необхідності на землі 
енергетики над потребами приватної власності на землю інших осіб; 
     гарантування відшкодування  розміру  втрат  і  збитків,   які 
можуть  бути  заподіяні  при  будівництві та експлуатації об\’єктів 
енергетики власникам і користувачам земельних ділянок. 
     Стаття 4. Законодавство щодо правового регулювання земельних 
               відносин у галузі енергетики 
     Відносини, пов\’язані  з  наданням,  використанням та охороною 
земель енергетики,   регулюються   Земельним   кодексом    України 
( 2768-14   ),   законами   України   \”Про  охорону  навколишнього 
природного середовища\”  (  1264-12   ),   \”Про   охорону   земель\” 
( 962-15   ),   \”Про   електроенергетику\”   (  575/97-ВР  ),  \”Про 
альтернативні джерела  енергії\”  (  555-15  ),  \”Про  використання 
ядерної   енергії  та  радіаційну  безпеку\”  (  39/95-ВР  ),  \”Про 
землеустрій\” ( 858-15 ),  \”Про оренду  землі\”  (  161-14  ),  \”Про 
порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво 
ядерних  установок  і  об\’єктів,  призначених  для  поводження   з 
радіоактивними відходами,  які  мають  загальнодержавне  значення\” 
( 2861-15 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 
     Стаття 5. Сфера дії Закону 
     Дія цього Закону поширюється на правовідносини,  пов\’язані  з 
використанням  земель  енергетики  незалежно від форм власності на 
землю та об\’єкти  енергетики,  відомчої  їх  належності,  а  також 
земельних  ділянок,  розміщених  у  межах спеціальних зон об\’єктів 
енергетики. 
                   Розділ II. ЗЕМЛІ ЕНЕРГЕТИКИ 
     Стаття 6. Склад земель енергетики 
     До земель   енергетики   відносяться    землі,    надані    в 
установленому   законом порядку  у  власність  та користування для 
розміщення,  будівництва і експлуатації об\’єктів з  виробництва  і 
передачі  електричної та теплової енергії, об\’єктів альтернативної 
енергетики,   об\’єктів   технологічної   інфраструктури   об\’єктів 
енергетики,  в  тому числі адміністративних та виробничих будівель 
підприємств, що здійснюють таку діяльність. 
     Стаття 7. Землі енергогенеруючих підприємств 
     До земель енергогенеруючих підприємств  відносяться  земельні 
ділянки,   надані  для  розміщення,  будівництва  та  експлуатації 
об\’єктів з виробництва електричної та теплової енергії  –  ядерних 
установок і об\’єктів,  призначених для поводження з радіоактивними 
відходами,   теплових    електростанцій,    теплоелектроцентралей, 
гідроелектростанцій,        гідроакумулюючих       електростанцій, 
вітроелектростанцій, електростанцій з використанням енергії сонця, 
геотермальних електростанцій,  біоелектростанцій та електростанцій 
з   використанням   інших   відновлювальних    джерел    отримання 
електроенергії. 
     Стаття 8. Землі під виробничими об\’єктами енергетики 
     До земель  під  виробничими  об\’єктами енергетики відносяться 
земельні ділянки підприємств,  установ і організацій,  надані  для 
розміщення,  будівництва та експлуатації підприємств з виробництва 
електротехнічного обладнання,  пристроїв,  матеріалів, будівельних 
конструкцій,  дільниць  з  ремонту  електротехнічного  обладнання, 
промислових  і  ремонтних  баз,  службових,  адміністративних   та 
виробничих будівель суб\’єктів енергетики та інших підприємств,  що 
забезпечують експлуатацію об\’єктів енергетики. 
     Стаття 9. Землі міждержавної та магістральної електричної 
               мережі 
     До земель  міждержавної  та  магістральної електричної мережі 
відносяться земельні ділянки,  надані для розміщення, будівництва, 
експлуатації   та  обслуговування  об\’єктів  передачі  електричної 
енергії між державами,  а також від електрогенеруючих  підприємств 
до об\’єктів місцевої (локальної) електричної мережі: 
     земельні ділянки  під  міждержавними і магістральними лініями 
електропередачі високої напруги; 
     земельні ділянки    під    електричними    підстанціями    та 
розподільними пунктами різних типів високої напруги; 
     земельні ділянки під струмопроводами, пристроями і спорудами, 
які належать до цих електричних мереж. 
     Стаття 10. Землі місцевої (локальної) електричної мережі 
     До земель місцевої (локальної) електричної мережі відносяться 
земельні ділянки, надані для розміщення, будівництва, експлуатації 
та  обслуговування  об\’єктів  передачі  електричної  енергії   від 
магістральної   електричної   мережі   до  споживачів  електричної 
енергії:   повітряні    і    кабельні    лінії    електропередачі, 
трансформаторні  підстанції та розподільні пункти,  струмопроводи, 
пристрої   і   споруди   диспетчерсько-технологічного   управління 
процесом електропередачі, повітряні або кабельні вводи до житлових 
або нежитлових споруд. 
     Стаття 11. Землі під об\’єктами магістральної теплової мережі 
     До земель  під  об\’єктами   магістральної   теплової   мережі 
відносяться земельні ділянки,  надані для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування об\’єктів теплоенергетики: котелень, 
підключених до теплової мережі,  наземних,  надземних та підземних 
трубопроводів,  павільйонів  і  теплових   камер   з   відповідним 
обладнанням,   насосних  станцій,  центральних  теплових  пунктів, 
комунікаційних тунелів,  пристроїв та обладнання,  необхідних  для 
управління централізованим теплозабезпеченням. 
     Стаття 12. Режимні зони об\’єктів енергетики 
     Для захисту    особливо    важливих    об\’єктів    енергетики 
встановлюються режимні зони: 
     заборонена зона ядерної установки і об\’єкта, призначеного для 
поводження з радіоактивними відходами; 
     захищена зона  ядерної установки і об\’єкта,  призначеного для 
поводження з радіоактивними відходами; 
     заборонена зона гідроелектротехнічних споруд; 
     контрольована зона гідроелектротехнічних споруд. 
     Розміри і межі режимних зон об\’єктів енергетики  визначаються 
на  підставі проектної документації на їх будівництво за проектами 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
     Земельні ділянки режимних зон об\’єктів енергетики надаються в 
користування   лише  підприємствам,  які  експлуатують  відповідні 
об\’єкти енергетики. 
     Правовий режим  та  порядок  використання  земель   в   межах 
режимних  зон  об\’єктів  енергетики  встановлюються законодавством 
України. 
     Стаття 13. Облік земель енергетики 
     Облік кількості     земель     енергетики     ведеться      в 
земельно-кадастровій книзі  підприємства,  установи та організації 
відповідно до законодавства. 
     Форма земельно-кадастрової книги  підприємства,  установи  та 
організації   і  порядок  її  ведення  затверджуються  центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної 
політики у сфері земельних відносин.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code