ПОРЯДОК охорони геодезичних пунктів

      ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 липня 1999 р. N 1284 
 
ПОРЯДОК охорони геодезичних пунктів 
     { У тексті Порядку слово \”Укргеодезкартографії\” замінено 
       словом \”Держкомприродресурсів\” згідно з Постановою  КМ 
       N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 } 
    { У тексті Порядку слово \”Держкомприродресурсів\” замінено 
      словом   \”Мінприроди\”  згідно   з  Постановою КМ  N 754 
      ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 } 
      { У тексті Порядку слово \”Мінприроди\” замінено словом 
        \”Держкомзему\”  у  відповідному  відмінку  згідно  з 
        Постановою КМ N 1413 ( 1413-2009-п ) від 23.12.2009 } 
 
                        Загальні положення 
     1. Відповідно до Закону України \”Про  топографо-геодезичну  і 
картографічну  діяльність\” ( 353-14 ) передача геодезичних пунктів 
для   забезпечення   їх   схоронності,   порушення   питань    про 
відповідальність   за  їх  пошкодження  та  знищення  здійснюється 
відповідно  до  Порядку  охорони  геодезичних  пунктів   (далі   – 
Порядок). 
     2. Геодезичні  пункти  –  закріплені  точки  земної поверхні, 
положення яких визначено у загальній для них  системі  геодезичних 
координат  і  висот.  До  геодезичних  пунктів  належать центри та 
зовнішні знаки тріангуляції,  GPS-мережі,  полігонометрії,  в тому 
числі і настінної, а також нівелірної мережі. 
     3. Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється 
спеціальними інженерними пристроями і спорудами. 
     4. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється 
лише  з  дозволу  Держземагентства або його територіальних органів 
відповідно до їх компетенції.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 930 
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 } 
     5. Земельні ділянки,  на яких розташовані геодезичні  пункти, 
зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів 
є охоронними зонами цих пунктів. 
     6. Надання  земельних  ділянок  під  будівництво  геодезичних 
пунктів    проводиться    у   порядку,   встановленому   земельним 
законодавством України. 
     7. В охоронних зонах забороняється: 
     виконувати різні господарські роботи  (складувати  матеріали, 
утримувати   худобу,   розводити  багаття  та  інше)  і  завдавати 
будь-якої шкоди геодезичним пунктам; 
     виконувати    без    дозволу    Держземагентства   або   його 
територіальних  органів  роботи,  що  можуть негативно вплинути на 
стан  геодезичних  пунктів.  {  Абзац  третій пункту 7 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  930  (  930-2012-п  ) від 
10.10.2012 } 
                   Передача геодезичних пунктів 
                 для забезпечення їх схоронності 
     8. Геодезичні  пункти  державної  геодезичної мережі та мереж 
згущення,  встановлені  під  час  виконання  топографо-геодезичних 
робіт,  передаються  для  забезпечення їх схоронності користувачам 
(власникам) земельних ділянок, на території яких вони знаходяться. 
     9. Геодезичні  пункти,  які  будуються  під   час   виконання 
топографо-геодезичних та   маркшейдерських  робіт  на  будівельних 
майданчиках,  заводських територіях, шахтах, інвентаризації земель 
та  будівництва  на  інших  об\’єктах,  передаються виконавцями цих 
робіт для забезпечення їх схоронності замовникам цих робіт. 
     Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх  схоронності 
здійснюється за актами встановленої форми згідно з додатком 1. 
     Інформація про  побудовані  геодезичні  пункти  на зазначених 
територіях подається до Державного  картографо-геодезичного  фонду 
(далі – Укркартгеофонд) за формою згідно з додатком 2. 
     10. Акти   складаються   в  трьох  примірниках,  підписуються 
виконавцем  та  користувачем  (власником)  земельної   ділянки   і 
скріплюються печаткою. 
     Один примірник  акта  залишається  у  користувача  (власника) 
земельної ділянки, який прийняв геодезичні пункти для забезпечення 
їх схоронності,  другий – у виконавця робіт, третій – надсилається 
Укркартгеофонду. 
     11. Передача  геодезичних   пунктів   для   забезпечення   їх 
схоронності   здійснюється  на  місці  їх  знаходження  за  участю 
представників  користувачів  (власників)  земельних   ділянок   та 
Держземагентства  або його територіальних органів згідно з пунктом 
8 цього Порядку.
{  Пункт  11  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 930 
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 } 
                  Періодичний огляд геодезичних 
                    пунктів та їх відновлення 
     12. Періодичний  огляд  геодезичних пунктів та їх відновлення 
здійснюються     територіальними     виробничими    підприємствами 
Держземагентства.
{  Пункт  12  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 930 
( 930-2012-п ) від 10.10.2012 } 
     13. Роботи   з  огляду  та  відновлення  геодезичних  пунктів 
проводяться у містах через п\’ять  років,  на  інших  територіях  – 
через десять років. 
     14. Витрати,  пов\’язані з оглядом та відновленням зовнішнього 
оформлення  геодезичних  пунктів,  передбачаються   в   кошторисах 
підприємств, які проводять ці роботи. 
     15. Суб\’єкти  підприємницької діяльності,  які використовують 
пункти  державної  геодезичної   і   нівелірної   мережі,   пункти 
знімальних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, подають 
до Укркартгеофонду інформацію про стан пунктів за формою згідно  з 
додатком 3. 
                    Облік геодезичних пунктів 
     16. Облік  геодезичних пунктів здійснюється Укркартгеофондом, 
який веде банк геодезичних даних. 
     17. Відомості,  які  надійшли  до  Укркартгеофонду  про  стан 
геодезичних  пунктів  та  побудову  нових,  беруться  на  облік  і 
вводяться в банк геодезичних даних. 
               Відповідальність за порушення вимог 
                 щодо охорони геодезичних пунктів 
     18. Особи,  винні  у порушенні вимог щодо охорони геодезичних 
пунктів, несуть відповідальність згідно із законодавством. 
 
                                                 Додаток 1 
                                        до Положення \”Про порядок 
                                      охорони геодезичних пунктів\” 
 
                               АКТ 
                 про передачу геодезичних пунктів 
                 для забезпечення їх схоронності 
 
Я,________________________________________________________________ 
     (ім\’я, по батькові, прізвище особи, що передає геодезичний
_________________________________________________________________, 
пункт для забезпечення схоронності, посада, орган, його адреса)
_________________________________________________________________, 
що  підписався    нижче,   відповідно   до   Закону   України \”Про 
топографо-геодезичну   і   картографічну  діяльність\”  та  Порядку 
охорони геодезичних пунктів передав для забезпечення схоронності 
і я,______________________________________________________________ 
            (ім\’я, по батькові, прізвище особи,
__________________________________________________________________ 
що прийняла  геодезичний  пункт  для   забезпечення   схоронності, 
посада, підприємство (установа, організація), її адреса) 
_________________________________________________________________, 
що підписався  нижче,   прийняв   для   забезпечення  схоронності 
геодезичний пункт_______________________________________________, 
                       (назва пункту, його вид та номер) 
розташований _____________________________________________________ 
                              (місце розташування) 
Акт складений \”____\”_________________   __ року у кількості трьох 
 
примірників, з яких: 
один зберігається ________________________________________________ 
                                (орган, адреса)
_________________________________________________________________, 
 
другий вручається _______________________________________________, 
                           (ім\’я, по батькові, прізвище)
__________________________________________________________________ 
третій надсилається до Укркартгеофонду. 
 
Передав ________________         Прийняв _________________ 
          (підпис)                            (підпис) 
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code