Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

  З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.46 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N  662-IV (  662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 
   N  762-IV (  762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 
   N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 
   N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 
   N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.136 
   N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69 
   N 5394-VI ( 5394-17 ) від 02.10.2012 
   N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
   { У тексті Закону  слова  \”Головне  управління  геодезії, 
     картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України\” 
     і  \”нормативно-технічні  документи\”  в  усіх  відмінках 
     замінено відповідно словами  \”спеціально  уповноважений 
     центральний   орган   виконавчої   влади    з    питань 
     топографо-геодезичної і  картографічної  діяльності\”  і 
     \”нормативно-технічна   документація\”   у   відповідному 
     відмінку,   а  слова  \”галузі  топографо-геодезичної  і 
     картографічної  діяльності\”  замінено  словами   \”сфері 
     топографо-геодезичної   і  картографічної   діяльності\” 
     згідно із Законом N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 } 
 { У тексті  Закону слова  \”спеціально уповноважений центральний 
   орган   виконавчої  влади  з  питань  топографо-геодезичної і 
   картографічної діяльності\” в  усіх відмінках замінено словами 
   \”спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, 
   що реалізує  державну політику у сфері земельних відносин\”  у 
   відповідному відмінку згідно із Законом N 5394-VI ( 5394-17 ) 
   від 02.10.2012 } 
 { Зміни в частині заміни слів у тексті Закону див. у підпункті 10 
   пункту 26 Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення основних термінів 
     У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються в такому 
значенні: 
     геодезична мережа – сукупність геодезичних пунктів; 
     геодезичний пункт – пристрій і (або) споруда  для  позначення 
на  місцевості  точок  земної  поверхні  з відомими координатами і 
висотами; 
     геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об\’єкт; 
     державна геодезична мережа – мережа геодезичних  пунктів,  що 
забезпечує  поширення  координат на територію держави і є вихідною 
для створення інших геодезичних мереж; 
     дистанційне зондування Землі –  процес  отримання  даних  про 
поверхню  Землі  методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і 
вимірювань із космосу; 
     кадастрові зйомки – комплекс робіт,  спрямованих на  вивчення 
необхідних   топографічних   елементів   місцевості  щодо  пунктів 
геодезичної  мережі  (зокрема   меж   земельних   ділянок   з   їх 
найменуваннями,  кількісними  та якісними показниками) і нанесення 
їх на планшет для створення планів (карт),  що служать основою для 
кадастрів; 
     картографічний моніторинг     –     система     безперервного 
спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення 
стану місцевості; 
     картографо-геодезичний фонд України – сукупність геодезичних, 
топографічних,   картографічних,   гідрографічних,   аерозйомочних 
матеріалів  і  даних,  у тому числі в цифровій формі,  отриманих у 
результаті  здійснення  топографо-геодезичної   і   картографічної 
діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України; 
     топографо-геодезична і  картографічна  діяльність  – наукова, 
виробнича і  управлінська  діяльність,  спрямована  на  визначення 
параметрів  фігури,  гравітаційного  поля  Землі,  координат точок 
земної поверхні та  їх  змін  у  часі,  створення  і  використання 
державної  геодезичної  і  гравіметричної  мереж  України,  мережі 
постійно    діючих    станцій     супутникового     спостереження, 
топографічних,  тематичних  карт (планів),  створення та оновлення 
картографічної  основи  для  державних  кадастрів,  банків   (баз) 
геопросторових даних та геоінформаційних систем; 
     топографо-геодезичні та   картографічні   роботи   –   процес 
створення геодезичних,  топографічних і картографічних матеріалів, 
даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції; 
     результати топографо-геодезичної       і       картографічної 
діяльності – геодезичні,  топографічні,  картографічні  матеріали, 
продукція, інформація тощо.
{   Стаття  1  в  редакції  Закону  N  1872-VI  (  1872-17  )  від 
11.02.2010 } 
     Стаття 2. Законодавство про топографо-геодезичну і 
               картографічну діяльність 
     Відносини в   сфері  топографо-геодезичної  і  картографічної 
діяльності регулюються цим Законом та іншими  нормативно-правовими 
актами України. 
     Стаття 3. Завдання  законодавства про топографо-геодезичну і 
               картографічну діяльність 
     Завданням    законодавства    про    топографо-геодезичну   і 
картографічну   діяльність   є   регулювання   відносин   у  сфері 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення 
потреб  держави  і  громадян  результатами топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності.
{  Текст  статті  3  в  редакції  Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від 
11.02.2010 } 
     Стаття 4. Об\’єкти  топографо-геодезичної  і  картографічної 
               діяльності 
     Об\’єктами топографо-геодезичної і  картографічної  діяльності 
є: 
     територія України,  в тому числі водні об\’єкти, міста та інші 
населені пункти,  системи  промислових,  гідротехнічних  та  інших 
інженерних  споруд і комунікацій, континентальний шельф і виключна 
(морська)  економічна  зона  України;  {  Абзац другий статті 4 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1872-VI ( 1872-17 ) від 
11.02.2010 } 
     територія земної кулі,  включаючи Антарктиду, Світовий океан, 
космічний простір, небесні тіла. 
     Стаття 5. Суб\’єкти  топографо-геодезичної  і  картографічної 
               діяльності 
     Суб\’єктами топографо-геодезичної  і картографічної діяльності 
є: 
     Кабінет Міністрів України; 
     центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної 
діяльності,   центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну  політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної 
діяльності;  {  Абзац  третій статті 5 в редакції Закону N 5462-VI 
( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи; 
     інші центральні та місцеві органи виконавчої влади; 
     юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним 
та    технологічним   забезпеченням,   мають   у   своєму   складі 
сертифікованого     інженера-геодезиста     або    сертифікованого 
інженера-землевпорядника.  {  Абзац  шостий  статті  5 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5394-VI ( 5394-17 ) від 02.10.2012 } 
     Стаття 5-1. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у 
                 сфері топографо-геодезичної та картографічної 
                 діяльності 
     Професійною топографо-геодезичною діяльністю можуть займатися 
громадяни, які мають спеціальну вищу освіту, отримали кваліфікацію 
інженера-геодезиста     або    інженера-землевпорядника,    склали 
кваліфікаційний  іспит  та одержали сертифікат відповідно до вимог 
цієї статті. 
     Сертифікованим  інженером-геодезистом  не  може  бути  особа, 
обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду. 
     Складання  кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та 
підвищення  кваліфікації  сертифікованими  інженерами-геодезистами 
здійснюються  на базі факультетів геодезичного або землевпорядного 
профілю   у   вищих   навчальних   закладах   відповідного   рівня 
акредитації,   які  уклали  договір  зі  спеціально  уповноваженим 
центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику  у  сфері  земельних  відносин.  Кваліфікаційний  іспит є 
процедурою,  під  час  проведення  якої підтверджується професійна 
компетентність  особи,  рівень  кваліфікації  і знань як виконавця 
топографо-геодезичних і картографічних робіт. 
     Вимоги  до  програм  підвищення  кваліфікації  сертифікованих 
інженерів-геодезистів   встановлюються  Кваліфікаційною  комісією, 
склад  якої  затверджується наказом центрального органу виконавчої 
влади,  що  реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 
До  складу  Кваліфікаційної  комісії  включаються  10 осіб з числа 
висококваліфікованих  фахівців,  які є представниками центрального 
органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері 
земельних  відносин,  5  осіб  з  числа  представників  навчальних 
закладів,  5  осіб  з  числа  саморегулівних  організацій  у сфері 
землеустрою.  Строк  повноважень  членів  Кваліфікаційної  комісії 
становить 7 років. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого 
складу  голову  і  секретаря.  Засідання Кваліфікаційної комісії є 
правомочним  у  разі  присутності  на  ньому  більш як половини її 
членів.   Рішення  Кваліфікаційної  комісії  вважається  прийнятим 
простою  більшістю  голосів  присутніх  на  її  засіданні.  У разі 
рівного  розподілу  голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є 
вирішальним.  Член  Кваліфікаційної комісії може бути виключений з 
її  складу  за  власним  бажанням,  у  разі  його смерті, набрання 
законної  сили  рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або 
призначення   іншого   покарання,   яке  унеможливлює  членство  у 
Кваліфікаційній  комісії,  визнання  особи обмежено дієздатною або 
недієздатною,  втрати  особою громадянства України. Кваліфікаційна 
комісія   здійснює   контроль  за  якістю  професійної  підготовки 
сертифікованих   інженерів-геодезистів.   Рішення  Кваліфікаційної 
комісії можуть бути оскаржені до суду.
{ Частина четверта статті 5-1 набирає чинності з 04.11 2012 – див. 
п.1 розділу II Закону N 5394-VI ( 5394-17 ) від 02.10.2012 } 
     Інженеру-геодезисту  або інженеру-землевпоряднику, який склав 
кваліфікаційний   іспит,   видається   кваліфікаційний  сертифікат 
інженера-геодезиста   у   паперовій   або  електронній  формі,  що 
підтверджує  відповідність  особи  кваліфікаційним характеристикам 
професії     та     її     спроможність    самостійно    проводити 
топографо-геодезичні і картографічні роботи. 
     Особи,  які не склали кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній 
комісії,  допускаються  до його повторного складання не раніше ніж 
через два місяці. 
     Сертифіковані інженери-геодезисти зобов’язані не рідше одного 
разу   на   чотири  роки  підвищувати  кваліфікацію  за  програмою 
підвищення кваліфікації. 
     Видача   кваліфікаційного   сертифіката  особам,  які  склали 
кваліфікаційний    іспит,    видача   свідоцтва   про   підвищення 
кваліфікації,   видача   їх   дублікатів  здійснюється  навчальним 
закладом,  на  базі  якого  складається  кваліфікаційний іспит або 
підвищується кваліфікація за рішенням Кваліфікаційної комісії. 
     Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста не 
обмежений  у часі. Невиконання вимоги, зазначеної у частині сьомій 
цієї  статті,  є підставою для зупинення дії сертифіката на період 
до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації. 
     Кваліфікаційний   сертифікат  інженера-геодезиста  анулюється 
центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику у сфері земельних відносин: 
     а)   за   добровільним   зверненням   цього   сертифікованого 
інженера-геодезиста; 
     б)  у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження 
дієздатності особи (сертифікованого інженера-геодезиста), визнання 
її недієздатною, безвісно відсутньою; 
     в)  за  поданням  Кваліфікаційної комісії у разі встановлення 
факту   порушення   інженером-геодезистом  законодавства  у  сфері 
топографо-геодезичної та картографічної діяльності; 
     г) на підставі свідоцтва про смерть. 
     Порядок  роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання 
кваліфікаційного  сертифіката  інженера-геодезиста  (  z2039-12  ) 
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері земельних відносин.
{  Закон  доповнено  статтею  5-1  згідно  із  Законом  N  5394-VI 
( 5394-17 ) від 02.10.2012 } 
     Стаття 5-2. Державний реєстр сертифікованих 
                 інженерів-геодезистів 
     Спеціально  уповноважений центральний орган виконавчої влади, 
що  реалізує  державну  політику  у сфері земельних відносин, веде 
Державний   реєстр   сертифікованих   інженерів-геодезистів,   які 
отримали кваліфікаційний сертифікат. 
     У  Державному  реєстрі  сертифікованих  інженерів-геодезистів 
зазначається така інформація про інженера-геодезиста: 
     1) прізвище, ім’я та по батькові геодезиста; 
     2) дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката; 
     3)   назва  навчального  закладу,  на  базі  якого  складався 
кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації; 
     4)  дата  та  номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії 
про видачу кваліфікаційного сертифіката; 
     5) інформація про підвищення кваліфікації; 
     6)    інформація    щодо   зупинення   дії   чи   позбавлення 
кваліфікаційного сертифіката; 
     7) місце роботи особи. 
     Інформація     з     Державного     реєстру    сертифікованих 
інженерів-геодезистів  надається  за  письмовою  заявою фізичним і 
юридичним особам у формі витягу на безоплатній основі. 
     Державний    реєстр    сертифікованих   інженерів-геодезистів 
оприлюднюється   на   офіційному   веб-сайті  центрального  органу 
виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин.   Технологічні   та   програмні  засоби,  необхідні  для 
оприлюднення    відомостей   Державного   реєстру   сертифікованих 
інженерів-геодезистів, повинні забезпечувати юридичним та фізичним 
особам можливість безоплатного анонімного перегляду, копіювання та 
роздрукування   реєстру   на  основі  поширених  веб-оглядачів  та 
редакторів  без необхідності застосування спеціально створених для 
цього   технологічних   та  програмних  засобів,  цілодобово,  без 
обмежень.
{  Закон  доповнено  статтею  5-2  згідно  із  Законом  N  5394-VI 
( 5394-17 ) від 02.10.2012 } 
                            Розділ II 
        ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ 
                   І КАРТОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
     Стаття 6. Органи державного управління в сфері 
               топографо-геодезичної і картографічної 
               діяльності 
     Державне   управління   в   сфері   топографо-геодезичної   і 
картографічної  діяльності  здійснює  Кабінет  Міністрів  України, 
спеціально  уповноважений  центральний  орган виконавчої влади, що 
реалізує  державну  політику  у  сфері земельних відносин, та його 
органи  на  місцях,  Міністерство  оборони  України,  інші  органи 
виконавчої влади.
{  Стаття  6  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 1872-VI 
( 1872-17 ) від 11.02.2010 } 
{  Зміни  до  статті  6  див.  в  Законі N 5462-VI ( 5462-17 ) від 
16.10.2012 } 
     Стаття 7. Компетенція Кабінету Міністрів  України  в  сфері 
               топографо-геодезичної і картографічної діяльності 
     Кабінет  Міністрів  України  в  сфері топографо-геодезичної і 
картографічної діяльності: 
     затверджує державні цільові програми щодо забезпечення потреб 
України   в   топографо-геодезичній  і  картографічній  продукції; 
{  Абзац  другий  статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 } 
     встановлює єдині    державні    системи   координат,   висот, 
гравіметричних вимірювань; 
     визначає  порядок  надходження,  ведення  обліку,  зберігання 
матеріалів  Державного  картографо-геодезичного  фонду України, їх 
використання  та  розпоряджання;  { Абзац четвертий частини першої 
статті 7 в редакції Закону N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 } 
     приймає  рішення щодо використання на території України інших 
геодезичних  систем координат, висот та гравіметричних вимірювань, 
масштабного ряду державних топографічних карт та планів; { Частину 
першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI 
( 1872-17 ) від 11.02.2010 } 
     визначає порядок ведення  державного  обліку,  реєстрації  та 
проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт 
та  їх  результатів;  {  Частину  першу  статті  7 доповнено новим 
абзацом згідно із Законом N 1872-VI ( 1872-17 ) від 11.02.2010 } 
     організовує державний  контроль  за  топографо-геодезичною  і 
картографічною діяльністю; 
     встановлює порядок охорони геодезичних пунктів; 
     вирішує інші питання. 
     Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, 
               що забезпечує формування державної політики у 
               галузі топографо-геодезичної і картографічної 
               діяльності, центрального органу виконавчої влади, 
               що реалізує державну політику у галузі 
               топографо-геодезичної і картографічної діяльності 
     До  компетенції  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
забезпечує     формування     державної    політики    у    галузі 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності, належить: 
     розроблення    державних    цільових    програм    у    сфері 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності; 
     затвердження   нормативно-технічних   документів   з   питань 
геодезії, картографії, геоінформаційних систем; 
     затвердження положення про авторське право в картографії; 
     вирішення   інших  питань,  визначених  законами  України  та 
покладених на нього актами Президента України. 
     До  компетенції  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
реалізує   державну  політику  у  галузі  топографо-геодезичної  і 
картографічної діяльності, належить: 
     організація топографо-геодезичних і картографічних робіт; 
     ведення   картографічного   моніторингу   території  України, 
включаючи шельфову зону та населені пункти; 
     виконання        астрономо-геодезичних,       гравіметричних, 
інженерно-геодезичних,        топографічних,       картографічних, 
картовидавничих  робіт,  проведення супутникових радіонавігаційних 
спостережень,   аеро-   та   космічних  зйомок  для  дистанційного 
зондування Землі; 
     координація топографо-геодезичної і картографічної діяльності 
та  здійснення  методичного  керівництва  топографо-геодезичними і 
картографічними роботами; 
     створення,    розвиток    та    забезпечення   функціонування 
національної    інфраструктури   геопросторових   даних,   системи 
стандартизації у сфері геодезії і картографії; 
     визначення сталих географічних об’єктів на території України; 
     проведення    державної    експертизи    програм   з   питань 
топографо-геодезичної   і   картографічної   діяльності,  проектів 
топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів; 
     підготовка  пропозицій щодо створення у встановленому порядку 
спеціальних  установ  і  організацій,  необхідних для забезпечення 
топографо-геодезичної і картографічної діяльності; 
     організація  участі  України у міжнародному співробітництві в 
сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності; 
     сприяння  забезпеченню  топографо-геодезичних, картографічних 
підприємств,     установ,     організацій    висококваліфікованими 
спеціалістами; 
     вдосконалення  методів  організації топографо-картографічного 
виробництва; 
     здійснення  державного  контролю  за  топографо-геодезичною і 
картографічною діяльністю; 
     розроблення    нормативно-технічних   документів   з   питань 
геодезії, картографії, геоінформаційних систем; 
     вирішення   інших  питань,  визначених  законами  України  та 
покладених на нього актами Президента України\”;

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code