ТИПОВИЙ ДОГОВІР про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 266

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

_________________ N _________ ____ _____________ 200__ р.
(місце укладення)

Замовник (уповноважена ним особа) ________________________________
(прізвище, ім’я та

_________________________________________________________________,
по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з одного боку, та виконавець _____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові

______________________________________________________, з другого,
фізичної особи, найменування юридичної особи)

уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується виконати з дотриманням вимог
законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі – роботи) з
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(далі – проект), а замовник – прийняти та оплатити виконані
роботи.

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені
у завданні на виконання робіт, що є невід’ємною частиною договору
(додаток 1).

1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим
сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).

1.4. Отриманий внаслідок виконання цього договору проект є
власністю замовника.

2. Вартість робіт і порядок її обчислення

2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить
________________________ гривень, у тому числі ПДВ
(сума цифрами і словами)
________________________ гривень.
(сума цифрами і словами)

Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом
погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що
складається на підставі погодженого сторонами кошторису на
виконання робіт (додаток 4).

2.2. Замовник у _____ денний строк починаючи з дня підписання
договору зобов’язується здійснити авансовий платіж виконавцю у
розмірі ________________________ гривень.
(сума цифрами і словами)

2.3. Замовник протягом _____ банківських днів з дня отримання
ним проекту та підписання акта приймання-передачі робіт
зобов’язується здійснити повну оплату виконавцю робіт згідно з
пунктом 2.1 договору.

3. Порядок приймання і передачі робіт

3.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється
актом приймання-передачі робіт (далі – акт).

3.2. Замовник зобов’язаний підписати акт протягом ______
банківських днів з дня одержання проекту.

3.3. У разі відмови від підписання акта замовник складає
протягом _______ днів з моменту отримання акта і проекту
мотивований протокол розбіжностей.

4. Строк виконання робіт

4.1. Початок робіт – _____ ______________ 200__ року, їх
закінчення – _____ ______________ 200__ року.

4.2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата
у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за
договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством
та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом
виконання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт
виконавець/замовник сплачує
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

5.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від
відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що
це порушення сталося не з її вини.

6. Припинення дії договору

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є: ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, пов’язані з виконанням цього договору,
вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін.

У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку
відповідно до законодавства.

8. Конфіденційність договору

8.1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання
робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші
матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної,
соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї
або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без
згоди виконавця третім особам.

9. Строк дії договору та інші умови

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.

9.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою
сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

9.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору
укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або
уповноваженими на те їх представниками і є його невід’ємними
частинами.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням
умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із
законодавством.

9.5. Договір складено у _________________ примірниках, кожен
з яких має однакову юридичну силу.

10. Додаткові умови
(заповнюється у разі необхідності)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Реквізити сторін

Замовник Виконавець

________________________________ ________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (прізвище, ім’я та по батькові
________________________________ ________________________________
фізичної особи, паспортні дані фізичної особи, паспортні дані
________________________________ ________________________________
(серія, номер, ким і коли (серія, номер, ким і коли
________________________________ ________________________________
виданий), найменування юридичної виданий), найменування юридичної
________________________________ ________________________________
особи, що діє на підставі особи, що діє на підставі
________________________________ ________________________________
установчого документа (назва, установчого документа (назва,
________________________________ ________________________________
ким і коли затверджений), ким і коли затверджений),
________________________________ ________________________________
відомості про державну відомості про державну
________________________________ ________________________________
реєстрацію та банківські реєстрацію та банківські
________________________________ ________________________________
реквізити) реквізити)

Місце проживання фізичної особи, Місце проживання фізичної особи,
місцезнаходження юридичної особи місцезнаходження юридичної особи
________________________________ ________________________________
(індекс, область, (індекс, область,
________________________________ ________________________________
район, місто, село, вулиця, район, місто, село, вулиця,
________________________________ ________________________________
номер будинку та квартири) номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _________ Ідентифікаційний номер _________
________________________________ ________________________________
(фізичної особи) (фізичної особи)

Ідентифікаційний код ___________ Ідентифікаційний код ___________
________________________________ ________________________________
(юридичної особи) (юридичної особи)

Підписи сторін

Замовник Виконавець
________________________________ ________________________________

М.П. М.П.

Зразок Додаток 1
до Типового договору

ЗАТВЕРДЖЕНО
________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
________________________________
фізичної особи, найменування
________________________________
юридичної особи)
________________________________
(посада)
________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
____ _____________ 200__ р.

ЗАВДАННЯ
на виконання робіт

Виконувана робота ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Підставою для виконання роботи є ____________________________
__________________________________________________________________
(рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого
__________________________________________________________________
самоврядування)

від ____ ______________ 200__ р. N __.

Характеристика об’єкта:

1) місце розташування _______________________________________
_________________________________________________________________;

2) форма власності _________________________________________;
(державна, комунальна, приватна)

3) цільове призначення _____________________________________.

Вихідні дані:

1) матеріали вибору місця розташування об’єкта;

2) розмір земельної ділянки ____ гектарів (кв. метрів);

3) викопіювання (фрагмент) з планово-картографічних
матеріалів (генеральний план будівництва об’єкта, затверджена
містобудівна документація, проект землеустрою тощо), державні
будівельні норми, що обґрунтовують розмір земельної ділянки;

4) наявні обмеження;

5) земельні сервітути;

6) умови надання земельної ділянки __________________________
(власність, постійне
_________________________________________________________________;
користування, оренда із зазначенням строку)

7) інші матеріали (за наявності).

Документи і матеріали, що повинні бути представлені за
результатами виконаних робіт _____________________________________

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ________
__________________________________________________________________
(назва об’єкта)

виготовляється у трьох примірниках (один – замовнику,
другий – органу по земельних ресурсах, третій – Державному фонду
документації із землеустрою).

Виконавець _______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи)

__________________________ __________ __________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
____ _____________ 200__ р.

Зразок Додаток 2
до Типового договору

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт

—————————————————————–
Етап |Строки виконання робіт| Вартість робіт,
| | гривень
—————————————————————–
Підготовчі роботи

Складення проекту

Розгляд та затвердження проекту
_______________________________

Усього

Виконавець Замовник
________________________________ ________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (прізвище, ім’я та по батькові
________________________________ ________________________________
фізичної особи, найменування фізичної особи, найменування
________________________________ ________________________________
юридичної особи) юридичної особи)
________________________________ ________________________________
(посада) (посада)
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. М.П.
____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.

Зразок Додаток 3
до Типового договору

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни на виконання робіт

Виконавець __________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи)

Замовник ____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи)

засвідчують, що сторонами досягнуто згоди про розмір
договірної ціни в сумі ___________________ гривень, у тому числі
(цифрами і словами)
ПДВ ___________________ гривень.
(цифрами і словами)

Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між
виконавцем та замовником.

Виконавець Замовник
________________________________ ________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (прізвище, ім’я та по батькові
________________________________ ________________________________
фізичної особи, найменування фізичної особи, найменування
________________________________ ________________________________
юридичної особи) юридичної особи)
________________________________ ________________________________
(посада) (посада)
________ ______________________ ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. М.П.
____ ___________ 200__ р. ____ ___________ 200__ р.

Зразок Додаток 4
до Типового договору

КОШТОРИС N __
на виконання робіт

Найменування робіт __________________________________________
__________________________________________________________________

Виконавець __________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи)

Замовник ____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи)

——————————————————————
N з/п| Види робіт | Номери частин, глав, | Розрахунок | Вартість
| | таблиць, параграфів і | вартості | робіт,
| | пунктів, вказівок до | робіт | гривень
| | розділу або глави | |
| | відповідного збірника | |
| | цін | |
——————————————————————

Усього за кошторисом ________________________________ гривень
(сума словами)

Виконавець _____________ __________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Кошторис склав _________ __________ _______________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
____ ___________ 200__ р.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code