КОНЦЕПЦІЯ розвитку зовнішньої реклами в місті Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
26.01.2012 N 20/7357
КОНЦЕПЦІЯ розвитку зовнішньої реклами в місті Києві
I. Загальні положення
1.1. Поширення міжнародних зв\’язків і прагнення України до європейської спільноти, прискорений економічний та культурний розвиток міста Києва ставлять завдання щодо забезпечення сучасного рівня його рекламно-інформаційного середовища. На сьогодні зовнішня реклама у провідних країнах світу – це високорозвинена галузь, до якої залучено новітні технології, що гармонічно поєднуються з міським середовищем.
1.2. Концепція розвитку зовнішньої реклами в місті Києві (далі – Концепція) розроблена з урахуванням практичного досвіду роботи з операторами ринку реклами та спрямована на формування рекламно-інформаційного простору в місті Києві, в якому зовнішня реклама як складова частина системи візуальних комунікацій та навколишнє середовище об\’єднані в єдиний гармонійний ансамбль.
1.3. Метою Концепції є органічне доповнення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року низкою важливих змін, що матимуть істотний вплив на умови функціонування ринку зовнішньої реклами міста Києва, впорядкування розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми формування рекламної інфраструктури в архітектурному середовищі міста із врахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів.
1.4. До головних сучасних проблем, пов\’язаних із функціонуванням ринку зовнішньої реклами в місті Києві, відносяться:
– безсистемне розміщення рекламних засобів;
– перенасиченість центральної частини міста рекламними засобами різних форматів;
– невиконання умов договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва;
– самовільне розміщення рекламних засобів;
– естетична та технічна застарілість значної частини розміщених рекламних засобів;
– відсутність чітких правил регулювання зовнішньої реклами за форматами та окремими зонами.
1.5. Основними завданнями Концепції є:
– формування єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами;
– налагодження взаємодії органів місцевого самоврядування та операторів рекламного ринку у напрямі підвищення ефективності використання території міста Києва при розміщенні рекламних засобів;
– визначення пріоритетних завдань при формуванні зовнішньо-інформаційного рекламного оформлення центральної частини міста та строків їх реалізації;
– впровадження нового принципу при зонуванні розміщення зовнішньої реклами в місті, який передбачає визначення формату рекламних засобів для кожної зони та врахування архітектурного середовища міста Києва;
– збільшення обсягів надходжень до міського бюджету від розміщення зовнішньої реклами, створення сприятливих економічних умов для залучення інвестицій у рекламну галузь.
1.6. Реалізація Концепції включає такі стратегічні напрямки:
– визначення форматної зони на території міста Києва та об\’єктів, де розміщення будь-якої зовнішньої реклами забороняється;
– впровадження зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві (з урахуванням архітектурних змін, що відбулися у місті Києві за останні роки) для розміщення зовнішньої реклами з визначенням обмежень щодо форматів рекламних засобів, які пропонуються до розташування у таких зонах;
– впровадження класифікатора типових рекламних засобів;
– впровадження схем розміщення рекламоносіїв на території міста з урахуванням експлуатаційних вимог до розміщення останніх;
– вдосконалення тарифної політики з метою збільшення обсягів надходжень до міського бюджету від розміщення зовнішньої реклами, створення сприятливих економічних умов для залучення інвестицій у рекламну галузь;
– створення прозорого, конкурентного середовища для розвитку ринку зовнішньої реклами у місті із забезпеченням реалізації концепції \”електронного уряду\” у процесах, пов\’язаних з регулюванням ринку зовнішньої реклами;
– ініціювання внесення змін до законодавчих актів, а також перегляд та вдосконалення нормативно-правових актів з урахуванням змін розвитку сфери зовнішньої реклами в місті Києві на місцевому рівні з метою забезпечення видачі, переоформлення та продовження строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами та їх погодження з усіма уповноваженими органами (особами) за принципом організаційної єдності.
1.7. Концепція розроблена з урахуванням положень Закону України \”Про рекламу\”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 \”Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами\”.
II. Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві із заборонами та обмеженнями щодо формату рекламних засобів
2.1. Основними завданнями зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві є:
– врахування типології елементів міського середовища, архітектурних, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників;
– зменшення формату рекламних засобів у напрямку від околиць до центральної частини міста.
2.2. Зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві складається з текстової та графічної частин.
2.3. Зонування розміщення зовнішньої реклами містить перелік зон розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, форматний поділ рекламних засобів відповідно до площі однієї поверхні рекламного засобу, перелік об\’єктів, вулиць, проспектів, площ, бульварів тощо (вулично-шляхову мережу), що визначають межі зон розміщення зовнішньої реклами.
2.4. Розповсюджувачам зовнішньої реклами забезпечити приведення своїх рекламних засобів у відповідність до вимог зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві шляхом внесення у встановленому порядку змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів у такі строки:
– форматна зона 0 (нульова) та форматна зона 1 – до 15.04.2012;
– форматна зона 2 – до 15.09.2012.
2.5. Для реалізації стратегічних напрямів Концепції визначити форматний поділ рекламних засобів (окрім рекламних вивісок на будинках (будівлях), спорудах) відповідно до площі однієї поверхні рекламного засобу, що буде розміщуватись відповідно до зонування розміщення зовнішньої реклами в місті Києві:
– малий формат
до 2,16 кв. м;
– сіті формат
від 2,17 кв. м до 8,0 кв. м;
– середній формат
від 8,1 кв. м до 12,0 кв. м;
– великий формат
від 12,1 кв. м до 36,0 кв. м;
– надвеликий формат
від 36,1 кв. м.
III. Класифікатор типових рекламних засобів
3.1. Класифікатор типових рекламних засобів (далі – Класифікатор) містить перелік спеціальних тимчасових конструкцій, які можуть розміщуватися на території міста Києва, основні технічні характеристики, загальні вимоги до розміщення кожної конструкції.
3.2. Типові рекламні засоби в Класифікаторі є базовими зразковими моделями, можуть мати окремі фірмові відмінності, а також обладнуватися освітлювальними приладами.
3.3. Розповсюджувачам зовнішньої реклами забезпечити приведення своїх рекламних засобів, розміщених у 1, 2, 3 та 4 форматних зонах, у відповідність до вимог Класифікатора шляхом внесення у встановленому порядку змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами та здійснення відповідної заміни рекламних засобів у строки, визначені рішенням Київської міської ради, яким затверджена ця Концепція.
IV. Схеми розміщення рекламоносіїв на території міста та експлуатаційні вимоги до їх розміщення
4.1. Схема розміщення рекламоносіїв на території міста Києва (далі – Схема) – це топографічний план відповідної території міста, на якому зазначено граничну кількість місць для розміщення наземних рекламних засобів, типи рекламних засобів згідно з Класифікатором, розміщення яких допускається у межах відповідної території (зокрема у межах першої, другої, третьої та четвертої форматних зон).
4.2. Схеми опрацьовуються з дотриманням таких вимог:
– врахування характеру архітектури навколишньої забудови, ергономічних, містобудівних особливостей міського простору, наявності архітектурних та історичних пам\’яток, специфіки природного ландшафту та щільності населення з метою створення гармонійного рекламно-інформаційного середовища міста;
– урахування розташованих на підставі дозволів рекламних засобів, місце розташування яких не потребує внесення змін до Схеми;
– урахування місць, на які видано дозволи, строк дії яких не закінчився;
– урахування Класифікатора;
– дотримання експлуатаційних вимог до розміщення рекламних засобів, закріплених у нормативних актах;
– зменшення кількості місць розташування рекламних засобів (у разі перевантаження рекламними засобами відповідної території міста).
4.3. Розробка та затвердження Схем (змін у Схеми) відбувається у порядку, наведеному у пунктах 4.4 – 4.10 Концепції.
4.4. Для розробки Схеми Головне управління з питань реклами передає Головному управлінню містобудування та архітектури вихідні дані для розробки Схеми, а саме:
– інформацію щодо виданих у встановленому порядку дозволів на розміщення зовнішньої реклами на відповідній вулиці;
– Схему існуючого стану розміщення рекламних засобів на відповідній вулиці з найменуванням власника кожного рекламного засобу;
– вимоги до нової Схеми на відповідній вулиці (відсоток зменшення кількості рекламних засобів, відсоток зменшення площі рекламних засобів тощо).
4.5. Проектна організація, яка має ліцензію на виконання відповідних робіт, розробляє проект нової Схеми. При цьому зазначений проект має передбачати пропорційне та узгоджене зменшення кількості та площі рекламних засобів всіх власників рекламних засобів на відповідній вулиці, відповідати вимогам Головного управління з питань реклами до нової Схеми, а також враховувати відповідні рішення Київської міської ради та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розміщення зовнішньої реклами у місті Києві.
4.6. Розроблений проектною організацією проект нової Схеми на відповідній вулиці передається до Головного управління містобудування та архітектури.
4.7. Головне управління містобудування та архітектури у разі відсутності зауважень здійснює погодження Схеми. За необхідності проектна організація доопрацьовує Схему на підставі відповідних зауважень.
4.8. Погоджена Головним управлінням містобудування та архітектури Схема передається на погодження до Головного управління з питань реклами та після цього повертається до Головного управління містобудування та архітектури.
4.9. Після погодження Схема підлягає обов\’язковому включенню до складу відповідного паспорта вулиці, який затверджується у встановленому порядку.
4.10. З метою створення сприятливих умов для впровадження Схем вжити організаційно-правових заходів щодо впровадження централізованого погодження з усіма необхідними особами (підприємствами, установами, організаціями) та включити такі погодження до відповідних дозволів згідно якими будуть розташовуватись рекламні засоби, передбачені у Схемах.
V. Удосконалення тарифної політики
5.1. Тарифна політика щодо встановлення плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності, має бути більш диференційована і забезпечувати оптимальне співвідношення завдань збільшення надходжень до міського бюджету із стимулюванням розвитку ринку на пріоритетних напрямах.
5.2. Удосконалення тарифної політики має ґрунтуватись, зокрема, на:
– всебічному і глибокому вивченні українського та європейського ринків зовнішньої реклами, тенденцій їх розвитку;
– вивченні динаміки формування цін і тарифів у населених пунктах європейських держав з кількістю населення, яке приблизно дорівнює кількості населення у місті Києві;
– врахуванні відносної ефективності місця розташування;
– аналізі і порівнянні дохідної частини міського бюджету минулих років з поточним роком у зв\’язку із зміною (збільшенням або зменшенням) тарифів;
– локальному підході до характеристики кожної форматної зони при встановленні тарифів для розміщення рекламних засобів;
– впровадженні проектів розвитку рекламного середовища, зокрема шляхом проведення інвестиційних конкурсів.
Окрім справляння фіксованої плати за право тимчасового користування місцями необхідно забезпечити реалізацію альтернативних варіантів участі міста у проектах розвитку рекламного середовища, зокрема шляхом проведення інвестиційних конкурсів, відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об\’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189.
VI. Створення прозорого, конкурентного середовища для розвитку ринку зовнішньої реклами
6.1. З метою збільшення прозорості ринку, діяльності регулятора та задля забезпечення умов добросовісної конкуренції передбачити реалізацію вільного доступу, в тому числі через Інтернет до:
– реєстру виданих дозволів із зазначенням типу рекламного засобу, терміну дії дозволу;
– схем розміщення рекламоносіїв засобів та їх проектів;
– плану роботи Головного управління з питань реклами щодо реалізації цієї Концепції;
– реєстру вільних місць встановлення рекламних засобів із зазначенням рекомендацій щодо формату та типів, які можуть бути встановлені в цих місцях.
6.2. Передбачити можливість проведення інвестиційних конкурсів на реалізацію проектів комплексного благоустрою, що включатимуть розміщення рекламних засобів та елементів благоустрою соціального призначення.
VII. Саморегулювання ринку зовнішньої реклами та громадський контроль
7.1. Основною формою здійснення громадського контролю за реалізацію Концепції є участь представників галузевих громадських об\’єднань та операторів ринку зовнішньої реклами у комісіях та робочих групах з метою узгодження позицій і фіксації розбіжностей в разі їх виникнення. Такий контроль може відбуватись також шляхом підписання меморандумів про порозуміння між операторами ринку зовнішньої реклами та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
7.2. З метою прозорості регулювання розміщення зовнішньої реклами в місті до процесу вироблення та прийняття необхідних для розвитку галузі рішень залучаються представники галузевих громадських об\’єднань та оператори зовнішньої реклами.
VIII. Дозвільна система
8.1. Зміни до Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 N 37/6253 (Порядок N 37/6253), що мають бути ініційовані внаслідок реалізації Концепції, мають передбачати можливість надання дозволів на скорочений термін та із обмеженням можливості автоматичного подовження їх дії для певних територій міста з урахуванням планів зміни містобудівної ситуації.
IX. Прикінцеві положення
9.1. Концепція визначає політику органів місцевого самоврядування міста Києва у сфері регулювання зовнішньої реклами.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code