Статут комунального підприємства \”Київтранспарксервіс\”

   Додаток
                                      до рішення Київради
                                      від 15.03.2007 N 261/922
                                СТАТУТ
         комунального підприємства \”Київтранспарксервіс\”
                      I. Загальні положення
     1.1. Комунальне підприємство  \”Київтранспарксервіс\”  (далі  –
Підприємство) створене  згідно  з рішенням Київради від 15.03.2007
N 261/922 \”Про  створення  комунального  підприємства  виконавчого
органу   Київради   (Київської  міської  державної  адміністрації)
\”Київтранспарксервіс\”.
     1.2. Підприємство   засноване   на   комунальній    власності
територіальної громади міста Києва.
     1.3. Підприємство підпорядковане,  підзвітне та підконтрольне
Головному  управлінню  транспорту,   зв’язку   та   інформатизації
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної адміністрації)
               II. Найменування та місцезнаходження
     2.1. Найменування підприємства:
Українською мовою:       комунальне підприємство
                         \”Київтранспарксервіс\”
Російською мовою:        коммунальное предприятие
                         \”Киевтранспарксервис\”
Англійською мовою:       \”Kyivtransparkservis\”
Скорочене найменування   КП \”Київтранспарксервіс\”
українською мовою:
Скорочене найменування   КП \”Киевтранспарксервис\”
російською мовою:
     2.2. Місцезнаходження    підприємства    (юридична   адреса):
м. Київ, вул. Леонтовича, 6.
           III. Мета і предмет діяльності Підприємства
     3.1. Підприємство створене  з  метою  покращення  організації
дорожнього  руху  в  частині  впорядкування  робіт  з  паркування,
застосування інформаційних технологій,  сучасних технічних засобів
організації    дорожнього   руху,   розвитку   мережі   паркінгів,
механізованих автомобільних стоянок,  платних місць паркування  та
інших об’єктів дорожнього сервісу в місті Києві.
     3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
     – виконання функцій замовника з проектування,  будівництва та
експлуатації  паркінгів,  автостоянок,  механізованих автостоянок,
місць для паркування, автотерміналів, гаражів, ремонтно-відстійних
пунктів для маломірних суден та інших об’єктів дорожнього сервісу,
в тому числі із залученням інвестицій;
     – визначення  на конкурсних засадах інвестора для будівництва
автотерміналів, паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок,
місць  для  паркування,  гаражів,  ремонтно-відстійних пунктів для
маломірних  суден  та  інших  об’єктів   дорожнього   сервісу   за
погодженням   з   Головним  управлінням  економіки  та  інвестицій
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної адміністрації);
     – експлуатація,  утримання  мережі  паркінгів,   автостоянок,
місць для  паркування  та  інших  об’єктів  дорожнього  сервісу  в
м. Києві, переданих в установленому законом порядку Підприємству;
     – визначення операторів з надання послуг платного паркування;
     – виконання   функцій   операторів   відповідно   до   Правил
благоустрою  території,  паркування  транспортних засобів,  тиші в
громадських місцях,  торгівлі на ринках у м.  Києві,  затверджених
рішенням   Київської   міської   ради   від  26.09.2002  N  47/207
( ra_047023-02 );
     – надання   послуг   із  зберігання  транспортних  засобів  у
підземних  та  наземних  гаражах,   відкритих   автостоянках,   на
відведених та спеціально обладнаних місцях;
     – забезпечення безпеки дорожнього  руху  шляхом  впровадження
нових  форм  паркування транспортних засобів та створення сучасної
системи паркування;
     – розвиток гаражно-столичного господарства;
     – освоєння паркувального простору в місті Києві;
     – координація  та  сприяння  діяльності  районних у м.  Києві
комунальних підприємств по паркуванню та  зберіганню  транспортних
засобів;
     – розробка,  впровадження та експлуатація нових технологій та
обладнання в системі паркування транспортних засобів, в тому числі
автоматизованих систем  управління  транспортом,  оплати  проїзду,
відеомоніторингу;
     – розробка (замовлення  розробки)  проектів  схем  розміщення
місць для паркінгів, автостоянок, механізованих автостоянок, місць
для  паркування,  гаражів  та  інших об’єктів дорожнього сервісу в
м. Києві;
     – здійснення маркетингових досліджень;
     – проведення  в  установленому  порядку тендерних процедур із
закупівлі товарів, робіт і послуг.
     3.3. Підприємство може здійснювати також іншу,  не заборонену
законодавством України, діяльність, спрямовану на досягнення мети,
зазначеної в Статуті.
     3.4. У   випадках,   передбачених   законодавством   України,
Підприємство  отримує  спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення
окремих видів діяльності.
                IV. Юридичний статус Підприємства
     4.1. У своїй діяльності Підприємство  керується  Конституцією
України   (   254к/96-ВР   ),  законами  України,  постановами  та
розпорядженнями   Кабінету   Міністрів   України,    указами    та
розпорядженнями    Президента    України,    рішеннями   Київради,
розпорядженнями Київської міської державної адміністрації,  іншими
нормативними актами та цим Статутом.
     4.2. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс,  рахунки в установах банків,  печатку із своїм
найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, емблему.
     Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
     4.3. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з
моменту його державної реєстрації.
     4.4. Підприємство    несе    відповідальність    за    своїми
зобов’язаннями в  межах  належного  йому  майна  згідно  з  чинним
законодавством України.
     4.5. Підприємство  не несе відповідальність за зобов’язаннями
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної адміністрації) або іншого центрального органу виконавчої
влади та місцевого самоврядування.
     4.6. Підприємство  самостійно   планує   та   здійснює   свою
діяльність.
                V. Права та обов’язки Підприємства
     5.1. Підприємство відповідно до чинного законодавства України
та в межах своєї компетенції має право:
     5.1.1. Самостійно   планувати  свою  діяльність  і  визначати
перспективи розвитку,  виходячи з укладених договорів на виконання
робіт і послуг;
     5.1.2. Самостійно планувати основні напрямки свого розвитку і
визначати  стратегію  відповідно  до галузевих,  науково-технічних
прогнозів та пріоритетів,  кон’юнктури ринку  продукції,  товарів,
робіт, послуг та економічної ситуації;
     5.1.3. Здійснювати  інвестиційні  проекти,  укладати   угоди,
набувати  майнові  та  особисті немайнові права,  нести обов’язки,
бути  позивачем  і  відповідачем   у   суді,   господарському   та
третейському суді;
     5.1.4. За  згодою  Київської  міської  ради  брати  участь  в
об’єднаннях,       асоціаціях,       корпораціях,       концернах,
промислово-фінансових групах і холдингах;
     5.1.5. Створювати філії,  представництва,  відділення та інші
відокремлені підрозділи,  погоджуючи питання про розміщення  таких
підрозділів   підприємства   з   відповідними  органами  місцевого
самоврядування в установленому законодавством порядку;
     Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи
і діють на основі положення про них,  затвердженого Підприємством.
Вони  можуть  відкривати  рахунки в установах банків відповідно до
закону.
     5.1.6. Придбавати  продукцію  (роботи,  послуги,  майнові  та
немайнові права) підприємств і організацій як в Україні,  так і за
кордоном;
     5.1.7. Залучати до  співпраці  підприємства  та  організації,
українських та іноземних спеціалістів;
     5.1.8. Відкривати рахунки в національній та іноземних валютах
в  кредитних  установах  як в Україні,  так і за кордоном згідно з
чинним законодавством;
     5.1.9. Користуватися    кредитами   і   позикам,   самостійно
визначати  форму  та  систему  оплати  праці,  її  організацію  та
нормування,  правила внутрішнього розпорядку, мати інші права, які
не заборонені чинним законодавством України;
     5.1.10. Виконувати   роботи,  надавати  послуги  поза  межами
державного   замовлення   за   тарифами,   що   встановлюються   у
встановленому   порядку   на  договірній  основі,  а  у  випадках,
передбачених    законодавством     України,     за     фіксованими
(регульованими) тарифами;
     5.1.11. Самостійно визначати  свою  організаційну  структуру,
встановлювати чисельність працівників і штатний розпис;
     5.1.12. Користуватися    іншими    правами,     передбаченими
законодавством України для підприємств.
     5.2. На Підприємство покладаються такі обов’язки:
     5.2.1. Забезпечення виконання функцій і  завдань,  покладених
на  Підприємство  Київською  міською  радою  та виконавчим органом
Київської    міської    ради    (Київською    міською    державною
адміністрацією);
     5.2.2. Забезпечення  своєчасної  сплати  податків  та   інших
відрахувань   до   державного   та  місцевого  бюджетів  згідно  з
законодавством України;
     5.2.3. Забезпечення  цільового  використання  закріпленого за
ним майна та виділення коштів з місцевого та державного бюджетів;
     5.2.4. Створення  належних  умов для високопродуктивної праці
працівників   Підприємства,    забезпечення    дотримання    вимог
законодавства України про працю,  соціальне страхування,  правил і
норм охорони праці, техніки безпеки;
     5.2.5. Здійснення  заходів з удосконалення організації роботи
Підприємства;
     5.2.6. Здійснення  заходів  з  метою  посилення  матеріальної
заінтересованості працівників як у  результатах  особистої  праці,
так  і  у  загальних  підсумках роботи Підприємства,  забезпечення
економного  і  раціонального  використання  фонду   споживання   і
своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства;
     5.2.7. Виконання  норм  і  вимог   щодо   охорони   довкілля,
раціонального  використання  і  відтворення  природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки;
     5.2.8. Здійснення    бухгалтерського    обліку    і   ведення
статистичної звітності згідно з чинним законодавством України.
                  VI. Майно і кошти Підприємства
     6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди  та  обігові
кошти,  а  також  інші  цінності,  вартість  яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.
     6.2. Майно    Підприємства    є     комунальною     власністю
територіальної  громади  міста Києва і закріплене за Підприємством
на праві господарського відання.
     Здійснюючи право    господарського    відання,   Підприємство
володіє,  користується та розпоряджається майном,  закріпленим  за
ним   власником   (уповноваженим   ним   органом),   з  обмеженням
правомочності розпорядження щодо окремих  видів  майна  за  згодою
власника у випадках, передбачених законодавством України.
     6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
     6.3.1. Комунальне майно,  передане Підприємству відповідно до
рішення засновника;
     6.3.2. Кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції
(робіт, послуг) Підприємства;
     6.3.3. Кредити банків  та  інших  кредиторів,  у  тому  числі
іноземних;
     6.3.4. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
     6.3.5. Безоплатні   або   благодійні   внески,  пожертвування
юридичних та фізичних осіб;
     6.3.6. Майно, придбане в інших юридичних і фізичних осіб;
     6.3.7. Доходи,  одержані ним  за  результатами  господарської
діяльності, передбаченої Статутом;
     6.3.8. Інші  джерела,  не  заборонені  чинним  законодавством
України.
     6.4. Підприємство   має   право   з   дозволу   власника  або
уповноваженого  ним  органу  здавати  в  оренду,  надавати   іншим
підприємствам,  організаціям  та  установам безоплатно в тимчасове
користування  або  в  позику  належні   йому   будинки,   споруди,
устаткування,  транспортні  засоби,  інвентар,  сировину  та  інші
матеріальні  цінності,  а  також  списувати   їх   з   балансу   в
установленому порядку.
     6.5. Прибуток,  після  виконання  зобов’язань перед бюджетом,
залишається у розпорядженні Підприємства.
                 VII. Статутний фонд Підприємства
     7.1. Статутний  фонд   Підприємства   сформований   Київською
міською радою за рахунок грошових коштів у розмірі 10000,0 (десять
тисяч) гривень.
     7.2. Підприємство має право змінювати розмір статутного фонду
згідно з чинним законодавством України. Рішення про зміну статного
фонду набуває чинності з дати державної реєстрації змін.
     7.3. У  разі,   якщо   вартість   активів   Підприємства   за
результатами   його  діяльності  виявляється  меншою,  ніж  розмір
статутного  фонду,  передбачений  цим  Статутом  орган,  до  сфери
управління якого входить дане Підприємство,  зобов’язаний провести
в установленому законодавством порядку зменшення  його  статутного
фонду,  але не нижче встановленого мінімального розміру статутного
фонду.
         VIII. Управління Підприємством і самоврядування
                       трудового колективу
     8.1. Управління   Підприємством   здійснюється   на    основі
поєднання  прав  власника  щодо використання свого майна та участі
трудового колективу.
     8.2. Підприємство  очолює  директор,  який  призначається  на
посаду та звільняється  з  посади  Київським  міським  головою  на
умовах  контракту  за  поданням  Головного  управління транспорту,
зв’язку та інформатизації  виконавчого  органу  Київської  міської
ради (Київської міської державної адміністрації), при погодженні з
постійною комісією Київської міської ради з питань  транспорту  та
зв’язку.
     У контракті визначаються  строк  найму,  права,  обов’язки  і
відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення,
умови звільнення його з посади,  інші умови найму  за  погодженням
сторін.
     8.3. Директор  Підприємства  може  бути  звільнений  з посади
достроково на підставах,  передбачених  контрактом  відповідно  до
закону.
     8.4. Директор Підприємства:
     8.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства;
     8.4.2. Несе    відповідальність   за   стан   та   діяльність
Підприємства;
     8.4.3. Затверджує  структуру  і  штатний розпис Підприємства,
Положення про  його  філії,  відокремлені  підрозділи,  структурні
підрозділи, управління, відділи тощо;
     8.4.4. Призначає на посади та звільняє  з  посад  керівників,
спеціалістів  та  інших  працівників,  а  заступників директора за
погодженням  з  Головним  управлінням   транспорту,   зв’язку   та
інформатизації   виконавчого   органу   Київської   міської   ради
(Київської міської державної адміністрації);
     8.4.5. Керує    роботою    на   основі   єдиноначальності   у
відповідності до цього Статуту;
     8.4.6. Діє без доручення від імені Підприємства,  представляє
його інтереси  в  органах  державної  влади  і  органах  місцевого
самоврядування,  інших  організаціях,  у  відносинах  з юридичними
особами та громадянами;
     8.4.7. Розпоряджається   майном   та   коштами   Підприємства
відповідно до  чинного  законодавства  України,  рішень  Київради,
розпоряджень  Київської  міської  державної адміністрації та цього
Статуту;
     8.4.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та
перевіряє їх виконання;
     8.4.9. Укладає   договори,  видає  довіреності,  відкриває  в
установах банків розрахунковий та інші рахунки;
     8.4.10. Несе   персональну   відповідальність   за  виконання
покладених на Підприємство виконавчим  органом  Київської  міської
ради  (Київською  міською  державною  адміністрацією) повноважень,
завдань,  визначених цим Статутом,  а також за дотримання  чинного
законодавства України;
     8.4.11. Несе персональну відповідальність  за  формування  та
виконання  фінансових  планів,  дотримання  фінансової дисципліни,
ефективне використання та охорону комунального майна, закріпленого
за Підприємством.
     8.5. Рішення  з  соціально-економічних питань,  що стосуються
діяльності  Підприємства,   приймаються   директором   за   участі
трудового колективу та уповноважених ним органів.
     8.6. Повноваження     трудового     колективу    Підприємства
реалізуються загальними  зборами  (конференцією)  та  їх  виборним
органом.
     8.7. Право укладання колективного договору від імені власника
надається  директору,  а   від   імені   трудового   колективу   –
уповноваженому ним органу.
     Колективним договором  регулюються  виробничі,   трудові   та
економічні   відносини   трудового   колективу   з  адміністрацією
Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку.
     8.8. Трудовий колектив Підприємства безпосередньо  або  через
уповноважений ним орган:
     – розглядає  і  затверджує   проект   колективного   договору
Підприємства;
     – розглядає  і  вирішує  згідно  з   цим   Статутом   питання
самоврядування трудового колективу;
     – бере  участь  у  матеріальному  і  моральному  стимулюванні
продуктивної  праці,  заохочує  винахідницьку діяльність,  порушує
клопотання про представлення працівників до державних нагород.
                   IX. Господарська діяльність
     9.1. Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність
у відповідності з вимогами чинного законодавства та цього Статуту.
     9.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
     9.3. Планування      фінансово-господарської       діяльності
здійснюється  Підприємством  шляхом  складання  у  порядку  та  за
формою,  що визначаються виконавчим органом Київської міської ради
(Київською  міською  державною адміністрацією),  річних фінансових
планів,  які  затверджуються  Головним   управлінням   комунальної
власності  м.  Києва  виконавчого  органу  Київської  міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
     Підприємство звітує  про  стан  виконання фінансового плану в
порядку,  що   визначається   Головним   управлінням   комунальної
власності  м.  Києва  виконавчого  органу  Київської  міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
     9.4. Прибуток  Підприємства  використовується  відповідно  до
фінансових планів.
     9.5. Підприємство   здійснює   відрахування   частини   свого
прибутку до бюджету м.  Києва в порядку,  встановленому  Київською
міською радою.
     9.6. Підприємство  може створювати цільові фонди,  призначені
для покриття певних витрат, пов’язаних з його діяльністю, згідно з
чинним законодавством України.
     9.7. Джерелом  формування  фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток   (доходи),    бюджетне    фінансування,    амортизаційні
відрахування  та  інші  кошти,  включаючи  капітальні вкладення та
кредити.
     9.8. Відносини   Підприємства   з   іншими    підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності
здійснюються на основі договорів.
     9.9. У порядку,  встановленому  законодавством,  Підприємство
одержує  та  користується  банківськими  кредитами  на  договірній
основі.  Підприємство може надавати банку,  на договірній  основі,
право  використовувати  свої вільні кошти і встановлювати відсотки
за їх використання.
     9.10. Підприємство сплачує податки в розмірах та порядку, які
встановлені законодавством.
     9.11. Підприємство  самостійно  встановлює  форми,  системи і
розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно
з законодавством України.
     9.12. Підприємство  здійснює  оперативний  та  бухгалтерський
облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
     9.13. Контроль за діяльністю  Підприємства  та  ревізія  його
фінансово-господарської    діяльності    здійснюються   згідно   з
законодавством України.
     9.14. Директор  та  головний  бухгалтер  несуть   персональну
відповідальність  за  додержання  порядку  ведення і достовірність
обліку та статистичної звітності.
     9.15. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці,   життя   і   здоров’я,  гарантії  обов’язкового  медичного
страхування членів трудового колективу  та  їх  сімей  вирішуються
директором  за  участі  трудового  колективу  та уповноважених ним
органів.
                X. Зовнішньоекономічна діяльність
     10.1. Підприємство  самостійно  здійснює  зовнішньоекономічну
діяльність відповідно до законодавства України.
     10.2. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на
засадах повної самоокупності та самофінансування.
     10.3. Прибуток в іноземній валюті,  отриманий Підприємством в
результаті  зовнішньоекономічної  діяльності,  використовується  у
порядку, встановленому законодавством України.
     10.4. Для    здійснення    зовнішньоекономічної    діяльності
Підприємство  має  право в порядку,  встановленому цим Статутом та
законодавством,  відкривати за межами України свої  представництва
та виробничі підрозділи.
     10.5. У  процесі  здійснення  зовнішньоекономічної діяльності
Підприємство користується у повному обсязі правами юридичної особи
згідно з законодавством України та цим Статутом.
     10.6. Підприємство  має право в установленому законом порядку
одержувати кредити  від  своїх  зарубіжних  партнерів,  при  цьому
валюта зараховується на баланс Підприємства і використовується ним
самостійно.
     10.7. Підприємство    несе    повну    відповідальність    за
ефективність   своєї   зовнішньоекономічної  діяльності  згідно  з
законодавством та укладеними договорами (контрактами).
           XI. Ліквідація та реорганізація Підприємства
     11.1. Діяльність  Підприємства   припиняється   шляхом   його
реорганізації     (злиття,    приєднання,    поділу,    виділення,
перетворення) або ліквідації.
     11.2. Реорганізація чи ліквідація Підприємства здійснюються у
передбаченому законодавством України порядку за рішенням власника,
а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду.
     11.3. Ліквідація  Підприємства   здійснюється   ліквідаційною
комісією,  яка  утворюється  власником майна або уповноваженим ним
органом.
     11.4. Ліквідаційна  комісія  складає   ліквідаційний   баланс
Підприємства  і подає його власнику або уповноваженому ним органу,
який  призначив  ліквідаційну  комісію.  Від  моменту  призначення
ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  права  по  управлінню
Підприємством, розпорядженню майном та коштами підприємства.
     11.5. Порядок і строки проведення ліквідації,  а також  строк
заяви   претензій   кредиторами   визначаються   згідно  з  чинним
законодавством України.
     11.6. Працівникам Підприємства, які звільняються в результаті
реорганізації чи ліквідації Підприємства,  гарантується дотримання
їх  прав  та  інтересів  відповідно  до  трудового   законодавства
України.
     11.7. Майно,  що залишилось після розрахунків з працівниками,
сплати     податків,     задоволення     претензій     кредиторів,
використовується  за  вказівкою  власника  або  уповноваженого ним
органу.
     11.8. Підприємство     вважається     реорганізованим     або
ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code