Статут комунального підприємства “Київський інститут земельних відносин”

Додаток до рішення Київради від 26 грудня 2002 року № 211/371
Статут комунального підприємства \”Київський інститут земельних відносин”
1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство \”Київський інститут земельних відносин” (далі — Підприємство) створене рішенням Київради від 19.12.2002 р. № 166/326 \”Про створення комунального підприємства \”Київський інститут земельних відносин” засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковується Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), далі — Управління.
1.2. Засновником Підприємства є Київська міська рада (далі Засновник).
1.3. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, розпорядчих документів та доручень Засновника, його виконавчого органу, Управління та цього Статуту.
1.4. Підприємство є юридичною особою, діє на засадах господарського розрахунку та самофінансування, має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші реквізити, встановлені для підприємств. Підприємство має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції та господарських судах.
1.5. За погодженням з Засновником та Управлінням Підприємство може входити до складу асоціацій фондів, спілок інших господарських об’єднань та створювати спільні підприємства в установленому порядку.
1.6. Підприємство при здійсненні своєї господарської та іншої діяльності має право за погодженням Засновником та Управлінням приймати рішення, що не суперечать чинному законодавству та положенням цього Статуту.
1.7. Підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Управління, а Засновник та Управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.
1.8. Повне найменування Підприємства — Комунальне підприємство \”Київський інститут земельних відносин”. 
Скорочена назва — КП КІЗВ. 
Назва англійською мовою — Kyiv Institute of Land Relations.
1.9. Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 32-а.
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Підприємство здійснює свою діяльність з метою розвитку земельних відносин, ефективного використання земельних ресурсів, збільшення їх ролі в соціально-економічному розвитку міста.
Діяльність полягає в виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних, спеціальних та інших робіт в галузі ведення державного земельного кадастру, землеустрою та моніторингу земель з використанням новітніх інформаційних технологій.
2.2. Для досягнення мети Підприємство здійснює такі види діяльності:
— науково-інформаційне, нормативно-методичне, правове та організаційне забезпечення і підтримка робіт по веденню державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, державного контролю за використанням та охороною земель, регулювання оптимального розвитку територій. Виконання аналітичних досліджень;
— створення, запровадження, обслуговування та розвиток програмно-інформаційних комплексів автоматизованих систем ведення державного земельного кадастру;
— створення, запровадження, обслуговування автоматизованої системи підготовки земельно-кадастрової інформації для визначення земельного податку, технічне та програмне забезпечення ведення реєстру платників земельного податку, автоматизованого нарахування земельного податку, орендної плати, моніторингу здійснення плати за землю; 
— моніторинг ринку землі;
— розвиток методик та технологій землеоціночних робіт;
— розповсюдження розробок та методик у галузі землеустрою та земельного кадастру в інших містах;
— виконання робіт з землеустрою;
— складання планів земельно-господарського устрою;
— виконання робіт по інвентаризації земель усіх категорій;
— програмне та технічне забезпечення ведення реєстру земельних ділянок;
— проведення грошової оцінки, експертної оцінки, економічної оцінки земель та бонітування грунтів;
— проведення експертних робіт в галузі земельних відносин;
— проведення спеціальних землевпорядних, топографічно-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних, містобудівних, лісотехнічних, водогосподарських, земельно-оціночних вишукувань з метою підготовки інформації для внесення до бази даних земельного кадастру;
— створення та ведення інформаційних систем, веб-сайтів, баз даних, в тому числі картографічних та топографо-геодезичних, що пов’язані з виробничою діяльністю Підприємства;
— програмне та технічне забезпечення ведення реєстру адрес;
— розробка експериментальних методик, складу та порядку проведення земельно-кадастрових, землевпорядних та землеоціночних робіт;
— проведення навчальних заходів по підвищенню кваліфікації з питань земельного кадастру, землеустрою, інформаційних систем та технологій;
— розробка, адаптація програмних продуктів, створення та підтримка локальних мереж;
— розробка та випуск довідкової, нормативно-технічної документації;
— консультації з питань ведення державного земельного кадастру, землеустрою та інформаційних технологій;
— підготовка, організація та проведення земельних аукціонів і конкурсів з продажу земельних ділянок;
— підготовка земельно-кадастрової інформації по запитах, надання консультативних та інших послуг;
— організація конференцій, семінарів, виставок, тощо;
— інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству. 
Види діяльності, які потребують ліцензування, Підприємство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії у встановленому законом порядку.
3. Права і обов’язки
3.1. Підприємство в межах своєї компетенції здійснює всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети та предмету діяльності, що передбачені цим Статутом.
3.2. Підприємство відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, встановлених цим Статутом, має право:
— укладати договори та угоди, що не суперечать чинному законодавству України, з державними установами, громадськими, кооперативними та іншими підприємствами та організаціями, окремими громадянами та творчими колективами як в Україні, так і за її межами;
— самостійно здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями перед податковими і іншими державними установами, кредиторами, інвесторами, орендодавцями, виконавцями робіт та послуг;
— здійснювати захист своїх прав і інтересів у відповідних вітчизняних державних установах та закладах, а також у міжнародних організаціях;
— створювати фонди і резерви за погодженням із Засновником та Управлінням;
— планувати, за погодженням із Засновником та Управлінням свою діяльність, визначати пріоритетні перспективні напрями діяльності для забезпечення наукового, виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення добробуту його працівників;
— залучати при необхідності інші підприємства, організації та окремих спеціалістів для виконання робіт;
— брати участь у вітчизняних та міжнародних проектах щодо впровадження системи реєстрації землі, нерухомості та прав на них, реформування земельних відносин, здійснювати міжнародне співробітництво;
— отримувати наукову, методичну та технічну допомогу для проведення комплексу робіт, передбачених цим Статутом;
— здійснювати навчальну діяльність в галузі земельного кадастру, землеустрою та інформаційних технологій;
— володіти, користуватися та розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями, в тому числі інтелектуальними, в межах визначених чинним законодавством;
— придбавати, утримувати або орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення виробничої діяльності;
— направляти працівників Підприємства за рахунок власних та інших коштів на навчання, стажування, конференції;
— виконувати роботи та накопичувати матеріали, що містять державну таємницю, або з нею пов’язані, в порядку, встановленому законодавством України;
— отримувати кредити;
— здійснювати операції з цінними паперами;
— вносити подання Засновнику про внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства;
— інші права згідно з законодавством України. 
3.3. Підприємство зобов’язане:
— забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;
— забезпечувати цільове використання комунального майна та коштів;
— створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил техніки безпеки, обов’язкового соціального страхування;
— забезпечувати здійснення робіт, виконання доручень Засновника та Управління, надавання послуг згідно з предметом діяльності.
4. Управління Підприємством
4.1. Підприємство очолює директор, який призначається на посаду Київським міським головою за поданням начальника Управління. Контракт з директором Підприємства укладається начальником Управління за погодженням з першим заступником голови Київської міської державної адміністрації.
4.2. Виключною компетенцією Засновника є:
— затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до нього, за поданням Управління;
— прийняття рішення про реорганізацію або припинення діяльності Підприємства, утворення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. 
4.3. Контроль за фінансовою діяльністю Підприємства здійснює Засновник та Управління в установленому порядку. 
4.4. Директор Підприємства:
— призначає та звільняє з посад працівників Підприємства;
— здійснює розподіл обов’язків між заступниками;
— діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування;
— самостійно вирішує питання діяльності підприємства, організовує роботу Підприємства і несе персональну відповідальність за його виробничу та фінансову діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
— відповідно до чинного законодавства України, діючого колективного договору та цього Статуту розпоряджається фінансами, основними засобами та оборотними коштами, іншими активами і пасивами Підприємства. Відчуження основних засобів, активів здійснюється за рішенням Засновника або за розпорядженням Київського міського голови в порядку, визначеному чинним законодавством;
— затверджує структуру, чисельність та штатний розпис за погодженням з Управлінням, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи;
— затверджує заходи заохочення та стягнення;
— видає накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання працівниками Підприємства;
— здійснює інші дії, що випливають з Статуту Підприємства. 
4.5. В своїй діяльності, в тому числі господарській та фінансовій, Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику та Управлінню.
5. Трудовий колектив та його самоврядування
5.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі особи, що працюють на підставі трудових договорів, які укладає директор від імені Підприємства.
5.2. Рішенням трудового колективу на Підприємстві утворюється профспілкова організація, яка від імені трудового колективу щорічно укладає колективний договір з керівництвом Підприємства та захищає інтереси його працівників. 
5.3. Питання прийому та звільнення, охорони праці і відпочинку здійснюється Підприємством відповідно до чинного законодавства України та колективного договору. 
5.4. Трудові спори вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
5.5. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом.
6. Майно та фінансова діяльність
6.1. Майном Підприємства є основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в його самостійному балансі. Майно, що є комунальною власністю і закріплене за Підприємством, належить йому на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, в порядку визначеним чинним законодавством та Статутом Підприємства.
6.2. Джерелами формування майна Підприємства є:
— грошові та матеріальні внески Засновника та Управління;
— прибутки, одержані внаслідок реалізації виконаних робіт і наданих послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
— кредити банків та інших кредиторів;
— доходи від цінних паперів;
— капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
— майно, отримане внаслідок здійснення міжнародних проектів;
— безоплатні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
— інші джерела, не заборонені чинними законодавчими актами України. 
6.3. Підприємство може створювати за погодженням з Засновником та Управлінням фонди:
— технічного розвитку;
— оплати праці та матеріального заохочення;
— соціального розвитку;
— страховий (резервний);
— інші спеціальні фонди.
6.4. Головним узагальнюючим показником господарської діяльності Підприємства є прибуток. З отриманих доходів Підприємство робить обов’язкові відрахування, сплачує податки, збори та інші обов’язкові платежі в бюджет, обов’язкові внески на соціальне та пенсійне страхування, інші обов’язкові платежі до державних цільових фондів.
6.5. Частина чистого прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів, знаходиться в розпорядженні Підприємства. Порядок розподілу та використання цієї частини прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. 
6.6. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.
6.7. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
7. Зовнішньоекономічна діяльність
7.1. Підприємство в установленому законодавством порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 
7.2. Порядок використання виручки Підприємства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.
7.3. Кошти в іноземній валюті Підприємство може використовувати на придбання імпортного обладнання, сировини матеріалів, іншої продукції, необхідних для розвитку виробництва і збільшення товарообігу, створення його фондів на зміцнення матеріально-технічної бази і соціально-культурної сфери.
7.4. Підприємство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється відповідними органами.
8. Припинення діяльності Підприємства
8.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника, суду, в порядку, встановленому чинним законодавством України. 
8.2. При реорганізації Підприємства права та обов’язки Підприємства переходять до його правонаступників. 
8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності за рішенням суду, господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. 
8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що звільняються, гарантуються їх права і інтереси відповідно до чинного законодавства України.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code