Нижче подано терміни та визначення, використані у цих нормах

Нижче подано терміни та визначення, використані у цих нормах

Автентичність – тут: це ознака (характеристика) пам\’ятки, що полягає в достовірності її задуму, про-ектування, спорудження і застосованих вихідних матеріалів (субстанції) та технологій і дозволяє розглядати даний об\’єкт як документ історії та твір архітектурного мистецтва і як оригінал; істотні модифікації і допов-нення, набуті пам\’яткою протягом історичного розвитку, можуть розглядатися як складова частина автенти-чності (відповідного історичного періоду).
Дослідження пам\’ятки – науково-пошукова та науково-пракгична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об\’єкт культурної спадщини, його історію, історичні зміни та характер середовища.
Зони охорони пам\’ятки (зони охорони) — встановлювані навколо пам\’ятки охоронна зона, зона ре-гулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання з метою забезпечення сприятливих умов для збереження пам\’ятки.
Консервація – сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють захистити об\’єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд (збереження пам\’ятки практично в тому вигляді, в якому вона дійшла до наших днів).
Музеєфікація – тут: сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об\’єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування.
Науково-проектна документація – затверджена в установленому порядку сукупність матеріалів для консерваційних, реставраційних чи реабілітаційних робіт на пам\’ятках, що вміщують необхідні архітектурні обміри, натурні та архівні дослідження, фотофіксацію, креслення, розрахунки, схеми, обґрунтування прийнятих рішень тощо.
Науково-проектна робота – робота, пов\’язана із створенням проектної документації для ремонтно-реставраційних робіт на основі натурних та архівних дослідних робіт.
Науково-проектні роботи – тут: комплекс робіт з досліджень, науково обґрунтованих проектних рі-шень та розроблення проектно-кошторисної документації на консервацію, реставрацію, реабілітацію, прис-тосування об\’єктів архітектурної спадщини та регенерацію об\’єктів містобудівної
спадщини.
Об\’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, по-в\’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об\’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об\’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність із антропологічного, археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
Пам\’ятка – об\’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Дер-жавного реєстру нерухомих пам\’яток України.
Пристосування – сукупність науково-дослідних, проектних, вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об\’єкта культурної спадщини без зміни притаманних йому вла-стивостей, які є предметом охорони об\’єкта культурної спадщини, в тому числі реставрація елементів, які становлять історико-культурну цінність.
Реабілітація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціона-льних властивостей об\’єктів культурної спадщини (приведення їх у стан, придатний для експлуатації).
Ремонт – тут: сукупність обґрунтованих заходів на об\’єктах культурної спадщини, що забезпечують їх функціонування, покращення технічного стану та фізичне збереження в існуючому вигляді і не зачіпають історичної субстанції, конструктивних і декоративних елементів цих об\’єктів та не змінюють характеристич-них властивостей, які є предметом охорони пам\’ятки.
Ремонтно-реставраційні роботи – сукупність виробничих заходів щодо збереження об\’єктів архітек-турної спадщини на основі науково-проектної документації, які включають консервацію, реставрацію, реабі-літацію та пристосування.
Реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного ста-ну, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об\’єктів ку-льтурної спадщини із забезпеченням їх автентичності.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code