Дослідження пам\’ятки і розроблення науково-проектної документації здійснюється проектувальником в особі авторського колективу

Дослідження пам\’ятки і розроблення науково-проектної документації здійснюється проектувальником в особі авторського колективу (або автора) з виконанням ним науково-технічного супроводу та функцій автор-ського нагляду в процесі проведення робіт із реставрації пам\’ятки.
5.2 Для координації виконання науково-проектних робіт і роботи авторського колективу призначається науково-методичний керівник цього колективу (науковий керівник), який здійснює наукове керівництво, коор-динує розроблення відповідної науково-проектної документації, ведення науково-технічного супроводу та авторського нагляду за реставрацією.
5.3 Науковий керівник:
– координує роботу авторського колективу;
– бере участь у розробленні принципових та концептуальних рішень щодо дослідження, реставрації та збереження пам\’ятки;
– здійснює дослідження пам\’ятки;
– здійснює науково-методичне керівництво роботами на пам\’ятці;
– контролює якість розроблення науково-проектної документації, її відповідність положенням чинних норм і правил;
– несе відповідальність за наукову обґрунтованість проектних рішень;
– веде особисто і координує роботу авторського колективу щодо авторського нагляду за реставрацією пам\’ятки.
5.4 Ведення авторського нагляду за реставрацією пам\’ятки є обов\’язковим і включає:
– нагляд за дотриманням проектних рішень;
– науково-методичне керівництво веденням робіт на об\’єкті культурної спадщини;
– спостереження за веденням реставраційних робіт та станом пам\’ятки;
– внесення пропозицій і доповнень щодо необхідних змін науково-проектної документації;
– призупинення проведення окремих видів робіт за необхідності дослідження і фіксації необстежених

або нововиявлених частин, елементів і деталей пам\’ятки, а також при загрозі непередбачених деформацій чи руйнування конструкцій, при систематичному недотриманні робочої документації і вказівок авторського нагляду;
– участь у роботі комісій із приймання виконаних ремонтно-реставраційних робіт;
– участь у нарадах (науково-методичних, консультативних тощо) та роботі комісій із питань досліджен-ня, реставрації та збереження об\’єкта культурної спадщини, внесення змін та доповнень до науково-проектної та проектно-кошторисної документації;
– ведення журналу авторського нагляду;
– участь у підготовці науково-реставраційного звіту.
5.5 Авторський нагляд за реставрацією пам\’ятки – дотриманням архітектурних та конструктивних рішень, використанням матеріалів та дотриманням технології реставраційних процесів, здійсненням науково-методичного керівництва тощо – покладаються на спеціалізовані науково-реставраційні організації – розроб-ники відповідного розділу проекту.
5.6 Науково-технічний супровід об\’єкта культурної спадщини на етапах реставрації та експлуатації здій-снюється відповідно до ДБН В.1.2-5 в частині, яка не суперечить положенням п.2.8 цих норм.
5.7 Авторський нагляд за реставрацією пам\’ятки та науково-технічний супровід об\’єкта культурної спа-дщини можуть виконуватись на підставі окремого контракту (договору).
5.8 Рекомендації та зауваження, які зроблені в рамках методичного керівництва, авторського нагляду за реставрацією пам\’ятки та науково-технічного супроводу, фіксуються в \”Журналі авторського нагляду за ре-ставрацією пам\’ятки та науково-технічного супроводу\” (далі – журнал авторського нагляду) (додаток Н), і є обов\’язковими для замовника і підрядних організацій і можуть бути відміненими тільки відповідним органом охорони культурної спадщини за погодженням відповідного спеціально уповноваженого органу містобуду-вання і архітектури.
5.9 Журнал авторського нагляду, прошнурований і завірений підписом автора або наукового керівника авторського колективу, разом з дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини на проведен-ня ремонтно-реставраційних робіт зберігається у відповідального виконавця робіт, видається для внесення вказівок автору або членам авторського колективу і надається комісії з приймання робіт разом з іншою до-кументацією.
Після завершення реставрації об\’єкта культурної спадщини журнал передається відповідальним викона-вцем робіт за актом науковому керівнику авторського колективу або автору для використання в роботі над розділом науково-проектної документації \”Науково-реставраційний звіт\”. Після завершення звіту журнал пе-редається на зберігання замовнику.
5.10 Авторське право на науково-проектну документацію охороняється згідно з Законом України \”Про авторське право і суміжні права\” та іншими законодавчими актами. Публікація матеріалів науково-проектної документації на реставрацію об\’єктів культурної спадщини виконується за погодження авторів проекту. При використанні в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проектів необхідно на них посилатися.
5.11 Прізвища попередніх авторів розробок науково-проектної документації та виконавців реставрації зазначаються в історичній довідці.
5.12 Застосування при реставрації об\’єкта культурної спадщини будь-яких раніше розроблених проект-них рішень погоджується з їх розробником та відповідним органом охорони культурної спадщини.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code