Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб\’єктам господарювання

Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб\’єктам господарювання
 
     3.1. Якщо суб\’єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.
 
     Особа, яка від імені суб\’єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має: { Абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     пред\’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред\’являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; { Абзац третій пункту 3.1 в редакції Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені цією главою Інструкції.
 
     На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.
 
     Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
 
     3.2. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
 
     заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
 
     копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
 
     копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу;
 
     картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). { Пункт 3.2 в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     3.3. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:
 
     заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;
 
     клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;
 
     копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
 
     копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи;
 
     картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). { Пункт 3.3 в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     3.4. Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:
 
     заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 3), що підписана фізичною особою – підприємцем або її представником;
 
     копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця;
 
     картки із зразками підписів (додаток 4).
{ Пункт 3.4 в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     3.5. Професійна спілка або об\’єднання профспілок (далі – профспілка), яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття поточного рахунку подає до банку такі документи:
 
     заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписує керівник профспілки або інша уповноважена на це особа; { Абзац другий пункту 3.5 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     копію статуту (положення) профспілки, засвідчену нотаріально;
 
     копію довідки про внесення профспілки до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
 
     картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально або вищою за статусом профспілковою організацією, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів профспілки надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів. { Абзац п\’ятий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     Профспілка, яка легалізувалася шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу, крім вищезазначених документів, має подати копію свідоцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що профспілка не легалізована, клієнт обов\’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку \”Додаткова інформація\”.
 
     Первинній організації профспілок, яка вперше відкриває рахунок у цьому банку, для відкриття поточного рахунку потрібно подати до банку документи, визначені цим пунктом Інструкції для профспілок, крім копії довідки про внесення організації до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 
     Копія статуту (положення) профспілки, подана її первинною організацією, може бути засвідчена вищою за статусом профспілковою організацією або нотаріально. { Абзац восьмий пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     Первинні організації легалізованих профспілок додатково до вищезазначених документів мають подати копію свідоцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи вищим профспілковим органом.
 
     Інформацію про те, що профспілка, до якої належить первинна організація, не легалізована, цей клієнт обов\’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку \”Додаткова інформація\”.
 
     3.6. Орендне підприємство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, а також копію договору оренди, засвідчену нотаріально.
 
     3.7. Довірче товариство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку документи, передбачені пунктом 3.2 цієї Інструкції, та укладає з банком договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 24.12.93 N 583 ( z0047-94 ) і постановою Правління Національного банку України від 18.02.94 N 30 ( v0030500-94 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.94 за N 47/256.
 
     3.8. Військові частини, установи й організації Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування [далі – військові частини (установи)], які не мають у цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подають до банку документи, передбачені пунктом 3.2 цієї Інструкції, крім копії установчого документа.
 
     3.9. Якщо суб\’єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів). Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу.
{ Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     3.10. Якщо суб\’єкт господарювання вже має в цьому банку вкладний (депозитний) рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття поточного рахунку такому клієнту потрібно додатково подати заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів і відбитка печатки (картку із зразками підписів), засвідчену в установленому порядку.
 
{ Абзац другий пункту 3.10 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code