Генеральний план міста

Генеральний план міста, іншого поселення є основним юридичним містобудівним документом, що визначає в інтересах населення й з урахуванням державних завдань напрямку й границі територіального розвитку міста, іншого поселення, функціональне призначення й будівельне зонирование території, розподіл земель по видах власності, принципові рішення по розміщенню об’єктів загальноміського, загальселищного значення, транспортному обслуговуванню, інженерному встаткуванню й благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охороні природної й історико-культурної спадщини, черговості освоєння території.
7.2. Генеральні плани розробляються, як правило, у дві стадії: концепція генерального плану (концепція) і генеральний план міста, іншого поселення (генеральний план).
7.3. Концепція розробляється на територію міста і його приміську зону з метою визначення довгострокової стратегії й етапів їхнього господарського розвитку, а також функціонально-планувальної організації на основі комплексного аналізу економічних, соціальних, екологічних і містобудівних умов виходячи з ресурсного потенціалу території й раціонального природокористування.
Концепція є підставою для розробки проекту міської, селищної риси.
7.4. Концепція розробляється в складі матеріалів, зазначених у пп.7.5-7.7 справжньої Інструкції.
Графічні матеріали концепції міст із розрахунковою чисельністю населення більше 500 тис.чоловік виконуються в масштабі 1:25000, міст і селищ із розрахунковою чисельністю населення до 500 тис.чоловік – у масштабі 1:10000 або 1:5000. Зазначені масштаби можуть бути уточнені замовником з урахуванням конкретної ситуації.
7.5. На схемі сучасного використання й комплексної оцінки території показуються: існуюче функціональне використання території; границі національно-державних і адміністративно-територіальних утворень (у тому числі міська, селищна риса), границі приміської зони і її основних землепользований; території транспортних і інженерних споруджень і комунікацій; охоронні зони курортів, джерел водопостачання, зони охорони пам’ятників природи, нерухомих пам’ятників історії й культури; санітарно-захисні зони джерел забруднення середовища; території, що виключаються із забудови, і території, несприятливі для забудови по природних і техногенних умовах.
При наявності на території небезпечних природних і техногенних процесів схема доповнюється картами сейсмічного мікрорайонування, радіаційного забруднення, радіаційно-теплового й вітрового режимів, підтоплення території й іншими.
При великій насиченості схеми графічною інформацією допускається розробка роздільних схем сучасного використання території й схеми комплексної оцінки території.
7.6. На схемах територіального розвитку міста, поселення (варіанти) показуються: границі адміністративно-територіальних утворень (у тому числі пропоновані границі міст, інших поселень); архітектурно-планувальна організація території й окремих поселень із виділенням площадок першочергового житло-цивільного, виробничого й комунального будівництва, у тому числі районів малоповерхової й садибної забудови; проектне функціональне зонирование території; території основних транспортних і інженерних споруджень і комунікацій; природоохоронні об’єкти й зони охорони нерухомих пам’ятників історії й культури.
При великій насиченості схеми графічною інформацією допускається розробка роздільних схем територіального розвитку міста й інженерного встаткування території.
7.7. У пояснювальній записці приводяться відомості, перераховані в пп.7.5 і 7.6 справжньої Інструкції, а також дані про ресурсні можливості міста і його приміська зона, іншого поселення, чисельності й структурі населення, розміщенні нових об’єктів градообразующей базою, структурі й обсягах житлового, культурно-побутового й комунального будівництва й необхідних для цього територіях, розвитку будівельної бази, організації відпочинку населення, розвитку туризму, джерелах водопостачання й енергопостачання, можливостях водоотведения, основних принципах розвитку транспортних і інженерних інфраструктур.
У пояснювальній записці дається містобудівне й соціально-економічне обґрунтування варіантів територіального розвитку, а також етапів розвитку й територіальної організації міста, іншого поселення; оцінюються можливі наслідки реалізації проекту.
7.8. У затверджувану частину концепції входять:
пропозиції по цільовому використанню територій (функціональному зонированию) міста, іншого поселення й етапам його розвитку;
пропозиції по встановленню міської, селищної риси й границь приміської зони, територій державної (Російської Федерації і її суб’єктів), муніципальної, приватної й іншої форм власності;
принципові рішення напрямків розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста, іншого поселення і їхньої приміської зони.
7.9. Генеральний план розробляється на територію в межах міської, селищної риси й визначає з урахуванням реальних можливостей на 10-15 років територіальний пристрій міста, іншого поселення, розміщення загальміських, загальселищних об’єктів соціальної сфери, основні напрямки розвитку інженерних і транспортних систем, заходу щодо збереження природної й історичної спадщини, черговість освоєння території й будівництва.
Питання соціально-економічного розвитку міста (селища) і його приміської зони вирішуються за матеріалами концепції генерального плану або проекту планування приміської зони, а у випадках якщо вони не виконувалися, – розробляються в складі генерального плану.
7.10. Для міст і інших поселень із розрахунковою чисельністю населення до 50 тис.чоловік генеральні плани можуть розроблятися сполученими із проектами детального планування на всю територію міста, іншого поселення або на першочергові райони будівництва. У випадку сполучення генерального плану й проекту детального планування на всю територію міста, іншого поселення креслення генерального плану по масштабі й змісту приймаються відповідно до пп.11.4-11.12 справжньої Інструкції.
7.11. Генеральні плани розробляються в складі матеріалів, зазначених у пп.7.10-7.15 справжньої Інструкції.
Графічні матеріали генерального плану міста з розрахунковою чисельністю населення 500 тис.чоловік і більше виконуються в масштабі 1:10000; міста з розрахунковою чисельністю населення 250-500 тис.чоловік – у масштабі 1:10000-1:5000, міста, іншого поселення з розрахунковою чисельністю населення від 10 тис. до 250 тис.чоловік – у масштабі 1:5000; міста, іншого поселення з розрахунковою чисельністю населення менш 10 тис.чоловік – у масштабі 1:2000. Зазначені масштаби можуть бути уточнені замовником з урахуванням конкретної ситуації.
7.12. На планах сучасного використання території (опорному плані) і генеральному плані (основному кресленні) показуються: міська, селищна риса; функціональне використання території; планувальна структура житлових; суспільних, виробничих, комунально-складських і інших функціональних зон; зонирование по поверховості й ступеню капітальності житлової, суспільної, виробничої й комунально-складської забудови; території сільськогосподарського призначення, озеленення, відпочинку й спорту, споруджень і комунікацій зовнішнього транспорту, головних споруджень інженерного встаткування; улично- дорожня мережа, лінії високовольтної електропередачі; границі зон охорони пам’ятників природи, історії й культури; території державної (Російської Федерації і її суб’єктів), муніципальної, приватної й іншої форм власності.
На плані сучасного використання території показуються оформлені відводи для всіх видів будівництва й господарського використання, а на генеральному плані – ділянки першочергового освоєння.
7.13. На схемі комплексної оцінки території показуються: границі залягання корисних копалин; території, у різному ступені несприятливі для забудови по природних і техногенних умовах; захисний-захисні-санітарно-захисні, захисні й охоронні зони (підприємств, курортів, водойм, інженерних і транспортних споруджень, комунікацій і ін.); зони обмеження забудови в районах аеропортів, у районах можливих природних і техногенних катастроф; зони підвищеного шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, радіаційного забруднення, а також зони з екологічними порушеннями навколишнього середовища; інші зони й обмеження, що впливають на розміщення всіх видів будівництва.
При наявності складних інженерно-геологічних умов схема доповнюється інженерно-геологічними й гідрогеологічними картами, а при сейсмічності сім балів і більше – картами микросейсморайонирования. Для поселень, розташованих у районах Крайньої Півночі, на схемах додатково показуються дані оцінки теплового-радіаційно-теплового режиму, вітрового режиму й геокриологических процесів.
7.14. На схемі транспорту показуються: території й спорудження зовнішнього транспорту (залізничні колії й станції, аеропорти, мости, шляхопроводи, тунелі й ін.); класифікація улично- дорожньої мережі; траси й спорудження внеуличного й надземного рейкового суспільного транспорту; розміщення депо метро, трамвайних і автобусно-тролейбусних парків, великих гаражів і стоянок легкових автомобілів.
7.15. На схемі інженерного встаткування й інженерної підготовки території показуються: головні спорудження інженерного встаткування території; магістральні трубопроводи (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопостачання, зливова каналізація, місця випуску очищених стічних вод, лінії високовольтної електропередачі, основні об’єкти зв’язку, електронні й слабкострумові пристрої); ділянки території, що вимагають значного обсягу підсипання або зрізки ґрунту, дренування, виторфовування; міські гідротехнічні спорудження; ділянки русявів рік і інших водойм, підмети регулюванню, очищенню, дноуглублению, висновку в труби; заходу щодо рекультивації порушених територій.
При великій насиченості комплексної схеми інженерного забезпечення графічною інформацією допускається розробка роздільних схем.
7.16. У складі генерального плану можуть розроблятися додаткові схеми, склад, зміст і масштаб яких визначаються завданням на проектування.
7.17. Пояснювальна записка до генерального плану повинна містити відомості, перераховані в пп.7.10-7.14 і прил.12 справжньої Інструкції. У складі пояснювальної записки приводяться: основні положення генерального плану; правила забудови міста, іншого поселення.
Примітка. Замовник разом з розроблювачем містобудівної документації можуть із дозволу стверджуючої інстанції розробити правила забудови після твердження генерального плану.
7.18. Генеральний план є підставою для розробки комплексної схеми розвитку всіх видів міського пасажирського транспорту й дорожнього будівництва, генеральних схем водопостачання, каналізації, теплопостачання й інших спеціалізованих схем і проектів.
7.19. В обов’язкову (затверджувану) частина генерального плану входять:
функціональне зонирование території;
будівельне зонирование території (по поверховості й щільності забудови);
границі земель: державної (Російської Федерації і її суб’єктів), муніципальної, приватної й іншої форм власності;
правила забудови міста, іншого поселення.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code