Регіональна схема розселення

Регіональна схема розселення розробляється на території економічних і великих географічних районів, природно-кліматичних зон, оздоровчих, курортних і рекреаційних територій, національно-державних і адміністративно-територіальних утворень, а також прикордонних регіонів.
3.2. Границя території, на яку розробляється регіональна схема розселення, установлюється в завданні на проектування схеми.
3.3. Регіональна схема розселення повинна містити оцінку ресурсного з і комплексний аналіз території з виявленням проблем розвитку, прогноз формування систем розселення й організації території в специфічних умовах регіону, пропозиції по розвитку федеральних, міжрегіональних і регіональних інженерно-транспортних інфраструктур, збереженню природної й історико-культурної спадщини в границях проектованого регіону з урахуванням інтересів адміністративно-територіальних одиниць, що входять у границі проектованого регіону.
3.4. У регіональній схемі розселення конкретизуються положення генеральної схеми розселення, визначаються державна політика в області розселення й організації території даного регіону, основні принципи проведення політики в області розселення й організації території на місцевому рівні.
3.5. Першочергові заходи щодо реалізації регіональної схеми розселення визначаються з урахуванням специфіки пріоритетів соціально-економічного розвитку проектованого регіону у взаємозв’язку із соціально-економічними проблемами Російської Федерації й суміжних регіонів. Першочергові міри включають обґрунтований комплекс пропозицій, якому необхідно враховувати при розробці проектів федеральних і регіональних цільових і соціально-економічних програм, проектів нормативних правових актів, а також перелік наукових досліджень і проектних робіт в області розселення й містобудування, що мають регіональне, міжрегіональне й федеральне значення.
3.6. У складі регіональної схеми розселення із графічні матеріали в масштабі 1:1000000 – 1:300000, що включають план сучасного використання території, схему комплексної оцінки території й проектний план.
На проектному плані й плані сучасного використання територій показуються система поселень, території особливого режиму використання, зонирование територій, об’єкти й комунікації інженерно-транспортної інфраструктури федерального, міжрегіонального й регіонального значення й інші принципові проектні рішення, ступінь деталізації яких повинна відповідати довгостроковим завданням з виділенням на проектному плані першочергового етапу реалізації.
3.7. Схеми, що з або деталізують пропоноване функціональне зонирование території й інші проектні рішення, пов’язані з формуванням систем поселень, транспортних і інженерних інфраструктур, захистом території від небезпечних природних і техногенних процесів, розміщенням курортних і рекреаційних зон, охоронюваних територій, а також пов’язані із системою заходів у місцях проживання й господарської діяльності нечисленних народів і етнічних груп, у районах екологічного нещастя й надзвичайних ситуацій, розробляються за узгодженням із замовниками в складі регіональної схеми розселення з урахуванням особливостей проектованого регіону.
3.8. Пояснювальна записка до регіональної схеми розселення, природокористування й територіальної організації продуктивних сил повинна містити вимоги пп.3.4-3.6 справжньої Інструкції й прил.3 стосовно до завдань проекту.
3.9. Основні положення регіональних схем розселення враховуються на наступних стадіях містобудівного проектування, при здійсненні органами виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації регулювання діяльності в області розселення й територіальної організації, а також ураховуються всіма учасниками містобудівної діяльності в границях проектованого регіону.

4. ТЕРИТОРІАЛЬНА КОМПЛЕКСНА СХЕМА ОХОРОНИ ПРИРОДИ Й ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

4.1. Територіальні комплексні схеми охорони природи й природокористування виконуються на територію зон надзвичайної екологічної ситуації й зон екологічного нещастя, а також на особливо охоронювані природні території з особливим режимом природокористування на підставі рішень органів державної влади Російської Федерації й суб’єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування.
Територіальні комплексні схеми природи й природокористування розробляються з метою формування сприятливого середовища перебування людини, попередження й виключення забруднення й деградації природного середовища, оптимізації її властивостей, забезпечення раціонального природокористування.
4.2. Виконання природоохоронних заходів, вироблення концепцій і визначення основних умов стійкого розвитку систем поселень, територіально-виробничих (агропромислових, гідротехнічних, промислових) комплексів, рекреаційних, природоохоронних і інших територій, окремих поселень, природних комплексів, інженерних і транспортних споруджень і комунікацій повинні здійснюватися на основі рекомендацій територіальних комплексних схем охорони природи й природокористування.
4.3. Основним завданням територіальних комплексних схем охорони природи й природокористування є розробка науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з: забезпечення екологічно стійкого розвитку території Російської Федерації, її окремих регіонів, міст і інших поселень; зонированию територій з метою запобігання надмірної концентрації виробництва й населення, збереження коштовних природних ландшафтів; формуванню інженерно-транспортної інфраструктури; розміщенню промислових, агропромислових і комунальних об’єктів з урахуванням раціонального природокористування, охорони й відтворення природних ресурсів, впровадження ресурсосберегающих технологій і встановлення обмежень у використанні територій для будь-яких видів господарської діяльності.
4.4. Склад і зміст територіальних комплексних схем охорони природи й природокористування залежно від конкретних особливостей об’єкта проектування визначаються завданням на проектування.
4.5. Територіальна комплексна схема охорони природи й природокористування повинна включати аналіз і оцінку сучасного екологічного стану природного середовища, розселення населення й територіальної організації продуктивних сил, стану інфраструктури, умов життєдіяльності, стану природних і історико-культурних комплексів, іншого тридцятимільйонного середовища перебування, а також пропозиції по:
розвитку й формуванню функціонально-планувальної структури й зонированию території з урахуванням регіональних особливостей, наявності проблемних ареалів і ситуацій, великомасштабних проблем охорони навколишнього середовища;
раціональному землекористуванню, охороні природи, ресурсозбереженню, інженерному захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів і явищ;
забезпеченню стійкого розвитку міст, інших поселень і їхніх систем з урахуванням раціонального природокористування, розселення населення й територіальної організації продуктивних сил на проектованій території;
оздоровленню середовища перебування;
формуванню інженерно-транспортних, виробничих і соціальних інфраструктур з урахуванням ліквідації наявних порушень навколишнього середовища;
збереженню історико-культурної спадщини, коштовних природних ландшафтів і інших охоронюваних територій;
пріоритетним заходам щодо оздоровлення навколишнього середовища, охороні й раціональному використанню природних ресурсів, а також заходам щодо запобігання надзвичайних ситуацій;
організаційно-господарському й правовому механізму реалізації схеми.

Без категорії

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code