Схеми розробляються в складі текстових і графічних матеріалів

Схеми розробляються в складі текстових і графічних матеріалів
У графічних матеріалах, у прив’язці до розвантаженої картографічної підоснови відображаються розташування й границі зон кожного з видів (типів) і інтегрованих зон (п. 3.6). У них приводиться також перелік зон з посиланнями на інформацію про їх у текстових матеріалах.
Графічні матеріали виконуються у вигляді схем з умовними позначками й експлікацією, що зв’язують зміст схеми зі змістом текстових матеріалів.
У складі документації про містобудівне планування розвитку територій і поселень і про їхню забудову розробляються схеми зонирования територій, що встановлюють зональні регламенти й границі зон їхньої дії, обумовлені в лініях, що збігаються із границями, зафіксованими в документах, що мають юридичну чинність, (границями одиниць земельного кадастру, адміністративними границями, червоними лініями, границями смуг відводу або земельних ділянок).
У текстових матеріалах приводиться перелік зон з даними про координатну прив’язку їхніх границь і містобудівних вимог по кожнійій із зон. У них також дається загальний опис прийнятого зонирования. Текстова частина представляється на узгодження у вигляді пояснювальної записки з табличними матеріалами.
Вимоги до оформлення матеріалів схеми зонирования приводяться в додатку Г.
4.1.2. Графічні матеріали схеми зонирования міста в цілому виконуються в масштабі:
1:1000-1:2000 – для малих міських поселень;
1:5000-1:10000 – для середніх, більших міст;
1:10000-1:50000 – для великих, найбільших і сверхкрупных міст (приклад наведений у додатку Е).
Графічні матеріали схеми зонирования частини міста виконуються в масштабі 1:1000-1:2000.
4.1.3. Зонирование виробляється з використанням традиційних (паперових) або сучасних комп’ютерних технологій із застосуванням спеціальних математичних методів і моделей і стандартних програмних засобів.
При використанні паперових технологій зонирование виконується на картографічній підоснові одного масштабу з основним кресленням генплану міста або проекту планування частини міста.
При використанні комп’ютерних технологій зонирование представляється на електронних картах з розв’язною здатністю й навантаженням, що відповідають картографічній підоснові, на якій виконується генеральний план або проект планування.
4.2. Види зон і їхньої характеристики
4.2.1. При виділенні зон на території сверхкрупного, найбільшого, великого, великого, середнього міста варто керуватися представленим зразковим переліком видів зон:
1. Види зон по функціональному призначенню (у дужках зазначені основні функції):
зони міського центра (межселенное й загальноміське соціально-культурне обслуговування, адміністративне й господарське керування, кредитно-фінансова, наукова, проектна, освітня й суспільна діяльність);
житлові зони (проживання населення);
виробничі зони (промислове й досвідчене виробництво);
науково-освітні зони (наукові дослідження, фахова освіта);
зони інженерних і транспортних інфраструктур (інженерне й транспортне обслуговування міста);
зони зовнішнього транспорту й зовнішніх інженерних комунікацій (обслуговування зовнішніх пасажирських і вантажних перевезень, обслуговування зовнішніх транспортних і інженерних комунікацій);
рекреаційні зони (рекреаційні діяльності і її обслуговування);
зони охорони середовища (відновлення й збереження територій і об’єктів особливо коштовного природного й історико-культурного середовища);
зони спеціального призначення (обслуговування специфічних державних і міських функцій).
2. Види територіальних зон по характері й ступеню освоєння їхньої території (у дужках зазначені основні види середовища):
зона житлової забудови (багатоповерхова, середньої поверховості, малоповерхова забудова, ансамблі цивільних будинків, садибна забудова);
зони промислової забудови (великі, середні й малі виробничі комплекси);
зони сільськогосподарської забудови (тваринницькі комплекси й ферми, парникові й тепличні підприємства, зерно-, овочесховища й ін.);
зони суспільної забудови (будинку установ великої, середньої й малої поверховості; комплекси великих і середніх зальних будинків, арен і спортивних споруджень; невеликі комплекси – дитячі садки, школи, лікарні, санаторії, будинку відпочинку);
зони історичної забудови (архітектурні ансамблі й комплекси пам’ятників історії й культури, рядова історична забудова);
зони залізниць (залізничні вузли й комунікації);
зони водних комунікацій і споруджень (ріки, канали, акваторії, портові спорудження);
зони швидкісних автодорожніх комунікацій (швидкісні автодороги, транспортні розв’язки);
зони магістральних ЛЕП і їхніх підстанцій (ЛЕП і їхньої підстанції);
зони відкритих просторів природного й культурного природного ландшафту.
3. Види зон по забезпеченості об’єктами транспортної, інженерної, соціальної інфраструктур, у тому числі: залізниць ; швидкісних вылетных автодоріг; міського водопроводу; міської каналізації; теплопостачання; газопостачання; електропостачання; зв’язку; зони послуг, надаваних об’єктами міської соціальної інфраструктури (об’єкти соціального й культурно-побутового обслуговування населення).
4. Види зон по підтримці містобудівними засобами якості природних ресурсів, комплексів природного й історико-культурного середовища, інших об’єктів містобудівної діяльності особливого регулювання:
зони захисту природних ресурсів (водоохоронні, лесоохранные й т.п.);
зони захисту природного середовища (буферні зони особливо охоронюваних природних об’єктів і ландшафтів);
санітарно-захисні зони;
зони охорони історико-культурного середовища (охоронюваних комплексів і об’єктів історико-культурної спадщини);
зони захисту територій, підданих впливу надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру;
території надзвичайних екологічних ситуацій і екологічного нещастя;
зони з екстремальними природно-кліматичними умовами.
4.2.2. При виділенні зон на території малого міського поселення, а також зон і подзон на території частини сверхкрупного, найбільшого, великого, великого, середнього міста варто керуватися представленим зразковим переліком видів зон (подзон):
1. Види зон по функціональному призначенню:
зони міського центра або центра міського району (межселенное й загальноміське або районне соціально-культурне обслуговування, адміністративне й господарське керування, кредитно-фінансова, суспільна діяльність);
житлові зони з основними функціями:
проживання населення;
проживання населення в сполученні з веденням індивідуального підсобного господарства або з відпочинком;
зони промислового виробництва з основною функцією:
промислове й досвідчене виробництво (або видобуток і збагачення корисних копалин) високої санітарної шкідливості, великий водоемкости, енергоємності, грузоемкости, потреби в трудових ресурсах по діючій класифікації;
промислове й досвідчене виробництво (або видобуток і збагачення корисних копалин) середньої санітарної шкідливості, екологічної небезпеки, середньої водоемкости, енергоємності, великий і середньої грузоемкости, потреби в трудових ресурсах по діючій класифікації;
промислове й досвідчене виробництво, сумісне із проживанням населення;
зони сільськогосподарського виробництва з основною функцією:
інтенсивне тваринництво низкою й середньої санітарної шкідливості;
інтенсивне садівництво й овочівництво;
науково-освітні зони з основними функціями:
наукові дослідження;
вище утворення, наукові дослідження;
фахова освіта;
зони зовнішнього транспорту й зовнішніх інженерних комунікацій:
залізничного транспорту (обслуговування зовнішніх пасажирських і вантажних перевезень; обслуговування вузлів і комунікацій зовнішнього залізничного транспорту);
річкового або морського порту (обслуговування річкових (морських) зовнішніх пасажирських і вантажних перевезень; обслуговування споруджень і судів річкового (морського) транспорту);
аеропорту (обслуговування повітряних пасажирських і вантажних перевезень; обслуговування споруджень і судів повітряного транспорту);
зовнішнього й швидкісного міського автотранспорту (обслуговування зовнішніх і швидкісних пасажирських і вантажних зв’язків із пригородами й між районами міста);
зовнішніх інженерних комунікацій з основною функцією:
обслуговування трубопроводів;
обслуговування ЛЕП;
обслуговування ліній зв’язку;
рекреаційні зони з основними функціями:
відпочинок у стаціонарних рекреаційних установах; лікування, оздоровлення, спорт, туризм у стаціонарних установах; їхнє обслуговування;
масовий короткочасний відпочинок поза стаціонарних рекреаційним установ; оздоровлення, спорт, туризм; їхнє обслуговування;
зони охорони середовища:
природоохоронні зони (відновлення й охорона природних ландшафтів, міських парків, берегових ліній і ін.);
історико-культурні заповідні зони (відновлення й охорона ансамблів і комплексів пам’ятників історії й культури, історичних центрів, парків, садів, бульварів, культурних шарів древніх міст);
зони спеціального призначення з основними функціями:
військових городків, полігонів, пенітенціарних установ і т.п.;
місць поховань; об’єктів комунального господарства зі спеціальними інженерними спорудженнями високої й середньої санітарної шкідливості; місць складування й зберігання енергоносіїв, хімікатів і інших товарів високої взрыво- пожарности й санітарної шкідливості;
обслуговування побутових потреб населення, зберігання й обслуговування засобів міського транспорту, складування й зберігання товарів середньої й низкою взрывопожароопасности й санітарної шкідливості.
2. Види територіальних зон по характері й ступеню їхньої території:
зони житлової забудови:
багатоповерхової;
середньої поверховості;
малоповерхової;
ансамблів цивільних будинків;
садибної;
зони промислової забудови:
великих виробничих комплексів;
середніх і малих виробничих комплексів;
зони сільськогосподарської забудови:
тваринницьких, птахівницьких, звероводческих комплексів і ферм;
парникових і тепличних підприємств;
зерносховищ, овочесховищ, плодосховищ;
зони суспільної забудови:
багатоповерхових будинків установ;
будинків установ середньої й малої поверховості;
комплексів великих і середніх зальних будинків, арен і спортивних споруджень;
невеликих комплексів (дитячі садки, школи, лікарні, санаторії, будинку відпочинку);
зони історичної забудови:
архітектурних ансамблів і комплексів пам’ятників історії й культури;
рядової забудови;
зони залізничних вузлів і комунікацій окремо або в різних сполученнях з автодорожніми комунікаціями, ЛЕП, лініями зв’язку;
зони водних комунікацій і споруджень окремо або в різних сполученнях із залізничними, автодорожніми комунікаціями, ЛЕП, лініями зв’язку;
зони швидкісних автодорожніх комунікацій окремо або в різних сполученнях з ЛЕП, лініями зв’язку;
зони міських і районних вулиць, проспектів, доріг, площ;
зони магістральних ЛЕП і їхніх підстанцій окремо й у сполученні з автодорожніми комунікаціями;
зони природного й культурного природного ландшафту:
покриті лісом і чагарником території;
відкриті простори;
зони відновлюваного порушеного природного ландшафту.
3. Види зон по забезпеченості об’єктами транспортної, інженерної й соціальної інфраструктур:
зони можливого приєднання місцевих комунікацій до магістральних комунікацій:
залізниць ;
швидкісних вылетных автодоріг;
міського водопроводу;
міської каналізації;
теплопостачання;
газопостачання;
електропостачання;
зв’язку;
зони обслуговування населення об’єктами соціального й культурно-побутового призначення.
4. Види зон по підтримці містобудівними засобами якості природних ресурсів, комплексів природного й історико-культурного середовища:
зони захисту природних ресурсів:
водоохоронні зони джерел поверхневих вод;
водоохоронні зони джерел підземних вод;
зони захисту природного середовища (буферні зони особливо охоронюваних природних об’єктів, пам’ятників історії й культури, санітарно-захисні зони);
зони захисту історико-культурного середовища (буферні зони особливо охоронюваних об’єктів історико-культурного середовища й пам’ятників історії й культури);
зони обмеження господарської й рекреаційної діяльності;
зони підтримки умов сприйняття архітектурних об’єктів.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code