Особливості здійснення роздрібної торгівлі новими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

 Особливості здійснення роздрібної торгівлі новими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери 
     32. У  разі  продажу  нового  транспортного  засобу  та  його 
складових частин,  що мають ідентифікаційні  номери,  продавець  у 
сервісній  книжці  обов\’язково зазначає найменування товару,  дані 
про   ціну,   умови   і   правила   придбання,   дату   проведення 
передпродажної  підготовки,  інформацію про строк,  протягом якого 
здійснюється сервісне обслуговування, перелік сервісних центрів та 
їх адреси,  прізвище,  ім\’я,  по батькові та підпис відповідальної 
особи, що скріплюється круглою печаткою суб\’єкта господарювання. 
     33. На продані транспортні засоби та їх складові частини,  що 
мають   ідентифікаційні   номери,   споживачеві   видається  копія 
сертифіката   відповідності    або    свідоцтва    про    визнання 
відповідності  (на  транспортні  засоби та їх складові частини, що 
мають   ідентифікаційні   номери,   які   підлягають  обов\’язковій 
сертифікації),   сервісна   книжка,  експлуатаційна  документація, 
розрахунковий    документ,    який    засвідчує    факт   купівлі, 
довідка-рахунок  або  акт  приймання-передачі транспортного засобу 
від  виробника,  а  у  разі  продажу  транспортних  засобів  та їх 
складових частин, що мають ідентифікаційні номери, філією суб\’єкта 
господарювання    або    його    уповноваженим   дилером   –   акт 
приймання-передачі транспортного засобу або його складових частин, 
що  мають  ідентифікаційні  номери, який укладається між суб\’єктом 
господарювання (його філією) та уповноваженим дилером.
{  Пункт  33  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 955 
( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     34.  У  разі  продажу  транспортного засобу, що ввезений з-за 
кордону,  разом  з  довідкою-рахунком суб’єкт господарювання видає 
споживачеві  копію  митної  декларації  ( 450-2012-п ) (якщо митне 
оформлення  транспортних  засобів,  їх  складових частин, що мають 
ідентифікаційні   номери,   здійснювалося  за  електронною  митною 
декларацією,   –  копію  такої  декларації  на  паперовому  носії, 
засвідчену цим суб’єктом господарювання). { Абзац перший пункту 34 
в редакції Постанови КМ N 1081 ( 1081-2012-п ) від 28.11.2012 } 
     На проданий  транспортний засіб продавець зобов\’язаний видати 
відповідно  номерний  знак  для  разових  поїздок та номерний знак 
\”Транзит\”, який зазначається у виданій споживачеві довідці-рахунку 
або в акті приймання-передачі. 
     35. Виробник    (продавець)    забезпечує    належну   роботу 
(застосування,  використання) транспортних засобів та їх складових 
частин,  що  мають  ідентифікаційні номери,  протягом гарантійного 
строку,  встановленого нормативно-правовими  актами,  нормативними 
документами чи договором. 
     На комплектувальні вироби встановлюється гарантійний строк не 
менший ніж гарантійний строк  на  основний  виріб,  якщо  інше  не 
передбачено нормативно-правовими актами,  нормативними документами 
чи договором. 
     36. Гарантійний строк зазначається у паспорті  на  продукцію, 
сервісній  книжці  (гарантійному  талоні) чи іншому документі,  що 
додається до товару,  та обчислюється з дня продажу  транспортного 
засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер. 
     Гарантійні зобов\’язання  виконуються представником виробника, 
імпортером, продавцем згідно з договором. 
     У разі коли час  укладення  договору  купівлі-продажу  і  час 
передачі  товару  споживачеві  не  збігаються,  гарантійний  строк 
обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві. 
     37. Під час  проведення  гарантійного  ремонту  транспортного 
засобу та його складових частин,  що мають ідентифікаційні номери, 
гарантійний строк збільшується на час перебування їх у ремонті. 
     Зазначений час обчислюється від дня,  коли споживач звернувся 
з письмовою вимогою про усунення недоліків. 
     38. У  разі  виявлення  протягом  установленого  гарантійного 
строку  недоліків  у  транспортному  засобі  або  його   складовій 
частині,  що  має  ідентифікаційний  номер,  споживач у порядку та 
строки, встановлені законодавством, має право вимагати: 
     пропорційного зменшення ціни; 
     безоплатного усунення недоліків у розумний строк; 
     відшкодування витрат на усунення недоліків. 
     У разі виявлення протягом установленого  гарантійного  строку 
істотних  недоліків  у  транспортному  засобі  або  його складовій 
частині,  що  має  ідентифікаційний  номер,  які  виникли  з  вини 
виробника  (продавця),  або  фальсифікації транспортного засобу чи 
його  складової  частини,  що  має  ідентифікаційний  номер,   які 
підтверджені  у  разі  потреби  висновком  експертизи,  споживач у 
порядку та  строки,  встановлені  законодавством,  і  на  підставі 
обов\’язкових  для  сторін правил чи договору має право вимагати за 
своїм вибором від продавця (виробника): 
     розірвання договору  та   повернення   суми,   сплаченої   за 
транспортний   засіб   або   його   складову   частину,   що   має 
ідентифікаційний номер; 
     заміни транспортного засобу або його  складової  частини,  що 
має  ідентифікаційний  номер,  на  такі  ж  або аналогічні з числа 
наявних у продавця (виробника). 
     39. Безоплатне усунення недоліків,  виявлених у  транспортних 
засобах та їх складових частинах, що мають ідентифікаційні номери, 
у період гарантійного строку проводиться протягом 14 днів  або  за 
згодою сторін в інший строк. 
     40. За  наявності  у  транспортного засобу або його складової 
частини,  що  має  ідентифікаційний  номер,  недоліків   (істотних 
недоліків)   їх   заміна  проводиться  виробником,  продавцем  або 
суб\’єктом господарювання,  що виконує їх функції, невідкладно, а в 
разі  виникнення  потреби у проведенні перевірки якості – протягом 
14 днів або за домовленістю сторін. 
     У разі відсутності  транспортних  засобів  або  їх  складових 
частин,   що  мають  ідентифікаційні  номери,  для  заміни  вимога 
споживача  виконується  у  двомісячний  строк   з   дати   подання 
відповідної заяви. 
     Якщо задовольнити  вимогу  споживача про заміну транспортного 
засобу або його складової частини,  що має ідентифікаційний номер, 
в  установлений  строк  неможливо,  споживач має право висувати за 
своїм вибором до продавця  (виробника)  інші  вимоги,  передбачені 
Законами  України  \”Про захист прав споживачів\” ( 1023-12 ) і \”Про 
захист  прав  покупців  сільськогосподарських  машин\”  ( 900-15 ). 
{ Абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ N 955 ( 955-2010-п ) від 20.10.2010 } 
     У разі  обміну  транспортних засобів або їх складових частин, 
що мають ідентифікаційні номери,  гарантійний  строк  обчислюється 
від дня обміну. 
     41. У  разі  виникнення  потреби в установленні причин втрати 
якості транспортного засобу  та  їх  складових  частин,  що  мають 
ідентифікаційні   номери,   продавець  (виробник)  зобов\’язаний  у 
триденний строк з дня надходження письмової  заяви  від  споживача 
організувати проведення за власний рахунок експертизи. 
     Споживач має   право   брати   участь   у   перевірці  якості 
транспортних  засобів   та   їх   складових   частин,   що   мають 
ідентифікаційні номери, особисто або через свого представника. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code