ПОРЯДОК оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
транспорту України 
20.08.2004  № 757 
(у редакції наказу Міністерства 
інфраструктури України 
19.04.2013 № 239)
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
31 серпня 2004 р. 
за № 1075/9674
ПОРЯДОК 
оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.
1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі – дозвіл), їх обміну та обліку.
1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України.
1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності.
1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
квота – кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду;
квота автомобільного перевізника – кількість дозволів обмеженої квоти, які автомобільний перевізник має право отримати;
обмежена квота – квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників.
II. Узгодження квоти дозволів
2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень.
2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України.
2.3. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів на в’їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні (додаток 1 до цього Порядку), а також бланків дозволів для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за № 759/9358 (із змінами).
{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів.
2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам.
III. Оформлення та видача дозволів
3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (далі – пункт видачі дозволів).
3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі – уповноважена особа) на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів.
Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред’являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
{Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
Автомобільний перевізник забезпечується дозволами, передбаченими законами або міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень, необхідними йому тільки для конкретної поїздки, за наявності залишку дозволів без урахування резерву.
{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою:
схеми міжнародного маршруту;
графіка роботи та відпочинку водіїв;
копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності;
копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;
копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автобус, що буде виконувати перевезення.
Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.
Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки.
3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу.
3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп\’ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду).
3.6. У дозволі зазначаються:
найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання);
реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;
дата видачі дозволу.
Дозвіл підписується посадовою особою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з проставленням номерного штампа такої посадової особи.
3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті не пізніше ніж за п’ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.
3.8. Міністерство інфраструктури України для забезпечення виконання перевезень вантажів, важливих для економіки України, може встановлювати резерв до 2 % загальної квоти дозволів.
3.9. Міністерством інфраструктури України з метою дотримання вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних перевезень встановлюються обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме:
{Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031  від 20.12.2013}
оформлення проводити на екологічні автомобілі: «зелений», «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «особливо зелений і безпечний», «Євро-3 безпечний», або тільки на «Євро-3 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки;
оформлення проводити на завантажені автомобілі;
оформлення проводити на певні види перевезень;
оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн.
Обмеження щодо дозволів, які мають обмежені річні квоти на поїздку територією окремих іноземних держав деяких транспортних засобів, наведено в додатку 2 до цього Порядку.
{Пункт 3.9 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.10. Міністерство інфраструктури України створює Комісію з розподілу дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (далі – Комісія з розподілу), у складі не менше п’яти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об’єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками).
3.11. Рішення Комісії з розподілу приймається на засіданні в присутності не менше 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформлюється протоколом. Рішення Комісії з розподілу приймається з урахуванням рішень Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів.
3.12. Міністерство інфраструктури України на підставі рішення Комісії з розподілу затверджує розподіли (річні,  квартальні, місячні) дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав.
Розподілу підлягає річна квота дозволів, за винятком встановленого Міністерством інфраструктури України резерву дозволів.
У разі недостатнього залишку річної квоти дозволів певного виду Комісією з розподілу може розглядатися питання щодо введення додаткових обмежень тимчасового характеру на завантаження: за екологічними параметрами автомобільного транспортного засобу, за повною масою автомобільного транспортного засобу, за видами перевезень до вирішення питання щодо виділення для України додаткової квоти зазначеного виду дозволів.
{Пункт 3.12 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
{Пункт 3.12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.13. Для участі у розподілі дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти, автомобільні перевізники подають до Міністерства інфраструктури України заяву на отримання відповідних дозволів із зазначенням кількості здійснених перевезень вантажів за попередній рік.
{Пункт 3.13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
Приймання заяв від автомобільних перевізників здійснюється з 01 жовтня поточного року протягом двадцяти робочих днів.
{Пункт 3.13 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.14. Результатом розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, є річна квота автомобільного перевізника за видами дозволів, що в рівних частинах поділяється на квартальні квоти.
3.15. Річна квота дозволів автомобільного перевізника визначається пропорційно кількості дозволів фактично використаних ним за попередній рік з урахуванням запланованої кількості перевезень вантажів у наступному році, зазначеної в заяві на отримання відповідних дозволів.
3.16. Кількість дозволів (річної квоти) для автомобільного перевізника визначається за такою формулою:
 
де
річна квота дозволів автомобільного перевізника;
кількість повернених (використаних) дозволів автомобільним перевізником за звітний період;
загальна кількість повернених (використаних) дозволів усіма автомобільними перевізниками, що беруть участь у розподілі дозволів;
річна квота дозволів, виділених Україні компетентним органом іноземної держави;
резерв Міністерства інфраструктури України (2 %);
кількість штрафних балів автомобільного перевізника.
Після проведення розрахунків здійснюється округлення за математичними правилами.
{Пункт 3.16. розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.17. Кількість штрафних балів стосовно кожного автомобільного перевізника за порушення чинного законодавства про автомобільний транспорт, допущене ним під час виконання міжнародних перевезень протягом звітного періоду, визначається таким чином:
неповернення дозволу протягом 45 днів з дати його отримання – 0,25 штрафного бала;
порушення порядку використання дозволів (втрата дозволу, використання його не за призначенням, повернення невикористаного дозволу, передача дозволу іншому автомобільному перевізнику) – 5 штрафних балів;
кожне порушення автомобільними перевізниками положень міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень при виконанні ними міжнародних перевезень вантажів за наявності відповідного повідомлення компетентного органу іноземної держави, на території якої було здійснено порушення, або інформації Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, якщо порушення було здійснено на території України, – 0,2 штрафного бала.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.17 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.18. Автомобільні перевізники, які систематично порушують строки повернення дозволів (мають три або більше неповернутих дозволів), заносяться до відповідного переліку, що розміщується на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Таким автомобільним перевізникам припиняється видача дозволів. Видача дозволів відновлюється після повернення автомобільним перевізником виданих йому дозволів, які не були повернуті протягом 45 днів з дати отримання.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.18 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.19. Після проведення розподілу дозволи, які залишились, підлягають перерозподілу серед автомобільних перевізників за результатами аналізу ефективності дозволів за І квартал поточного року.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.19 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.20. Автомобільним перевізникам, які раніше не здійснювали перевезень, але виявили такий намір, виділяються дозволи для здійснення не більше трьох перевезень.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.20 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.21. Виділення квоти дозволів від першого розподілу на рік складає 25 % на квартал.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.21 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.22. За підсумками І кварталу й далі щокварталу та щомісяця проводиться аналіз використання дозволів на підставі даних, отриманих від:
органів доходів і зборів;
Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.22 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.23. У разі невикористання автомобільним перевізником квартальної квоти дозволів його річна квота зменшується на кількість невикористаних дозволів.
Дозволи, право на отримання яких автомобільний перевізник втратив, розподіляються між автомобільними перевізниками, які бажають здійснювати перевезення вантажів. За відсутності поданих заяв від автомобільних перевізників такі дозволи використовуються для поповнення резерву дозволів Міністерства інфраструктури України.
3.24. Результати розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайтах Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.
3.25. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до Міністерства інфраструктури України інформацію щодо видачі автомобільним перевізникам дозволів (у розрізі країн, виду дозволів).
3.26. Комісія з розподілу визначає квартальну (місячну) квоту автомобільного перевізника за такою формулою:
 
де
квартальна (місячна) квота дозволів автомобільного перевізника (відсоток від річної квоти автомобільного перевізника відповідно до звітного періоду);
річна квота дозволів автомобільного перевізника;
коефіцієнт періоду роботи (квартальний/місячний) для перерозподілу, що визначається Комісією з розподілу.
Якщо автомобільний перевізник не використав дозволи квартальної (місячної) квоти, кількість невикористаних дозволів перерозподіляється серед інших автомобільних перевізників.
Якщо автомобільний перевізник повністю використав свою квоту за звітний період, розрахунок для збільшення річної квоти дозволів здійснюється за такою формулою:
 
де
кількість дозволів, на яку збільшується річна квота автомобільного перевізника;
кількість повернених (використаних) дозволів автомобільним перевізником протягом звітного періоду роботи (квартальний або місячний);
квота дозволів автомобільного перевізника за звітний період (відсоток від річної квоти автомобільного перевізника відповідно до звітного періоду);
кількість повернених (використаних) дозволів всіма автомобільними перевізниками протягом звітного періоду роботи (квартальний або місячний);
квота дозволів усіх автомобільних перевізників (відсоток від річної квоти автомобільних перевізників відповідно до звітного періоду);
кількість невикористаних дозволів квоти звітного періоду (квартального або місячного) автомобільного перевізника.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.26 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.27. За підсумками роботи в І кварталі проводиться аналіз ефективності використання квартальних квот дозволів, що розподілялись. За результатами роботи в І кварталі річні квоти автомобільних перевізників не зменшуються.
Перерозподіл дозволів відбувається за результатами роботи в І півріччі, за дев’ять місяців та щомісяця протягом останніх трьох місяців року.
Додаткова квота дозволів розподіляється під час чергового перерозподілу квартальної (місячної) квоти після поповнення резерву.
{Розділ III доповнено новим пунктом 3.27 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 1031 від 20.12.2013}
3.28. Перерозподіл дозволів проводиться за результатами використання автомобільними перевізниками своєї квоти виключно за звітний період (з дати попереднього перерозподілу).
Від загальної кількості дозволів, які підлягатимуть перерозподілу за підсумками роботи у І та ІІ кварталах, віднімається 2 % визначеної до перерозподілу кількості дозволів для задоволення потреб автомобільних перевізників, яким не було виділено річної квоти цих дозволів та які виявили намір здійснювати міжнародні автомобільні перевезення відповідно до дозволів, які підлягають розподілу.
Враховуючи незначну інтенсивність перевезень на початку року, перерозподіл дозволів І кварталу здійснюється не раніше 15 квітня поточного року.
Автомобільним перевізникам, які раніше не здійснювали перевезень, але виявили такий намір, виділяються дозволи для здійснення не більше трьох перевезень.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code