Вимоги до технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів

Вимоги до технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів 
     Технічне обслуговування  і  ремонт транспортних засобів та їх 
складових виконують з метою підтримання їх у  належному  стані  та 
забезпечення  встановлених  виробником технічних характеристик під 
час  використання,  зберігання  або  утримання  протягом   періоду 
експлуатації. 
     Виконавцями технічного  обслуговування і ремонту транспортних 
засобів є суб\’єкти господарювання, які відповідають таким вимогам: 
     мають власні або орендовані засоби технічного  обслуговування 
і ремонту, що відповідають установленим законодавством вимогам; 
     роботи з   технічного   обслуговування   і  ремонту  здійснює 
персонал необхідного рівня професійної кваліфікації відповідно  до 
видів цих робіт; 
     мають виробничі  споруди,  засоби технічного обслуговування і 
ремонту, що відповідають встановленим законодавством вимогам. 
     Вимоги до  виконавця  технічного  обслуговування  і   ремонту 
транспортних  засобів  та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) 
встановлюються технічним      регламентом      з     підтвердження 
відповідності,   затвердженим   у   встановленому   законодавством 
порядку. 
     Технічне регулювання  у  сфері  технічного  обслуговування та 
ремонту транспортних засобів здійснює центральний орган виконавчої 
влади,  що  забезпечує  формування та реалізує державну політику у 
сфері транспорту. 
     Технологічні норми    проектування    виробничих   споруд   і 
підприємств автомобільного транспорту затверджує центральний орган 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері транспорту. 
     Положення про  технічне  обслуговування і ремонт транспортних 
засобів та правила надання послуг з їх технічного обслуговування і 
ремонту   затверджує   центральний   орган  виконавчої  влади,  що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері 
транспорту. 
     Правила    експлуатації    колісних    транспортних   засобів 
( z1453-13 ), їх складових частин (пневматичних шин, акумуляторних 
батарей,  систем  живлення  двигунів газовим паливом, установлених 
під час технічної експлуатації, тощо) затверджує центральний орган 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері транспорту.
{  Статтю 22 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 5502-VI 
( 5502-17 ) від 20.11.2012 } 
     Стаття 23. Контроль технічного стану транспортних засобів 
     Контроль технічного стану транспортних засобів включає: 
     обов\’язковий технічний контроль транспортних засобів; 
     перевірку технічного     стану      транспортних      засобів 
автомобільними перевізниками. 
     Перевірку  технічного  стану  транспортних  засобів  під  час 
обов\’язкового технічного контролю транспортних засобів  здійснюють 
суб\’єкти  господарювання,  визначені  відповідно до Закону України 
\”Про дорожній рух\” ( 3353-12 ) в порядку,  який встановлює Кабінет 
Міністрів України.
{  Частина друга статті 23 в редакції Закону N 3565-VI ( 3565-17 ) 
від 05.07.2011 } 
     У    період    між    обов\’язковими   технічними   контролями 
відповідність   технічного   стану  транспортних  засобів  вимогам 
законодавства забезпечує перевізник. 
 
     {  Частину  четверту  статті  23 виключено на підставі Закону 
N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
 
     Порядок    проведення   обов\’язкового   технічного   контролю 
транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України. 
     Перевірка технічного     стану      транспортних      засобів 
автомобільними перевізниками здійснюється в порядку, який визначає 
центральний  орган  виконавчої  влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері транспорту.
{  Текст  статті  23  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 } 
     Стаття 24. Вимоги до автомобільного палива, мастильних 
                матеріалів та до їх реалізації 
     Автомобільне паливо та мастильні матеріали мають  відповідати 
встановленим   законодавством   вимогам   та   технічним   вимогам 
виробників транспортних засобів.  Реалізацію автомобільного палива 
та   мастильних   матеріалів  споживачу  здійснюють  за  умови  їх 
відповідності  на  місці  реалізації  встановленим   вимогам,   що 
підтверджує сертифікат відповідності. Реалізацію здійснюють лише у 
відведених для цього в установленому порядку місцях. 
     Відносини між продавцем і покупцем автомобільного  палива  та 
мастильних матеріалів визначає законодавство. 
     Стаття 25. Особливості договору про технічне обслуговування 
                і ремонт транспортного засобу 
     Договір про технічне обслуговування  і  ремонт  транспортного 
засобу  укладають відповідно до вимог цивільного законодавства між 
замовником  і  виконавцем  (договір,  наряд-замовлення,  накладна, 
квитанція тощо). 
     Істотними умовами  договору  про  технічне  обслуговування  і 
ремонт транспортного засобу є: 
     найменування та місце розташування сторін за цим договором; 
     перелік робіт  з  технічного  обслуговування  чи  ремонту  та 
термін їх виконання; 
     вартість робіт та порядок розрахунків; 
     перелік складових     частин    (матеріалів),    використаних 
виконавцем, а також наданих  замовником  виконавцю  для  виконання 
робіт  із  технічного  обслуговування  або  ремонту  транспортного 
засобу; 
     перелік документів,    який    надається    замовнику     для 
підтвердження  виконання технічного обслуговування чи ремонту,  та 
гарантійні зобов\’язання виконавця щодо проведених робіт. 
     Виконавець за договором про технічне обслуговування і  ремонт 
транспортного  засобу  під час його укладання чи виконання не може 
нав\’язувати  замовнику  за  цим  договором  додаткові   оплачувані 
послуги. 
     Стаття 26. Обов\’язки та відповідальність виконавця за 
                договором про технічне обслуговування і ремонт 
                транспортних засобів 
     Виконавець за  договором про технічне обслуговування і ремонт 
транспортних засобів зобов\’язаний: 
     надавати можливість  замовнику  (уповноваженій   ним   особі) 
особисто  візуально  контролювати  виконання робіт за договором за 
умов  додержання  вимог  безпеки  з  охорони  праці,  передбачених 
законодавством; 
     безплатно усувати   недоліки,   виявлені  під  час  приймання 
виконаної згідно з договором роботи; 
     безплатно виконувати  роботу  чи   відшкодовувати   замовнику 
витрати,  пов\’язані з усуненням недоліків,  спричинених неналежним 
виконанням договору; 
     гарантувати відповідність  технічного   стану   транспортного 
засобу  встановленим  вимогам  у  межах проведеного ним технічного 
обслуговування і ремонту цього транспортного засобу; 
     підтверджувати документально види та обсяги  виконаних  робіт 
та  надавати  замовнику  відповідні  документи із зазначенням дати 
виконання; 
     виконувати гарантійні зобов\’язання, надані ним замовнику. 
     Виконавець за  договором  про  надання  послуг  з  технічного 
обслуговування     і    ремонту    транспортного    засобу    несе 
відповідальність за  невиконання  або  неналежне  виконання  цього 
договору згідно з цим договором, якщо інше не передбачено законом. 
     Стаття 27. Права замовника за договором про технічне 
                обслуговування і ремонт транспортного засобу 
     Замовник за договором про технічне  обслуговування  і  ремонт 
транспортного засобу має право: 
     одержувати достовірну інформацію про предмет договору та його 
виконавця; 
     особисто (або доручити  уповноваженій  ним  особі)  візуально 
контролювати виконання робіт за договором за умов додержання вимог 
безпеки з охорони праці, передбачених законодавством; 
     на відшкодування збитків,  завданих у результаті  невиконання 
або   неналежного   виконання  виконавцем  договору,  а  також  на 
безплатне усунення ним недоліків у період гарантійного терміну; 
     отримувати від виконавця документальне підтвердження виду  та 
обсягу    виконаного    технічного   обслуговування   чи   ремонту 
транспортного засобу. 
     Стаття 28. Вимоги до автостанцій та зупинок таксі 
     На автостанціях забезпечується: 
     прийом та відправлення автобусів і пасажирів; 
     організація продажу квитків населенню; 
     диспетчерське управління і регулювання руху автобусів; 
     контроль екіпіровки та санітарного стану автобусів, дорожньої 
документації   водіїв  та  дотримання  визначеного  режиму  роботи 
підприємств, установ і організацій, розташованих на їх території; 
     організація побутового обслуговування пасажирів і водіїв. 
     У разі скорочення обсягів пасажирських перевезень задіяні для 
цього приміщення автостанцій тимчасово,  до відновлення зазначених 
обсягів   перевезень,   відповідно   до    законодавства    можуть 
використовуватися для надання пасажирам додаткових послуг. 
     Перепрофілювання автостанцій може здійснюватися їх власниками 
лише   при   закритті   усіх   автобусних   маршрутів   загального 
користування,  що  пролягають  через  них,  та  за  згодою  органу 
місцевого самоврядування населеного пункту. 
     Розміщення зупинок та стоянок таксі повинно забезпечувати: 
     зручний і безпечний прохід до них; 
     пропускну здатність дороги; 
     відсутність перешкод для інших учасників дорожнього руху; 
     зручну пересадку на інші види транспорту; 
     безпеку дорожнього руху. 
     Розміщення майданчиків для розвороту і  відстою  автобусів  у 
початкових   і  кінцевих  пунктах  маршрутів  повинно  відповідати 
вимогам безпеки дорожнього руху. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code